Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om
vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

 

I medfør af § 20, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 24. august 2004, fastsætter beskæftigelsesministeren følgende vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Navn, formål og hjemsted

§ 1. Institutionens navn er Arbejdsmarkedets Tillægspension. Institutionen benytter også navnet ATP.

§ 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension er en selvejende institution, oprettet ved lov nr. 46 af 7. marts 1964 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, med det formål at udbetale lønmodtagere m.fl. tillægspension i overensstemmelse med loven, samt i forbindelse hermed modtage bidrag, forvalte formuen gennem investering i værdipapirer og visse kapitalandele samt dertil relaterede finansielle instrumenter, opføre, eje og drive fast ejendom, eje aktier i tillægspensionsordningens dattervirksomheder og drive andre forretninger i overensstemmelse med lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder Særlig Pensionsopsparing (SP), og dertil relaterede opgaver af mindre væsentlig karakter.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan endvidere udføre opgaver, som pålægges Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov.

§ 3. Arbejdsmarkedets Tillægspensions hjemsted er Hillerød Kommune, og hjemtinget er Hillerød.

Ledelse

§ 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension ledes af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør.

Stk. 2. Repræsentantskabet og bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder.

Repræsentantskabet

§ 5. Repræsentantskabet består af 15 arbejdsgiverrepræsentanter og 15 lønmodtagerrepræsentanter samt en formand.

Stk. 2. Arbejdsgiverrepræsentanterne og lønmodtagerrepræsentanterne udpeges i overensstemmelse med reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Repræsentantskabet udnævner selv sin formand, som ikke må have tilknytning til nogen arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisation.

Stk. 4. Repræsentantskabets medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Genudpegning kan finde sted.

§ 6. Repræsentantskabet skal have forelagt årsrapporten til godkendelse og behandle de sager, som bestyrelsen eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske at forelægge for repræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentantskabet afholder møde én gang årligt samt i øvrigt, når bestyrelsen, mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer af repræsentantskabet måtte ønske det.

Stk. 3. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 8 lønmodtagerrepræsentanter og mindst 8 arbejdsgiverrepræsentanter er til stede på repræsentantskabsmøderne.

Bestyrelsen

§ 7. Bestyrelsen består af formanden for repræsentantskabet som formand og 12 andre medlemmer, der vælges blandt repræsentantskabets medlemmer, og som udpeges i overensstemmelse med reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer udpeges for tre år ad gangen. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til udløb af funktionsperioden i repræsentantskabet. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og forretningsordenen for repræsentantskabet, forretningsudvalget og ledelsesgruppen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter vederlaget for henholdsvis repræsentantskabets og bestyrelsens medlemmers arbejde, herunder for deltagelse i repræsentantskabs- og bestyrelsesmøderne.

Stk. 5. Bestyrelsen afholder møde hvert kvartal og i øvrigt, når det begæres af et medlem, direktøren, revisionen, den interne revisionschef eller den ansvarshavende aktuar.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 arbejdsgiverrepræsentanter og mindst 4 lønmodtagerrepræsentanter er til stede på bestyrelsesmøderne.

Stk. 7. Bestyrelsen skal lede administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension i overensstemmelse med reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og det anmeldte pensions- og hensættelsesgrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen skal forvalte Arbejdsmarkedets Tillægspensions midler i overensstemmelse med reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestyrelsen skal herved påse, at der ved anbringelse af midler i aktier sker den fornødne koordination med tilsvarende anbringelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings midler, jf. lov om Arbejdsskadesikring.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for transaktioner, der indgås mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension og virksomheder, der direkte eller indirekte er forbundet med Arbejdsmarkedets Tillægspension som dattervirksomheder eller associerede virksomheder og institutioner.

Stk. 10. Bestyrelsen ansætter direktøren, andet ledende personale, den ansvarshavende aktuar og den interne revisionschef og fastsætter retningslinier for deres arbejde, herunder også for den løbende anbringelse af fondsmidler.

Stk. 11. Bestyrelsen godkender pensions- og hensættelsesgrundlaget for Arbejdsmarkedets Tillægspension, vedtager en bonuspolitik og træffer beslutning om tilskrivning af bonus.

Stk. 12. Generelle forskrifter og vejledninger, der udsendes til medlemmerne og deres arbejdsgivere, skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 13. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for anbringelse af midler tilhørende Særlig Pensionsopsparing (SP), som er adskilt fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige formue samt for SP-ordningens administration og regnskabsaflæggelse.

Stk. 14. Over forhandlingerne føres en protokol, der på det følgende møde underskrives af medlemmerne.

Forretningsudvalg

§ 8. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af 3 medlemmer. Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, der tillige er formand for forretningsudvalget, og to bestyrelsesmedlemmer, udpeget af henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanterne i bestyrelsen.

Stk. 2. Forretningsudvalget har til formål efter bemyndigelse fra bestyrelsen at træffe beslutninger samt at forberede og gennemføre bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Forretningsudvalgets beslutninger skal tiltrædes af såvel lønmodtager- som arbejdsgiverrepræsentanten i forretningsudvalget. I tilfælde af uenighed kan en sag kræves forelagt bestyrelsen.

Stk. 4. Forretningsudvalget mødes månedligt og i øvrigt, når det begæres af et af forretningsudvalgets medlemmer eller Arbejdsmarkedets Tillægspensions direktør.

Direktøren

§ 9. Direktøren forestår den daglige administration af Arbejdsmarkedets Tillægspension under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 2. Det påhviler direktøren at lede Arbejdsmarkedets Tillægspension forsvarligt og i overensstemmelse med lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, disse vedtægter, forretningsordenerne og de retningslinier, som direktøren modtager fra bestyrelsen. Dispositioner, der efter Arbejdsmarkedets Tillægspensions forhold er af usædvanlig art eller størrelse, skal af direktøren forelægges for bestyrelsen eller forretningsudvalget i henhold til bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tillade direktøren, at Arbejdsmarkedets Tillægspension som led i den daglige administration sælger administrative ydelser til datterselskaber, der er oprettet i henhold til regler i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Salget skal ske efter tilsvarende regler, som gælder for indtægtsdækket virksomhed i statsinstitutioner under finansloven. Denne virksomhed skal regnskabsmæssigt være adskilt fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige regnskab.

Stk. 4. Bestyrelsen kan endvidere tillade direktøren at sælge ydelser til datterselskaber, som har til formål at drive finansiel virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed, bortset fra pengeinstitut- og realkreditinstitut- og forsikringsvirksomhed, og som er oprettet efter regler i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ydelserne leveres i henhold til Arbejdsmarkedets Tillægspensions sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

Tegningsregel

§ 10. Arbejdsmarkedets Tillægspension tegnes af den samlede bestyrelse, af to medlemmer af bestyrelsen, en fra arbejdsgiverside og en fra lønmodtagerside, i forening, eller af bestyrelsens formand og direktøren i forening.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bestemme, at andre personer blandt Arbejdsmarkedets Tillægspensions ledende personale pr. prokura skal kunne tegne Arbejdsmarkedets Tillægspension i forening med enten bestyrelsens formand eller direktøren.

Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere bestemme, at direktøren i forening med en af de i stk. 2 nævnte personer kan tillade, at dispositioner af mere underordnet betydning, der er sædvanlige og nødvendige for den daglige administration af Arbejdsmarkedets Tillægspension, kan foretages af de ledende funktionærer i Arbejdsmarkedets Tillægspension, under hvis ansvarsområde den pågældende disposition hører.

Revision og regnskab

§ 11. Finanstilsynet fastsætter regler for udarbejdelse af årsrapporten.

§ 12. Finanstilsynet fastsætter regler om revisionens gennemførelse.

§ 13. Arbejdsmarkedets Tillægspensions årsrapport skal revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Repræsentantskabet udnævner revisor, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2. Revisor i Arbejdsmarkedets Tillægspension skal tillige være revisor i virksomhedens dattervirksomheder, dog ikke i dattervirksomheder, der ikke er hjemmehørende i Danmark.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bestemme, at der skal oprettes en intern revision.

Stk. 4. Under revisionen, der skal udføres under en omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, skal der være adgang til bøger vedrørende Arbejdsmarkedets Tillægspensions regnskabsvæsen samt til at efterse kasser og beholdninger, og bestyrelsen og direktøren er pligtig til at meddele enhver oplysning til bekræftelse af regnskabets rigtighed.

Stk. 5. Hver gang der er foretaget revision, skal der indføres beretning herom i en revisionsprotokol. Revisionsprotokollen fremlægges på det førstfølgende bestyrelsesmøde, og samtlige medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrifter bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

§ 14. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Efter regnskabsårets udløb udarbejdes årsrapport for Arbejdsmarkedets Tillægspensions virksomhed, som efter bestyrelsens godkendelse indsendes til beskæftigelsesministeren og Finanstilsynet samt forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

Tilsyn

§ 15. Finanstilsynet fører tilsyn med Arbejdsmarkedets Tillægspensions anbringelse af midlerne efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og om kravene til pensions- og hensættelsesgrundlaget i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension er overholdt. Finanstilsynet er berettiget til at afkræve Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse enhver oplysning, som Finanstilsynet anser for fornøden i den henseende.

Stk. 2. Finanstilsynet afgiver en årlig indberetning om tilsynet til beskæftigelsesministeren og underretter Arbejdsmarkedets Tillægspension om indberetningens indhold.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Beskæftigelsesministeriet, den 13. juni 2005

Claus Hjort Frederiksen

/E.Edelberg