Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov
om arbejdsmiljø og lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område

(Overførelse af sekretariaterne for Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsmiljøklagenævnet til
Den Sociale Ankestyrelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 1042 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 420 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 100, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1)   En formand, der ansættes af socialministeren efter indstilling fra beskæftigelsesministeren. Formanden skal ved ansættelsen have bestået juridisk, statsvidenskabelig, økonomisk eller anden dermed ligestillet eksamen.«

2. § 100, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4)   1 medlem udpeget af beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren.«

3. I § 100, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »beskæftigelsesministeren«: »efter forhandling med undervisningsministeren«.

4. § 100, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6 . Socialministeren ansætter efter indstilling fra beskæftigelsesministeren en stedfortræder for formanden. Stedfortræderen skal ved ansættelsen opfylde betingelsen i stk. 2, nr. 1.«

5. I § 100, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»I særlige tilfælde kan genudpegning dog finde sted.«

6. I § 100 indsættes efter stk. 9 som nye stykker:

»Stk. 10. Skønner formanden, at en sag er egnet til at blive afgjort, uden at der afholdes møde, sender formanden indstilling til medlemmerne om, hvad afgørelsen bør gå ud på. Hvis et medlem ikke ønsker at afgøre sagen på dette grundlag, skal sagen behandles på et møde.

Stk. 11. Sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet varetages af Den Sociale Ankestyrelse.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 12.

§ 2

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret senest ved lov nr. 437 af 10. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 81 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Formanden og dennes stedfortræder ansættes af socialministeren efter indstilling fra beskæftigelsesministeren. Begge skal ved ansættelsen have bestået juridisk, statsvidenskabelig, økonomisk eller anden dermed ligestillet eksamen.«

2. § 81 a, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmiljøklagenævnet varetages af Den Sociale Ankestyrelse.«

§ 3

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 50 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsmiljøklagenævnet .«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2004, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 4, og § 2, nr. 1, finder anvendelse ved den første ansættelse af formand og stedfortræder efter den 1. april 2004.

Givet på Amalienborg, den 24. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen