Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udøvelse af selvstændig virksomhed
som bibeskæftigelse

I medfør af § 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Personkreds

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for medlemmer, der alene eller sammen med andre udøver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Stk. 2. Selvstændig virksomhed, der ikke er hovedbeskæftigelse eller forsikringsgrundlag for medlemmet, anses for bibeskæftigelse.

Stk. 3. Et medlem, der har udøvet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, er kun omfattet af bekendtgørelsen, hvis medlemmet opfylder betingelserne i § 20 i bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Dagpengeret

§ 2. Retten til dagpenge er betinget af, at medlemmet kan sandsynliggøre, at bibeskæftigelsen til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Medlemmet skal bl.a. oplyse a-kassen om:

1)   Arten og omfanget af virksomheden.

2)   Ansat arbejdskraft.

3)   Egen og eventuel ægtefælles eller medejers arbejdsindsats. Herunder om der er aftale om fast deling af arbejdet mellem ægtefæller eller medejere.

4)   Virksomhedens omsætning og indtjening.

Stk. 2. Vurderingen efter stk. 1 skal ske på grundlag af alt arbejdet i virksomheden. Det gælder dog ikke, hvis en del af arbejdet udføres af ansat arbejdskraft, ægtefælle eller medejere, og der er aftalt fast deling af arbejdet.

Stk. 3. Retten til dagpenge er også betinget af, at medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet i det omfang, der gælder for medlemmet. Der henvises til bekendtgørelse om rådighed.

Stk. 4. Et medlem, der har haft lønarbejde i fuldt normalt omfang i mindst 26 uger lige før ledigheden og samtidig har haft bibeskæftigelse, kan opfylde stk. 3. Det er en betingelse, at virksomheden under ledighed føres videre i samme eller mindre omfang.

Stk. 5. Medlemmet skal give a-kassen besked, hvis der sker ændringer i virksomhedens drift eller omfang.

§ 3. For et medlem, som har bibeskæftigelse, og som opfylder betingelserne i § 2, er retten til dagpenge efter lovens § 55 begrænset til 78 uger, jf. dog §§ 4 og 5. Kun uger, der forbruger af ydelsesperioden, indgår i beregningen af de 78 uger.

Stk. 2. Perioden på 78 uger, jf. stk. 1, regnes fra første ledige dag, hvor medlemmet får ydelser eller deltager i tilbud, der er omfattet af lovens § 55, stk. 5, og samtidig har bibeskæftigelse. Perioder, hvor der er udbetalt feriedagpenge, sidestilles med ledighed, selv om medlemmet er i arbejde.

Stk. 3. Hvis medlemmet har haft bibeskæftigelse i en periode inden for de seneste 78 uger før virksomheden er begyndt eller genetableret, skal de 78 uger efter stk. 1 reduceres med en tilsvarende periode.

Stk. 4. Ret til en ny periode med dagpenge efter stk. 1 er betinget af:

1)   At et medlem, der er forsikret for fuld tid, har haft arbejde som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 26 uger inden for de sidste 18 måneder. Det gælder også, hvis medlemmet i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

2)   At et medlem, der er forsikret for deltid, har haft arbejde som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 17 uger inden for de sidste 18 måneder.

Stk. 5. Arbejde, der én gang er regnet med til en ny periode med dagpenge efter stk. 4, kan ikke regnes med i en senere opgørelse.

§ 4. Undtaget fra dagpengebegrænsningen efter § 3 er en landbruger, der har sin bopæl på landbruget, hvis

1)   ejendommens samlede areal er højst 5,5 hektar,

2)   der på jorden ikke dyrkes andet end korn, frøafgrøder, grovfoderafgrøder og kartofler, og

3)   eventuelt husdyrhold for det meste er til eget forbrug.

Stk. 2. Ejendommens samlede areal afgør, om medlemmet er omfattet af dagpengebegrænsningen i § 3. Det gælder uanset, om medlemmet eller ægtefællen ejer ejendommen alene eller sammen med andre. Ved at bortforpagte eller udleje en del af af ejendommens jord til andre end ægtefælle, samlever eller umyndige børn, kan medlemmet bringe arealet ned under grænsen på 5,5 hektar. Der skal foreligge dokumentation herfor.

§ 5. Undtaget fra dagpengebegrænsningen efter § 3 er et medlem, der udøver følgende former for virksomhed:

1)   Virksomhed, som ikke udøves regelmæssigt og mere end midlertidigt. Dog kun, hvis der ikke er tale om indledning til en mere varig udøvelse af virksomhed.

2)   Fritidsfiskeri, hvis det personlige arbejde, der er forbundet med fiskeriet er af ringe omfang.

