Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0769
 
32003L0053
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige
forpligtelser for fremstillere, leverandører og importører mv.
af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø foretages følgende ændringer:

Bilag 1 affattes således:

»Bilag 1 – Mærkning af chromat i cement

1)   Cement og produkter, som indeholder cement, må ikke markedsføres, hvis de i hydreret form indeholder mere end 0,0002% opløseligt chrom VI i forhold til den samlede tørvægt af cementen.

2)   Hvis fremstillere, leverandører og importører anvender reduktionsmidler, skal emballagen til cement og produkter, som indeholder cement, mærkes med klart læselige og uudslettelige oplysninger om emballeringsdato og om de opbevaringsbetingelser og den opbevaringsperiode, der sikrer, at reduktionsmidlet stadig er aktivt, og indholdet af opløseligt chrom VI holdes under grænsen anført i punkt 1.

3)   Punkt 1 og 2 gælder dog ikke for markedsføring i forbindelse med kontrollerede lukkede og fuldautomatiserede processer, hvor cement og produkter, som indeholder cement, udelukkende behandles maskinelt, og hvor der ikke er nogen mulighed for kontakt med huden.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. januar 2005.

Arbejdstilsynet, den 27. maj 2004

Jens Jensen

/Charlotte Skjoldager

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører visse bestemmelser i Rådets direktiv nr. 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement), EF-Tidende 2003 L 178, s. 24.