Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over erhvervssygdomme
Bilag 2 Øvrige kræftsygdomme til anerkendelse efter IARC¿s liste, jf. gruppe J, punkt 5
Bilag 3 Stikordsregister
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring fastsættes:

§ 1. En sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 1, hvis følgende generelle betingelser er opfyldt:

1) Den skadelige påvirkning skal have en styrke og tidsmæssig udstrækning, som efter medicinsk dokumentation kan forårsage sygdommen.

2) Sygdomsbilledet skal efter medicinsk dokumentation stemme overens med den skadelige påvirkning og sygdommen.

3) Sygdommen må ikke med overvejende sandsynlighed skyldes andre forhold end de erhvervsmæssige, jf. lovens § 8, stk. 1.

Stk. 2. Desuden skal de særlige betingelser, der er nævnt under de enkelte punkter i fortegnelsen, være opfyldt.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005 og anvendes ved afgørelse af, om sygdomme, der anmeldes 1. januar 2005 eller senere, kan anerkendes.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 918 af 18. november 2002 om fortegnelse over erhvervssygdomme vil fortsat blive anvendt ved afgørelse af, om sygdomme, der er anmeldt før 1. januar 2005, kan anerkendes.

Arbejdsskadestyrelsen, den 16. december 2004

Anne Lind Madsen

/Ingrid ParsbyBilag 1

Fortegnelse over erhvervssygdomme

Punkt

Sygdom

Påvirkning

 

Gruppe A: Hoved

A.1.

Støjbetinget hørenedsættelse

(DLA professionalis)

Kraftig støj gennem flere år

A.2.

Grå stær

Stråleenergi

A.3.1.

Sukker- og melkaries, især på tændernes forflader (facialflader)

Mindst 5 års tandbelastende udsættelse i sukker- og melbranchen inden for 7 år

 

...................................................

....................................................................

A.3.2.

Tandslid af tredje eller fjerde grad af adskillige tænder i det permanente tandsæt, på tændernes tyggeflader og/eller fortændernes skærekant (abrasion)

Mindst 5 års tandbelastende produktionsarbejde med slibemiddel i luften inden for 7 år

 

Andre sygdomme i hoved og hjerne: Gruppe I og J

 

 

Gruppe B: Ryg og nakke-skulder

B.1.

Kronisk lænderygsygdom med smerter (lumbago/iskias, lumbal diskusprolaps, degenerativ lænderygsygdom)

a. Rygbelastende løftearbejde med løft/træk opad af tunge genstande og en samlet daglig løftebelastning på mange tons i en længere årrække

b. Rygbelastende løftearbejde med almindeligt forekommende, ekstremt tunge og akavede enkeltløft og en samlet daglig løftebelastning på flere tons i en længere årrække

c. Rygbelastende plejearbejde med mange daglige håndteringer af voksne eller større handicappede børn i en længere årrække

d. Rygbelastende, daglig udsættelse for helkropsvibrationer fra kraftigt vibrerende køretøjer i en længere årrække

B.2.

Kroniske nakke-skuldersmerter

(cervikobrakialt syndrom)

Hurtigt og ensidigt gentaget præcisionsarbejde med statisk belastning af nakke-skulderområdet i en længere årrække

 

Gruppe C: Arm og skulder

C.1.

Seneskedehindebetændelse (tendovaginitis) og betændelseslignende forandringer i sene eller i væv omkring sene (tendinitis og peritendinitis)

Kraftfulde og repetitive (gentagne) arbejdsbevægelser, i kombination med en vurdering af håndens arbejdsstilling ved belastningen

 

C.2.

Karpaltunnelsyndrom

a. Arbejde med kraftigt vibrerende håndværktøj i længere tid

b. En kombination af hurtigt gentagne, kraftfulde og/eller akavede, håndledsbelastende arbejdsbevægelser i længere tid

c. Arbejde med genstande, der medfører et direkte og vedvarende tryk på medianusnerven i karpaltunnellen i længere tid

d. Som komplikation til seneskedehindebetændelse på håndleddets bøjeside, der kan anerkendes efter erhvervssygdomsfortegnelsen

C.3.

Sygdomme i knogler, led, kar eller nerver (”hvide fingre”, neuropathia o.l.)

 

(Karpaltunnelsyndrom: C.2)

Arbejde med kraftigt vibrerende håndværktøj

C.4.1.

Tennisalbue (epicondylitis lateralis)

a. Kraftfulde og repetitive (gentagne) arbejdsbevægelser

b. Kraftfulde arbejdsbevægelser i akavede stillinger

c. Kraftfuldt statisk arbejde

C.4.2.

Golfalbue (epicondylitis medialis)

 

 

C.5.1.

Forandringer i skulderleddets rotatorsener (rotator cuff-syndrom) og/eller bicepssenen (tendinitis caput longum muskulus bicipitis brachii)

a. Repetitive (gentagne) og kraftfulde skulderbevægelser, i kombination med en vurdering af armens stilling ved belastningen

b. Statisk løft af overarmen til omkring 60 grader eller mere

C.5.2.

Skuldertendinit

(tendinitis muskuli articulatio humeri)

 

Andre sygdomme i armen: Gruppe I

 

 

Gruppe D: Ben

D.1.

Slidgigt i knæled (arthrosis genus)

Knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mange år

D.2.

Betændelseslignende forandringer i en slimsæk i knæ (bursitis)

 

(Bursitis andre steder: J.1)

Vedvarende, udefra kommende tryk i dagevis eller i en længere periode

D.3.

Menisksygdom i knæleddet

(laesio meniscus genus)

Arbejde i hugsiddende stilling under trange pladsforhold i dagevis eller i en længere periode

 

Gruppe E: Lunger og luftveje

E.1.

Silicose

Kiselsyreanhydrid

(for eksempel ved sandblæsning, jernstøbning og stenhugning)

E.2.

Lungefibrose

Andre siliciumforbindelser

E.3.1.

Lungeasbestose

Asbest

E.3.2.

Udbredt bindevævsdannelse i lungehinden med påvirket lungefunktion

(for eksempel ved arbejde med isoleringsmaterialer af asbest, asbestcement (eternit), bremsebelægninger)

E.3.3.

Kræft i lunge- og bughinde (malignt mesotheliom)

E.3.4.

Kræft i lunger (bronchogent carcinom) og luftveje (larynx-cancer)

E.3.5.

Pleurale plaques uden lungeasbestose

E.4.

Lungesygdomme (bronchopulmonale sygdomme)

Støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser eller støv fra hårde metaller

E.5.1.

Astma (allergisk og ikke-allergisk)

Støv eller dampe fra:

a. Planter eller planteprodukter

b. Dyr eller dyriske produkter

c. Enzymer, farvestoffer, persulfatsalte, kunstharpiks eller medikamenter og forstadier til disse

d. Isocyanater og visse anhydrider i epoxyresiner

E.5.2.

Allergisk betændelse af næseslimhinden (rhinitis allergica)

E.5.3.

Allergiske, betændelseslignende forandringer i øjets slimhinder

( conjunktivitis allergica)

 

 

 

 

E.6.

Lungesygdom efter organisk materiale (allergisk alveolitis, luftfugtersyge og byssinosis; ”farmer’s lung”, ”mushroom worker´s lung” og ”bird breeder´s lung”)

Organiske materialer

(for eksempel svampesporer, dyrisk protein o.l.)

E.7.

Kronisk bronkitis

Uspecifikt støv efter massiv udsættelse i mange år

(for eksempel fra isoleringsmaterialer, korn- og foderstoffer, træforarbejdning eller røg fra svejsning og flammehøvling)

 

Andre sygdomme i lunger, luftveje og organer: Gruppe I og J

 

 

Gruppe F: Psykisk sygdom

F.1.

Posttraumatisk belastningsreaktion

Traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur

 

Gruppe G: Hud

G.1.

Hudkræft og forstadier til hudkræft

Sod, tjære, tjæreholdig asfalt, beg, antracen, mineralske olier, råparaffin og disse stoffers forbindelser, produkter og affald

G.2.

Allergisk eksem

Allergener

(for eksempel konserveringsmidler, gummitilsætningsstoffer, latex, fødevarer o.l.)

G.3.

Andre irritative hudsygdomme

(for eksempel toksisk eksem)

Et eller flere irritationsstoffer eller fysiske faktorer

 

Andre hudsygdomme: Gruppe I og J

 

 

Gruppe H: Infektions- og parasitsygdomme

H.1.

Infektions- og parasitsygdomme fra dyr eller dyrisk materiale

(for eksempel stivkrampe, ornitose, kalvekastningsfeber, miltbrand, Weils syge, tuberkuløs smitte fra dyr)

Dyr, dyrisk materiale eller anden relevant smittekilde

(for eksempel ved arbejde i renovationsanlæg og ledningsnet hertil)

H.2.

Infektionssygdomme fra mennesker

(for eksempel hepatitis, stafylokokker, tuberkulose, AIDS)

Blod, væv, vævsvæsker eller andet biologisk materiale fra personer med samme type infektion

H.3.

Tropesygdomme

(for eksempel malaria, amøbiasis, trypanosomiasis, denguefeber, pappatacifeber, maltafeber, tilbagefaldsfeber, gul feber, pest, leishmaniose, framboesi, lepra, plettyfus og andre febersygdomme fremkaldt af richettsia)

Overførsel af sygdom (smitte)

 

Gruppe I: Sygdomme efter kemiske stoffer

I.1.1.

I.1.2.

I.1.3.

I.1.4.

Hudkræft

Nervebetændelse

Skrumpelever

Lungekræft

Arsen og visse af dets forbindelser

(for eksempel i kemisk og metallurgisk industri, i medicinalindustri og ved fremstilling af syrer og træimprægneringsmidler)

I.2.

Berylliumlunge

Beryllium og visse af dets forbindelser

(for eksempel i porcelæns- og keramikindustri og elektronisk og nuclear (atom) industri)

 

 

Kulilte, fosgen, blåsyre, cyansalt, cyanforbindelser og cyanater:

I.3.1.

Toksisk hjerneskade/demens

(svær kulilteforgiftning med bevidstløshed, toksisk encephalopati)

Kulilte

 

...................................................

....................................................................

I.3.2.

Leverbetændelse

(hepatitis toxica)

Acrylonitril

 

...................................................

....................................................................

I.3.3.

Astma bronchiale og lungesygdom med nedsat lungefunktion af obstruktiv type

Isocyanater

 

(for eksempel i rum, hvor der foregår ufuldstændig forbrænding. Iltning af klorholdige affedtningsmidler inden for metalindustrien, galvanisering, stålhærdning samt guld- og sølvarbejde)

I.4.

Nyreskade

(kadmiumforgiftning)

Kadmium og visse af dets forbindelser

(for eksempel i galvaniserings- og farveindustri)

I.5.1.

Allergisk eksem

Krom og visse af dets forbindelser

(for eksempel i metal- og farveindustri, ved cementstøbning og ved anvendelse af kromgarvede produkter)

I.5.2.

Astma bronchiale

I.5.3.

Betændelse i slimhinder i øjne og øvre luftveje

I.5.4.

Perforation af næseskillevægge

I.5.5.

Lungekræft

I.6.1.

Toksisk hjerneskade/demens

(toksisk encephalopati)

Kviksølv og visse af dets forbindelser

(for eksempel i elektrokemisk og elektromekanisk industri, ved laboratoriearbejde og ved fremstilling af måleinstrumenter)

I.6.2.

Nyreskade (nefrotisk syndrom)

I.7.

Manganisme

(manganinduceret parkinsonisme)

Mangan og visse af dets forbindelser efter svær udsættelse

(for eksempel ved fremstilling af tørelementer samt farver og lakker)

I.8.

Lungeskade

Salpetersyre, kvælstofilter eller ammoniak og dets forbindelser efter svær udsættelse

(for eksempel ved fremstilling af kunstgødning, sprængstoffer, farver og lakker, ved metalætsning, gelbbrænding, salpetersyreanvendelse, forbrænding af kvælstofholdige produkter (kunstgødning) og i køleanlæg

I.9.1.

I.9.2.

Allergisk eksem

Lungekræft

Nikkel efter betydelig udsættelse i mange år

I.10.1.

I.10.2.

Astma bronchiale

Hård metallunge

Kobolt

(for eksempel ved fremstilling af specialstål, mønter og smykker)

I.11.1.

I.11.2.

Polyneuropati

Lungeødem med lungeskade

Fosfor og visse af dets forbindelser

(for eksempel ved fremstilling af bekæmpelsesmidler)

I.12.1.

Toksisk hjerneskade/demens

(toksisk encephalopati)

Bly

(for eksempel i akkumulator-, farve- og plastindustri)

I.12.2.

Nervebetændelse

(perifer polyneuropati)

I.12.3.

Nyreskade

(kronisk interstitiel nephritis)

I.13.1.

Toksisk hjerneskade/demens

(toksisk encephalopati)

Svovlbrinte efter svær udsættelse

 

...................................................

....................................................................

I.13.2.

Lungeskade

Svovldioxid eller svovlsyre efter svær udsættelse

 

 

 

(for eksempel ved fremstilling af svovlsyre og i papir-, akkumulator-, sæbe- og kunstsilkeindustri)

I.14.

Talliumforgiftning (hårtab, nervebetændelse og synsforstyrrelser)

Tallium og dets forbindelser

(for eksempel ved fremstilling af fyrværkeri og rottegift)

I.15.

Kronisk bronchitis og lungebetændelse

Vanadium og dets forbindelser

(for eksempel ved fremstilling af specialstål, farver og lakker)

I.16.1.

Fluorose (knoglesygdom)

Fluor og dets forbindelser efter svær udsættelse

 

...................................................

....................................................................

I.16.2.

Lungeskade

Klor, brom og jod og deres uorganiske forbindelser, samt fluor og dets forbindelser, efter svær udsættelse

 

(for eksempel som blegemidler i industrien)

 

 

Kulbrinter og deres afledningsprodukter:

I.17.1.

Toksisk hjerneskade/demens

(toksisk encephalopati)

Organiske opløsningsmidler

 

...................................................

....................................................................

I.17.2.

Nyreskade

(glomerulonephritis)

Organiske opløsningsmidler

 

...................................................

....................................................................

I.17.3.

Leverbetændelse

(hepatitis toxica)

Klorede opløsningsmidler

 

...................................................

....................................................................

I.17.4.

Blodmangel (aplastisk anæmi) og blodkræft (myeloid leukæmi)

Benzen

 

...................................................

....................................................................

I.17.5.

Nervebetændelse

(perifer polyneuropati)

Hexan og metylbutylketon

 

(for eksempel kemiske produkter med indhold af organiske opløsningsmidler (farver, lakker, rensemidler, råstoffer fra den kemiske industri og plastindustrien m.m.)

 

 

Organiske kvælstofforbindelser (nitrogen):

I.18.1.

Blærekræft

2-naphtylamin og benzidin

 

...................................................

....................................................................

I.18.2.

Leverbetændelse

(hepatitis toxica)

Dimetylformamid

 

(for eksempel kemiske produkter med indhold af aminer, nitroaminer m.m., inden for levnedsmiddel-, farvestof- og sprængstofindustrien o.l.)

 

Andre kræftsygdomme, andre sygdomme i lunger, luftveje og hud: Gruppe E, G og J

 

 

Gruppe J: Andre sygdomme

J.1.

Betændelseslignende forandringer i en slimsæk, andre steder end knæ (bursitis)

 

(Bursitis i knæ: D.2)

Vedvarende, udefra kommende tryk i dagevis eller i en længere periode

J.2.

Nervelammelser

Udefra kommende tryk

J.3.

Visse former for akut leukæmi og kronisk myeloid leukæmi

Ioniserende stråling

J.4.

Sygdomme som følge af arbejde i komprimeret luft

Arbejde i komprimeret luft

J.5.

Øvrige kræftsygdomme

Stof eller påvirkninger, der er optaget på IARC´s liste over kræftfremkaldende stoffer og påvirkninger under kategori 1 og 2A, og anført i bilag 2

 

Gruppe K: Fosterskader

 

Fostersygdom/-skade

Dokumenteret infektion/påvirkning hos moderen under graviditeten

 

Følger efter infektioner:

 

K.1.1.

Kongenit cytomegalovirusinfektion

Cytomegalovirus

 

...................................................

....................................................................

K.1.2.

Neonatal hepatitis B-virusinfektion medførende kronisk bærertilstand

Hepatitis B-virus

 

...................................................

....................................................................

K.1.3.

Neonatal herpes

Herpes simplex-virus

 

...................................................

....................................................................

K.1.4.

Kongenit eller neonatal HIV-infektion

Human immundefektvirus (HIV)

 

...................................................

....................................................................

K.1.5.

Hjernebetændelse

Listeria

 

...................................................

....................................................................

K.1.6.

Kongenit infektion

Parvovirus B-19

 

...................................................

....................................................................

K.1.7.

Kongenit rubellasyndrom

Kongenit rubellasyndrom (røde hunde-virus)

 

...................................................

....................................................................

K.1.8.

Microcephali, hydrocephalus, nethindebetændelse, leverbetændelse

Toxoplasmose (haresyge)

 

...................................................

....................................................................

K.1.9.

Kongenit varicellasyndrom eller neonatalvaricella

Varicella zoster-virus (skoldkoppevirus)

 

Følger efter kemiske stoffer:

 

K.2.1.

Microcephali, mental retardering

Methylkviksølv

 

...................................................

....................................................................

K.2.2.

Hjernebetændelse, retarderet udvikling

Bly

 

...................................................

....................................................................

K.2.3.

Lav fødselsvægt, hudforandringer

PCB

 

Følger efter andre skadelige påvirkninger:

 

K.3.1.

Microcephali, maligne sygdomme

Stråling (radioaktivitet)

 

...................................................

....................................................................

K.3.2.

For tidlig fødsel og komplikationer hertil

Ekstrem fysisk arbejdsbelastning

 

Følger efter fysiske traumer:

 

K.4.

For tidlig fødsel og komplikationer hertil

Ulykker og voldBilag 2

Øvrige kræftsygdomme til anerkendelse efter IARC´s liste, jf. gruppe J, punkt 5

Kræftsygdomme, der ikke er optaget på fortegnelsens øvrige punkter, kan anerkendes efter fortegnelsens gruppe J, punkt 5, hvis der har været tale om relevant udsættelse for et stof eller påvirkninger, der er optaget på IARC´s liste over kræftfremkaldende stoffer og påvirkninger under kategori 1 og 2A og anført i dette bilag, hvor der er fundet en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftsygdom hos mennesker.

For kategori 1 er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er en relevant erhvervsmæssig påvirkning. For kategori 2A er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er en erhvervsmæssig udsættelse, samt de stoffer og påvirkninger, hvor der heller ikke er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftsygdom hos mennesker.

Uddrag af IARC's liste, jf. bilag 1, Gruppe J, punkt 5. 1), Dansk (engelsk)

Gruppe 1

Sygdommens art:

4-Aminobiphenyl

Blærekræft

Arsen og dets forbindelser (arsenic and arsenic compounds)

Hudkræft, lungekræft

Asbest (asbestos)

Mesotheliom, lungekræft, strubekræft

Benzen (benzene)

Akut myeloid leukæmi

Benzidin (benzidine)

Blærekræft

Beryllium og dets forbindelser (beryllium and beryllium compounds)

Lungekræft

Bis(chloromethyl)ether og chloromethyl methylether (teknisk grad) (bis(cloromethyl)ether and chloromethyl methylether (technical grade))

Lungekræft

Cadmium og dets forbindelser (cadmium and cadmium compounds)

Lungekræft

Kromforbindelser (chromium compounds)

Lungekræft

Crystalline silika

Lungekræft

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin (dioxin)

Alle kræftformer

Erionit (erionite)

Mesotheliom

Hepatitis B-virus

Leverkræft

Hepatitis C-virus

Leverkræft

Sennepsgas (svovlsennep) (mustard gas (sulphur mustard))

Lungekræft

2-Naphthylamin (2-naphthylamine)

Blærekræft

Nikkelforbindelser (nickel compounds)

Lungekræft, næse- og bihulekræft

Radon og dets nedbrydningsprodukter (radon and its decay products)

Lungekræft

Solstråling (solar radiation)

Hudkræft

Talkum med asbestiformfibre (talc containing asbestiform fibres)

Lungekræft

Træstøv (wood dust)

Næsekræft, næsebihulekræft

Vinylchlorid (vinyl chloride)

Primær leverkræft

 

 

Blandinger (mixtures)

 

Stenkulstjærebeg (coal-tar pitch)

Hudkræft, lungekræft

Stenkulstjære (coal-tar)

Hudkræft, lungekræft

Mineralolie, ubehandlet og let behandlet (mineral oil, untreated and mildly treated)

Hudkræft

Skiferolie (shale-oil)

Hudkræft

Sod (soot)

Hudkræft

 

 

Ekspositionsbetingelser (exposure circumstances)

 

Aluminiumsproduktion (aluminium production)

Lungekræft

Auramin, fremstilling af (auramine, manufacture of)

Blærekræft

Støvle- og skofremstilling og -reparation (boot and shoe manufacture and repair)

Næsekræft

Kulforgasning (coal gasification)

Lungekræft, blærekræft

Koksproduktion (coke production)

Lungekræft

Møbel- og skabsproduktion (furniture and cabinet making)

Næsekræft

Hæmatit-minedrift (under jorden) med udsættelse for radon (haematite mining (underground) with exposure to radon)

Lungekræft

Jern- og stålstøbning (iron and steel founding)

Lungekræft

Fremstilling af isopropylalkohol ved stærk sur proces (isopropanol manufacture (strong acid process))

Bihulekræft

Magenta, fremstilling af (magenta, manufacture of)

Blærekræft

Maler (erhvervsmæssig udsættelse som) (painter (occupational exposure as a))

Lungekræft

Gummiindustri (rubber industry)

Blærekræft

Stærke uorganiske syretåger indeholdende svovlsyre (erhvervsmæssig udsættelse for) (strong inorganic acid mists containing sulphuric acid (occupational exposure to))

Strubekræft, lungekræft

 

 

Gruppe 2A

 

 

 

Stoffer og grupper af stoffer (agents and groups of agents)

1,3-Butadien (1,3-butadiene)

Lymfekræft, leukæmi

Para-chlor-ortho-toluidin og dets stærke sure salte (para-chloro-ortho-toluidine and its strong acid salts)

Blærekræft

Alfa-chlorinated toluenes and benzoyl chloride (combined exposures)

Lungekræft

Ethylenoxid (ethylene oxide)

Leukæmi

Formaldehyd (formaldehyde)

Næsekræft, næsesvælgkræft

4,4'-Methylbischloranilin (4,4'-methylene bis chloroaniline (MOCA))

Blærekræft

Tetrachlorethylen (tetrachlorethylene)

Non-Hodgkin-lymfom

Trichlorethylen (trichlorethylene)

Leverkræft, galdegangskræft, non-Hodgkin-lymfom

 

 

Blandinger (mixtures)

 

Creosot (creosotes)

Hudkræft

Udstødningsgasser fra dieselmotorer (diesel engine exhausts)

Lungekræft, blærekræft

Ikke-arsenholdige insektbekæmpelsesmidler (erhvervsmæssig udsættelse ved sprøjtning og anvendelse af) (non-arsenical insecticides (occupational exposures in spraying and application of))

Lungekræft

Polychloreret biphenyl (polychlorinated biphenyl)

Leverkræft, galdegangskræft

 

 

Ekspositionsbetingelser (exposure circumstances)

 

Glasfremstillingsindustri: fremstilling af kunstglas, beholdere og lertøj (erhvervsmæssig udsættelse ved) (glass manufacturing industry: manufacture of art glass, containers and pressed ware (occupational exposure in))

Lungekræft

Frisør eller barber (erhvervsmæssig udsættelse som) (hairdresser or barber (occupational exposure as a))

Blærekræft

Olieraffinering (erhvervsmæssig udsættelse inden for) (petroleum refining (occupational exposure in))

Hudkræft og leukæmi

1) WHO International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, IARC Monographs Volumes 1-67, Lyon 1996Bilag 3

Stikordsregister

Stikordsregistret indeholder sygdomme, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 1.

Selvom sygdommen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at sygdommen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter skal være opfyldt, jf. § 1, stk. 2.

Sygdom/påvirkning/begreb:

Gruppe/punkt:

1,3-Butadiene

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

2-Naphtylamin

I.18.1, J.5 (bilag 2, gr. 1)

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin

J.5 (bilag 2, gr. 1)

4-Aminobiphenyl

J.5 (bilag 2, gr. 1)

4,4'-Methylbischlorani lin (MOCA)

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

 

 

A:

 

Abrasion

A.3.2

Ac id

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Acid salts

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Acrylonitril

I.3.2.

AIDS/HIV

H.2, K.1.4

Albue (tennisalbue og golfalbue)

C.4

Alfa-Chlorinated tolunes, benzoyl chloride

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Allergisk eksem

G.2, I.5.1, I.9.1.

Allergisk alveolitis

E.6

Aluminium

E.4

Aluminiumsproduktion

E.4, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Aminobiphenyl

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Ammoniak

I.8

Amøbiasis

H.3

Anhydrider

E.5

Antracen

G.1

Aplastisk anæmi

I.17.4

Arsen, arsenic

I.1, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Asbest, asbestsygdomme

E.3, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Asbestose

E.3.1

Asfalt

G.1

Astma

E.5.1, I.3.3, I.5.2, I.10.1

Auramine

J.5 (bilag 2, gr. 1)

 

 

B:

 

Beg

G.1

Benzen

I.17.4, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Benzidin

I.18.1, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Beryllium, berylliumlunge

I.2, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Betændelse i slimhinder i øjne og øvre luftveje

I.5.3

Betændelseslignende forandringer i en slimsæk (bursitis)

D.2, J.1

Bicepssenen

C.5.1

Bihulekræft

J.5 (bilag 2, gr. 1)

»Bird breeder's lung«

E.6

Bis(cloromethyl)ether

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Blodkræft

J.3, I.17.4

Blodmangel

I.17.4

Bly

I.12, K.2.2

Blærekræft

I.18.1, J.5 (bilag 2, gr. 1 og 2A)

Blåsyre

I.3

Brom

I.16.2

Bronchitis, kronisk

E.7, I.15

Bronchogent carcinom

E.3.4

Bronchopulmonale sygdomme

E.4

Bughindekræft

E.3.3, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Bursitis (knæ, andre steder end knæ)

D.2, J.1

Butadien

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Byssinosis

E.6

 

 

C:

 

Cadmium, Cadmium compounds

J.5 (bilag 2, gr. 1), se også kadmium

Cervikobrakialt syndrom (kroniske nakke-skuldersmerter)

B.2

Chloromethylether

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Chromium compounds

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Cirrhosis hepatitis

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Coal gasification

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Coal-tar pitches

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Coal-tars

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Coke production (koksproduktion)

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Conjunktivitis

E.5.3

Creosot

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Cyanater, cyansalte, cyanforbindelser

I.3

Cytomegalovirus

K.1.1

 

 

D:

 

Dampe

E.4, E.5

Demens (toksisk hjerneskade/encephalopati)

I.3.1, I.6.1, I.12.1, I.13.1, I.17.1

Denguefeber

H.3

Dieselmotorer

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Dimetylformamid

I.18.2

DLA professionalis (støjbetinget hørenedsættelse)

A.1

Dyr, dyrisk materiale

H.1

Dyr, dyriske produkter

E.5, H.1

Dyrisk protein

E.6

Døvhed, tunghørhed (støjbetinget hørenedsættelse)

A.1

 

 

E:

 

Eksem, toksisk

G.3

Eksem, allergisk

G.2, I.5, I.9.1

Ekstrem fysisk arbejdsbelastning (fosterskade)

K.3.2

Encephalopati (toksisk hjerneskade)

I.3.1, I.6.1, I.12.1, I.13.1., I.17.1

Enzymer

E.5

Epicondylitis lateralis (tennisalbue)

C.4.1

Epicondylitis medialis (golfalbue)

C.4.2

Epoxyresiner

E.5

Erionit

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Ethylenoxid

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

 

 

F:

 

»Farmer's lung«

E.6

Farvestoffer

E.5

Fiksering af nakke (kroniske nakke-skuldersmerter)

B.2

Flammehøvlingsrøg

E.7

Fluor

I.16

Fluorose (knoglesygdom)

I.16.1

Forandringer i sene eller i væv omkring en sene

C.1

Forandringer i skulderleddets rotatorsener/bicepssenen

C.5

Formaldehyd

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Fosfor

I.11

Fosgen

I.10 + I.3

Fosterskader

K

Framboesi

H.3

Fysiske traumer

K.4

Fødsel, for tidlig

K.3.2, K.4

Fødselsvægt, lav

K.2.3, (K.3.2, K.4)

 

 

G:

 

Galdegangskræft

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Glasfremstillingsindustri

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Glomerulonephritis

I.17.2

Golfalbue

C.4.2

Grå stær

A.2

Gul feber

H.3

Gummiindustri

J.5 (bilag 2, gr. 1)

 

 

H:

 

Haresyge

K.1.8

Helkropsvibrationer (lænderyg)

B.1

Hepatitis

H.2, K.1.2

Hepatitis B-virus

H.2, K.1.2, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Hepatitis C-virus

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Hepatitis toxica

I.3.2, I.17.3, I.18.2

Herpes simplex

K.1.3

Hexan

I.17.5

HIV

K.1.4 – se også AIDS H.2.