3)   Biavl med højst 15 bistader.

4)   Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Medlemmet må kun i mindre omfang personligt udføre administration, småreparationer og viceværtfunktioner.

5)   Underordnet deltagelse af ringe omfang i ægtefællens virksomhed. Deltagelsen må ikke have indflydelse på virksomhedens drift.

6)   Fredskov på højst 5 hektar. Fredskoven skal ligge på medlemmets faste bopæl eller fritidsbopæl.

7)   Egen vindmølle, når medlemmets arbejde herved er helt ubetydeligt.

Fradrag i dagpengene

§ 6. Arbejde i form af bibeskæftigelse medfører fradrag i dagpengene. Der skal ske fradrag for den faktiske tid, som medlemmet har brugt på alt arbejde, der vedrører driften af virksomheden. Herunder også administration og transport.

Stk. 2. Medlemmet skal skrive den faktiske tid, jf. stk. 1, på dagpengekortet. A-kassen kan stoppe for udbetaling af dagpenge, hvis medlemmets oplysninger på dagpengekortene ikke stemmer overens med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen af medlemmets ret til dagpenge, jf. § 2.

Stk. 3. Hvis vederlaget for et enkeltstående tilfælde af selvstændig virksomhed ydes pr. time eller på grundlag af et beregnet timeforbrug, så kan dette timeforbrug lægges til grund. Timeforbruget må dog ikke stå i åbenbar modstrid med arbejdsopgavens art og omfang.

Stk. 4. Et medlem, der har animalsk produktion som en del af virksomheden, skal uanset bestemmelsen i stk. 1 skrive mindst 1/2 time om dagen på dagpengekortet. Det gælder dog ikke, hvis driften af den animalske produktion bliver varetaget af ansat arbejdskraft, som ikke må være ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan i særlige, konkrete tilfælde, hvor der er sket fejludbetaling, fastsætte timetallet efter skøn. Det gælder, når det oplyste timetal må anses for åbenbart usandsynligt, og medlemmet ikke efterfølgende har oplyst det faktisk anvendte timetal.

Ophør

§ 7. Et medlem kan anses for at være ophørt med sin bibeskæftigelse, når medlemmet skriftligt og på tro og love erklærer, at virksomheden er lukket eller afhændet til andre end ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Medlemmet skal dokumentere afmeldelse af eventuel momsregistrering af virksomheden. A-kassen kan om nødvendigt bede om mere dokumentation for ophøret.

Stk. 2. Ophør kan også anerkendes, hvis medlemmet dokumenterer, at virksomheden er bortforpagtet eller udlejet til andre end ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Stk. 3. Et medlem, som udtræder af en virksomhed, der fortsættes af ægtefællen, kan anses for ophørt, hvis medlemmet udtræder samtidig med,

1)   at medlemmets hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet, eller

2)   at medlemmets hidtidige arbejdsfunktioner er overtaget af anden arbejdskraft end ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Stk. 4. Ophør efter stk. 3 gælder også, hvis virksomheden fortsættes af medejere, uden at medlemmet har afhændet sin del af virksomheden.

Stk. 5. Et medlem, som udtræder af en virksomhed, der fortsættes af ægtefællen, kan også anses for ophørt, når medlemmet har ophævet samlivet med ægtefællen.

Ikrafttræden mv.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1146 af 20. december 1995 om udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ophæves.

§ 9. For et medlem, der før 4. november 2002 har haft bibeskæftigelse, og som opfyldte betingelserne i § 2, er retten til dagpenge efter lovens § 55 begrænset til én samlet periode på 78 uger, jf. dog §§ 4 og 5.

Stk. 2. Et medlem, der er omfattet af begrænsningen i retten til dagpenge, jf. stk. 1, skal have gjort den resterende del af perioden på 78 uger op efter reglen i § 3, stk. 1, sidste punktum. Opgørelsen skal ske med virkning fra den 4. november 2002.

§ 10. Bestemmelsen i § 4, stk. 1, gælder for alle medlemmer, der skal indplaceres eller genindplaceres efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode den 1. marts 2004 eller senere.

Stk. 2. Medlemmer, der forud for den 1. marts 2004 er undtaget fra dagpengebegrænsningen på baggrund af en grundværdi på mindre end 72.000 kr. ved 19. almindelige vurdering, vil være undtaget, indtil udløb af den almindelige dagpengeret efter lovens § 55.

Arbejdsdirektoratet, den 9. februar 2004

Jesper Hartvig Pedersen

/Jørgen Kappel

Redaktionel note
  • Arbejdsdirektoratets hjemmeside www.adir.dk