Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Midlertidig suspension af bidraget til Særlig Pensionsopsparing)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. august 2002, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 421 af 10. juni 2003 og senest ved § 2 i lov nr. 190 af 24. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 f, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»For 2004 og 2005 er satsen dog 0,0 pct.«

2. I § 17 f, stk. 3, indsættes som 5. og 6. pkt.:

»De nævnte bidragssatser, jf. 1. og 3. pkt., er for 2004 og 2005 0,0 pct. For personer omfattet af § 2 a, stk. 2, for hvem arbejdsgiveren udbetaler dagpenge ved sygdom, beregnes der fortsat bidrag, indtil arbejdsgiveren har indstillet opkrævningen heraf, dog senest den 31. maj 2004, hvorefter satsen for resten af 2004 og 2005 er 0,0 pct.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Indeholdelsespligtige arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser, arbejdsformidlingen og kommuner samt Lønmodtagernes Garantifond skal indstille opkrævningen af særlig pensionsopsparing med virkning for løn, dagpenge, godtgørelse m.v., der udbetales fra og med den 1. juni 2004.

Stk. 3. Tilbagebetaling af opkrævet særlig pensionsopsparing vedrørende 2004 for personer omfattet af § 17 f, stk. 1, 1. pkt., sker ved de statslige told- og skattemyndigheders foranstaltning. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for tilbagebetalingen.

Stk. 4. Tilbagebetaling af opkrævet særlig pensionsopsparing vedrørende 2004 for personer omfattet af § 17 f, stk. 3, 1. pkt., jf. dog § 17 f, stk. 3, 6. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, sker ved arbejdsløshedskassens, arbejdsformidlingens eller kommunens foranstaltning.

Stk. 5. Tilbagebetaling af opkrævet særlig pensionsopsparing vedrørende 2004 for personer omfattet af § 17 f, stk. 3, 3. pkt., sker ved Lønmodtagernes Garantifonds foranstaltning.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med skatteministeren regler for tilbageførsel fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til Told- og Skattestyrelsen af acontooverført bidrag vedrørende 2004.

Stk. 7. Arbejdsmarkedets Tillægspension tilbagefører overført opkrævet bidrag vedrørende 2004 for personer omfattet af § 17 f, stk. 3, 1. og 3. pkt., til arbejdsløshedskasser, arbejdsformidlingen, kommuner og Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbagebetaling og tilbageførsel af de i stk. 4, 5 og 7 nævnte beløb. Beskæftigelsesministeren fastsætter endvidere nærmere regler for fordeling af afkast af midlerne i den særskilte ventepulje for 2004 efter fradrag af omkostninger afholdt af ventepuljen.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at indkomstafhængige tilskudsordninger ikke berøres af denne lov.

Givet på Amalienborg, den 4. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen