Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af
reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for
personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af
ledighed

 

I medfør af § 13 d, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, som ændret ved lov nr. 423 af 9. juni 2004 og efter bemyndigelse fra ministeren for flygtninge, indvandrere og integration i medfør af § 25 b, stk. 6, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. november 2003, som ændret ved lov nr. 423 af 9. juni 2004, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Formål

§ 1. Formålet med tilsynet er at medvirke til at sikre kvaliteten af kommunernes administration af rådighedsvurderinger.

Anvendelsesområde

§ 2. Arbejdsdirektoratet (direktoratet) fører tilsyn med kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter §§ 13-13c og 38a-41, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Direktoratet fører også tilsyn med kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter §§ 25-25a og 30-31, i integrationsloven.

Stk. 3. Ved tilsyn efter stk. 1 og 2, indgår sager om personer, der søger om eller får kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Tilsynet angår kun sager om personer, der alene har ledighed som problem.

Tilsynsformen mv.

§ 3. Direktoratet fører tilsyn efter § 2 ved en central stikprøvekontrol eller ved tilsynsbesøg i kommunerne.

Stk. 2. Til stikprøvekontrollen vælger direktoratet et antal sager hver måned eller hvert kvartal.

§ 4. Direktoratet kan anmode kommunen om at oplyse, om der er udarbejdet forretningsgange for behandlingen af den type sager, der indgår i tilsynet.

§ 5. Hvis en sag, der er udtaget til tilsyn, har været, samtidig er eller kommer under behandling i de sociale nævn eller Ankestyrelsen, skal kommunen give direktoratet besked. Sagen udgår derefter af direktoratets tilsyn.

Central stikprøvekontrol

§ 6. Direktoratet vælger sager, som skal indgå i den centrale stikprøvekontrol, blandt personer, der er omfattet af § 2, og som er tilmeldt Arbejdsformidlingen (AF). Personen har endvidere handlet på en sådan måde, at kommunen har pligt til at vurdere personens rådighed og eventuelt give en sanktion mv. Det gælder, når personen:

1)   afslår et formidlet arbejde,

2)   udebliver fra en formidlingssamtale eller en kontaktdato på AF,

3)   udebliver fra en formidlings- eller opfølgningssamtale i kommunen,

4)   undlader efter krav fra AF eller kommunen at søge konkrete, åbne jobordrer,

5)   uden en rimelig grund ophører med sit arbejde,

6)   ikke giver besked til AF, kommunen eller arbejdsgiveren om sygdom, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven eller skal møde til en jobsamtale hos en arbejdsgiver,

7)   uden en rimelig grund afviser tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning,

8)   udebliver fra et tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven, eller

9)   undlader senest 1 måned efter tilmelding til AF at indlægge sit CV i Job- og CV-banken.

Stk. 2. Direktoratet afgør størrelsen og sammensætningen af stikprøven før det enkelte tilsyn og giver kommunen besked.

§ 7. Når en kommune får besked om, at en sag er valgt til tilsyn, skal kommunen sende kopi af de relevante akter i sagen til direktoratet. Dette kan være kommunens:

1)   oplysning om den hændelse eller de grunde, der har ført til rådighedsvurderingen, fx besked fra AF om, at en person, der er omfattet af § 2, ikke er mødt til eller har afslået en aktivitet,

2)   breve, telefon- eller samtalenotat mv. om, hvad personen har forklaret om hændelsen,

3)   oplysning om, hvorfor der ikke er rådighedsvurderet,

4)   oplysning om rådighedsvurderingen og resultatet heraf,

5)   oplysning om vurderingen af, om hændelsen skal medføre en sanktion eller have konsekvenser for udbetalingen af hjælp, fx nedsættelse af hjælpen,

6)   oplysning om andre hændelser inden for de seneste 12 måneder, der har ført til en sanktion,

7)   kopi af afgørelsen til personen,

8)   oplysning om, hvilken ydelse personen modtager, eller

9)   andet relevant materiale til brug for vurderingen af sagen, fx journalark, lægeerklæringer, udtalelser fra arbejdsgiver mv.

Stk. 2. Kommunen skal sende materialet til direktoratet senest 14 dage efter, at kommunen er blevet bedt om det. Hvis kommunen ikke kan sende materialet inden for fristen, skal kommunen oplyse hvorfor. Kommunen skal også oplyse, hvornår materialet så vil blive sendt.

Stk. 3. Materialet skal sendes med sikker elektronisk post. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen sende materialet pr. post.

Tilsynsbesøg

§ 8. Direktoratet vælger de sager, man vil se på ved tilsynsbesøgene, blandt sager om personer, der er omfattet af § 2, og som er tilmeldt AF. Personen har endvidere handlet på en sådan måde, jf. § 6, stk. 1, at kommunen har pligt til at vurdere personens rådighed og eventuelt give en sanktion mv.

Stk. 2. Direktoratet afgør størrelsen og sammensætningen af stikprøven før det enkelte tilsyn, og giver kommunen besked.

§ 9. Ved et tilsynsbesøg i kommunen skal direktoratet have adgang til de relevante akter, jf. § 7, stk. 1, i de sager, som direktoratet ønsker at føre tilsyn med.

Stk. 2. Et tilsynsbesøg varsles 14 dage før besøget. Direktoratet oplyser ved varslet hvilke konkrete sager, der skal indgå i tilsynet.

Stk. 3. Kan direktoratet ikke vurdere sagen endeligt under tilsynsbesøget, anmoder direktoratet kommunen om kopi af materialet i sagen.

Stk. 4. Hvis kommunen ikke kan give direktoratet kopi af materialet i sagen ved besøget, skal kommunen sende det til direktoratet senest 14 dage efter besøget. Hvis kommunen ikke kan sende materialet inden for fristen, skal kommunen oplyse hvorfor. Kommunen skal også oplyse om, hvornår materialet så vil blive sendt.

Stk. 5. Materialet skal sendes med sikker elektronisk post. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen sende materialet pr. post.

Resultatet af tilsynet

§ 10. Direktoratet meddeler sin vurdering af den enkelte sag til kommunen.

Stk. 2. Hvis direktoratet ikke er enig i kommunens vurdering af sagen, hører direktoratet kommunen, før der gives meddelelse om direktoratets endelige vurdering af sagen. Kommunen har 14 dage til at komme med bemærkninger til høringen.

§ 11. Direktoratet giver kommunalbestyrelsen en samlet meddelelse om resultatet af tilsynet og orienterer samtidig kommunens revisor. Meddelelsen gives senest 2 måneder efter afslutningen af tilsynet. Hvis meddelelsen ikke kan gives inden for fristen, oplyser direktoratet kommunen om årsagen til dette, og om hvornår kommunen kan forvente meddelelsen.

Stk. 2. Meddelelsen indeholder bl.a. følgende:

1)   en vurdering af, om afgørelserne følger de gældende regler på området, og

2)   en vurdering af, om der er udbetalt ydelser fejlagtigt med den virkning, at der skal ske refusionsmæssig berigtigelse.

Stk. 3. Direktoratet kan sammen med meddelelsen anmode kommunen om at gøre rede for forhold, som er konstateret ved tilsynet. Dette kan fx være:

1)   at kommunen har et højt fejlniveau, eller

2)   at der ikke er retningslinjer eller beskrivelser af forretningsgange for sagsbehandlingen.

Stk. 4. Hvis det konstateres, at der ikke er retningslinjer eller beskrivelser af forretningsgange for sagsbehandlingen, kan direktoratet henstille, at der bliver udarbejdet sådanne. Udarbejdelsen af disse skal ske med inddragelse af kommunens revisor.

Stk. 5. Hvis direktoratet ved tilsynet konstaterer, at særlige forhold gør sig gældende i en kommune, fx en særlig høj fejlprocent eller særligt alvorlige fejl, kan direktoratet indlede en dialog med kommunen om forholdet.

§ 12. Integrationsministeriet orienteres særskilt om resultatet af tilsynet med personer, der søger om eller modtager introduktionsydelse.

Benchmarking og offentliggørelse af resultaterne af tilsynet

§ 13. Direktoratet offentliggør en gang om året resultaterne af stikprøvekontrollen og tilsynsbesøgene for de enkelte kommuner i en samlet benchmarkingrapport.

Stk. 2. Direktoratet fastsætter en gang om året efter drøftelse med Tilsynsrådet en målsætning for kommunernes fejlniveau i tilsynssagerne.

Ikrafttræden mv.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004. 1)

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for sager, hvor kommunen har truffet afgørelse efter den 1. juli 2004.

Stk. 3. Hvis en tidligere hændelse kan have betydning for afgørelsen, fx fordi det er 2. gang inden for 12 måneder, at en person har afvist et tilbud, jf. § 38a, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, indgår den sagsbehandling, der vedrører den tidligere hændelse, også i tilsynet efter denne bekendtgørelse.

Arbejdsdirektoratet, den 9. juni 2004

Jesper Hartvig Pedersen

/Birgitte Kjelgaard Andersen

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.