Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond

 

I medfør af § 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 12. december 1996, fastsættes:

§ 1. For krav, der er nævnt i konkurslovens § 94, nr. 2, og § 95, stk. 1, nr. 1-3 og 5, kan fonden i det enkelte tilfælde i alt højst udbetale 110.000 kr. til hver lønmodtager.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2004 og har virkning for tilfælde, hvor fristdagen eller det tidspunkt, der efter fondens bestemmelse træder i stedet for fristdagen, er indtrådt efter dette tidspunkt.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1113 af 12. december 1996 om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond.

Beskæftigelsesministeriet, den 10. maj 2004

Claus Hjort Frederiksen

/Einar Edelberg