Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Bidrag til Arbejdsskadestyrelsens administration
    Kapitel 2Bidrag til Den Sociale Ankestyrelses administration
    Kapitel 3Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og
Den Sociale Ankestyrelses administration af forhold, der er
omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.

 

I medfør af § 59 i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring fastsættes:

Kapitel 1

Bidrag til Arbejdsskadestyrelsens administration

Hvilke sager er omfattet

§ 1. Forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadesikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring efter loven, jf. § 48, stk. 5, og institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, jf. § 48, stk. 5, betaler for Arbejdsskadestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, og som vedrører de pågældende.

Stk. 2. Som forhold, der er omfattet af loven, regnes tillige sager om erstatning efter andre offentlige erstatningsordninger, der administreres af Arbejdsskadestyrelsen, jf. § 48, og sage r efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 10. oktober 2000 med senere ændringer, og ulykkesforsikringsloven.

Hvem betaler

§ 2. Det forsikringsselskab, der har tegnet forsikring for den sikringspligtige arbejdsgiver, betaler for administrationen af sager om arbejdsulykker, der er omfattet af lovens § 49, og for sager, hvor der er tale om frivillig forsikring efter § 48, stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler for administrationen af sager om erhvervssygdomme, der er omfattet af lovens § 49, og for sager, hvor der er tale om frivillig forsikring efter § 48, stk. 2.

Stk. 2. Kommuner, der ikke har tegnet forsikring efter lovens § 48, stk. 5, og institutioner, der ikke har tegnet forsikring som følge af statens adgang til selvforsikring efter lovens § 48, stk. 5, og som ved anvendelse af princippet i lovens § 49 er arbejdsgivere, betaler for administrationen af sager, der falder ind under disse bestemmelser. Betalingen pålignes det enkelte ministerområde eller den kommune, der har det overordnede ansvar for den institution, hvori den anmeldte arbejdsskade indtraf. For så vidt angår institutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring, kan vedkommende minister fordele udgiften på de enkelte institutioner.

§ 3. Betalingen for administrationen af sager om arbejdsulykker efter lovens § 48, stk. 6, og § 52 fordeles på alle forsikringsselskaber, som tegner arbejdsskadesikring, efter samme regler, som gælder for fordeling af styrelsens udlæg til erstatning efter de nævnte bestemmelser. Efter samme regler fordeles også betalingen for administrationen af anmeldte sager om ulykker vedrørende personer, der ikke er omfattet af den sikrede personkreds, og for hvem der ikke kan udpeges en sikringspligtig arbejdsgiver efter lovens kapitel 9.

Stk. 2. Administrationen af sager om erhvervssygdomme efter lovens § 49, stk. 3-4, betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring henfører administrationsudgiften til den branchegruppe, der skal betale eventuel erstatning i sagerne.

§ 4. Betalingen for administration af sager om ulykker, der er opstået under udøvelse af borgerlige eller kommunale ombud, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 1, påhviler den statslige eller kommunale myndighed, som ombudet vedrører. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler for sager om erhvervssygdomme, der er opstået under udøvelse af borgerlige eller kommunale ombud, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 1.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeriet betaler for administrationen af sager om ulykker, der er opstået under forsøg på redning af menneskeliv, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler for administrationen af sager om erhvervssygdomme, der er opstået under forsøg på redning af menneskeliv, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 4.

§ 5. Betalingen for administration af sager efter de øvrige offentlige erstatningsordninger, der administreres i Arbejdsskadestyrelsen, og som helt eller delvist henviser til lov om arbejdsskadesikring, sker efter følgende regler, jf. dog stk. 2:

1)   Forsvarsministeriet betaler for administrationen af sager efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Dog betaler Indenrigs- og Sundhedsministeriet for administrationen af sager om civile værnepligtige samt værnepligtige og frivillige i redningsberedskabet, og Udenrigsministeriet betaler for administrationen af sager vedrørende denne personkreds under udførelsen af bistandsarbejde i udviklingslande.

2)   Justitsministeriet betaler for administrationen af sager om indsatte i kriminalforsorgens institutioner.

3)   Undervisningsministeriet betaler for administrationen af sager vedrørende deltagere, elever og uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, som er omfattet af de særlige erstatningsordninger, der er fastlagt i henhold til lov eller tekstanmærkning på Undervisningsministeriets område jf. bekendtgørelse nr. 937 af 26. november 2003 om arbejdsskadesikring på uddannelsessøgende m.fl. § 1, stk. 1, nr. 1-6 samt nr. 10, medmindre pågældende direkte er dækket af lov om arbejdsskadesikring.

4)   Indenrigs- og Sundhedsministeriet betaler for administrationen af sager om vaccinationsskader og donorskader.

5)   Økonomi- og Erhvervsministeriet betaler for administrationen af sager, som er omfattet af lov nr. 16 af 13. januar 1997 om søfartsuddannelse, og for sager omfattet af lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser, medmindre sagerne er omfattet af denne bekendtgørelses § 2.

6)   Arbejdsformidlingen betaler for administrationen af sager om personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

7)   Kommunen betaler for administrationen af sager om personer omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring betaler for administrationen af sager om erhvervssygdomme, omfattet af stk. 1, nr. 2-3 og nr. 5-7.

Stk. 3. Betalingen pålignes det ministerium, under hvis ressort den af erstatningsordningen dækkede aktivitet hører, uanset om denne udføres af en privat institution. Vedkommende minister kan fordele betalingen på de enkelte institutioner.

Fastsættelse af betalingen

§ 6. Betalingen for administrationen beregnes på grundlag af en takst pr. anmeldt sag. Der betales for såvel førstegangsanmeldelser som for genoptagelser og for de af styrelsen fastsatte revisioner af allerede afgjorte sager.

Stk. 2. Taksternes størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen bekendtgør taksternes størrelse en gang årligt.

Stk. 4. Der opkræves en foreløbig betaling for kalenderåret inden udløbet af september måned. Beløbet skal indbetales inden udløbet af oktober måned.

Stk. 5. Den endelige betaling opgøres og opkræves inden udløbet af september det følgende år og skal betales inden udgangen af oktober dette år. Arbejdsskadestyrelsen sender inden udgangen af maj måned lister til de enkelte selskaber m.fl. over de sager, som danner grundlag for den endelige betaling. Eventuelle indsigelser mod disse opgørelser skal være Arbejdsskadestyrelsen i hænde inden 15. august.

Kapitel 2

Bidrag til Den Sociale Ankestyrelses administration

Hvilke sager er omfattet, og hvem betaler

§ 7. Reglerne i §§ 1-5 finder tilsvarende anvendelse for Ankestyrelsens administration af arbejdsskadesager.

Fastsættelse af betalingen

§ 8. Betalingen for administrationen beregnes på grundlag af en takst pr. oprettet sag.

Stk. 2. Taksten fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen bekendtgør takstens størrelse en gang årligt.

Stk. 4. Den Sociale Ankestyrelse opkræver betalingen månedligt. Der opkræves for hver kalendermåned senest den 15. i den efterfølgende måned. Opkrævningen skal betales senest den 15. i måneden derefter. Sammen med hver opkrævning fremsendes en liste til det enkelte selskab m.fl. over de sager, der danner grundlag for opkrævningen.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004 og har virkning fra og med samme dato.

Beskæftigelsesministeriet, den 11. december 2003

Claus Hjort Frederiksen

/Ole Pontoppidan