Hjernebetændelse

K.1.5, K.2.2

Hjerneskade, toksisk

I.3.1, I.6.1, I.12.1, I.13.1, I.17.1

Hudforandringer

K.2.3

Hudkræft

G.1, I.1.1, J.5 (bilag 2, gr. 1 og 2A)

Hudsygdomme, allergiske

G.2, I.5.1, I.9.1

Hudsygdomme, andre/irritative

G.3

Hudsygdomme, præcancerøse

G.1

Hudsygdomme

G, I.1.1, I.5.1, I.9.1

Hugsiddende stilling

D.1, D.3

Human immundefekt virus (HIV)

K.1.4 – se også AIDS H.2

Hvide fingre

C.3

Hørenedsættelse (støjbetinget)

A.1

Hæmatit-minedrift

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Håndværktøjer (vibrerende)

C.2, C.3

Hårtab

I.14

 

 

I:

 

IARC

J.5 (bilag 2)

Infektion

H, K.1

Infektioner, infektiøse

H, K.1

Infektiøse sygdomme

H, K.1

Insektbekæmpelsesmidler

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Ioniserende stråling

J.3

Iron founding

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Isocyanater

E.5, I.3.1

Isoleringsstøv

E.7

Isopropanol manufacture

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Isopropylalkohol

J.5 (bilag 2, gr. 1)

 

 

J:

 

Jern- og stålstøbning

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Jod

I.16.2

 

 

K:

 

Kadmium

I.4

Kalvekastningsfeber

H.1

Karies, sukker og mel

A.3.1

Karpaltunnelsyndrom

C.2

Kemiske stoffer

I, K.2, J.5 (bilag 2)

Klor

I.16.2, I.17.3

Klorede opløsningsmidler

Knogle- og ledsygdomme

I.17.3

C.3

Knæ (slidgigt, menisksygdom, bursit)

D

Knæliggende arbejde

D.1

Kobolt

I.10

Koksproduktion

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Komprimeret luft

J.4

Korn- og foderstoffer

E.7

Kraft, kraftfulde, kraftudfoldelse

C.1, C.2, C.4, C.5

Krom

I.5, I.16.2

Kromforbindelser

I.5, I.16.2, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Kronisk bronchitis

E.7, I.15

Kroniske nakke-skuldersmerter

B.2

Kræft

E.3.3, E.3.4, I.1.1, I.1.4, I.5.5, I.9.2, I.17.4, I.18.1, J.5 (bilag 2)

Kulbrinter

I.17

Kulforgasning

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Kulilte

I.3.1

Kunstharpiks

E.5

Kviksølv

I.6, K.2.1

Kviksølvforgiftning

I.6

Kvælstof

I.8, I.18

Kvælstofilter

I.8

 

 

L:

 

Larynx-cancer

E.3.4, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Led

C.3

Leishmaniose

H.3

Lepra

H.3

Leukæmi

I.17.4, J.3, J.5 (bilag 2, gr. 1 og 2A)

Leverbetændelse

Se hepatitis

Leverkræft

J.5 (bilag 2, gr. 1 og 2A)

Leverskade

I.1.3, I.3.2, I.17.3, I.18.2, K.1.8, J.5 (bilag 2)

Listeria

K.1.5

Luft, komprimeret

J.4

Luftfugtersyge

E.6

Lumbago

B.1

Lumbal diskusprolaps

B.1

Lungeasbestose

E.3.1

Lungebetændelse

I.15

Lungefibrose

E.2

Lungehindebindevævsdannelse

E.3.2

Lungekræft

E.3.4, I.1.4, I.5.5, I.9.2, J.5 (bilag 2, gr. 1 og 2A)

Lungesygdom, efter organisk materiale

E.6

Lungesygdom, obstruktiv

E.4, I.3.3

Lungeskade

E.3, E.6, I.1.4, I.2, I.3.3, I.5.5, I.8, I.9.2, I.10.2, I.11.2, I.13.2, I.15, I.16.2, J.5 (bilag 2, gr. 1 og 2A)

Lungeødem

I.11.2

Lymfekræft

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Løft

B.1, C.5

Lænderygsygdom

B.1

 

 

M:

 

Magenta

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Malaria

H.3

Maler

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Maligne sygdomme

E.3.3, K.3.1

Maltafeber

H.3

Mangan (manganisme, manganinduceret parkinsonisme)

I.7

Melkaries

A.3.1

Menisksygdom

D.3

Mental retardering

K.2.1

Mesotheliom, malignt

E.3.3, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Metallunge, hård

I.10.2

Methylbischloranilin

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Metylbutylketon

I.17.5

Microcephali

K.1.8, K.2.1, K.3.1

Mineral oils

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Mineralolie

G.1, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Mineralske olier

G.1, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Mushroom worker's lung

E.6

Mustard gas

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Myeloid leukæmi

Se leukæmi

Møbel- og skabsproduktion

J.5 (bilag 2, gr. 1)

 

 

N:

 

Nakke-skuldersmerter

B.2

Naphtylamin

I.18.1, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Nefrotisk syndrom

I.6.2

Nephritis

I.6.2, I.12.3, I.17.2

Nervebetændelse

I.1.2, I.11.1, I.12.2, I.14, I.17.5

Nervelammelser

J.2

Neuropati

C.3, I.11.1, I.12.2, I.14, I.17.5

Nickel compounds

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Nikkel

I.9

Nikkelforbindelser

1.9, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Non-arsenical insecticides

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Non-Hodgkin-lymfom

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Nyreskade

I.4, I.6.2, I.12.3, I.17.2

Næsebihulekræft

J.5 (bilag 2, nr. 1)

Næsekræft

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Næseskillevæg, perforation

I.5.4

Næsesvælgkræft

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

 

 

O:

 

Olieraffinering

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Organisk hjerneskade

Se toksisk hjerneskade (encephalopati)

Organiske kvælstof(nitrogen)forbindelser

I.18

Organiske materialer

E.6

Organiske opløsningsmidler

I.17

Ornitose

H.1

 

 

P:

 

Pappatacifeber

H.3

Para-chlor-ortho toluidin

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Paralysis agitans

Se manganisme I.7

Parasitære sygdomme

H.1

Parkinsonisme, manganinduceret

I.7

Parvovirus B-19

K.1.6

PCB

K.2.3

Perforation af næseskillevægge

I.5.4

Peritendinitis

C.1

Persulfatsalte

E.5

Pest

H.3

Petroleum refining

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Planter, planteprodukter

E.5

Plejearbejde

B.1

Plettyfus

H.3

Pleurale plaques

E.3.5

Poliomyelitis

K.1.6

Polychloreret biphenyl

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Polyneuropati

I.11.1, I.12.2, I.17.5

Primær leverkræft

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Præcisionsarbejde

B.2

Posttraumatisk belastningsreaktion 

F.1

 

 

R:

 

Radioaktivitet

K.3.1

Radon

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Retardering, mental

K.2.1, K.2.2

Rhinitis allergica

E.5.2

Richettsia

H.3

Rotator cuff-syndrom

C.5.1

Rotatorsener

C.5.1

Rubber industry

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Rubellasyndrom

K.1.7

Rystelammelse

Se manganisme I.7

Røde hunde

K.1.7

Røg

E.7

Råparafin

G.1

 

 

S:

 

Salpetersyre

I.8

Seneskedehindebetændelse

C.1

Sennepsgas

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Shale-oil

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Silika

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Siliciumforbindelser

E.2

Silicose

E.1

Skiferolie

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Skoldkoppevirus

K.1.9

Skrumpelever

I.1.3

Skulderled

C.5

Skuldertendinit

C.5.2

Slidgigt i knæ

D.1

Slidgigt i lænderyg

B.1

Slibemiddel

A.3.2

Slimhindebetændelse, øvre luftveje, øjne

E.5.3, I.5.3

Slimsæk

D.2, J.1

Sod

G.1, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Solstråling

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Solar radiation

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Stafylokokker

H.2

Statisk belastning

B.2

Steel founding

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Stenkulstjære

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Stenkulstjærebeg

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Stivkrampe

H.1

Strubekræft

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Stråleenergi

A.2

Stråling

A.2, J.2, K.3.1

Stær, grå

A.2

Støj

A.1

Støjbetinget hørenedsættelse

A.1

Støv

E.4, E.5, E.7

Støvle- og skofremstilling

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Sukker- og melkaries

A.3.1

Sulfuric acid

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Sulphur mustard

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Svampesporer

E.6

Svejsning

E.7

Svovlbrinte

I.13.1

Svovldioxid og svovlsyre

I.13.2

Synsforstyrrelser

I.14

Svovlsyre

I.13.2

Svovlsennep

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Svovldioxid

I.13.2

 

 

T:

 

Talc containing asbestiform fibres

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Talkum

J.5 (bilag 2, gr. 1)

Tallium

I.14

Tandslid (abrasion)

A.3.2

Tendinit, skulder

C.5.2

Tendinitis

C.1, C.5

Tendovaginitis

C.1

Tennisalbue

C.4.1

Tetrachlorethylen

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Tilbagefaldsfeber

H.3

Tjære

G.1

Toksiske eksemer

G.3

Toksisk hjerneskade (encephalopati)

I.3.1, I.6.1, I.12.1, I.13.1, I.17.1

Toxoplasmose

K.1.8

Traumatiske begivenheder

F.1

Traumer, fysiske

K.4

Trichlorethylen

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Tropesygdomme

H.3

Tryk (komprimeret luft)

J.4

Tryk, udefra kommende

J.1, J.2

Trypanosomiasis

H.3

Træforarbejdning

E.7

Træstøv

E.7, J.5 (bilag 2, gr. 1)

Tuberkulose

H.2

Tuberkuløs smitte (dyr)

H.1

Tænder og tandkød

A.3

 

 

U:

 

Udstødningsgasser

J.5 (bilag 2, gr. 2A)

Underarme

C.1, C.2, C.3

Uspecifikt støv

E.7

 

 

V:

 

Vanadium

I.15

Varicella-zoster virus (skoldkoppevirus)

K.1.9

Vibrationer

B.1, C.2, C.3

Vinyl chloride

J.5 (bilag 2, gr.1)

 

 

W:

 

Weils syge

H.1

Wood dust

J.5 (bilag 2, gr. 1)

 

 

Ø:

 

Øjenslimhindebetændelse

E.5.3, I.5.3

Øvre luftvejsslimhindebetændelse

I.5.3

 

 

Å:

 

Åndssvækkelse, tidlig (demens)

Se toksisk hjerneskade (encephalopati)