Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om
dagpenge ved sygdom eller fødsel

(Hjælp til personer med visse former for opholdsret og opfølgning i sygedagpengesager i udlandet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 1168 af 19. december 2003, foretages følgende ændring:

1. Efter § 12 indsættes:

»Personer med visse former for opholdsret

§ 12 a. Personer og deres familiemedlemmer, som har ret til at opholde sig her i landet i medfør af de fællesskabsretlige regler om ophold for førstegangsarbejdssøgende, og personer, der har ret til ophold i op til 3 måneder uden administrative betingelser, kan alene få hjælp i forbindelse med hjemrejse. «

§ 2

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. september 2002, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1032 af 17. december 2002, lov nr. 1033 af 17. december 2002, lov nr. 372 af 28. maj 2003, § 3 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 og senest ved lov nr. 1201 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 40, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang der kan ydes dagpenge under ophold eller ved bopæl i udlandet, herunder regler for gennemførelse af opfølgning i sygedagpengesager. «

2. I § 41 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3 . Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om rådgivning, vejledning og anden bistand til kommunerne i forbindelse med gennemførelse af opfølgningen over for sygemeldte, der modtager dagpenge under ophold eller ved bopæl i udlandet. «

§ 3

Loven træder i kraft den 1. maj 2004.

Givet på Amalienborg, den 26. april 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen