Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,
lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,
pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven

(Ændrede udbetalingsregler og etablering af flytteret)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 910 af 12. oktober 2001, som ændret ved § 13 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 og § 424 i lov nr. 453 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk.1, affattes således:

»En lønmodtager, for hvem der er indbetalt beløb i medfør af lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner, kan forlange udbetaling af beløbet med tillæg af, hvad der er tilskrevet lønmodtagerens konto i medfør af § 7,

1)   når lønmodtageren er fyldt 60 år,

2)   ved tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension,

3)   ved overgang til at oppebære aktuel egenpension efter regler for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og for kommunale tjenestemænd samt efter regler for ansatte i stillinger, hvortil der er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver rettigheder som efter lov om tjenestemandspension,

4)   ved overgang til at oppebære alderspension eller tilkendelse af invalidepension, invalidesum eller anden ydelse på grundlag af et varigt tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover fra en godkendt pensionsordning, der er oprettet efter aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver eller hjemlet i henhold til kollektiv overenskomst, regulativ m.v.,

5)   ved tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover i henhold til lov om arbejdsskadesikring, erstatningsansvarsloven eller andre dertil svarende love, eller

6)   ved tilkendelse af udenlandske pensioner eller erstatning for tab af erhvervsevne på 50 pct. eller derover, der svarer til de i nr. 2-5 omhandlede,

7)   ved flytning til udlandet for at tage varig bopæl der,

8)   ved flytning til Grønland eller Færøerne for at tage varig bopæl der og efter at have haft ophold der i 5 år.«

2. § 2, stk. 3, ophæves.

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Senest ved lønmodtagerens fyldte 70. år udbetales beløbet med tillæg ved fondens foranstaltning. Beløb, der ikke har kunnet udbetales inden lønmodtagerens fyldte 75. år, tilfalder fonden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lønmodtageren kan vælge at udsætte udbetalingen efter stk. 1 for perioder på 5 år ad gangen. Fonden vil søge beløbet udbetalt ved udløbet af 5-års-perioden, medmindre lønmodtageren forinden vælger at udsætte udbetalingen på ny. Beløb, der ikke har kunnet udbetales, tilfalder fonden 10 år efter, at lønmodtageren senest valgte at udsætte udbetalingen.«

4. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan i fornødent omfang indgå aftaler om administrationsopgaver, it-leverancer og formueforvaltningsopgaver med andre leverandører.«

5. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3 . Midlerne kan placeres i dattervirksomheder, som Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejer helt eller delvis, og som har til formål at drive finansiel virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed, bortset fra pengeinstitut-, realkreditinstitut- og forsikringsvirksomhed.«

6. Efter § 7 indsættes:

»Kapitel 4 a

Flytning til et andet pensionsinstitut

§ 7 a. Den enkelte kontohaver kan vælge at flytte hele sit indestående til et andet pensionsinstitut, herunder til sin SP-konto i et pensionsinstitut, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan afvise flytning af indeståendet, hvis der ikke heri er dækning for omkostningerne forbundet med flytningen.

Stk. 2. Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal på anmodning fra kontohaveren via det modtagende pensionsinstitut flytte hele indeståendet senest 3 måneder efter den uge, hvor anmodningen er modtaget. Overflyttede beløb kan ikke senere flyttes tilbage til Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af konti, overførsel af indestående på konti m.v. ved overflytning til et andet pensionsinstitut. Beskæftigelsesministeren kan efter anmodning fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond træffe afgørelse om, at fristen for overflytning af indeståendet, jf. stk. 2, kan forlænges i en periode.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om krav til de modtagende pensionsinstitutter, herunder om information, tekniske krav og rådgivning i forbindelse med flytning.

§ 7 b. I det omfang omkostningerne ved overflytning overstiger omkostningerne ved udbetaling, afholdes meromkostningen af den enkelte kontohaver. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond størrelsen af gebyrer m.v. i forbindelse med flytning af konti.«

§ 2

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. august 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1032 af 17. december 2002, § 4 i lov nr. 1066 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 420 af 10. juni 2003, § 1 i lov nr. 421 af 10. juni 2003 og § 419 i lov nr. 453 af 10. juni 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 17 f indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Indeståendet på en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan overflyttes til den pågældendes særskilte konto. Overflyttede midler behandles efter overflytningen efter samme regler som bidrag, der er godskrevet efter § 17 g. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om modtagelsen af beløb efter dette stykke.«

§ 3

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 30. september 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 A indsættes som stk. 2:

»Stk. 2 . Ved beregning af afgift efter § 25 for en ordning, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes reglen i stk. 1 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb.«

2. I § 29 B, nr. 2, indsættes efter »lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,«: »bortset fra engangsbeløb, der træder i stedet for rateudbetalinger, hvor kontohaveren først henvender sig efter at være fyldt 80 år,«.

3. I § 41, stk. 1, nr. 7, ændres »Tillægspension.« til: »Tillægspension, eller«.

4. I § 41, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8.   fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, såfremt overførsel finder sted inden det fyldte 60. år, til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller til en SP-konto, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 4

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 31. juli 2002, som ændret bl.a. ved § 433 i lov nr. 453 af 10. juni 2003 og senest ved § 3 i lov nr. 903 af 17. november 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 6:

»6)   SP-konti i pengeinstitutter, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

2. I § 7, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»For midler overført fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, opgøres hensættelserne efter de almindelige regler i stk. 1 og 2.«

3. I § 7, stk. 9, ændres »Ved overførsel af en forsikrings- eller pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 41« til: »Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41 af en forsikrings- eller pensionsordning eller fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,«.

4. I § 21, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 2, nr. 1 og 5,« til: »§ 1, stk. 2, nr. 1 og 5, henholdsvis nr. 2 og 6,«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 7 a, stk. 1 og 2, samt § 7 b, stk. 1, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, og § 17 f, stk. 9, 1. og 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 2 træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 3. § 3, nr. 1, har virkning for udbetalinger, der sker den 1. juli 2005 eller senere. § 3, nr. 2, har virkning for udbetalinger, der sker den 1. januar 2004 eller senere. § 3, nr. 3 og 4, og § 4, nr. 2 og 3, har virkning for overførsler, der sker den 1. juli 2005 eller senere. § 4, nr. 1 og 4, har virkning fra indkomståret 2005.

Givet på Amalienborg, den 24. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen