Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Administration af barseludligningsordning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 24. august 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 m, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Den enkelte kontohaver kan vælge en anden aldersinvesteringssammensætning end den investeringssammensætning, der svarer til kontohaverens faktiske alder på investeringstidspunktet. ATP kan fastsætte nærmere regler herom.«

2. I § 17 r, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Dog godskrives indbetalinger til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister direkte på den enkelte kontohavers særskilte konto.«

3. I § 23, stk. 4, indsættes efter »§ 26 b, stk. 3«: »og 4«.

4. I § 23, stk. 5, ændres »§ 26 b, stk. 4« til: »§ 26 b, stk. 5«.

5. I § 26 b indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Midlerne kan placeres i et datterselskab, som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer fuldt ud, og som har til formål at levere administrative ydelser til ordninger om udligning af arbejdsgivernes udgifter i forbindelse med barsel. Et eventuelt salg af ydelser fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til et sådant selskab skal ske efter reglerne i § 23, stk. 4.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

6. I § 26 c, stk. 2, og § 26 e, stk. 5, ændres »§ 26 b, stk. 3-5« til: »§ 26 b, stk. 3-6«.

7. I § 28 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ankenævnet kan til brug for sin vurdering af sagerne indhente uafhængig sagkyndig bistand.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen