Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 mv.
som dokumentation for et godt arbejdsmiljø

 

I medfør af § 8 i lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr. 436 af 10. juni 2002, og § 13 a, stk. 2, § 72 a, § 73, § 76, stk. 1 og § 78 a, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 425 af 9. juni 2004, fastsættes:

Formål og område

§ 1. Virksomheder med ansatte,

1) der har erhvervet et certifikat ved akkrediteret certificering efter DS/OHSAS 18001, og

2) som opfylder de betingelser, der er angivet i § 2, ligestilles med virksomheder, der har erhvervet et arbejdsmiljøcertifikat efter lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder med hensyn til, at

a) være undtaget fra pligten til at oprette bedriftssundhedstjeneste,

b) være undtaget fra screeningsbesøg, og

c) have ret til at få tildelt og offentliggjort en grøn smiley, jf. bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø mv. (Smiley-ordningen).

Stk. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 3 og § 4.

Betingelser

§ 2. Virksomheden skal som dokumentation for et godt arbejdsmiljø udover kravene i DS/OHSAS 18001 opfylde følgende betingelser, som certificeringsorganet kontrollerer:

1) Virksomheden eller produktionsenheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, for så vidt angår de i bilag 1 nævnte områder. Ved væsentlige arbejdsmiljøproblemer forstås problemer, der vil kunne medføre et påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.

2) Virksomheden eller produktionsenheden skal have udformet og vedligeholde procedurer, der skal sikre, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages i

a) fastlæggelse, implementering og evaluering af arbejdsmiljøpolitikken,

b) kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet, og

c) udarbejdelse af handlingsplaner.

Krav til dokumentation

§ 3. Som dokumentation for opfyldelse af kravene i DS/OHSAS 18001 og betingelserne i § 2 udsteder det akkrediterede certificeringsorgan ét certifikat.

§ 4. Certifikatet nævnt i § 3 skal være udstedt af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan til at certificere efter DS/OHSAS 18001 og efter betingelserne nævnt i § 2.

Stk. 2. Certifikatet skal omfatte enten den samlede virksomhed (den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder) eller en eller flere produktionsenheder.

Oplysningspligt

§ 5. Virksomheden skal efter anmodning give Arbejdstilsynet oplysning herom, hvis det certificeringsorgan, der har udstedt certifikatet, har frataget eller suspenderet virksomhedens certifikat.

Klage

§ 6. Klager i forbindelse med certificering, som foretages af et akkrediteret certificeringsorgan, behandles af det akkrediterede certificeringsorgan efter procedurer fastlagt i overensstemmelse med kravene i internationale standarder for akkreditering til certificering af ledelsessystemer. Klager skal således sendes til det akkrediterede certificeringsorgan.

Stk. 2. Klage kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 2005.

Arbejdstilsynet, den 31. januar 2005

Jens Jensen

/Charlotte MartinBilag 1

Væsentlige arbejdsmiljøforhold inden for udvalgte områder, jf. § 2, stk. 1, nr. 1

Del 1: Arbejdsmiljøpåvirkninger

1. Støj

a. Høreskadende støj.

b. Anden generende støj, herunder støj forårsaget af dårlig akustik.

2. Vibrationer

a. Hånd-/armvibrationer.

b. Helkropsvibrationer.

3. Stråling

a. Ikke-ioniserende stråling.

4. Termiske belastninger

a. Strålevarme og ophold i meget varme rum.

b. Arbejde i kulde og træk.

c. Arbejde i skiftende temperaturer.

5. Bevægeapparatsbelastninger

a. Tungt og/eller kraftbetonet arbejde.

b. Andet fysisk belastende arbejde.

c. Arbejde med belastende arbejdsstillinger og bevægelser.

d. Ensidigt belastende arbejde.

e. Ensidigt, gentaget arbejde.

f. Reproduktionsskadende fysiske belastninger.

6. Psykosociale belastninger

a. De væsentligste psykosociale belastninger i branchen.

7. Kemiske og biologiske belastninger

a. Kræftfremkaldende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

b. Nerveskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

c. Reproduktionsskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

d. Luftvejsbelastninger fra kemiske stoffer og materialer.

e. Hudbelastninger fra kemiske stoffer og materialer.

f. Infektionsrisiko.

8. Indeklimabelastninger

a. Varme, kulde og træk.

b. Dårlig luftkvalitet.

c. Fugt.

d. Dårlig belysning.

e. Støj og dårlig akustik.

9. Ulykkesrisici

a. Risiko for fald.

b. Risiko for kontakt med skadevoldende maskindele og processer.

c. Risiko for brand, eksplosion.

d. Risiko ved brug af såvel interne som eksterne transportmidler.

e. Risiko ved kontakt med elektricitet og andre lignende energikilder.

f. Risiko for akutte påvirkninger på grund af faktorer nævnt under punkt 1 - 7.

Del 2: Øvrige områder

1. Unges arbejde

a. Manglende instruktion, oplæring eller opsyn.

b. Manglende opfyldelse af alderskrav.

c. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser.

d. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med stoffer og materialer.

e. Manglende overholdelse af arbejdstidsregler, herunder regler for aften- og natarbejde og for hvileperiode og fridøgn.

f. Manglende overholdelse af regler om alenearbejde.

g. Risiko for påvirkninger på grund af listens øvrige punkter.