Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Medlemmet blev udtrukket i en skatteregisterundersøgelse, i hvilken forbindelse det kom frem, at medlemmet i en periode på lidt over 2 måneder havde arbejdet uden at påføre arbejdstimerne på dagpengekortene indsendt i perioden.

 

Medlemmet havde i en anden periode på 21/2 måned arbejdet uden at påføre alle arbejdstimerne på dagpengekortene.

 

A-kassen traf afgørelse om, at medlemmet havde modtaget dagpenge med urette og pålagde ham en karantæne på 20 timer for uagtsomhed (i relation til mindsteudbetalingsreglen m.v.), ligesom man indstillede til direktoratet, at medlemmet blev pålagt en karantæne på 647 timer for svig. Medlemmet blev endvidere pålagt at tilbagebetale 35.439 kr.

 

Medlemmet klagede ikke over a-kassens afgørelse, direktoratet tog således alene stilling til svigssanktionen, og pålagde medlemmet en karantæne på 647 timer som indstillet af a-kassen.

 

Medlemmet har gjort gældende, at han under sin ansættelse ved xx fik lavet en forhøjelse af sin årsindkomst hos skattevæsnet, hvorfor han troede, at alt var i orden, og at han ikke behøvede at oplyse om arbejdstimerne på dagpengekortene.

 

Medlemmet har endvidere gjort gældende, at han ikke troede, at han skulle oplyse om sine overarbejdstimer på dagpengekortet ved xx, idet han endnu ikke havde fået en officiel ændring af arbejdstiden.

 

Politiet har efter, at direktoratets afgørelse er truffet, opgivet at rejse påtale mod medlemmet for bedrageri, idet man ikke forventer, at videre forfølgning vil føre til, at medlemmet vil blive kendt skyldig. Politiet har dog ikke angivet en nærmere begrundelse for påtaleopgivelsen.

 

Ankenævnet tiltrådte direktoratets afgørelse på trods af påtaleopgivelsen, idet det ikke fremgår, om politiet har været inde i en vurdering af det subjektive, altså om medlemmet havde forsæt til bedrageri.

Den fulde tekst

Forseelser, svig

 

 

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 25. september 2003.

 

Nævnet traf denne

 

A F G Ø R E L S E

 

De anses for at have handlet svigagtigt i forbindelse med udfyldelse af dagpengekortene for ugerne 18-27/2000, 50/2000 og 1-9/2001, og De skal herfor pålægges en effektiv karantæne på 647 timer.

 

B E G R U N D E L S E

 

Ankenævnet har ved afgørelsen lagt til grund, at

 

- De var ansat ved xx i perioden uge 18 til uge 28/2000,

- De var ansat ved xx i perioden uge 48/2000 til uge 13/2001,

- De under Deres ansættelse ved xx anførte 0 timer på alle Deres dagpengekort indsendt i perioden,

- De under Deres ansættelse ved xx anførte for få timer på Deres dagpengekort indsendt i perioden,

- De har anført, at De ikke troede, at Deres overarbejdstimer hos xx skulle påføres dagpengekortet, idet De ikke havde fået en officiel ændring af arbejdstiden,

- De under Deres ansættelse ved xx henvendte Dem til skattevæsenet og fik forhøjet Deres årsindkomst, og

- Politimesteren i xx den 11. juni 2003 har opgivet påtale mod Dem for sigtelse for bedrageri, idet den videre forfølgning ikke kan ventes at føre til, at De findes skyldig.

 

Ankenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at

 

- det på forsiden af dagpengekortet fremgår, at et medlem skal læse vejledningen inden udfyldelsen af dagpengekortet,

- det af vejledningen på dagpengekortet fremgår, at et medlem har pligt til at oplyse om ethvert forhold, der har betydning for retten til dagpenge, at al arbejde skal oplyses, uanset hvornår det udføres, at der kun skal skrives "0" ud for den pågældende dag, hvis medlemmet ikke har arbejdet, og at et medlem, skal spørge a-kassen, hvis han er i tvivl om fremgangsmåden ved udfyldelse af dagpengekortet,

- De på tro og love har erklæret, at oplysningerne på dagpengekortet var rigtige,

- De har anført 0 timers arbejde i ugerne 18-27/2000, uagtet at De i denne periode var ansat ved xx, og i gennemsnit arbejdede over 30 timer om ugen, og

- De har anført for få timers arbejde i ugerne 50/2000 og 1-9/2001 i forhold til, hvor mange timer De i virkeligheden arbejdede hos xx.

 

Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at Politimesteren i xx den 11. juni 2003 har opgivet at rejse påtale mod Dem for bedrageri, idet den videre forfølgning ikke kan ventes at føre til, at De findes skyldig.

 

Ankenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det ikke fremgår af påtaleopgivelsen, hvad den nærmere begrundelse herfor har været, herunder hvorvidt Politimesteren har taget stilling til det subjektive, dvs. spørgsmålet, om De har haft forsæt til at begå bedrageri.

 

Ankenævnet finder herefter, at De har handlet svigagtigt.

 

De skal således pålægges en effektiv karantæne på 647 timer.

 

Ankenævnet henviser til § 87, stk. 1 og 2 i arbejdsløshedsforsikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 19. juli 2000, § 1 i direktoratets bekendtgørelse nr. 438 af 9. juni 1999 om fradrag i arbejds-løshedsdagpenge, §§ 1 og 2 i direktoratets bekendtgørelse nr. 670 af 11. juli 2000 om fradrag i dagpenge, orlovsydelse, aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse og etableringsydelse, og §§ 1, 2, 4 og 6 i direktoratets bekendtgørelse nr. 502 af 7. juni 2000 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

 

Ankenævnet tiltræder således direktoratets afgørelse af 13. december 2002.

 

På ankenævnets vegne

 

xxx

 

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

 

Kopi til:

 

xx

Arbejdsdirektoratet

 

1. Sagsforløb

 

Arbejdsdirektoratet fremstillede sagen på denne måde:

 

" Sagen er opstået på baggrund af direktoratets skatteregisterundersøgelse for indkomståret 2000. Det fremgår af skatteoplysninger for dette år, at der har været både lønindkomst og udbetaling af dagpenge.

 

Direktoratet har indberettet sagen til xx Arbejdsløshedskasse den 23. juli 2001.

 

A-kassen har bedt Deres arbejdsgivere om oplysninger, og har i brev af 24. oktober 2001 bedt Dem om en redegørelse.

 

I brev af 1. november 2001 skriver De, at De under Deres ansættelse hos ISS fik lavet en for-højelse af Deres årsindkomst og troede, at alt var i orden. Deres ansættelse hos xx startede med 4 timers arbejde om dagen. Efter 1-2 måneder blev der ekstra travlt, hvorefter Deres arbejdsleder spurgte, om De indimellem ville have overarbejde. De troede ikke De skulle påføre disse overarbejdstimer på dagpengekortene, før De fik en officiel ændring af det ugentlige timetal på Deres kontrakt.

 

Den 31. maj 2002 har a-kassen truffet afgørelse. Det fremgår heraf, at a-kassen finder, at De har fået dagpenge med urette, og at De skal betale beløbet tilbage. Beløbet er opgjort til 36.225 kr. (før skat og uden renter).

 

Videre i afgørelsen indstiller a-kassen, at De skal have en effektiv karantæne på 647 timer for svig. Endvidere skal De have en effektiv karantæne på 20 timer for uagtsomhed. Den samlede karantæne er således 667 timer.

 

De har ikke klaget over a-kassens afgørelse.

 

Direktoratet har skrevet til Dem den 23. juli 2002 og bedt om Deres eventuelle bemærkninger til sagen inden 14 dage.

 

De har ikke reageret på direktoratets brev."

 

Sekretariatet er enig i fremstillingen.

 

2. Arbejdsdirektoratets afgørelse

 

Direktoratet traf den 13. december 2002 denne afgørelse:

 

" De skal have en effektiv karantæne på 647 timer for svig.

 

Begrundelse

 

Direktoratet har i afgørelsen lagt til grund, at De i ugerne 18-27/2000 har arbejdet for xx uden at oplyse om timer på dagpengekortene. I december 2000 får De arbejde hos xx. De har ikke skrevet alle Deres arbejdstimer hos denne arbejdsgiver på dagpengekortene. De har derved fået dagpenge med urette. A-kassen har opgjort beløbet til 39.046 kr. (før skat og uden renter).

 

Det fremgår af afgørelsen, at a-kassen finder, at 29.455 kr. er modtaget som følge af svig og 9.591 kr. er modtaget som følge af uagtsomhed. Endvidere finder a-kassen, at De skal have efterbetalt 2.821 kr.

 

Det samlede tilbagebetalingsbeløb er 36.225 kr. (før skat og uden renter).

 

Direktoratet mener det er bevist, at De for at få en ydelse, De ikke har haft ret til, bevidst har undladt at oplyse om alle Deres arbejdstimer på Deres dagpengekort. De har dermed ikke overholdt Deres oplysningspligt overfor a-kassen.

 

Direktoratet har lagt vægt på,

 

- at det fremgår af forsiden på dagpengekortene, at De skal læse vejledningen, før De udfylder dagpengekortene,

 

- at det tydeligt fremgår af vejledningen, at De som arbejdsløs er forpligtet til at oplyse om alt arbejde (lønnet og ulønnet), og uanset hvornår arbejdet foregår

 

- at De ved Deres underskrift på tro og love har erklæret, at oplysningerne på dagpengekortene er korrekte.

 

Det må således have stået Dem klart, at De ved ikke at oplyse om arbejdet fik a-kassen til at udbetale Dem ydelser, som De ikke var berettiget til.

 

Direktoratet har også lagt vægt på, at De har været ledig i perioder før og derfor burde være bekendt med, at alt arbejde skal oplyses på dagpengekortene.

 

De har oplyst til a-kassen, at De troede det var i orden, da De havde fået forhøjet Deres årsindkomst hos skattevæsenet. De troede ikke De skulle skrive overarbejdstimer på dagpenge-kortene.

 

Sanktion

 

Har et medlem gjort sig skyldig i svig eller forsøg på svig over for a-kassen, kan direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne på højst 962 timer. Det står i § 87, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring som senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. september 2002.

 

Af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 502 af 7. juni 2000 om sanktion til medlemmer af en arbejds-løshedskasse (sanktionsbekendtgørelsen) fremgår det, at har medlemmet begået svig, skal med-lemmet have en effektiv karantæne. Karantænen kan højst udgøre 962 timer.

 

Af § 4, stk. 2, fremgår det, at karantænen beregnes ved at omregne tilbagebetalingsbeløbet til timer. Det sker ved at dividere beløbet med den omregningssats, der gælder på konstaterings-tidspunktet. Medlemmet skal have en effektiv karantæne på 3,5 gange det beregnede timetal, dog mindst 37 timer. Karantænen rundes op til nærmeste hele tal.

 

Deres karantæne for svig er beregnet således:

 

Tilbagebetalingsbeløbet (svig) 26.634 kr. (29.455 fratrukket tilbagebetalingsbeløbet på 2.821 kr.)

26.634 kr. divideret med 144,20 = 184,70

184,70 gange med 3,5 = 646,45

646,45 rundes op til nærmeste hele tal = 647

 

Karantænen er derfor beregnet til 647 timer."

 

3. Klagen til ankenævnet

 

Ved brev af 5. januar 2003 klagede De over direktoratets afgørelse, idet De anførte følgende:

 

" Jeg skal hermed anke den af jer trufne afgørelse af 13. december 2002, hvor I træffer afgørelse om, at jeg skal have en effektiv karantæne på 647 timer for svig.

 

Jeg synes det er en urimelig hård afgørelse, da jeg oven i denne yderligere har fået 20 timers karantæne for uagtsomhed og derudover skal betale kr. 36.225,00 retur, som jeg har modtaget for meget i udbetalte dagpenge og dagpenge under ferie. Derudover er jeg også blevet politianmeldt for en mulig overtrædelse af straffeloven.

 

Jeg har "betalt" karantænen og desuden indgået et frivilligt forlig med min A-kasse om tilbage-betaling af kr. 36.225,00.

 

Jeg har i perioden 1.05.02 - 31.08.02, -under karantænen, modtaget tilbagebetalingspligtig kontanthjælp på ca. kr. 52.000,00 og er utroligt hårdt spændt for økonomisk og har kone og lille barn at skulle forsørge.

Jeg har i mit brev til xx den 1. november 2001 forsøgt at forklare, hvordan jeg er havnet i denne situation, som er opstået på baggrund af en del misforståelser og mangel på kendskab til dagpengeloven og i stedet for at henvende mig til min A-kasse har jeg rådført mig med nogle kollegaer.

 

I de mere end 10 år - siden 92 - jeg har været medlem af xx, har jeg aldrig haft nogen problemer og det har aldrig været min mening at skulle snyde nogen, hvilket jeg også har prøvet at forklare i brevet.

 

Jeg håber, at Direktoratet vil behandle min klage over den del af de forskellige instanser trufne afgørelser, velvilligt og jeg håber, at I på en eller anden måde kan revurdere min afgørelse og give mig en "mildere" afgørelse, da jeg har meget svært ved at finde midler til tilbagebetaling."  

 

4. Arbejdsdirektoratets bemærkninger til klagen

 

Ved oversendelse af sagen til ankenævnet den 14. januar 2003 fandt direktoratet ikke, at der var fremkommet nye oplysninger, der anledning til at ændre direktoratets afgørelse af 13. december 2002.

 

5. Nyt efter klagen

 

Den 23. juni 2003 afleverede De personligt en underretning om påtaleopgivelse til sekretariatet fra Politimesteren i xx, hvoraf fremgik at man den 11. juni 2003   har besluttet at opgive påtale mod Dem for en sigtelse for bedrageri efter straffelovens § 279 i perioden 1. maj 2000 til 18. maj 2001.

 

6. Regler

 

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 19. juli 2000

 

§ 87. Har et medlem gjort sig skyldig i svig eller forsøg på svig over for kassen, kan direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne på højst 962 timer. Er medlemmet tidligere pålagt en sanktion for svig, kan direktøren bestemme, at pågældende slettes som medlem af kassen, hvis den seneste forseelse er begået mindre end 5 år efter direktørens tidligere afgørelse. Et medlem, som slettes af kassen, kan genoptages som nyt medlem.

Stk. 2. Har et medlem gjort sig skyldig i anden forseelse over for kassen, kan kassen bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv karantæne på højst 37 timer.

...

Direktoratets bekendtgørelse nr. 438 af 9. juni 1999 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge

 

§ 1. Ved arbejde forstås i denne bekendtgørelse aktiviteter, som enten medfører indtægt eller efter sin art normalt medfører indtægt.

Stk. 2. Arbejde, der udføres i en periode med ledighed, medfører fradrag. Det gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage samt arbejde, der udføres uden for den lediges normale faglige område. Ulønnet arbejde medfører også fradrag, jf. dog § 2.

Stk. 3. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres.

 

Direktoratets bekendtgørelse nr. 670 af 11. juni 2000 om fradrag i dagpenge, orlovsydelse, aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse og etableringsydelse

 

§ 1. Arbejde og indtægter medfører fradrag i følgende ydelser:

1) Dagpenge, der udbetales i dagpengeperioden.

...

 

§ 2. Ved arbejde forstås i denne bekendtgørelse aktiviteter, som enten medfører indtægt eller efter sin art normalt medfører indtægt.

Stk. 2. Arbejde, der udføres af et medlem i en periode, hvor medlemmet modtager en ydelse efter § 1, medfører fradrag. Dette gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage samt arbejde, der udføres uden for medlemmets normale faglige område. Ulønnet arbejde medfører også fradrag, jf. dog §§ 4 og 19.

Stk. 3. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres.

 

Direktoratets bekendtgørelse nr. 502 af 7. juni 2000 om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

 

§ 1. Denne bekendtgørelse skal anvendes, når et medlem eller et tidligere medlem af en a-kasse ved svig med urette har beholdt, har fået eller forsøgt at få udbetalt en ydelse fra a-kassen. Den skal også anvendes, når medlemmet eller et tidligere medlem ved uagtsomhed med urette har beholdt eller har fået udbetalt en ydelse fra a-kassen. Bekendtgørelsen anvendes ikke på kursusgodtgørelse.

 

§ 2. Sanktionen ved svig og uagtsomhed er en effektiv karantæne bortset fra gentagelsestilfælde, jf. § 5.

Stk. 2. En effektiv karantæne betyder, at retten til ydelser, bortset fra kursusgodtgørelse og dagpenge under ferie, bortfalder for et antal timer, hvor der ellers ville være ret til ydelser fra a-kassen.

Stk. 3. En effektiv karantæne regnes fra konstateringstidspunktet.

Stk. 4. Er karantænen ikke udstået senest 2 år efter dens ikrafttræden, bortfalder den.

Stk. 5. Er medlemmet pålagt flere karantæner i medfør af §§ 4 og 6, skal den karantæne, der forældes først, afvikles først. En karantæne efter §§ 4 og 6 kan ikke afvikles i perioder, hvor et medlem afvikler karantæne efter reglerne i lovens § 63, stk. 5, § 68, stk. 5 eller § 78, stk. 6.

 

§ 4. Har medlemmet begået svig, skal medlemmet have en effektiv karantæne. Karantænen kan højst udgøre 962 timer.

Stk. 2. Karantænen beregnes ved at omregne tilbagebetalingsbeløbet til timer. Det sker ved at dividere beløbet med den omregningssats, der gælder på konstateringstidspunktet. Medlemmet skal herefter have en effektiv karantæne på 3,5 gange det beregnede timetal, dog mindst 37 timer. Karantænen rundes op til nærmeste hele tal.

Stk. 3. Ved forsøg på svig skal medlemmet have en effektiv karantæne på 37 timer.

Stk. 4. Foreligger der komplot eller dokumentfalsk, skal medlemmet have en effektiv karantæne på 962 timer.

Stk. 5. Foreligger der objektivt konstaterbare forhold, der kan betragtes som formildende omstæn-digheder, skal en sanktion efter stk. 1-4, nedsættes med 1/3. Karantænen rundes op til nærmeste hele tal. Det er en betingelse, at medlemmet har tilbagebetalt gælden eller har indgået et skriftligt frivilligt forlig om tilbagebetaling.

 

§ 6. Ved uagtsomhed skal medlemmet have en effektiv karantæne, der højst kan udgøre 37 timer.

Stk. 2. Har medlemmet uagtsomt fået et beløb, der højst udgør 25 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede på konstateringstidspunktet, skal medlemmet have en effektiv karantæne på 20 timer.

Stk. 3. Har medlemmet uagtsomt fået et beløb, der højst udgør 2 gange den maksimale dagpenge-sats for fuldtidsforsikrede på konstateringstidspunktet, skal medlemmet ikke have nogen effektiv karantæne.