Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Afsnit I

Lovens formål og område

Kapitel 1

Formål og ansvar

§ 1. Loven fastlægger ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Stk. 2. Loven fastlægger endvidere ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen efter lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

§ 2. Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen påhviler staten og kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Sikring af resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen sker i et samspil med Beskæftigelsesrådet, de regionale beskæftigelsesråd og de lokale beskæftigelsesråd efter denne lovs bestemmelser.

§ 3. Staten og kommunalbestyrelsen varetager beskæftigelsesindsatsen i jobcentre, jf. kapitel 3.

§ 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om gennemførelse af forsøgs- og udviklingsinitiativer inden for beskæftigelsesindsatsen efter § 1, stk. 1, der fraviger bestemmelserne i denne lov.

Afsnit II

Ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Kapitel 2

Staten

§ 5. Beskæftigelsesministeren opretter fire statslige beskæftigelsesregioner, som omfatter

1) Region Nordjylland,

2) Region Midtjylland,

3) Region Syddanmark og

4) Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Stk. 2. I hver beskæftigelsesregion oprettes et regionskontor, der ledes af en regionsdirektør. Beskæftigelsesministeren ansætter regionsdirektøren.

Stk. 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen ansætter efter indstilling fra regionsdirektøren det øvrige personale i regionskontoret.

§ 6. Staten overvåger og analyserer i beskæftigelsesregionerne udviklingen på arbejdsmarkedet samt overvåger og følger op på statens og kommunernes beskæftigelsesindsats i jobcentrene med henblik på at sikre resultater og effekter af indsatsen.

Stk. 2. Staten har ansvaret for og beslutter, hvordan staten skal planlægge og udføre den statslige beskæftigelsesindsats i jobcentre, jf. § 15. Beskæftigelsesindsatsen omfatter indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for arbejds- og uddannelsessøgende, private og offentlige arbejdsgivere samt personer, der modtager dagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., samt indsatsen efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 7. Beskæftigelsesministeren er øverste administrative myndighed for beskæftigelsesregionerne og for den statslige beskæftigelsesindsats i jobcentre. Arbejdsmarkedsstyrelsen varetager den daglige ledelse på landsplan.

Stk. 2. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan oprette særlige enheder til at varetage den statslige beskæftigelsesindsats i jobcentrene.

Beskæftigelsesregionerne

§ 8. Beskæftigelsesregionen overvåger og analyserer udviklingen på det regionale arbejdsmarked og stiller sin viden til rådighed for de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen og andre relevante interessenter på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Beskæftigelsesregionen overvåger og tilvejebringer dokumentation for resultater og effekter af den statslige og kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentre, herunder dokumentation for resultatproblemer i enkelte jobcentre.

Stk. 3. Regionsdirektøren varetager sekretariatsbistanden for det regionale beskæftigelsesråd, jf. kapitel 6, og sikrer, at rådets beslutninger er lovlige.

§ 9. Regionsdirektøren gennemfører efter inddragelse af det regionale beskæftigelsesråd og med beskæftigelsesministerens godkendelse statslige rammeudbud for beskæftigelsesindsatsen over for målgrupper, som har særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet, og som er spredt på tværs af jobcentre og kræver en specialiseret indsats.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren godkender efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration rammeudbud, jf. stk. 1, der vedrører beskæftigelsesindsatsen over for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Stk. 3. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret har pligt til at anvende de andre aktører, der er omfattet af statslige rammeudbud.

Stk. 4. Regionsdirektøren kan efter ansøgning fra de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i et jobcenter og efter en konkret vurdering af jobcenterets indsats og resultater over for målgruppen, der er omfattet af et rammeudbud efter stk. 1 eller 2, fritage de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen for pligten til at anvende de andre aktører efter stk. 3. Regionsdirektøren inddrager i denne forbindelse det regionale beskæftigelsesråd.

§ 10. Regionsdirektøren kan efter inddragelse af det regionale beskæftigelsesråd og med ministerens godkendelse indgå aftaler med institutioner, andre aktører eller de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i et jobcenter om at stille specialistviden om særlige indsatsområder til rådighed for jobcentrene.

§ 11. Hvis regionsdirektøren konstaterer, jf. § 8, stk. 2, at den statslige eller kommunale beskæftigelsesindsats i et jobcenter ikke opfylder lovgivningens krav til beskæftigelsesindsatsen, eller at resultater af indsatsen afviger væsentligt fra resultater i sammenlignelige jobcentre, kan regionsdirektøren indgå en skriftlig aftale med de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret om at forbedre indsatsen.

Stk. 2. Hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale, eller beskæftigelsesindsatsen ikke forbedres som aftalt, jf. stk. 1, kan beskæftigelsesministeren efter indstilling fra regionsdirektøren pålægge de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Pålæg om at benytte andre aktører i beskæftigelsesindsatsen over for udlændinge omfattet af integrationsloven gives efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.

Stk. 3. Regionsdirektøren skal inddrage det regionale beskæftigelsesråd i de situationer, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 4. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret har pligt til at følge et pålæg efter stk. 2 og afholder udgifterne som følge heraf.

§ 12. Regionsdirektøren kan som led i aftalen med de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, jf. § 11, stk. 1, finansiere konsulentbistand, der kan medvirke til at forbedre indsatsen i jobcenteret.

Kommunerne

§ 13. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre den kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentre, jf. § 15.

Stk. 2. Den kommunale beskæftigelsesindsats omfatter

1) kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder i henhold til lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og integrationsloven og

3) opgaverne efter stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger formidlingen af virksomhedsrettede sociale tilbud m.v. Kommunalbestyrelsen udvikler og styrker endvidere indsatsen for at inddrage virksomhederne i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder revalidering og andre virksomhedsrettede tilbud. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i lokale forhold, herunder lokale ressourcer og behov.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilke beskæftigelsesrettede opgaver i lov om aktiv socialpolitik og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel der er omfattet af den kommunale beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren regler om, hvilke beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven der er omfattet af den kommunale beskæftigelsesindsats.

§ 14. Kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for, at en særskilt del af kommunens forvaltning alene udfører den kommunale beskæftigelsesindsats. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at denne del af forvaltningen også varetager kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. dog bestemmelserne i nævnte lovs § 8.

Stk. 2. Økonomiudvalget i kommunen skal varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke §§ 35-39.

Stk. 3. Ønsker kommunalbestyrelsen ikke at lade økonomiudvalget varetage de i stk. 2 nævnte opgaver, kan den i stedet nedsætte et stående udvalg, der varetager disse opgaver. Udvalget kan endvidere varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens overordnede integrationspolitik, kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., den kommunale erhvervspolitik samt de i stk. 1 nævnte vejledningsopgaver, medmindre disse opgaver skal varetages i et kommunalt fællesskab el.lign., jf. § 8 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Udvalget kan ikke varetage andre opgaver. I kommuner med mellemformsstyre, jf. § 65 i lov om kommunernes styrelse, kan et kommunalbestyrelsesmedlem, der udpeges som formand for det stående udvalg, tillige udpeges som formand for et andet stående udvalg.

Stk. 4. I kommuner med magistratsordning nedsætter kommunalbestyrelsen et udvalg til at rådgive det magistratsmedlem, der varetager den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er nævnt i stk. 2. Udvalget rådgiver om forvaltningen af de opgaver, der er nævnt i stk. 2. Udvalget kan herudover alene rådgive om forvaltningen af de opgaver, der er nævnt i stk. 3, 2. pkt.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan behandle sager om hjælp til enkeltpersoner efter de regler, der er nævnt i stk. 2.

Afsnit III

Jobcentre

Kapitel 3

Etablering og opgaver

§ 15. For at sikre en sammenhængende indsats over for borgere og virksomheder samarbejder staten og kommunen om beskæftigelsesindsatsen på et bestemt tjenestested (et jobcenter), som kommunalbestyrelsen opretter i kommunen.

Stk. 2. I jobcenteret skal der i beskæftigelsesindsatsen over for borgere være fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed.

§ 16. Kommunalt og statsligt ansatte i jobcenteret kan efter anvisning fra de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen udføre myndighedsopgaver på vegne af såvel staten som kommunen i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

§ 17. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) fastsætte regler om samarbejdet mellem staten og kommunen i jobcenteret.

Delegation til kommunen og overførsel af statsligt ansatte

§ 18. Beskæftigelsesministeren kan bemyndige en kommunalbestyrelse til at varetage udøvelsen af statens beskæftigelsesindsats i et jobcenter, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. Når beskæftigelsesministeren bemyndiger en kommunalbestyrelse til at varetage udøvelsen af statens beskæftigelsesindsats, jf. stk. 1, bemyndiges kommunalbestyrelsen samtidig til at varetage udøvelsen af statens opgaver i jobcenteret efter anden lovgivning.

Stk. 3. Når arbejdsdokumenter, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, videregives i medfør af stk. 1 eller stk. 2, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter.

Stk. 4. Kapitel 2, §§ 9 og 10-11 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder anvendelse, når kommunen behandler sager inden for områder, som kommunen har fået bemyndigelse til at varetage efter stk. 1 og 2. Bestemmelsen i § 11 a, stk. 1, finder dog ikke anvendelse ved udveksling af oplysninger med arbejdsløshedskasser som led i kommunens varetagelse af beskæftigelsesindsatsen efter stk. 1 og 2.

Stk. 5. Klager over afgørelser, der er truffet efter bemyndigelse i medfør af stk. 1 og 2, kan indbringes for den myndighed, der efter den pågældende lovgivning er klageinstans for afgørelser truffet af staten i jobcenteret.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan tilbagekalde bemyndigelsen efter stk. 1, hvis der i de i § 11 nævnte situationer ikke kan opnås enighed om en aftale eller beskæftigelsesindsatsen ikke forbedres som aftalt. Samtidig tilbagekaldes bemyndigelsen til at varetage udøvelsen af statens opgaver i jobcenteret efter anden lovgivning, jf. stk. 2.

§ 19. Kommunen overtager statsligt ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der efter § 18 overføres til kommunen, jf. dog § 21.

Stk. 2. Kommunen overtager herudover en forholdsmæssig del af de statsligt ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der efter § 18 overføres til kommunen, jf. dog § 21.

§ 20. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for ansatte, der er ansat i henhold til overenskomst eller individuel aftale, og som i forbindelse med overførslen efter § 19 ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

§ 21. Statslige tjenestemænd, som på tidspunktet for bemyndigelsen efter § 18 er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der efter § 18 overføres til kommunen, udlånes fra dette tidspunkt til kommunen med henblik på varetagelse af opgaverne i den pågældende kommunes jobcenter.

Stk. 2. Den statslige tjenestemand opretholder den statslige ansættelse og de herfor gældende vilkår under tjenestemandens udførelse af de opgaver, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Tjenestemanden har ikke krav på rådighedsløn, ventepenge eller pension som følge af udlånet til en kommune og har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af dette udlån.

Stk. 4. Staten udbetaler løn m.v., herunder pensionsindbetalinger, til statstjenestemænd, der i henhold til stk. 1 udlånes til den pågældende kommune. Den pågældende kommune refunderer statens udgifter hertil. Finansministeren fastsætter nærmere bestemmelser herom.

Stk. 5. Hvis den pågældende kommune ikke længere har behov for at beskæftige en tjenestemand, som er udlånt efter stk. 1, kan kommunen efter forudgående varsling af staten bringe tjenestemandens udlånsforhold til kommunen til ophør med det for tjenestemanden gældende opsigelsesvarsel.

Stk. 6. Den endelige administrative afgørelse af tvivlsspørgsmål efter stk. 1-5 træffes af finansministeren efter forhandling med de involverede parter.

§ 22. Hvis beskæftigelsesministeren tilbagekalder bemyndigelsen, jf. § 18, stk. 6, finder principperne i §§ 19-21 tilsvarende anvendelse.

Beskæftigelsesplan og resultatrevision

§ 23. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret skal udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal omhandle den samlede indsats og indsatsen fordelt på stat og kommune. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen skal med rådets bemærkninger indgå i statens og kommunalbestyrelsens budgetarbejde for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger beskæftigelsesplanen skal indeholde og om form og frister for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

§ 24. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret skal årligt udarbejde en resultatrevision. Resultatrevisionen skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret og resultater og effekter fordelt på stat og kommune.

Stk. 2. Resultatrevisionen forelægges kommunalbestyrelsen med det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år. Resultatrevisionen indgår i den statslige planlægning og budgettering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år med det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger resultatrevisionen skal indeholde, og om form og frister for udarbejdelsen af resultatrevisionen.

§ 25. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret sender beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen til det regionale beskæftigelsesråd med det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger.

Afsnit IV

Andre aktører

Kapitel 4

Inddragelse af andre aktører

§ 26. Staten og kommunalbestyrelsen kan overlade det til andre at udføre opgaverne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat staten og kommunalbestyrelsen.

§ 27. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan varetages af andre aktører, herunder hvordan personer, der er omfattet af loven, skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om krav til sagsbehandlingen i forbindelse med den opgave, der udføres, når staten overlader opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til andre aktører.

§ 28. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte fælles landsdækkende krav til udbud og kontrakter med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Stk. 2. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte, at de fælles landsdækkende krav til udbud og kontrakter med andre aktører, som beskæftigelsesministeren fastsætter, jf. stk. 1, helt eller delvis skal finde anvendelse i forbindelse med udbud og kontrakter med andre aktører vedrørende beskæftigelsesindsatsen, som jobcenteret varetager efter integrationsloven.

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats der skal varetages af andre aktører.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for kommunens opstilling af måltal.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kommunens egne enhedsomkostninger i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med henblik på at konkurrencevilkår og omkostningsforhold bliver gennemskuelige.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for kommunens pligter efter stk. 1.

§ 31. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra direktørerne for Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmarkedsstyrelsen fastsætte regler om arbejdsløshedskassernes mulighed for at udføre opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 32. Staten og kommunen overlader oplysninger til en anden aktør om en persons beskæftigelsesprofil og forløb, den hidtidige indsats samt øvrige forhold, som er nødvendige for den anden aktørs gennemførelse af den aftalte beskæftigelsesindsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Stk. 2. Den anden aktør må ikke benytte eller udveksle de modtagne oplysninger til formål ud over det aftalte eller tilføje nye oplysninger, der er begrundet i andre formål.

Afsnit V

Kollegiale organer og samspillet med myndighederne om den aktive beskæftigelsesindsats

Kapitel 5

Beskæftigelsesrådet

Formål

§ 33. Til at rådgive beskæftigelsesministeren i spørgsmål om beskæftigelsespolitikken, jf. §§ 35 og 36, nedsætter beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesrådet.

Sammensætning

§ 34. Beskæftigelsesrådet består af en formand og 25 andre medlemmer.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger, bortset fra formanden, medlemmerne af Beskæftigelsesrådet efter indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder således:

1) 8 fra Dansk Arbejdsgiverforening,

2) 8 fra Landsorganisationen i Danmark,

3) 1 fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger,

4) 1 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,

5) 1 fra Akademikernes Centralorganisation,

6) 1 fra Ledernes Hovedorganisation,

7 ) 4 fra KL (Kommunernes Landsforening) og

8) 1 fra De Samvirkende Invalideorganisationer.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren udpeger på samme måde en suppleant for hver af de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder, dog således, at der udpeges to suppleanter for organisationer med flere end tre pladser. Under et medlems midlertidige forfald indtræder en suppleant i medlemmets sted. I perioder, hvor en suppleant ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren udpeger rådets formand og en suppleant for denne efter indstilling fra rådets medlemmer.

Stk. 5. Der tilforordnes rådet tre repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet, to repræsentanter for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, en repræsentant for Finansministeriet, en repræsentant for Socialministeriet og en repræsentant for Undervisningsministeriet.

Stk. 6. Medlemmerne, herunder formanden, suppleanterne samt de tilforordnede udpeges for 4 år ad gangen. Beskæftigelsesrådets funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Stk. 7. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren drager omsorg for at varetage rådets sekretariatsforretninger.

Opgaver

Samspillet på centralt plan

§ 35. Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og afgiver indstilling om

1) større beskæftigelsespolitiske udspil, herunder tilrettelæggelse og offentliggørelse af analyser,

2) forsøgsaktiviteter, projekter og udviklingsprogrammer,

3) beskæftigelsesministerens kontrakt med de regionale beskæftigelsesråd, jf. § 39, stk. 2, herunder om ministerens udmelding af mål for beskæftigelsesindsatsen,

4) opfølgning på beskæftigelsesindsatsen og

5) forslag til love og anden regelfastsættelse på det beskæftigelsespolitiske område.

Stk. 2. Beskæftigelsesrådet afgiver hvert år en beskæftigelsespolitisk redegørelse om udviklingen på arbejdsmarkedet med fokus på resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen.

§ 36. Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre del af bevillingen til beskæftigelsesindsatsen til en central pulje. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for den centrale puljes anvendelse.

Kapitel 6

De regionale beskæftigelsesråd

Formål

§ 37. Beskæftigelsesministeren nedsætter et regionalt beskæftigelsesråd i hver beskæftigelsesregion, jf. § 5, til at overvåge og analysere udviklingen på arbejdsmarkedet og medvirke til at sikre resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen.

Sammensætning

§ 38. Det regionale beskæftigelsesråd består af en formand og 21 andre medlemmer, dog 42 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger, bortset fra formanden, medlemmerne af rådet efter indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder således:

1) 5 fra Dansk Arbejdsgiverforening, dog 10 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland,

2) 5 fra Landsorganisationen i Danmark, dog 10 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland,

3) 1 fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, dog 2 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland,

4) 1 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, dog 2 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland,

5) 1 fra Akademikernes Centralorganisation, dog 2 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland,

6) 1 fra Ledernes Hovedorganisation, dog 2 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland,

7) 5 fra kommunerne beliggende i beskæftigelsesregionen i forening, dog 10 fra kommunerne beliggende i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland i forening,

8) 1 fra De Samvirkende Invalideorganisationer, dog 2 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland, og

9) 1 fra regionsrådet, dog 1 fra hver af de to regionsråd i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland.

Stk. 3. Samtidig udpeger beskæftigelsesministeren på samme måde en suppleant for hvert medlem.

Stk. 4. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen bortset fra formanden og dennes suppleant. Det regionale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Stk. 5. Rådets formand og suppleanten for denne udpeges for en 2-årig periode af rådets medlemmer.

Stk. 6. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Regionsdirektøren varetager sekretariatsbistanden for det regionale beskæftigelsesråd, jf. § 8, stk. 3.

Opgaver

Samspillet på regionalt plan

§ 39. Det regionale beskæftigelsesråd overvåger arbejdsmarkedet og kan iværksætte undersøgelser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Rådet overvåger endvidere den statslige og den kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentrene og udarbejder årligt en analyserapport om resultater og effekter af indsatsen i jobcentrene.

Stk. 2. Det regionale beskæftigelsesråd indgår årligt en kontrakt med beskæftigelsesministeren, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen samt mål og resultatkrav for beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd. Hvis kontrakten indeholder mål, der vedrører indsatsen for udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, indgår beskæftigelsesministeren kontrakten efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.

Stk. 3. Det regionale beskæftigelsesråd drøfter på baggrund af analyserapporten, jf. stk. 1, den regionale beskæftigelsesindsats med de relevante interessenter på beskæftigelsesområdet i regionen, f.eks. på en årlig konference.

Stk. 4. Det regionale beskæftigelsesråd koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen.

§ 40. Det regionale beskæftigelsesråd kan indstille til regionsdirektøren, at denne indgår en aftale efter § 11, stk. 1, hvis beskæftigelsesindsatsen i et jobcenter ikke opfylder lovgivningens krav, eller hvis resultater af indsatsen afviger væsentligt fra resultater i sammenlignelige jobcentre. Rådet kan endvidere indstille til regionsdirektøren, at der gives de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i et jobcenter pålæg om at benytte andre aktører i indsatsen, hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale eller indsatsen ikke forbedres som aftalt, jf. § 11, stk. 2.

§ 41. Det regionale beskæftigelsesråd kan indstille til regionsdirektøren, at denne gennemfører statslige rammeudbud for beskæftigelsesindsatsen over for særlige grupper, jf. § 9.

§ 42. Det regionale beskæftigelsesråd kan inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer, der skal forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Regionsdirektøren udfører rådets beslutning om anvendelsen af bevillingen og varetager administration og regnskab m.v.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af midler til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft.

§ 43. Det regionale beskæftigelsesråd kan inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Regionsdirektøren udfører rådets beslutning om anvendelsen af bevillingen og varetager administration og regnskab m.v.

Kapitel 7

De lokale beskæftigelsesråd

Formål

§ 44. Kommunalbestyrelsen nedsætter et lokalt beskæftigelsesråd til at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

Sammensætning

§ 45. Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:

1) 1 fra kommunalbestyrelsen,

2) op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening,

3) op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark,

4) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,

5) 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation,

6) op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer,

7) 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger,

8) 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og

9) op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

Stk. 2. Samtidig udpeger kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for hvert medlem.

Stk. 3. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Stk. 4. Rådets formand og suppleanten for denne udpeges for en 2-årig periode af rådets medlemmer.

Stk. 5. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret varetager i fællesskab sekretariatsbistanden for det lokale beskæftigelsesråd.

Opgaver

§ 46. Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af indsatsen.

Stk. 2. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, jf. § 23, og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i planen.

Stk. 3. Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af resultatrevisionen, jf. § 24, indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret, at der sker ændringer i indsatsen.

Stk. 4. Det lokale beskæftigelsesråd kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at beskæftigelsesregionen tager beskæftigelsesrettede initiativer, jf. §§ 8-12.

§ 47. Staten afsætter årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Stk. 2. De lokale beskæftigelsesråd udarbejder inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen, jf. § 23, en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret.

Stk. 3. Er der uenighed mellem rådet og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret om, hvorvidt anvendelsen af midlerne ligger inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen, kan midlerne ikke anvendes.

Stk. 4. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret udfører rådets beslutning om anvendelse af midlerne. Administration, regnskab m.v. varetages af kommunen.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision, tilsyn m.v., herunder fordeling af uforbrugte midler til de lokale beskæftigelsesråd.

§ 48. Midlerne efter § 47 anvendes til

1) efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud,

2) efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet,

3) opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i aktiviteter eller initiativer efter § 47 eller

4) evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer efter § 47.

Finansiering

§ 49. Kommunen betaler udgifterne ved de lokale beskæftigelsesråds virksomhed, jf. dog § 45, stk. 6.

§ 50. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne af de lokale beskæftigelsesråd får diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. En beslutning efter stk. 1 skal omfatte alle medlemmer af rådet.

Stk. 3. Repræsentanten for Praktiserende Lægers Organisation, jf. § 45, stk. 1, nr. 7, honoreres efter taksten for socialmedicinsk samarbejde efter landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation.

Afsnit VI

Beskæftigelsesankenævn

Kapitel 8

Beskæftigelsesankenævn

§ 51. Beskæftigelsesankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunen og staten, i det omfang det er fastsat ved lov.

§ 52. I hver region nedsættes et beskæftigelsesankenævn. Direktøren for statsforvaltningen er formand for nævnet. Regionsdirektøren eller dennes stedfortræder er fast medlem af nævnet.

Stk. 2. Beskæftigelsesankenævnet består i øvrigt af 6 medlemmer. Beskæftigelsesministeren udpeger medlemmerne og stedfortrædere for hvert medlem således:

1) 1 efter indstilling fra kommunerne i regionen i forening,

2) 2 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening,

3) 1 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark,

4) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd og Akademikernes Centralorganisation i forening og

5) 1 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer.

Stk. 3. Beskæftigelsesankenævnets funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Beskæftigelsesankenævnets medlemmer udpeges for 4 år ad gangen.

Stk. 4. Medlemmer af Ankestyrelsen kan ikke være medlemmer af beskæftigelsesankenævnet.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter aftale med indenrigs- og sundhedsministeren antallet af medlemmer, der er nødvendige med henblik på at oprette flere nævn inden for samme region.

Stk. 6. Statsforvaltningen yder sekretariatsbistand til nævnet. Formanden kan overlade sine beføjelser efter denne lov til medarbejdere i sekretariatet.

§ 53. Afgørelse i de enkelte sager træffes ved almindeligt flertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. Sagerne behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte en forretningsorden for beskæftigelsesankenævnet.

§ 54. Beskæftigelsesankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog på baggrund af en klage optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel betydning, jf. § 50 a og § 63, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 55. Kapitel 11 om koordinering af praksis i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder anvendelse for beskæftigelsesankenævnet.

Afsnit VII

Generelle bestemmelser

Kapitel 9

Kvote for ansættelse med løntilskud efter kapitel
12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 56. Inden for eget forvaltningsområde eller i anden offentlig eller offentligt støttet institution har kommunerne, regionerne og staten pligt til at fremskaffe en given kvote for ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige dagpengemodtagere. Kvoten fastsættes én gang årligt af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om kommunernes, regionernes og statens tilvejebringelse af offentlige arbejdspladser med løntilskud til ledige dagpengemodtagere.

Kapitel 10

Jobnet

§ 57. Offentlige arbejdsgivere skal indlægge alle ledige stillinger i Jobnet, jf. § 60.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte retningslinjer for, hvordan ledige stillinger lægges ind i Jobnet.

Stk. 3. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret skal sikre, at alle stillingsopslag, der tilgår jobcenteret, indlægges i Jobnet.

Kapitel 11

Fælles datagrundlag, it-systemer og registre

§ 58. Beskæftigelsesministeren etablerer et fælles it-baseret datagrundlag til brug for forvaltningen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om aktiv socialpolitik og den øvrige arbejdsmarkedsrettede lovgivning.

Stk. 2 . Oplysninger i det fælles datagrundlag kan bruges i forbindelse med fastlæggelse og opgørelse af borgernes rettigheder og pligter efter lovgivningen samt til tilrettelæggelse af en effektiv indsats over for de forskellige målgrupper, understøttelse af sagsbehandling, herunder af arbejdsevnevurderinger, visitation, tilsyn samt til opgørelse af indsatsen, herunder af resultater og effekter.

§ 59. Beskæftigelsesministeren etablerer et landsdækkende it-baseret målesystem, Jobindsats.dk, til måling af resultater og effekter, samt til opgørelse af opfyldelse af lovgivningens krav til beskæftigelsesindsatsen.

§ 60. Beskæftigelsesministeren etablerer og driver et landsdækkende selvbetjeningssystem, Jobnet, som en fælles indgang til selvbetjeningsfaciliteter for borgere og virksomheder.

§ 61. Beskæftigelsesministeren kan oprette og drive andre it-systemer, herunder fælles it-systemer, til behandling af oplysninger om personer og virksomheder vedrørende beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for indhentning og behandling af oplysninger til brug for it-systemerne.

Kapitel 12

Indberetning, udveksling, videregivelse og samkøring

§ 62. Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører, der medvirker i forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ordninger, har pligt til at indberette oplysninger til det fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 58, om virksomheder og om en persons beskæftigelsesprofil, forløb og modtagne ydelser samt andre data om beskæftigelsesindsatsen.

§ 63. Til brug for varetagelse af beskæftigelsesindsatsen efter lovgivningen, jf. § 1, den koordinerede indsats over for borgeren, opdateringen af it-systemer, som anvendes i beskæftigelsesindsatsen, herunder systemer til den landsdækkende formidling, samt opgørelsen af forbrug af offentlige forsørgelsesydelser kan der udveksles relevante oplysninger mellem følgende ministerier med tilhørende styrelser m.fl.: Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Socialministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Undervisningsministeriet samt uddannelsesinstitutioner, kommuner, arbejdsløshedskasser, told- og skatteforvaltningen, Det Centrale Personregister, Det Centrale Virksomhedsregister og andre myndigheder, der medvirker i forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ordninger.

§ 64. Som led i formidlingssamarbejdet mellem EU/EØS-medlemslande kan staten videregive oplysninger om danske arbejdsgiveres ønsker om arbejdskraft (jobordrer) med angivelse af arbejdsgiverens navn og adresse samt arbejdets karakter m.v. via edb til disse landes arbejdsmarkedsmyndigheder.

§ 65. For at sikre, at de it-systemer, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen, udgør et sammenhængende system, kan beskæftigelsesministeren pålægge offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen at bruge fælles offentlige it-standarder, at etablere elektronisk kommunikation mellem systemerne eller at anvende fælles it-servicer.

§ 66. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om den i §§ 62-64 nævnte indberetning og udveksling af data og den i § 65 nævnte anvendelse af fælles standarder og it-servicer, herunder om, hvordan offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører skal levere oplysninger til Beskæftigelsesministeriets it-systemer om virksomheder og personer, som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om aktiv socialpolitik og den øvrige arbejdsmarkedsrettede lovgivning.

§ 67. Kommunen, regionen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn har pligt til at

1) tilvejebringe og indsende statistiske oplysninger m.v., som beskæftigelsesministeren anmoder om,

2) give Beskæftigelsesministeriet oplysninger om kommunens beslutninger og forventninger vedrørende udviklingen på det beskæftigelsesmæssige område, som kommunen har ansvaret for, herunder om de mål, den har sat for udviklingen, og

3) medvirke til temaplanlægning i kommunepaneler samt til at skaffe uddybende oplysninger om udviklingen på særlige områder.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om omfanget af oplysningerne, jf. stk. 1, og om, hvordan de skal ajourføres og indsendes.

Samkøring i kontroløjemed

§ 68. Data i Beskæftigelsesministeriets it-systemer kan samkøres med data i kommunernes, andre myndigheders og arbejdsløshedskassernes it-systemer, hvor dette er nødvendigt for at kontrollere, om der sker fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af ydelser.

Kapitel 13

Finansiering af opgaver

§ 69. Staten afholder de løbende udgifter til opgaverne efter §§ 5-12.

§ 70. De statslige bevillinger fordeles på følgende måde:

1) En bevilling til driften af statens opgaver efter §§ 5-12.

2) En bevilling til den statslige beskæftigelsesindsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) En særskilt bevilling til indsatsen i forbindelse med større virksomhedslukninger.

4) En særskilt bevilling til at forebygge og afhjælpe mangelen på arbejdskraft.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere retningslinjer for fordeling og anvendelse af bevillingerne. En mindre del af bevillingstildelingen kan gøres resultatafhængig.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for regnskab, revision, tilsyn m.v. for statslige tilskud, der ydes til kommunerne fra de i stk. 1 nævnte bevillinger.

Kapitel 14

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 71. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, dog træder § 5 i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 2. Lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats ophæves.

§ 72. Beskæftigelsesministeren kan i perioden fra den 1. juli 2005 til den 1. januar 2007 fravige reglerne i §§ 7-9 i lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer og overlade ansvaret for ledelse, organisering og drift af arbejdsformidlingen på regionalt plan til Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fra den 1. juli 2005 ansætte regionsdirektører, jf. § 5, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. For indsatsåret 2007 udarbejder Arbejdsmarkedsstyrelsen forslag til budget for beskæftigelsesindsatsen og træffer bestemmelse om anvendelse af bevillingen til beskæftigelsesindsatsen samt dimensionerer og prioriterer de arbejdsmarkedspolitiske redskaber og ordinære aktiviteter.

§ 73. Funktionsperioden for Beskæftigelsesrådets formand, medlemmer, suppleanter samt tilforordnede, jf. § 30 i lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer, forlænges til den 1. januar 2007.

Stk. 2. Beskæftigelsesrådet skal i 2006 varetage de opgaver, der vedrører beskæftigelsesindsatsen i 2006, jf. den gældende lov. For indsatsåret 2007 skal Beskæftigelsesrådet i 2006 rådgive ministeren om de beskæftigelsespolitiske mål for den samlede indsats.

Stk. 3. Medlemmer af det nye Beskæftigelsesråd, jf. § 34, suppleanter og tilforordnede udpeges første gang med virkning fra den 1. januar 2007, og udpegningen gælder indtil periodens udløb.

§ 74. Funktionsperioden for de regionale arbejdsmarkedsråds formænd, medlemmer, suppleanter samt tilforordnede, jf. § 34 i lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer, forlænges til den 1. januar 2007.

Stk. 2. I 2006 varetager de regionale arbejdsmarkedsråd alene opgaver, der vedrører perioden indtil den 1. januar 2007.

§ 75. Beskæftigelsesministeren kan fra den 1. juni 2006 nedsætte regionale beskæftigelsesråd, jf. § 38, med henblik på at planlægge og forberede opgaverne efter kapitel 6 i denne lov. Regionsdirektøren varetager sekretariatsbistanden for rådet.

Stk. 2. For så vidt angår de medlemmer af beskæftigelsesrådene, der skal udpeges af kommunerne beliggende i beskæftigelsesregionen i fællesskab, jf. § 38, stk. 2, nr. 7, er det i kommuner, der sammenlægges, sammenlægningsudvalget for de nye kommuner, jf. lov om revision af den kommunale inddeling, der deltager i indstillingen.

Stk. 3. De medlemmer, der skal udpeges af regionsrådet, jf. § 38, stk. 2, nr. 9, indstilles af forberedelsesudvalget for den pågældende region, i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland indstilles dog 1 medlem af forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden og 1 medlem af forberedelsesudvalget for Region Sjælland, jf. lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

§ 76. Kommunalbestyrelsen eller sammenlægningsudvalget for kommuner, der indgår i en sammenlægning, jf. lov om revision af den kommunale inddeling, kan fra den 1. januar 2006 nedsætte et lokalt beskæftigelsesråd, jf. § 45, der træder i stedet for koordinationsudvalget oprettet efter § 37 i lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer.

Stk. 2. Det lokale beskæftigelsesråd overtager koordinationsudvalgets opgaver og midler.

§ 77. Medlemmerne af beskæftigelsesankenævnene udpeges første gang pr. 1. januar 2007, og udpegningen gælder indtil periodens udløb, jf. § 52, stk. 3.

§ 78. Beskæftigelsesindsatsen for personer, der ved lovens ikrafttræden modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 3, overgår i perioden fra den 1. januar 2007 til og med den 31. december 2008 til en særskilt del af kommunens forvaltning, jf. § 14, stk. 1, når kommunen vurderer, at de pågældende ikke længere er omfattet af den nævnte målgruppe. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvornår i 2008 beskæftigelsesindsatsen for de i 1. pkt. nævnte personer, der fortsat er omfattet af den nævnte målgruppe, overgår til den særskilte del af kommunens forvaltning.

Stk. 2. Staten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at beskæftigelsesindsatsen for de i stk. 1 nævnte personer kan overgå til en særskilt del af kommunens forvaltning i 2007.

§ 79. Kommunalbestyrelserne overtager med virkning fra den 1. januar 2007 de amtskommunale revalideringstilbud, forløb og projekter, jf. § 22, stk. 2 og 3, og § 23, 2. pkt., i lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder i 2006 og de efterfølgende 3 år en årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen om kommunens behov for og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunen hidtil har drevet. For kommuner, der indgår i en sammenlægning, jf. lov om revision af den kommunale inddeling, udarbejder sammenlægningsudvalget redegørelsen i 2006. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om den årlige redegørelse.

§ 80. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen