Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik

 

I medfør af § 113 i lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes:

Kapitel 1

Arbejdsskader

Arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering

§ 1. For personer omfattet af § 2, nr. 1-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yder arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen yder erstatning m.m. efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Kommunen yder erstatning m.m. efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Sager om erstatning m.m. efter stk. 1 behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af §§ 1, 4 og 5.

Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis personen efter andre regler er berettiget til erstatning m.m. efter lov om arbejdsskadesikring.

Arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik

§ 2. For personer omfattet af § 2, nr. 1-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yder arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen yder erstatning m.m. efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Kommunen yder erstatning m.m. efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Sager om erstatning m.m. efter stk. 1 behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af §§ 2, 4 og 5.

Kapitel 2

Skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele

§ 3. Arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen yder erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i

1)   tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis vejledningen og opkvalificeringen foregår i en virksomhed, og

2)   tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Arbejdsformidlingen yder erstatning m.m. efter stk. 1 for skader forvoldt af personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen yder erstatning m.m. efter stk. 1 for skader forvoldt af personer omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Ved skade forvoldt på andre personer vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter reglerne i lov om erstatningsansvar.

Stk. 4. Ved skade forvoldt på andres ejendele vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter §§ 37-38 i lov om forsikringsaftaler.

Stk. 5. Der ydes ikke erstatning efter stk. 1, hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.

Kapitel 3

Administration

Arbejdsskader

§ 4. En skade skal anmeldes, hvis

1)   skadelidte anmoder om det, eller

2)   skaden antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Anmeldelsen skal foretages af den skole, uddannelsessted, praktiksted, virksomhed m.m., hvor skaden er indtruffet og sker på en anmeldeblanket, der kan rekvireres på arbejdsformidlingens hjemmeside eller ved henvendelse til arbejdsformidlingen eller kommunen.

Stk. 3. For personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, anmeldes skaden til det arbejdsformidlingskontor, der har givet tilbuddet om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik.

Stk. 4. For personer omfattet af § 2, nr. 2-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats anmeldes skaden til skadelidtes opholdskommune på skadestidspunktet.

§ 5. Arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen undersøger, om personen er omfattet af § 1, stk. 1, eller § 2, stk. 1.

Stk. 2. Hvis personen er omfattet af § 1, stk. 1, eller § 2, stk. 1, sender arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse, om skaden er omfattet af arbejdsskadedefinitionen i lov om arbejdsskadesikring, og om den skadelidte har krav på erstatning m.m.

Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse, om personen efter andre regler er berettiget til erstatning m.m. efter lov om arbejdsskadesikring, jf. 1, stk. 5.

Skader forvoldt på andre personer eller andres ejendele

§ 6. Ved skader forvoldt af personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anmeldelse ske til det arbejdsformidlingskontor, der har givet tilbuddet om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. Arbejdsformidlingen træffer afgørelse om udbetaling af erstatning efter § 3.

Stk. 2. Ved skader forvoldt af personer omfattet § 2, nr. 2-5 og 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anmeldelse ske til skadevolders opholdskommune på skadestidspunktet. Kommunen træffer afgørelse om udbetaling af erstatning efter § 3.

Stk. 3. Ved anmeldelse af skader efter stk. 1 og 2 anvendes en anmeldeblanket , der kan rekvireres på arbejdsformidlingens hjemmeside eller ved henvendelse til arbejdsformidlingen eller kommunen.

Kapitel 4

Tilbagebetaling

§ 7. Hvis en modtager af erstatning m.m. efter denne bekendtgørelse har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der har betydning for erstatningen m.m., kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 8. Klage over arbejdsformidlingens afgørelser efter § 6 stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Arbejdsmarkedsstyrelsen af den, som afgørelsen vedrører. Klagen indgives til vedkommende regionschef, der, hvis afgørelsen fastholdes, videresender klagen til Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser efter § 5, stk. 2 og 3, kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 588 af 26. juni 2003 om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik ophæves.

§ 10. Skader indtruffet den 1. juli 2003 eller senere under deltagelse i tilbud om arbejdspraktik og deltagelse i uddannelsespraktik i medfør af lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik er omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 10. december 2003

Marie Hansen

/Kim Svendsen-Tune