Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

I medfør af § 100, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 191 af 24. marts 2004 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område , fastsættes følgende forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn:

§ 1. Ankenævnet holder møde efter formandens bestemmelse, når sagerne gør det nødvendigt, eller ønske herom fremsættes af mindst 2 medlemmer.

§ 2. Indkaldelse til møde skal så vidt muligt ske med mindst 1 uges varsel.

Stk. 2. Dagsorden for mødet med ekstrakt af de sager, der skal forhandles, udsendes så vidt muligt senest 4 dage før mødet.

§ 3. Akter i de sager, der skal forhandles, skal på anmodning være til gennemsyn for medlemmerne.

§ 4. Efter formandens bestemmelse kan personale fra sekretariatet for ankenævnet deltage i ankenævnets møder uden stemmeret.

§ 5. Parterne kan efter ankenævnets bestemmelse give møde for nævnet for at afgive forklaring om sagen.

§ 6. Ankenævnets forhandlinger ledes af formanden, i formandens forfald af stedfortræderen.

Stk. 2. Sagerne afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende medlemmer, jf. § 7, stk. 1. Hvis stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget. I sådanne tilfælde kan ethvert af medlemmerne dog kræve sagen udsat til fornyet behandling i et efterfølgende møde.

Stk. 3. Skønner formanden, at en sag er egnet til at blive afgjort, uden at der afholdes møde, sender formanden indstilling til medlemmerne om, hvad afgørelsen bør gå ud på. Hvis et medlem ikke ønsker at afgøre sagen på dette grundlag, skal sagen behandles på et møde.

§ 7. Ankenævnet er i sager vedrørende arbejdsløshedsforsikring, aktiv beskæftigelsesindsats, børnepasningsorlov og kompensation til handicappede i erhverv m.v. beslutningsdygtigt, når foruden formanden de 2 medlemmer udpeget af hovedorganisationerne og det medlem, der er udpeget af beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren er til stede. I sager vedrørende dagpengegodtgørelse er nævnet beslutningsdygtigt, når foruden formanden de 2 medlemmer udpeget af hovedorganisationerne er til stede. I sager vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser er nævnet beslutningsdygtigt, når foruden formanden samtlige de i arbejdsløshedsforsikringslovens § 100, stk. 2, nr. 2, 3 og 5, nævnte medlemmer er til stede.

Stk. 2. Ankenævnets formand kan på nævnets vegne træffe beslutning om, hvorvidt en sag skal afvises fra realitetsbehandling i nævnet på grund af overskridelse af den i loven fastsatte frist for sagens indbringelse for nævnet, eller af andre formelle grunde.

§ 8. Der føres en protokol over ankenævnets forhandlinger og beslutninger. Et medlem kan kræve tilført protokollen en kort motivering for sit standpunkt eller bemærkning om afvigende standpunkt.

§ 9. Det påhviler formanden at påse, at ankenævnets beslutninger udføres. Afgørelserne underskrives af formanden eller af den i ankenævnets sekretariat, som har bemyndigelse dertil.

§ 10. Der påhviler ankenævnets medlemmer og andre deltagere i ankenævnets møder tavshedspligt efter straffelovens § 152 og forvaltningslovens § 27.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2004. Samtidig ophæves cirkulære nr. 183 af 25. oktober 1991 om forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Beskæftigelsesministeriet, den 24. marts 2004

Claus Hjort Frederiksen

/Vibeke Dalbro