Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registreret partnerskab

(Ændring af betingelserne for indgåelse af registreret partnerskab og stedbarnsadoption for registrerede partnere)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab, som ændret ved lov nr. 821 af 19. december 1989 og § 36 i lov nr. 387 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Registrering af partnerskab kan kun ske, hvis

1) en af parterne har bopæl her i landet og dansk statsborgerskab eller

2) begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste to år før registreringen.

    Stk. 3. Statsborgerskab i Norge, Sverige eller Island sidestilles med dansk statsborgerskab efter stk. 2, nr. 1. Justitsministeren kan bestemme, at statsborgerskab i et andet land med en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske, ligeledes sidestilles med dansk statsborgerskab.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 4, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Dog kan en registreret partner adoptere den anden partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

§ 3

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen