Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om forhøjelse af hædersgaver

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. De beløb, som oprindelig er fastsat som hædersgaver i henhold til de love, der er anført under nr. 1-4, forhøjes til 14.000 kr. årligt:

1) Lov nr. 93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver til danske sømænd og fiskere og deres efterladte, som ændret ved lov nr. 384 af 9. august 1945 og lov nr. 67 af 3. marts 1948.

2) Lov nr. 378 af 10. juli 1940 om udbetaling af hædersgaver til efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940.

3) Lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver til danske søfarende og fiskere og deres efterladte.

4) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995, som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

Stk. 2. Tilsvarende forhøjelse foretages af hædersgaver til sårede og til efterladte efter faldne den 29. august 1943.

§ 2. Hvis en modtager af hædersgave tillige har ret til pension efter § 14, stk. 1 eller 2 eller stk. 3, nr. 1, i lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller efter § 16 i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004, forhøjes hædersgaven med yderligere 1.800 kr. årligt. Forhøjelsen tilkommer ikke en efterladt ægtefælle, til hvem en hædersgave er overgået ved ægtefællens død, medmindre pågældende selv har ret til pension efter § 14, stk. 1 eller 2 eller stk. 3, nr. 1, i lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller efter § 16 i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004. En modtager af hædersgave, der har ret til forhøjelsen på 1.800 kr. årligt, bevarer denne ret efter overgang til at modtage folkepension.

§ 3. Til personer, der modtager hædersgave efter § 1, ydes den 1. maj 2005 et ekstraordinært hædersgavebeløb på 6.000 kr.

§ 4. Det i § 3 nævnte beløb er skattefrit. Hædersgavebeløbet efter § 3 kan ikke medføre nedsættelse af ydelser, der i øvrigt måtte tilkomme den pågældende hædersgavemodtager efter den sociale lovgivning m.v., hvor tildelingen er indkomst- og formueafhængig.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 208 af 27. marts 2000 om forhøjelse af hædersgaver.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen