Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ferieloven

(Renteafkast af Feriekonto)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ferieloven, lov nr. 396 af 31. maj 2000, som ændret ved lov nr. 133 af 20. marts 2002 og lov nr. 1039 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 2, ændres »2002 og 2003« til: »2004« og »for hvert af årene op til 150 mio. kr.« til: »op til 100 mio. kr.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen