Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fleksydelse og
pensionsbeskatningsloven

(Ændring af anciennitetsreglernes overgangsbestemmelser, fradrag for feriepenge, ændret pensionsmodregningsregel, tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 417 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven, dog ikke i § 14, stk. 1, § 18, stk. 2, 4. pkt., og § 36 a, ændres »Beskæftigelsesministeren« til: »Direktøren for Arbejdsdirektoratet«, »beskæftigelsesministeren« til: »direktøren for Arbejdsdirektoratet« og »Beskæftigelsesministeriet« til: »Arbejdsdirektoratet«.

2. I § 15, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Overgang til fleksydelse kan tidligst ske 3 måneder efter visitationen til fleksjob.«

3. § 17, stk. 7, ophæves.

4. I § 18 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. En person, der overgår til fleksydelse, og som efter det fyldte 60. år indbetaler på en pensionsordning omfattet af § 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 4. Arbejdsdirektoratet foretager omberegningen efter stk. 4 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen.

Stk. 7. Ved indbetaling på en § 15 A-pensionsordning efter det fyldte 60. år har pensionsinstitutter m.v., jf. stk. 2, 1. pkt., pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til det fyldte 65. år. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personen har en tilsvarende pligt til over for Arbejdsdirektoratet at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 8 og 9 .

5. § 21 affattes således:

»§ 21. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed, i fleksydelsesperioden skal have for fleksydelsens størrelse.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om kontrol af arbejde og indtægter for fleksydelsesmodtagere, som har bopæl, arbejde eller indtægter i Grønland, på Færøerne eller i et andet EØS-land, samt om kontrol med, om fleksydelsesmodtageren i øvrigt opfylder betingelserne for ret til fleksydelse.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om drift af selvstændig virksomhed i fleksydelsesperioden.«

6. § 24 ophæves.

7. I § 26 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om løbende indsendelse af oplysninger om arbejde og indtægter og om fristen for indsendelse af oplysningerne.«

8. § 31, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

9. I § 32 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Beløbet efter stk. 1 fratrækkes 20 dagpengesatser, jf. § 8, for hver måned, der er udbetalt fleksydelse til personen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

10. I § 33 ændres »§ 31, stk. 3« til: »§ 31, stk. 2«.

11. § 35, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

12. § 40, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Personer født før den 1. april 1959, jf. dog stk. 1, kan opfylde kravet til optjeningstiden, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag eller indbetaling af fleksydelsesbidrag fra den 1. april 1999 til mindst det fyldte 60. år. Optjeningstiden skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Personen skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999 og fleksydelsesbidrag uafbrudt fra visitationen til fleksjob.

Stk. 3. Personer født i perioden fra den 1. april 1959 til den 30. juni 1964 kan opfylde kravet til optjeningstiden, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, ved medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetaling af efterlønsbidrag eller indbetaling af fleksydelsesbidrag fra den 1. juli 1999 til mindst det fyldte 60. år. Optjeningstiden skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Personen skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. juli 1999 og fleksydelsesbidrag uafbrudt fra visitationen til fleksjob.«

13. I § 40 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. For personer, der er medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, og som er fritaget for at betale efterlønsbidrag som følge af, at personen modtager overgangsydelse eller har fået udstedt et efterlønsbevis, jf. § 77, stk. 5, nr. 2 og 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ligestilles medlemskab af arbejdsløshedskassen efter fritagelsen med betaling af efterlønsbidrag efter stk. 1-3.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

§ 2

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 30. september 2003, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 457 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 49 B, stk. 3, ændres »§ 31, stk. 3, 4. pkt.,« til: »§ 31, stk. 2, 4. pkt.,«, i § 49 B, stk. 4, ændres »§ 31, stk. 3, 2. pkt.,« til: »§ 31, stk. 2, 2. pkt.,« og i § 49 B, stk. 5, ændres »§ 31, stk. 3, 3. pkt.,« til: »§ 31, stk. 2, 3. pkt.,«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Sager, der er afgjort efter § 40, stk. 1, som affattet ved lov nr. 283 af 25. april 2001, kan efter skriftlig anmodning til Arbejdsdirektoratet genoptages og blive behandlet efter § 40, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen