Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige
pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af
stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 35, stk. 1, § 49, stk. 1, § 49 a, stk. 1-3, § 49 b og § 84 samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 331 af 16. maj 2001, og efter bemyndigelse fra Miljøministeren i henhold til § 22 a, § 45, § 59, stk. 4 og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og lov nr. 256 af 12. april 2000 og i medfør af § 32a i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 215 af 22. april 2002, fastsættes:«

2. § 5, stk. 1, affattes således:

»Den, som årligt fremstiller eller importerer 100 kg eller derover af et stof eller materiale, omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 til nr. 4, skal indgive anmeldelse til Arbejdstilsynet med de i bilag 2 angivne oplysninger. Dette gælder dog ikke materialer angivet i bilag 2a.«

3. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Stk.1 finder ikke anvendelse på stoffer og materialer, der fremstilles eller importeres til forskningsformål i en mængde på under 1000 kg, når anvendelsen er begrænset til få personer.«

4. § 5, stk. 4, ophæves.

5. Efter § 6 indsættes:

» § 6a . Arbejdstilsynet kan for at forebygge sundheds- og ulykkesskader i enkeltstående tilfælde kræve yderligere oplysninger end de anførte i bilag 2 for stoffer og materialer til særlige anvendelser.«

6. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Fremstilleren eller importøren skal udover det anførte i stk. 1 desuden hvert andet år og første gang den 1. april 2005 indgive mængdeoplysninger om det forudgående års fremstilling og import af stoffet og materialet, jf. bilag 2, punkt 5.«

7. § 9 affattes således:

» § 9. Anmeldelse i henhold til § 5 skal ske i elektronisk form eller i papirform på særlige skemaer, der fås hos Arbejdstilsynet.«

8. § 14, stk. 3, nummer 1, affattes således:

»1)   identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af Arbejdstilsynet.«

9. § 14, stk. 3, nummer 16, affattes således:

»16)   andre oplysninger.«

 

10. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For pesticider og biocider, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 241 af 27. april 1998, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2001, træder bekendtgørelsen først i kraft den 30. juli 2004.«

11. I § 18 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. § 5, stk. 1, finder ikke anvendelse, hvis der er sket anmeldelse efter de tidligere gældende regler.«

12 . Bilag 2 affattes således:

»Bilag 2

Oplysninger til brug for anmeldelse af stoffer og materialer, jf. § 5.

Punkt 1 - 8 angiver de oplysninger, der skal indgives i en anmeldelse. Oplysningerne skal være præcise og aktuelle. Der skal foreligge underskrift fra den, der indgiver anmeldelsen.

Oplysningerne om sammensætning skal være præcise, entydige og fuldstændige. Oplysningerne om sammensætningen i leverandørens brugsanvisning vil normalt ikke være tilstrækkelige. Oplysninger om anvendelse og mængder og øvrige oplysninger skal ligeledes være præcise. Alle oplysninger skal have en sådan kvalitet, at de kan tjene til vurdering af det anmeldte stofs eller materiales klassificering samt risici ved anvendelse, og til brug for vurdering af bl.a. udbredelsen af kemiske stoffer og materialer og af substitutionsmuligheder.

Vedrørende punkt 3 bemærkes, at indholdsstofferne angives, når de indgår med mindst 0,1 % for stoffer klassificeret som »meget giftig«, »giftig«, »kræftfremkaldende kategori 1 og 2«, »mutagen kategori 1 og 2«, »reproduktionstoksisk kategori 1 og 2«, og 1 % for alle andre stoffer, dog angives stoffer, tilsat p.g.a. deres konserverende virkning uanset koncentration.

Hvis der på Miljøministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer er angivet en lavere grænse end ovenstående for det pågældende indholdsstof, eller materialet er omfattet af de særlige mærkningsregler i bilag 2 i Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse med en lavere procentgrænse, er disse grænser dog de gældende for, hvornår indholdsstofferne skal angives.

Fremstilling af materialer ved simpel blanding eller fortynding til intern brug i virksomheden er ikke omfattet af anmeldepligten.

1.   Oplysninger om anmelderfirma

1.1. Firmanavn og adresse

1.2. CVR nr

1.3. Kontaktperson

1.4. Oplysninger om producent eller leverandør.

2.   Oplysninger om stoffet eller materialet

2.1. Handelsnavn

2.2. Andre betegnelser (fx synonymer eller handelsnavn for enkeltvarer i rammeanmeldelser).

2.3. Oprindeligt handelsnavn ved skift af handelsnavn.

3.   Oplysninger om stoffets eller materialets sammensætning

3.1. Kemisk navn og CAS-nr for indgående stoffer

3.2. Handelsnavn, evt. PR-nr. og producent for indgående materialer (råvarer)

3.3. Procentisk indhold af indgående stoffer og/eller materialer

3.4. Sammensætning af evt. indgående materialer (råvarer)

En sammenhørende gruppe materialer kan anmeldes under et i en rammeanmeldelse, hvis de enkelte materialer indbyrdes kun adskiller sig ved alternative indholdskomponenter. Procentisk indhold kan eventuelt angives med mindre variationer begrundet i produktionstekniske forhold. Rammeanmeldelser kan kun indgives, hvis enkeltmaterialerne i rammen har samme faremærkning, anvendelsesområde, evt. kodenummer og har samme kemisk-toksikologiske egenskaber.

4.   Oplysninger om stoffets eller materialets anvendelse

4.1. Stoffets eller materialets tekniske funktion (gerne funktionskoder)

4.2. Brancher hvori stoffet/materialet tænkes anvendt (gerne branchekoder)

5.   Mængdeoplysninger for stoffet eller materialet

5.1. Fremstillet eller importeret mængde pr. år

5.2. Denne mængde fordelt på det danske marked, eksport eller brug i egen virksomhed

6.   Oplysninger om stoffets eller materialets klassificering/mærkning

6.1. Faresymboler, risiko- og sikkerhedssætninger

7.   Andre oplysninger om stoffet eller materialet

7.1. Tilstandsform ved 20 ° C.

7.2. Toldtarif (til benyttelse i statistiske sammenhænge)

8.   Oplysninger vedrørende fortrolighed

8.1. Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige, med begrundelse herfor.

Oplysningerne behandles fortroligt efter gældende regler.

13. Som nyt bilag 2 a indsættes:

»Bilag 2 a

Ikke-anmeldepligtige materialer

Materialer i flydende form, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3, p.g.a. indholdet af

1)   titandioxid CAS-nr. 13463-67-7,

2)   jernoxid CAS-nr. 13463-40-6,

3)   kaolin, respirabel CAS-nr. 1332-58-7,

4)   kiselsyre, Si0 2 , amorf CAS-nr. 1343-98-2, eller

5)   kiselsyre, Si0 2 , amorf, respirabel CAS-nr. 1343-98-2

undtages fra § 5.«

14. Bilag 3, punkt 2.2, litra b, ændres til:

»b)   stoffer, for hvilke der er fastsat en grænseværdi, og som ikke allerede er omfattet af litra a, når stoffet findes i en koncentration på ³ 1 vægtprocent for ikke gasformige materialer og ³ 0,2 volumenprocent for gasformige materialer.«

15. I Bilag 3, punkt 16 ændres overskriften til:

»16. Andre oplysninger.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2004 .

Arbejdstilsynet, den 11. marts 2004

Jens Jensen

/Charlotte Skjoldager