Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over erhvervssygdomme
Bilag 2 Uddrag af IARC's liste, jf. bilag 1, Gruppe F.
Dansk (engelsk)
Bilag 3 Stikordsregister
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme
anmeldt før 1. januar 2005

 

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 1, 3. pkt., i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, og § 11, stk. 1, nr. 1, 3. pkt., i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland, fastsættes:

§ 1. For at en sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 1, skal følgende generelle betingelser være opfyldt:

1) Den skadelige påvirkning skal styrkemæssigt og tidsmæssigt svare til de påvirkninger, for hvilke der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.

2) Der skal være tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.

3) Der må ikke være oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade, § 11, stk. 1.

Stk. 2. Hvis der er faktorer, der ikke er arbejdsbetingede, men som antages at medvirke til sygdommen, anerkendes sygdommen som erhvervssygdom med forbehold for så vidt angår disse faktorer, jf. lovens § 12, stk. 2. Ved erstatningsudmålingen ydes alene erstatning for den del af sygdommen, der skyldes den erhvervsmæssige påvirkning, jf. lovens § 26.

Stk. 3. I en række tilfælde gælder der endvidere nogle særlige betingelser, som ligeledes skal være opfyldt. Disse betingelser fremgår af fortegnelsens enkelte punkter.

§ 2. Sygdomme nævnt i fortegnelsen i bilag 1, jf. bilag 2, berettiger til anerkendelse som erhvervssygdomme, når såvel de generelle betingelser i § 1 som de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter i fortegnelsen er opfyldt.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2005 og finder fra denne dato anvendelse ved afgørelsen af, om en anmeldt sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 918 af 18. november 2002 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, der er truffet af Arbejdsskadestyrelsen før bekendtgørelsens ikrafttræden, og som er indbragt for Den Sociale Ankestyrelse. Det gælder dog ikke, hvis bekendtgørelsen skærper de hidtidige betingelser for anerkendelse.

Arbejdsskadestyrelsen, den 27. maj 2005

Anne Lind Madsen

/Ole PontoppidanBilag 1

Fortegnelse over erhvervssygdomme

Gruppe A

Sygdomme, som efter medicinsk og teknisk erfaring kan forårsages af følgende kemiske stoffer:

 

Eksempler på typiske risikoområder evt. med angivelse af et inden for området ofte anvendt kemisk stof:

1.

Arsen og visse af dets forbindelser:

Hudkræft, nervebetændelse (perifer polyneuropati ), skrumpelever ( cirrhosis hepatis ), lungekræft.

 

Kemisk og metallurgisk industri.

Medicinalindustri. Fremstilling af syrer og træimprægneringsmidler.

 

 

 

 

2.

Beryllium og visse af dets forbindelser:

Berylliumlunge.

 

Porcelæns- og keramikindustri, elektronisk og nuclear (atom) industri.

 

 

 

 

3.

Kulilte, fosgen, blåsyre, cyansalte, cyanforbindelser og cyanater :

Kulilte:

Organisk hjerneskade efter svære forgiftningstilfælde med bevidstløshed.

Acrylonitril :

Leverbetændelse (hepatitis toxica ).

Isocyanater :

Astma bronchiale og lungesygdom med nedsat lungefunktion af obstruktiv type.

 

Rum, hvor der forekommer ufuldstændig forbrænding. Iltning af klorholdige affedtningsmidler inden for metalindustrien. Galvanisering, stålhærdning samt guld- og sølvarbejde.

 

 

 

 

4.

Kadmium og visse af dets forbindelser:

Nyreskade forenelig med kadmiumforgiftning.

 

Galvaniserings- og farveindustri.

 

 

 

 

5.

Krom og visse af dets forbindelser:

Allergisk eksem, astma bronchiale, betændelser i slimhinder i øjne og øvre luftveje, perforation af næseskillevæg, lungekræft efter mangeårig betydelig påvirkning.

 

Metal- og farveindustri. Cementstøbning og anvendelse af kromgarvede produkter.

 

 

 

 

6.

Kviksølv og visse forbindelser heraf:

Organisk hjerneskade forenelig med kronisk kviksølvforgiftning, nyreskade ( nephrotisk syndrom).

 

Elektrokemisk og elektromekanisk industri. Laboratoriearbejde. Fremstilling af måleinstrumenter.

 

 

 

 

7.

Mangan og visse forbindelser heraf:

Rystelammelse ( paralysis agitans ) efter svær manganeksposition.

 

Fremstilling af tørelementer samt lakker og farver.

 

 

 

 

8.

Salpetersyre, kvælstofilter, ammoniak og dets forbindelser:

Varig lungeskade efter svær akut udsættelse.

 

Fremstilling af kunstgødning, sprængstoffer, farver og lakker. Metalætsning, gelbbrænding. Ved salpetersyreanvendelse og ved forbrænding af kvælstofholdige produkter (kunstgødning), køleanlæg.

 

 

 

 

9.

Nikkel og kobolt samt visse forbindelser heraf:

Nikkel:

Allergisk eksem og lungekræft efter mangeårig betydelig påvirkning.

Kobolt:

Astma bronchiale, hård metallunge.

 

Specialstål, mønter, smykker.

 

 

 

 

10.

Fosfor og visse forbindelser heraf:

Polyneuropati, lungeødem med varig lungeskade til følge.

 

Fremstilling af bekæmpelsesmidler.

 

 

 

 

11.

Bly:

Tidlig åndssvækkelse (toksisk hjerneskade), nervebetændelse (perifer polyneuropati ), nyreskade (kronisk interstitiel nephritis ).

 

Akkumulator-, farve- og plastindustri. Skrotning.

 

 

 

 

12.

Svovldioxid, svovlsyre, svovlbrinte:

Svovlbrinte:

Hjerneskade efter svær akut udsættelse.

Svovldioxid og svovlsyre:

Lungeskade efter svær akut udsættelse.

 

Fremstilling af svovlsyre. Papir-, akkumulator-, sæbe- og kunstsilkeindustri.

 

 

 

 

13.

Tallium og dets forbindelser:

Talliumforgiftning (hårtab, nervebetændelse og synsforstyrrelser).

 

Fremstilling af fyrværkeri og rottegift.

 

 

 

 

14.

Vanadium og dets forbindelser:

Kronisk bronchitis og lungebetændelse.

 

Fremstilling af specialstål, farver og lakker.

15.

Klor, brom og jod samt deres uorganiske forbindelser, fluor og dets forbindelser:

Fluorose, varig lungeskade efter svær akut udsættelse.

 

Disse stoffer (halogenerne) og deres forbindelser forekommer alle i vid udstrækning inden for mange industrigrene, f.eks. som blegemidler.

 

 

 

 

16.

Kulbrinter og deres derivater:

Organiske opløsningsmidler:

Tidlig åndssvækkelse (toksisk hjerneskade), nyreskade ( glomerulonephritis ).

 

Kemiske produkter med indhold af organiske opløsningsmidler (farver, lakker, rensemidler, råstoffer fra den kemiske industri og plastindustrien m.m.).

 

a)

Klorede opløsningsmidler: Leverbetændelse (hepatitis toxica ).

 

 

 

b)

Benzen: Blodmangel ( aplastisk anæmi), Blodkræft ( myeloid leukæmi).

 

 

 

c)

Hexan, metylbutylketon : Nervebetændelse (perifer polyneuropati ).

 

 

 

 

 

 

17.

Organiske kvælstof (nitrogen) forbindelser:

2-naphtylamin: Blærekræft.

Benzidin : Blærekræft.

Dimetylformamid : Leverbetændelse (hepatitis toxica ).

 

Kemiske produkter med indhold af aminer, nitroaminer m.m. Eksempelvis inden for levnedsmiddel-, farvestof- og sprængstofindustrien.

 

Gruppe B

 

Hudsygdomme forårsaget af stoffer og påvirkninger, der ikke er nævnt andetsteds:

 

Bemærkninger:

 

 

 

 

1.

Hudkræft og præcancerøse hudsygdomme, der skyldes påvirkning af sod, tjære, tjæreholdig asfalt, beg, antracen, mineralske olier, råparafin og disse stoffers forbindelser, produkter og affald.

 

 

 

 

 

 

2.

Hudsygdomme (allergisk eksem) forårsaget på arbejdspladsen af stoffer, der ikke er nævnt andetsteds, når overfølsomheden over for stoffet er sikkert påvist.

 

Eksempelvis: overfølsomhed over for konserveringsmidler, gummitilsætningsstoffer, latex, fødevarer m.m.

 

 

 

 

3.

Andre hudsygdomme (f.eks. toksiske eksemer), forårsaget af stoffer eller påvirkninger, der ikke er nævnt andetsteds, når der er sikker sammenhæng mellem sygdommens fremkomst og beståen og et eller flere irritationsstoffers eller fysiske faktorers tilstedeværelse i arbejdsmiljøet.

 

 

 

Gruppe C

 

Sygdomme fremkaldt ved indånding af stoffer, der ikke er nævnt andetsteds:

 

Risikoområder:

 

 

 

 

1.

Silicose.

 

Sandblæsning, jernstøbning, stenhugning o.l.

 

 

 

 

2.

Sygdomme fremkaldt af asbest:

 

Arbejde med isoleringsmaterialer af asbest, asbestcement (eternit), bremsebelægninger o.l.

 

a)

Lungeasbestose.

 

 

 

b)

Udbredt bindevævsdannelse i lungehinden med påvirket lungefunktion.

 

 

 

c)

Kræft i lunge- og bughinde (malignt mesotheliom ).

 

 

 

d)

Kræft i lunger ( bronchogent carcinom ) og luftveje ( larynx-cancer ).

 

 

 

e)

Pleurale plaques uden lungeasbestose

 

 

 

 

 

 

3.

Lungefibrose forårsaget af andre silicium-forbindelser.

 

Arbejde med kaolin, talkum o.l.

 

 

 

 

4.

Bronchopulmonale sygdomme forårsaget af støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser samt af støv fra hårde metaller.

 

Lungesygdomme forårsaget af støv og/eller dampe fra de nævnte stoffer.

 

 

 

 

5.

Astma (allergisk og ikke-allergisk) og rhinitis / conjunktivitis allergica, forårsaget på arbejdspladsen, ved indånding af støv eller dampe fra

a) planter eller planteprodukter,

b) dyr eller dyriske produkter,

c) enzymer, farvestoffer, persulfatsalte, kunstharpiks eller medikamenter og forstadier til disse,

d) isocyanater og visse anhydrider i epoxyresiner.

 

Det er en forudsætning for anerkendelse, at det sandsynliggøres, at den arbejdsmæssige påvirkning er årsag til sygdommen. Udløsning af symptomer hos en astmatiker efter udsættelse for uspecifikke luftvejsirritanter er ikke omfattet af punktet, medmindre sygdommen varigt forværres.

 

 

 

 

6.

Lungesygdom forårsaget af visse organiske materialer (svampesporer, dyrisk protein o.l.):

Allergisk alveolitis, luftfugtersyge, byssinosis.

 

Sygdommens art:

»Farmer’s lung«, »mushroom worker’s lung« o.l. og »bird breeder’s lung«.

 

 

 

 

7.

Kronisk bronchitis forårsaget af mange års massiv udsættelse for uspecifikt støv, herunder støv fra isoleringsmaterialer, støv fra korn- og foderstoffer, støv fra træforarbejdning og røg fra svejsning og flammehøvling. Hos rygere kan kronisk bronchitis normalt kun anerkendes, hvis tobaksforbruget har været beskedent.

 

 

 

Gruppe D

 

Infektiøse og parasitære sygdomme:

 

Sygdommens art:

 

 

 

 

1.

Infektiøse og parasitære sygdomme overført til mennesker fra dyr eller dyrisk materiale. Samme sygdomme forårsaget af arbejde i renovationsanlæg, ledningsnet hertil o. l.

 

Eksempelvis: stivkrampe, ornitose, kalvekastningsfeber, miltbrand, Weil's syge, tuberkuløs smitte fra dyr.

 

 

 

 

2.

Infektionssygdomme hos personer, der som led i deres arbejde har haft kontakt med blod, væv, vævsvæsker eller andet biologisk materiale fra patienter/personer med samme type infektion.

 

Eksempelvis: hepatitis, stafylokokker, tuberkulose, AIDS.

 

 

 

 

3.

Tropesygdomme som f.eks. malaria, amøbiasis, trypanosomiasis, denguefeber, pappatacifeber, maltafeber, tilbagefaldsfeber, gul feber, pest, leishmaniose, framboesi, lepra, plettyfus og andre febersygdomme fremkaldt af richettsia.

 

 

 

Gruppe E

 

Sygdomme forårsaget af fysiske påvirkninger:

 

Bemærkninger/sygdommens art:

 

 

 

 

1.

Sygdomme forårsaget af ioniserende stråling.

 

Visse former for akut leukemi samt kronisk myeloid leukemi

 

 

 

 

2.

Grå stær forårsaget af stråleenergi.

 

 

 

 

 

 

3.

Døvhed eller generende tunghørighed forårsaget af støj.

 

 

 

 

 

 

4.

Sygdomme forårsaget af arbejde i komprimeret luft.

 

 

 

 

 

 

5.

Knogle- og ledsygdomme samt sygdomme i kar og nerver forårsaget af vedvarende vibrationer.

 

Eksempelvis: »hvide fingre«, neuropati og karpaltunnelsyndrom.

 

 

 

 

6.

Følgende sygdomme, når der ikke har været tale om varieret arbejde med kvalitativt forskellige arbejdsfunktioner:

 

 

 

a)

Seneskedehindebetændelse ( tendovaginitis ) og betændelse i sener og i vævet umiddelbart omkring senerne ( tendinitis og peritendinitis ) på underarme og hænder, forårsaget af uvant og kraftbetonet arbejde, når sygdommen opstår inden for 6 måneder efter det uvante arbejdes påbegyndelse.

 

Punktet omfatter ikke stenoserende tendovaginitis (springfinger).

 

b)

Tennisalbue ( epicondylitis lateralis )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enten

 

 

 

 

i)

Forårsaget af uvant og kraftbetonet arbejde, når sygdommen opstår inden for 6 måneder efter det uvante arbejdes påbegyndelse,

 

 

 

 

Eller

 

 

 

 

ii )

Forårsaget af hurtigt gentagne og betydeligt kraftbetonede arbejdsbevægelser.

 

Eksempelvis: filetskærere og slagteriarbejdere, der udfører udskæringsarbejde.

 

c)

Forandringer i skulderleddets rotatorsener ( rotatorcuff syndrom og tendinitis muskuli articulatio humeri )

 

Eksempelvis: rotator cuff syndrom, skuldertendinit og biceps-tendinit.

 

 

eller

 

 

 

 

Forandringer i biceps-senen ( tendinitis caput longum muskulus bicipitis brachii )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enten

 

 

 

 

i)

opstået efter længere tids statisk belastning med armene hævet over skulderhøjde

 

 

 

 

Eller

 

 

 

 

ii )

opstået efter flere års kraftbetonet og skulder-belastende arbejde.

 

Normalt lægges der vægt på 6-8 års kraftbetonet og skulderbelastende arbejde.

 

 

 

 

7.

Kroniske nakke-skuldersmerter, når følgende betingelser er opfyldt:

 

 

 

a)

Der skal have været tale om repetitivt, monotont præcisionsarbejde med statisk belastning af skulderåget og fiksering af nakken.

 

Som eksempel kan nævnes industrielt syarbejde.

 

b)

Der skal have været tale om en arbejdsperiode på 108 måneder inden for 12 år eller af en samlet varighed på 18 år med 9 måneders arbejde om året.

 

Som udgangspunkt lægges der vægt på 30 timers ugentligt arbejde.

 

c)

Sygdommen må ikke være forværret efter et eventuelt arbejdsophør eller kvalitativt jobskifte.

 

 

 

d)

Der må ikke være væsentlige konkurrerende årsager, dvs. sygdomme, der på anden måde kan forklare symptomerne.

 

Eksempelvis: rheumatoid arthrit, visse former for gigtiske forandringer i halshvirvelsøjlen.

 

 

 

 

8.

Sygdomme i ledkapslernes slimsække forårsaget af vedvarende tryk.

 

Eksempelvis: betændelse i slimsæk foran knæskal efter knæliggende arbejde.

 

 

 

 

9.

a)

Menisksygdomme opstået ved arbejde i hugsiddende stilling under trange arbejdsforhold.

 

 

 

b)

Slidgigt i knæled ( arthrosis genus) efter knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mange år.

 

Belastningsperioden skal som udgangspunkt være mindst 20-25 år

 

 

 

 

10.

Nervelammelser som følge af udefra kommende tryk.

 

 

 

 

 

 

11.

Kroniske lænderygsygdomme med smerter, når følgende betingelser er opfyldt:

 

Eksempelvis lumbago/ ischias, lumbal(e) discusprolaps (er) eller degenerative forandringer med daglige eller hyppige smerter.

 

Enten

 

 

 

a)

At der har været tale om rygbelastende løftearbejde gennem 8-10 år med løft af genstande. Der skal som udgangspunkt have været tale om en samlet daglig løftemængde på 8-10 tons eller derover, hvor den enkelte genstand har været tung.

Træk opad sidestilles med løft.

 

Som udgangspunkt skal den enkelte byrde have vejet:

50 kg for mænd eller 35 kg for kvinder.

Kravet til vægten af den enkelte byrde nedsættes, hvis der har været tale om

1) løft over skulderhøjde,

2) mere end ét løft i minuttet,

3) løft under vrid,

4) løft i foroverbøjet stilling,

5) løft i mere end en halv arms afstand fra kroppen.

 

 

 

Det enkelte løft skal dog udgøre mindst 8 kg for mænd og 5 kg for kvinder.

 

 

 

Kravene til den tidsmæssige udstrækning (8-10 år) vil afhænge af den samlede daglige løftemængde.

 

 

 

Tidskravet kan nedsættes, hvis der har været tale om en belastning på væsentlig over 10 tons dagligt, dog aldrig til mindre end 3-4 år.

 

 

 

Kravene til den samlede daglige løftemængde (8-10 tons) kan nedsættes, hvis der har været tale om en usædvanligt lang belastningsperiode, særlige belastningsforhold eller en kombination af belastninger.

 

 

 

Som eksempler på særlige belastningsforhold eller kombination af belastningsforhold kan nævnes:

 

 

 

Arbejde inden for fiskerierhvervet, løftearbejde under trange pladsforhold, kombination af løftearbejde og jernbinding i foroverbøjet stilling i forbindelse med løftearbejde.

 

 

 

Den samlede daglige løftemængde kan dog ikke nedsættes til mindre end 4-6 tons alt efter arten af belastningsforholdene.

 

Eller

 

 

 

b)

at der har været tale om regelmæssigt løftearbejde gennem mindst 8 år, hvor ekstremt tunge enkeltløft udført under akavede omstændigheder har været en almindelig del af arbejdet, når der samtidig har været tale om en samlet daglig løftemængde på ikke under 3-3½ tons.

 

Som udgangspunkt skal den enkelte genstand have vejet 100 kg eller derover.

Kravet til vægten af den enkelte genstand kan nedsættes til:

75- 100 kg for mænd og 50- 75 kg for kvinder ved 1 af de under punkt 1)-5) nævnte faktorer,

50- 75 kg for mænd og 35- 50 kg for kvinder ved 2 af de under 1)-5) nævnte faktorer,

50 kg for mænd og 35 kg for kvinder ved 3 af de under punkt 1)-5) nævnte faktorer.

 

Eller

 

 

 

c)

at der har været tale om mindst 10 års rygbelastende arbejde med pleje af voksne eller større handicappede børn.

 

Som udgangspunkt skal der have været tale om rygbelastende plejearbejde i forbindelse med f.eks. sengeliggende, plejekrævende kørestolsbrugere eller andre plejekrævende patient-/beboergrupper og rygbelastende plejearbejde svarende til mindst 20 daglige personløft/håndteringer/forflytninger.

 

 

 

Kravene til det daglige antal personløft/håndteringer/forflytninger kan nedsættes, hvis der har været tale om væsentlig mere end 10 år med rygbelastende arbejde, eller hvis omstændighederne ved plejearbejdet har været usædvanligt belastende.

 

 

 

Kravene til det daglige antal personløft/håndteringer/forflytninger kan dog ikke nedsættes til under 10.

 

Eller

 

 

 

d)

at der har været tale om udsættelse for helkropsvibrationer gennem 8-10 år.

 

Som udgangspunkt skal der have været tale om daglig udsættelse for helkropsvibrationer i form af kørsel på ujævnt underlag med kraftigt vibrerende køretøjer som f.eks. bæltekøretøjer, entreprenørmaskiner, kraner, traktorer og andre landbrugsmaskiner, trucks eller skovbrugsmaskiner.

 

 

 

Kravet til den tidsmæssige udstrækning kan nedsættes, hvis der har været tale om særligt kraftig udsættelse eller manglende affjedring/ støddæmpning. Tidskravet kan dog ikke nedsættes til mindre end 3-4 år.

 

 

 

 

12.

Karpaltunnelsyndrom opstået efter længerevarende, repetitivt, ikke varieret, kraftbetonet, håndleds-belastende arbejde.

 

F.eks. udskæringsarbejde, hvor specielt håndled og/eller underarm belastes med vridebevægelser under samtidig anvendelse af betydelig muskelstyrke.

 

Gruppe F

 

Kræftsygdomme, som ikke er nævnt andetsteds:

 

 

 

 

 

 

Kræftsygdomme forårsaget af et stof eller påvirkning, der er optaget på IARC's til enhver tid gældende liste over kræftfremkaldende stoffer og påvirkninger under kategori 1 og 2a, når der er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftsygdom hos mennesker, jf. bilag 2.

 

 

 

 

 

 

Det betyder, at for kategori 1's vedkommende er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om en erhvervsmæssig udsættelse. I kategori 2a er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er en erhvervsmæssig udsættelse, samt de stoffer og påvirkninger, hvor der heller ikke er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftsygdom hos mennesker.

 

 

 

Gruppe G

 

Sygdomme i tænder og tandkød:

 

Risikoområder:

 

 

 

 

1.

Sukker- og melcaries lokaliseret især på fortændernes facialflader ( forflader ). Denne caries skal være udviklet efter mindst 5 års samlet arbejde i sukker- og melbranchen inden for en periode på højst 7 år. Derudover skal sygdommen være dokumenteret senest ved arbejdsophør i branchen.

 

Mel- og brødfabrikker, kiks- og vaffelfabrikker, chokoladefabrikker, bagerier o. l.

 

 

 

 

2.

Tandslid ( abrasion ) af tredie eller fjerde grad af adskillige tænder i det permanente tandsæt lokaliseret til tændernes tyggeflader og/eller fortændernes skærekant. Tandsliddet skal være udviklet efter mindst 5 års samlet produktionsarbejde i et arbejdsmiljø med påvist slibemiddel i luften inden for en periode på højst 7 år. Derudover skal sygdommen være dokumenteret senest ved arbejdsophør i branchen.

 

Klinke- og lervareindustrien, isolationsmaterialeindustrien, stenbrud og granitvareindustrien, beton- og cementstøberier, beskæftigelse ved metalslibning.

 

Gruppe H

 

Fosterskader:

 

Sygdommens art:

 

 

 

 

Nedennævnte fosterskader anerkendes med barnet som erstatningsberettiget efter lovens § 10, stk. 1, nr. 1, under forudsætning af, at det dokumenteres, at moderen i sit arbejde under graviditeten har pådraget sig en infektion som nævnt under 1) eller har været udsat for en påvirkning som nævnt under 2), 3) og 4), når tillige de i bekendtgørelsens § 1 nævnte generelle betingelser er opfyldt:

 

 

 

 

 

 

1.

Infektioner :

 

 

 

a)

Cytomegalovirus.

 

Kongenit cytomegalvirusinfektion.

 

b)

Hepatitis B virus.

 

Neonatal hepatitis B virusinfektion medførende kronisk bærertilstand.

 

c)

Herpes Simplex Virus.

 

Neonatal herpes.

 

d)

Human immundefekt Virus. (HIV).

 

Kongenit eller neonatal HIV-infektion.

 

e)

Listeria.

 

Hjernebetændelse.

 

f)

Parvovirus B-19.

 

Kongenitinfektion.

 

g)

Kongenit rubellasyndrom (røde hunde virus).

 

Kongenit rubellasyndrom.

 

h)

Toxoplasmose (haresyge).

 

Microcephali, hydrocephalus, nethindebetændelse, leverbetændelse.

 

i)

Varicella Zoster virus ( skoldkopvirus ).

 

Kongenit varicellasyndrom eller neonatalvaricella.

 

 

 

 

2.

Kemiske stoffer :

 

 

 

a)

Methylkviksølv.

 

Microcephali, mental retardering.

 

b)

Bly.

 

Hjernebetændelse, retarderet udvikling.

 

c)

PCB.

 

Lav fødselsvægt, hudforandringer.

 

 

 

 

3.

Andre skadelige påvirkninger :

 

 

 

a)

Stråling (radioaktivitet).

 

Microcephali, maligne sygdomme.

 

b)

Ekstrem fysisk arbejdsbelastning.

 

For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

 

 

 

 

4.

Fysiske traumer (ulykker og vold) .

 

For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

 

Gruppe I

 

Psykisk sygdom:

 

Påvirkning:

 

 

 

 

1.

Posttraumatisk belastningsreaktion.

 

Traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur.

 Bilag 2

Uddrag af IARC's liste, jf. bilag 1, Gruppe F.
Dansk (engelsk)

Gruppe 1

 

Sygdommens art:

4-Aminobiphenyl

 

Blærekræft

Arsen og dets forbindelser ( arsenic and arsenic compounds )

 

Hudkræft,

lungekræft

Asbest ( asbestos )

 

Mesotheliom,

lungekræft,

strubekræft

Benzen ( benzene )

 

Akut myeloid

leukæmi

Benzidin ( benzidine )

 

Blærekræft

Beryllium og dets forbindelser (beryllium and beryllium compounds )

 

Lungekræft

Bis ( chloromethyl )ether og chloromethyl methylether ( teknisk grad) ( bis ( cloromethyl )ether and chloromethyl methylether (technical grade))

 

Lungekræft

Cadmium og dets forbindelser (cadmium and cadmium compounds )

 

Lungekræft

Kromforbindelser ( chromium compounds )

 

Lungekræft

Crystalline silika

 

Lungekræft

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin (dioxin)

 

Alle kræftformer

Erionit ( erionite )

 

Mesotheliom

Hepatitis B-virus

 

Leverkræft

Hepatitis C-virus

 

Leverkræft

Sennepsgas (svovlsennep) ( mustard gas ( sulphur mustard ))

 

Lungekræft

2-Naphthylamin (2-naphthylamine)

 

Blærekræft

Nikkelforbindelser ( nickel compounds )

 

Lungekræft,

næse-og bihulekræft

Radon og dets nedbrydningsprodukter (radon and its decay products )

 

Lungekræft

Solstråling (solar radiation)

 

Hudkræft

Talkum med asbestiformfibre ( talc containing asbestiform fibres)

 

Lungekræft

Træstøv ( wood dust )

 

Næsekræft,

næsebihulekræft

Vinylchlorid (vinyl chloride )

 

Primær leverkræft

 

 

 

Blandinger (mixtures)

 

 

Stenkulstjærebeg ( coal-tar pitch )

 

Hudkræft,

lungekræft

Stenkulstjære ( coal-tar )

 

Hudkræft,

lungekræft

Mineralolie, ubehandlet og let behandlet (mineral oil, untreated and mildly treated )

 

Hudkræft

Skiferolie ( shale-oil )

 

Hudkræft

Sod ( soot )

 

Hudkræft

 

 

 

Ekspositionsbetingelser ( exposure circumstances )

 

 

Aluminiumsproduktion (aluminium production )

 

Lungekræft

Auramin, fremstilling af (auramine, manufacture of )

 

Blærekræft

Støvle- og skofremstilling og -reparation ( boot and shoe manufacture and repair )

 

Næsekræft

Kulforgasning ( coal gasification )

 

Lungekræft,

blærekræft

Koksproduktion ( coke production )

 

Lungekræft

Møbel- og skabsproduktion ( furniture and cabinet making )

 

Næsekræft

Hæmatit-minedrift (under jorden) med udsættelse for radon ( haematite mining ( underground ) with exposure to radon)

 

Lungekræft

Jern- og stålstøbning ( iron and steel founding )

 

Lungekræft

Fremstilling af isopropylalkohol-fremstilling ved stærk sur proces ( isopropanol manufacture ( strong acid process ))

 

Bihulekræft

Magenta, fremstilling af ( magenta, manufacture of )

 

Blærekræft

Maler (erhvervsmæssig udsættelse som) ( painter ( occupational exposure as a))

 

Lungekræft

Gummiindustri (rubber industry )

 

Blærekræft

Stærke uorganiske syretåger indeholdende svovlsyre (erhvervsmæssig udsættelse for) ( strong inorganic acid mists containing sulphuric acid ( occupational exposure to))

 

Strubekræft,

lungekræft

 

 

 

Gruppe 2A

 

 

 

 

 

Stoffer og grupper af stoffer (agents and groups of agents)

 

 

1,3-Butadien (1,3-butadiene)

 

Lymfekræft,

leukæmi

Para- chlor-ortho-toluidin og dets stærke sure salte ( para-chloro-ortho-toluidine and its strong acid salts)

 

Blærekræft

Alfa-Chlorinated Toluenes and Benzoyl Chloride (Combined Exposures)

 

Lungekræft

Ethylenoxid ( ethylene oxide )

 

Leukæmi

Formaldehyd ( formaldehyde )

 

Næsekræft,

næsesvælgkræft

4,4'-Methylbischloranilin (4,4'-methylene bis chloroaniline (MOCA))

 

Blærekræft

Tetrachlorethylen ( tetrachlorethylene )

 

Non-Hodgkin-lymfom

Trichlorethylen ( trichlorethylene )

 

Leverkræft,

galdegangskræft,

non-Hodgkin-lymfom

 

 

 

Blandinger (mixtures)

 

 

Creosot ( creosotes )

 

Hudkræft

Udstødningsgasser fra dieselmotorer (diesel engine exhaust )

 

Lungekræft,

blærekræft

Ikke-arsenholdige insektbekæmpelsesmidler (erhvervsmæssig udsættelse ved sprøjtning og anvendelse af) ( non-arsenical insecticides ( occupational exposures in spraying and application of ))

 

Lungekræft

Polychloreret biphenyl ( polychlorinated biphenyl )

 

Leverkræft,

galdegangskræft

 

 

 

Ekspositionsbetingelser ( exposure circumstances )

 

 

Glasfremstillingsindustri: fremstilling af kunstglas, beholdere og lertøj (erhvervsmæssig udsættelse ved) ( glass manufacturing industry : manufacture of art glass, containers and pressed ware ( occupational exposure in)

 

Lungekræft

Frisør eller barber (erhvervsmæssig udsættelse som) ( hairdresser or barber ( occupational exposure as a)

 

Blærekræft

Olieraffinering (erhvervsmæssig udsættelse inden for) (petroleum refining ( occupational exposures in)

 

Hudkræft og leukæmi

 Bilag 3

Stikordsregister

Stikordsregistret indeholder sygdomme, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 2.

Selvom sygdommen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at sygdommen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter, skal være opfyldt, jf. § 2.

 

Sygdom/påvirkning/begreb:

 

Gruppe:

 

 

 

1,3-Butadiene

 

Gruppe F, Gruppe 2A

2-Naphtylamin

 

Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin

 

Gruppe F, Gruppe 1

4-Aminobiphenyl

 

Gruppe F, Gruppe 1

4,4'-Methylbischloranilin (MOCA)

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

 

A:

 

 

Abrasion

 

Gruppe G,2

Acid

 

Gruppe F, Gruppe 1

Acid salts

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Acrylonitril

 

Gruppe A,3

Alfa-Chlorinated Tolunes, Benzoyl Chloride...

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Allergisk alveolitis

 

Gruppe C,6

Aluminium

 

Gruppe C,4, Gruppe F, Gruppe 1

Aluminiumsproduktion

 

Gruppe F, Gruppe 1

Aminobiphenyl

 

Gruppe F, Gruppe 1

Ammoniak

 

Gruppe A,8

Amøbiasis

 

Gruppe D,3

Anhydrider

 

Gruppe C,5

Antracen

 

Gruppe B,1

Aplastisk anæmi

 

Gruppe A,16b

Arsen, arsenic

 

Gruppe A,1, Gruppe F, Gruppe 1

Arthrosis genus (slidgigt i knæled)

 

Gruppe E,9b

Asbest, asbestos

 

Gruppe C,2, Gruppe F, Gruppe 1

Asfalt

 

Gruppe B,1

Astma

 

Gruppe A,3,5,9, Gruppe C,5

Auramine

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

B:

 

 

Beg

 

Gruppe B,1

Belastningsreaktion/-syndrom, psykisk

 

Gruppe I,1

Benzen

 

Gruppe A,16b, Gruppe F, Gruppe 1

Benzidin

 

Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1

Beryllium, Berylliumlunge

 

Gruppe A,2, Gruppe F, Gruppe 1

Bicepstendinit

 

Gruppe E, 6c

Bihulekræft

 

Gruppe F, Gruppe 1

Bird Breeder's lung

 

Gruppe C,6

Bis( cloromethyl ) ether

 

Gruppe F, Gruppe 1

Blodkræft

 

Gruppe A,16b

Blodmangel

 

Gruppe A,16b

Bly

 

Gruppe A,11, Gruppe H,2

Blærekræft

 

Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1, Gruppe F, Gruppe 2A

Blåsyre

 

Gruppe A,3

Brom

 

Gruppe A,15

Bronchitis, kronisk

 

Gruppe A,14, Gruppe C,7

Bronchogent carcinom

 

Gruppe C,2d

Bronchopulmonale sygdomme

 

Gruppe C,4

Bughindekræft

 

Gruppe C,2c

Butadien

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Byssinosis

 

Gruppe C,6

 

 

 

C:

 

 

Cadmium, Cadmiumcompounds

 

Gruppe F, Gruppe 1, se også kadmium

Caries, sukker og mel

 

Gruppe G,1

Chloromethylether

 

Gruppe F, Gruppe 1

Chromium compounds

 

Gruppe F, Gruppe 1

Cirrhosis hepatitis

 

Gruppe A, 1

Coalgasification

 

Gruppe F, Gruppe 1

Coal-tar pitches

 

Gruppe F, Gruppe 1

Coal-tars

 

Gruppe F, Gruppe 1

Coke production

 

Gruppe F, Gruppe 1

Conjunktivitis

 

Gruppe C,5

Creosot

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Cyanater, cyansalte, cyanforbindelser

 

Gruppe A,3

Cytomegalovirus

 

Gruppe H,1a

 

 

 

D:

 

 

Dampe

 

Gruppe C,4, Gruppe C,5

Demens, præsenil

 

Gruppe A,11

Denguefeber

 

Gruppe D,3

Dieselmotorer

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Dimetylformamid

 

Gruppe A,17

Dyr, dyrisk materiale

 

Gruppe D,1

Dyr, dyriske produkter

 

Gruppe C,5b, Gruppe D,1

Dyrisk protein

 

Gruppe C,6

Døvhed

 

Gruppe E,3

 

 

 

E:

 

 

Eksem, toksisk

 

Gruppe B,3

Eksem, allergisk

 

Gruppe A,5, Gruppe A,9, Gruppe B,2

Ekstrem fysisk arbejdsbelastning

 

Gruppe H,3b

Enzymer

 

Gruppe C,5c

Epicondylitis lateralis

 

Gruppe E,6bi og ii

Epoxyresiner

 

Gruppe C,5d

Erionit

 

Gruppe F, Gruppe 1

Ethylenoxid

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

 

F:

 

 

»Farmer's lung »

 

Gruppe C,6

Farvestoffer

 

Gruppe C,5c

Fiksering af nakke

 

Gruppe E,7a

Flammehøvlingsrøg

 

Gruppe C,7

Fluor

 

Gruppe A,15

Fluorose

 

Gruppe A,15

Formaldehyd

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Fosfor

 

Gruppe A,10

Fosgen

 

Gruppe A,3

Fosterskader

 

Gruppe H

Framboesi

 

Gruppe D,3

Fysiske traumer

 

Gruppe H,4

Fysiske påvirkninger

 

Gruppe E

Fødsel, for tidlig

 

Gruppe H,3b og 4a

Fødselsvægt, lav

 

Gruppe H,2c

 

 

 

G:

 

 

Galdegangskræft

Gigtiske forandringer

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Gruppe E,7d

Glasfremstillingsindustri

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Glomerulonephritis

 

Gruppe A,16

Grå stær

 

Gruppe E, Gruppe H, 1a og b

Gul feber

 

Gruppe D,3

Gummiindustri

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

H:

 

 

Haresyge

 

Gruppe H,1h

Hepatitis

 

Gruppe D,2

Hepatitis B-virus

 

Gruppe H,1b, Gruppe F, Gruppe 1

Hepatitis toxica

 

Gruppe A,3, Gruppe A,16a, Gruppe A,17

Hepatitis C-virus

 

Gruppe F, Gruppe 1

Herpes simplex

 

Gruppe H,1c

Hexan

 

Gruppe A,16c

Hjernebetændelse

 

Gruppe H,1e, Gruppe H,2b

Hjerneskade, organisk

 

Gruppe A,3, Gruppe A,6

Hjerneskade, toksisk

 

Gruppe A,16

Hjerneskade

 

Gruppe A,12

Hudforandringer

 

Gruppe H,2c

Hudkræft

 

Gruppe A,1, Gruppe B,1, Gruppe F, Gruppe 1, Gruppe F, Gruppe 2A

Hudsygdomme, allergiske

 

Gruppe B,2

Hudsygdomme, andre

 

Gruppe B,3

Hudsygdomme, præcancerøse

 

Gruppe B,1

Hudsygdomme

 

Gruppe B

Hugsiddende stilling

 

Gruppe E,9

Human immundefekt virus (HIV)

 

Gruppe H,1d

Hurtigt gentagne bevægelser

 

Gruppe E,6bii

Hvide fingre

 

Gruppe E,5

Hæmatit-minedrift

 

Gruppe F, Gruppe 1

Hårtab

 

Gruppe A,13

 

 

 

I:

 

 

IARC

 

Gruppe F

Infektion

 

Gruppe D,2

Infektioner, infektiøse

 

Gruppe D,1

Infektiøse sygdomme

 

Gruppe D, Gruppe H,1

Insektbekæmpelsesmidler

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Ioniserende stråling

 

Gruppe E,1

Iron founding

 

Gruppe F, Gruppe 1

Isocyanater

 

Gruppe A,3, Gruppe C,5d

Isoleringsstøv

 

Gruppe C,7

Isopropanol manufacture

 

Gruppe F, Gruppe 1

Isopropylalkohol

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

J:

 

 

Jern- og stålstøbning

 

Gruppe F, Gruppe 1

Jod

 

Gruppe A, 15

 

 

 

K:

 

 

Kadmium

 

Gruppe A,14

Kalvekastningsfeber

 

Gruppe D,1

Karpaltunnelsyndrom

 

Gruppe E,5 og 12

Kemiske stoffer

 

Gruppe A, Gruppe H,2

Klor

 

Gruppe A,15

Klorede opløsningsmidler

Knogle- og ledsygdomme

 

Gruppe A,16a

Gruppe E,5

Knæsygdomme

 

Gruppe E,8, 9a og 9b

Kobolt

 

Gruppe A,9

Koksproduktion

 

Gruppe F, Gruppe 1

Komprimeret luft

 

Gruppe E,4

Korn- og foderstoffer

 

Gruppe C,7

Kraftbetonet

 

Gruppe E,6a og b

Krom

 

Gruppe A,5

Kromforbindelser

 

Gruppe F, gruppe 1

Kronisk bronchitis

 

Se bronchitis

Kroniske nakke-skuldersmerter

 

Se nakke-skuldersmerter

Kræft

 

Gruppe C,2c og d, Gruppe F

Kulbrinter

 

Gruppe A,16

Kulforgasning

 

Gruppe F, Gruppe 1

Kulilte

 

Gruppe A,3

Kunstharpiks

 

Gruppe C,5c

Kviksølv

 

Gruppe A,6

Kvælstof

 

Gruppe A,17

Kvælstofilter

 

Gruppe A,8

 

 

 

L:

 

 

Larynx-cancer

 

Gruppe C,2d

Ledsygdomme

 

Gruppe E,5

Leishmaniose

 

Gruppe D,3

Lepra

 

Gruppe D,3

Leukæmi

 

Gruppe A,16, Gruppe E,1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

Leverbetændelse

 

Se hepatitis

 

 

 

Leverkræft

 

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

Leverskade

 

Gruppe A,16a

Listeria

 

Gruppe H,1e

Luftfugtersyge

 

Gruppe C,6

Lungeasbestose

 

Gruppe C,2a

Lungebetændelse

 

Gruppe A,14

Lungefibrose

 

Gruppe C,3

Lungehindebindevævsdannelse

 

Gruppe C,2b

Lungehindepletter ( pleurale plaques, pletvise fortykkelser af lungehinden)

 

Gruppe C,2e

Lungekræft

 

Gruppe A,1,5,9, Gruppe C,2d, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

Lungesygdom, obstruktiv

 

Gruppe A,3

Lungeskade

 

Gruppe A,8,10,12 og 15

Lungeødem

 

Gruppe A,10

Lymfekræft

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Lænderygsygdomme

 

Gruppe E, 11

 

 

 

M:

 

 

Magenta

 

Gruppe F, Gruppe 1

Malaria

 

Gruppe D,3

Maler

 

Gruppe F, Gruppe 1

Maligne sygdomme

 

Gruppe H,3a

Maltafeber

 

Gruppe D,3

Mangan

 

Gruppe A,7

Melcaries

 

Gruppe G,1

Menisksygdomme

 

Gruppe E,9a

Mental retardering

 

Gruppe H,2a

Mesotheliom, malignt

 

Gruppe C,2c, Gruppe F, Gruppe 1

Metallunge, hård

 

Gruppe A,9

Methylbischloranilin

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Methylkviksølv

 

Gruppe H, 2a

Metylbutylketon

 

Gruppe A,16c

Microcephali

 

Gruppe H,2a, 3a

Miltbrand

 

Gruppe D,1

Mineral oils

 

Gruppe F, Gruppe 1

Mineralolie

 

Gruppe F, Gruppe 1

Mineralske olier

 

Gruppe B,1

Mushroom worker's lung

 

Gruppe C,6

Mustard Gas

 

Gruppe F, Gruppe 1

Myeloid leukæmi

 

Se leukæmi

Møbel- og skabsproduktion

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

N:

 

 

Nakke-skuldersmerter

 

Gruppe E,7

Naphtylamin

 

Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1

Nephritis

 

Gruppe A,11

Nephrotisk syndrom

 

Gruppe A,6

Nervebetændelse

 

Gruppe A,1, 13 og 16c

Nervelammelser

 

Gruppe E,10

Neuropati

 

Gruppe E,5

Nickel compounds

 

Gruppe F, Gruppe 1

Nikkel

 

Gruppe A,9

Nikkelforbindelser

 

Gruppe F, Gruppe 1

Non-arsenical insecticides

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Non-Hodgkin-lymfom

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Nyreskade

 

Gruppe A,4,6,11 og 16

Næsebihulekræft

 

Gruppe F, Gruppe 1

Næsekræft

 

Gruppe F, Gruppe 1

Næseskillevæg, perforation

 

Gruppe A,5

Næsesvælgkræft

 

Gruppe F, Gruppe 2A

 

 

 

O:

 

 

Olieraffinering

 

Gruppe 1, Gruppe 2A

Organisk hjerneskade

 

Gruppe A,3 og 6

Organiske kvælstof(nitrogen)forbindelser

 

Gruppe A,17

Organiske materialer

 

Gruppe C,6

Organiske opløsningsmidler

 

Gruppe A,16

Ornitose

 

Gruppe D,1

Overarm (biceps)

 

Gruppe E,6c

 

 

 

P:

 

 

Pappatacifeber

 

Gruppe D,3

Para-Chlor-ortho toluidin

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Paralysis agitans

 

Gruppe A,7

Parasitære sygdomme

 

Gruppe D,1

Parvovirus B-19

 

Gruppe H,1f

PCB

 

Gruppe H,2c

Peritendinitis

 

Gruppe E,6a

Persulfatsalte

 

Gruppe C,5

Pest

 

Gruppe D,3

Petroleum refining

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Planter, planteprodukter

 

Gruppe C,5a

Plaques, pleurale

 

Gruppe c,2e

Plejearbejde

 

Gruppe E, 11c

Plettyfus

 

Gruppe D,3

Pleurale plaques uden lungeasbestose

 

Gruppe C,2e

Poliomyelitis

 

Gruppe H,1f

Polychloreret biphenyl

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Polyneuropati

 

Gruppe A,1,10,11 og 16

Posttraumatisk belastningsreaktion

 

Gruppe I,1

Primær leverkræft

 

Gruppe F, Gruppe 1

Præcisionsarbejde

 

Gruppe E,7

Psykisk sygdom

 

Gruppe I,1

 

 

 

R:

 

 

Radioaktivitet

 

Gruppe H,3a

Radon

 

Gruppe F, Gruppe 1

Repetitivt

 

Gruppe E,7a

Retardering, mental

 

Gruppe H,1a og b, 2a og b

Rheumatoid arthrit

 

Gruppe E,7d

Rhinitis allergica

 

Gruppe C,5

Richettsia

 

Gruppe D,3

Rotator cuff syndrom

 

Gruppe E,6c

Rotatorsener

 

Gruppe E,6c

Rubber industry

 

Gruppe F, Gruppe 1

Rubella syndrom

 

Gruppe H,1g

Rygere

 

Gruppe C,7

Rystelammelse

 

Gruppe A,7

Røde hunde

 

Gruppe H,1g

Røg

 

Gruppe C,7

Råparafin

 

Gruppe B,1

 

 

 

S:

 

 

Salpetersyre

 

Gruppe A,8

Seneskedehindebetændelse

 

Gruppe E,6a

Sennepsgas

 

Gruppe F, Gruppe 1

Shale-oils

 

Gruppe F, Gruppe 1

Silika

 

Gruppe F, Gruppe 1

Siliciumforbindelser

 

Gruppe C,3

Silicose

 

Gruppe C,1

Skiferolie

 

Gruppe F, Gruppe 1

Skoldkopvirus

 

Gruppe H,1i

Skrumpelever

 

Gruppe A,1

Skulderled

 

Gruppe E,6c

Skulderåg

 

Gruppe E,7a

Slibemiddel

 

Gruppe G,2

Slidgigt i knæled

 

Gruppe E,9b

Slimhindebetændelse, øvre luftveje, øjne

 

Gruppe A,5

Slimsæk

 

Gruppe E,8

Sod

 

Gruppe B,1, Gruppe F, Gruppe 1

Solstråling

 

Gruppe F, Gruppe 1

Solar radiation

 

Gruppe F, Gruppe 1

Soots

 

Gruppe F, Gruppe 1

Springfinger

 

Gruppe E,6a

Stafylokokker

 

Gruppe D,2

Statisk belastning

 

Gruppe E,6c

Steel founding

 

Gruppe F, Gruppe 1

Stenkulstjære

 

Gruppe F, Gruppe 1

Stenkulstjærebeg

 

Gruppe F, Gruppe 1

Stenoserende tendovaginitis

 

Gruppe E,6a

Stivkrampe

 

Gruppe D,1

Strubekræft

 

Gruppe F, Gruppe 1

Stråleenergi

 

Gruppe E,2

Stråling

 

Gruppe E,1, Gruppe H,3a

Stær, grå

 

Gruppe E,2

Støj

 

Gruppe E,3

Støv

 

Gruppe C,4,5 og 7

Støvle- og skofremstilling

 

Gruppe F, Grupe 1

Sukker- og melcaries

 

Se caries

Sulfuric acid

 

Gruppe F, Gruppe 1

Sulphur mustard

 

Gruppe F, Gruppe 1

Svampesporer

 

Gruppe C,6

Svejsning

 

Gruppe C,7

Svovlbrinte

 

Gruppe A,12

Svovldioxid

 

Gruppe A,12

Svovlsennep

 

Gruppe F, Gruppe 1

Svovlsyre

 

Gruppe A,12

Synsforstyrrelser

 

Gruppe A,13

 

 

 

T:

 

 

Talc containing asbestiform fibres

 

Gruppe F, Gruppe 1

Talkum

 

Gruppe F, Gruppe 1

Tallium

 

Gruppe A,13

Tandslid

 

Gruppe G,2

Tendinit, biceps (overarm)

 

Gruppe E,6c

Tendinit, skulder

 

Gruppe E,6c

Tendinitis

 

Gruppe E,6a

Tendovaginitis

 

Gruppe E,6a

Tennisalbue

 

Gruppe E,6b

Tetrachlorethylen

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Tilbagefaldsfeber

 

Gruppe D,3

Tjære

 

Gruppe B,1

Tobaksforbrug

 

Gruppe C,7

Toksiske eksemer

 

Gruppe B,3

Toksisk hjerneskade

 

Gruppe A,11, Gruppe A,16

Toxoplasmose

 

Gruppe H,1h

Traumer, fysiske

 

Gruppe H,4

Trichlorethylen

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Tropesygdomme

 

Gruppe D,3

Trypanosomiasis

 

Gruppe D,3

Træforarbejdning

 

Gruppe C,7

Træstøv

 

Gruppe F, Gruppe 1

Tuberkulose

 

Gruppe D,2

Tuberkuløs smitte

 

Gruppe D,1

Tunghørighed

 

Gruppe E,3

Tænder og tandkød

 

Gruppe G

 

 

 

U:

 

 

Udstødningsgasser

 

Gruppe F, Gruppe 2A

Underarme

 

Gruppe E,6a

Uspecifikt støv

 

Gruppe C,7

Uvant arbejde

 

Gruppe E,6a og b

 

 

 

V:

 

 

Vanadium

 

Gruppe A,14

Varicella-Zoster virus

 

Gruppe H,1i

Varieret arbejde

 

Gruppe E,6

Vibrationer

 

Gruppe E,5, Gruppe E,11d

Vinyl chloride

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

W:

 

 

Weil's syge

 

Gruppe D,1

Wood dust

 

Gruppe F, Gruppe 1

 

 

 

Ø:

 

 

Øjenslimhindebetændelse

 

Gruppe A,5

Øvre luftvejsslimhindebetændelse

 

Gruppe A,5

 

 

 

Å:

 

 

Åndssvækkelse, tidlig

 

Gruppe A,11, Gruppe A,16