Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anerkendte arbejdsløshedskassers betalingsforvaltning efter §§ 1-7 i lov om offentlige betalinger m.v.

 

I medfør af § 12, stk. 3, i lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. fastsættes:

§ 1. Lov om offentlige betalinger m.v. §§ 1-7 og regler udstedt i medfør heraf skal finde anvendelse for a-kasserne ved udbetaling af ydelser efter de ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til administration i a-kasserne, jf. dog lovens § 12, stk. 4.

Stk. 2. A-kasserne kan gennemføre alle øvrige betalinger til deres medlemmer i overensstemmelse med stk. 1.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. maj 2005.

Beskæftigelsesministeriet, den 4. maj 2005

Claus Hjort Frederiksen

/Jesper Hartvig Pedersen