Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp
og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde

 

I medfør af § 12, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, fastsættes følgende:

§ 1. Hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt, kan der ydes hjælp efter §§ 25 og 34 til en uddannelsessøgende,

1) som på grund af sygdom eller ophør af samlivet med ægtefællen er afskåret fra at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, såfremt behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser, herunder statens uddannelsesstøtte,

2) som før arbejdsledighed har haft fuldtidsbeskæftigelse og har uddannet sig i sin fritid,

3) som efter § 47, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik er under revalidering med revalideringsydelse, under revalidering på nedsat arbejdstid med helt eller delvis løntilskud, eller som deltager i en uddannelsesmæssig foranstaltning som led i forrevalidering,

4) som deltager i et uddannelsestilbud med løn efter § 32, stk. 1, nr. 3, jf. § 38, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

5) som deltager i et uddannelsestilbud til en SU-berettigende uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 3, jf. § 37, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Til en uddannelsessøgende, der har orlov fra uddannelsesinstitutionen, kan der kun ydes hjælp, såfremt pågældende godtgør, at vedkommende ikke har uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, herunder adgang til forlænget støttetid i forbindelse med fødsel og adoption samt til at optage slutlån.

§ 2. En person, der modtager hjælp efter §§ 25 og 34, kan med kommunens godkendelse deltage i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin, i HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen samt i anden undervisning, som ikke er godkendt som støtteberettigende efter lov om statens uddannelsesstøtte, og som ikke er led i en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v .

Stk. 2. Det er en forudsætning for deltagelse i undervisning efter stk. 1, at modtageren af hjælp er indstillet på at afbryde undervisningen for at udnytte et tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005. Samtidig ophæves Socialministeriets bekendtgørelse nr. 10 af 8. januar 1998 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

Arbejdsdirektoratet, den 14. december 2004

Jesper Hartvig Pedersen

/Karen Elise Fangel