Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Forenkling og effektivisering af parternes arbejdsmiljøindsats m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved § 1 i lov nr. 331 af 16. maj 2001, lov nr. 437 af 10. juni 2002, § 2 i lov nr. 191 af 24. marts 2004, lov nr. 425 af 9. juni 2004 og § 22 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

2. I § 13, stk. 3, 2. pkt., ændres »en bestemt offentlig myndighed« til: »offentlige myndigheder eller private institutioner«.

3. I § 14, stk. 6, ændres »Arbejdsmiljørådet« til: »beskæftigelsesministeren«.

4. I § 14 a ophæves stk. 1 .

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 1-4.

5. § 14 a, stk. 2, der bliver stk. 1, affattes således:

»Det enkelte branchearbejdsmiljøråd har inden for rådets område til opgave at bistå branchens enkelte virksomheder ved løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål, herunder

1) at udarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brug for virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger,

2) at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen af branchedokumentation og

3) at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.«

6. § 49 a, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

7. § 66, stk. 1, affattes således:

»Arbejdsmiljørådet deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og afgiver indstilling til beskæftigelsesministeren om

1) overordnede mål for og prioritering af arbejdsmiljøindsatsen,

2) fordeling af midler, der er tilvejebragt efter § 68, mellem branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådet,

opfølgning på Arbejdsmiljørådets indsats.«

8. I § 66, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Rådet kan til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i rådet iværksætte udviklings- og analyseaktiviteter, som kan have tværgående karakter.«

9. § 66 a ophæves.

10. § 67, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Følgende deltager med hver 1 repræsentant uden stemmeret i rådet:

1) Beskæftigelsesministeriet.

2) Arbejdstilsynet.

3) Arbejdsmiljøinstituttet.

4) Arbejdsskadestyrelsen.

5) Indenrigs- og Sundhedsministeriet.«

11. § 67, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

12. § 67, stk. 9, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Beskæftigelsesministeren etablerer et sekretariat for Arbejdsmiljørådet.«

13. I § 67 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Beskæftigelsesministeren etablerer et videncenter for arbejdsmiljø og kan fastsætte nærmere regler herom.«

14. I § 68, stk. 1, og § 68 a, stk. 1, ændres »Arbejdsmiljørådets tværgående aktiviteter efter § 66, stk. 1, nr. 3,« til: »Arbejdsmiljørådets aktiviteter«.

15. § 68 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Arbejdsmiljørådet og de enkelte branchearbejdsmiljøråd træffer inden for de udmeldte tilskudsrammer og de fastlagte vilkår bestemmelse om, hvilke aktiviteter der skal gennemføres.«

16. § 68 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og efterregulering m.v. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at tilskud kan udbetales a conto. Revisionen af regnskaberne varetages af rigsrevisor efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.«

17. § 68 b ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen