Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
med flere love

(Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved § 4 i lov nr. 423 af 9. juni 2004, lov nr. 424 af 9. juni 2004, lov nr. 1369 af 20. december 2004, lov nr. 1418 af 22. december 2004 og § 4 i lov nr. 304 af 2. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten«, »Arbejdsformidlingen« til: »Staten«, »arbejdsformidlingens« til: »statens« og »Arbejdsformidlingens« til: »Statens«.

2. Efter § 1 indsættes i kapitel 1:

»§ 1 a. Statens og kommunalbestyrelsens opgaver efter denne lov varetages i jobcentre, jf. kapitel 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.«

3. I § 3, stk. 5, 1. pkt., udgår »jf. kapitel 2 i lov om ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen,« og i 2. pkt. udgår », jf. kapitel 3 i samme lov«.

4. Efter § 4 indsættes i kapitel 2:

»§ 4 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentre skal foretage vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud der skal gives (visitationen).

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilsyn med kommunernes praksis for vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud der skal gives (visitationen), herunder regler om, at kommuner, der ikke foretager de i visitationsreglerne foreskrevne sagsbehandlingsskridt, jf. stk. 1, i forhold til den enkelte ledige, mister retten til refusion af udbetalt kontant- eller starthjælp til den pågældende ledige efter lov om aktiv socialpolitik fra det tidspunkt, hvor sagsbehandlingsskridtet skulle have været foretaget, og indtil det er sket.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til undersøgelse af arbejdsevnen samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om fleksjob, jf. kapitel 13, og om revalidering, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om grundlaget for vurderingen af behovet for tilbud efter § 22, stk. 4.«

5. Alle steder i kapitel 4, 6 og 7 ændres »Job- og CV-banken« til: »Jobnet«.

6. § 10, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Private virksomheder kan af kommunen få en vederlagsfri virksomhedsservice, der har til formål at fremme en aktiv indsats over for personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Serviceordningen med administrativ bistand til virksomhederne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov for vejledning og støtte under etableringen og forløbet af ansættelsesforholdet, herunder behovet for at lette virksomhedens administrative arbejde i forbindelse med ansættelsen.«

7. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Registrering af arbejdssøgende i jobcentre«.

8. § 11 affattes således:

»§ 11. En person kan registrere sig som arbejdssøgende hos staten i et jobcenter.

Stk. 2. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettigede til dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal registrere sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret på den første ledighedsdag.

Stk. 3. En person, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen alene på grund af ledighed, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp registrere sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om registrering efter stk. 1-3 samt om afmelding som arbejdssøgende.«

9. I § 13, stk. 1, ændres »tilmeldt arbejdsformidlingen« til: »registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«, i § 13, stk. 2, og i § 14, stk. 2, ændres »tilmelding« til: »registrering«, i § 14, stk. 1, ændres »tilmeldingen« til: »registreringen«, i § 16, stk. 2, ændres »tilmeldes arbejdsformidlingen« til: »registreres som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«, og i § 19 ændres »tilmelding til arbejdsformidlingen« til: »registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«.

10. Efter § 49 indsættes:

»§ 49 a. Kommunen underretter det lokale beskæftigelsesråd, jf. § 44 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, om anvendelsen af virksomhedspraktik.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om kommunens underretning til det lokale beskæftigelsesråd.«

11. I § 61, stk. 2, § 91, stk. 2, og § 102, stk. 3, ændres »arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 7« til: »beskæftigelsesråd, jf. kapitel 6«.

12. I § 64, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 19, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats« til: »§ 4 a, stk. 3«.

13. I § 68, stk. 2, ændres »og (amts)kommuner« til: », regioner og kommuner«.

14. § 70, stk. 4, ophæves.

15. § 104 affattes således:

»§ 104. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om udveksling af oplysninger mellem de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret om personer omfattet af § 2, nr. 1-3.

Stk. 2. Staten i jobcenteret skal give arbejdsløshedskassen de nødvendige oplysninger om personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, til brug for arbejdsløshedskassens administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herom, herunder om måden og tidspunktet for afgivelse af oplysningerne.«

16. I § 106 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2 . Kommunen skal give staten i jobcenteret meddelelse, når kommunen vurderer, at personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, har behov for tilbud efter § 22, stk. 4.«

17. § 107 ophæves.

18. § 117, stk. 2, ophæves.

19. I § 118, stk. 1, ændres »13.367 kr.« til: »18.500 kr.«

20. § 119, stk. 1, affattes således:

»Staten refunderer inden for det rådighedsbeløb, der er nævnt i § 118, stk. 1, 50 pct. af en kommunes driftsudgifter efter kapitel 10 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 5.«

21. § 119, stk. 4 og 5 , ophæves.

22. I § 125 udgår »eller amtskommunes«.

23. Overskriften til kapitel 24 affattes således:

»Klageadgang

Klage over statens og kommunens afgørelser i jobcenteret«.

24. § 128 affattes således:

»§ 128. Klage over statens og kommunens afgørelser i jobcenteret efter denne lov kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet af den, som afgørelsen vedrører. Klage over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1, og §§ 49 og 65 kan tillige indbringes for beskæftigelsesankenævnet af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Stk. 3. Ved klage over statens afgørelser efter kapitel 9-12, hvor afgørelsen er begrundet i personens ønsker og forudsætningninger samt arbejdsmarkedets behov, og statens afgørelse om, at beskæftigelsesindsatsen for personen skal varetages af en anden aktør, træffer beskæftigelsesankenævnet afgørelse i sagen inden 4 uger efter, at klagen er modtaget i beskæftigelsesankenævnet.

Stk. 4. Ved behandling af klage over en kommunes afgørelse om udbetaling af godtgørelse efter § 83 kan beskæftigelsesankenævnet alene tage stilling til, om afgørelsen er i overensstemmelse med de retningslinjer, som kommunen har fastsat.«

25. § 129 ophæves.

26. § 130 med tilhørende overskrift ophæves.

27. § 131 affattes således:

»§ 131. Klage over en offentlig arbejdsgivers beregninger af arbejdstiden, jf. § 55, stk. 5, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, kan inden 4 uger indbringes for den myndighed i jobcenteret, der har afgivet tilbud om ansættelse med løntilskud af den, som beregningen vedrører.«

§ 2

I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001, som ændret ved lov nr. 1038 af 17. december 2003 og § 1 i lov nr. 418 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, § 8, stk. 2, § 14, § 14 a, stk. 2, § 16 b og § 17, stk. 3, nr. 6, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.

2. I § 11 og § 16 a, stk. 3, ændres »Arbejdsformidlingen« til: »Staten i jobcenteret«.

3. Kapitel 6 ophæves.

4. I § 16 a, stk.1, ændres »Arbejdsformidlingen« til: »Staten i et jobcenter«.

5. § 16 a, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Ansøgning om personlig assistance indgives af personer med handicap til staten i jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende, eller, hvis personen med handicap er ledig, til staten i jobcenteret i den kommune, hvor personen med handicap er bosat.«

6. I § 17, stk. 1 og 2, ændres »arbejdsmarkedsråd« til: »beskæftigelsesråd«, og i § 17, stk. 3, ændres »arbejdsmarkedsråds« til: »beskæftigelsesråds«.

7. I § 17, stk. 1, ændres »regionen« til: »beskæftigelsesregionen«.

8. I § 17, stk. 3, indsættes i nr. 4, efter »kapitel 5,«: »og«, og nr. 5 udgår.

Nr. 6 bliver herefter nr. 5.

9. § 17 a, stk. 1, affattes således:

»Klage over statens afgørelser i jobcenteret om støtte til personlig assistance til handicappede i erhverv efter kapitel 3 og om personlig assistance under efter- og videreuddannelse efter kapitel 4 kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats af den, som afgørelsen vedrører. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

10. I § 17 a, stk. 2 og 3, ændres »Arbejdsmarkedets Ankenævn« til: »beskæftigelsesankenævnet«.

§ 3

I lov nr. 414 af 1. juni 1994 om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, som ændret ved lov nr. 184 af 12. marts 1997, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Arbejdsmarkedsrådet« til: »det regionale beskæftigelsesråd«.

2. § 9 affattes således:

»§ 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for de regionale beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesrådets virksomhed i henhold til denne lov.«

§ 4

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 1168 af 19. december 2003, § 1 i lov nr. 282 af 26. april 2004, § 1 i lov nr. 423 af 9. juni 2004, § 1 i lov nr. 1419 af 22. december 2004, § 2 i lov nr. 304 af 2. maj 2005 og § 7 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes efter »på det sociale område«: »og regler fastsat i medfør heraf«.

2. I § 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunen behandler sagen efter regler, der er fastsat efter § 4 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

3. I § 8, stk. 3, ændres »§ 19 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats« til: »§ 4 a, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

4. § 8 a affattes således:

»§ 8 a. En person, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen alene på grund af ledighed, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp registrere sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen sørger endvidere for, at staten i jobcenteret får meddelelse, når hjælpen ophører.«

5. I § 13, stk. 2, nr. 2, ændres »på arbejdsformidlingen« til: »hos staten i jobcenteret«.

6. I § 13, stk. 2, nr. 4, § 13 a, stk. 1, 2. pkt., og § 38 a, stk. 1, nr. 3 og 4, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.

7. I § 13 a, stk. 2, ændres »tilmelding til arbejdsformidlingen« til: »registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«, og »Job- og CV-banken« ændres til: »Jobnet«.

8. I § 13 b, stk. 1, ændres »tilmeldt arbejdsformidlingen« til: »registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«.

9. I § 26, stk. 4 og 6, og § 33, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 26 a« til: »§ 38«.

10. I § 32 ændres »§ 29« til: »§ 42«.

11. § 98 affattes således:

»§ 98. Kommunens afgørelser efter denne lov, bortset fra afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. § 95, kan, medmindre andet er bestemt, indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. § 95, kan, medmindre andet er bestemt, indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

12. § 99, stk. 2, ophæves.

13. I § 108 udgår »eller amtskommunes«.

14. I § 109 b ændres »§ 29« til: »§ 33«.

15. I § 110 udgår »eller amtskommune«.

§ 5

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, som ændret ved lov nr. 1424 af 22. december 2004, lov nr. 1425 af 22. december 2004 og § 6 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 24, stk. 1 og 2, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.

2. I § 27, stk. 4, nr. 2, ændres »§ 26« til: »§ 37«.

3. § 32, stk. 1, affattes således:

»Kommunens afgørelse kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

4. I § 32, stk. 2, ændres »det sociale nævn eller Den Sociale Ankestyrelse« til: »beskæftigelsesankenævnet eller Ankestyrelsen«.

§ 6

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 420 af 10. juni 2003, § 1 i lov nr. 191 af 24. marts 2004, § 1 i lov nr. 304 af 2. maj 2005 og § 4 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Arbejdsformidlingen« til: »Staten i jobcenteret«, »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret« og »arbejdsformidlingskontoret« til: »staten i jobcenteret«.

2. § 57, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4 . Udbetaling af dagpenge kan kun finde sted, hvis den ledige er registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret. Registreringen skal ske, når ledigheden indtræder, og den ledige skal opretholde kontakten med staten i jobcenteret i hele ledighedsperioden.«

3. I § 57, stk. 5, ændres »tilmelding« til: »registrering«.

4. I § 92 a, stk. 2, 3. pkt., udgår »Københavns og Frederiksberg Kommuner og Amtsrådsforeningen i Danmark,«.

§ 7

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 417 af 10. juni 2003, § 1 i lov nr. 1413 af 22. december 2004 og § 5 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 36 a ændres »§ 29« til: »§ 33«.

§ 8

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 10. juni 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 277 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 6, ændres »kapitel 20« til: »kapitel 23«.

2. § 17 affattes således:

»§ 17. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

§ 9

I lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring, som ændret ved § 3 i lov nr. 365 af 19. maj 2004 og § 11 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 1, ændres »afsnit II« til: »afsnit IV«.

2. I § 35, stk. 1, indsættes efter »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring«: », regioner«.

3. I § 37, stk. 2, indsættes efter »ansatte,«: »regioner,«.

4. § 45, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) 1 medlem udpeget af KL (Kommunernes Landsforening), regionsrådene i forening og Finansministeriet i fællesskab.«

5. I § 48, stk. 5, indsættes efter »Staten«: », regionerne«.

6. I § 49, stk. 8, indsættes efter »borgerlige«: », regionale« og efter »staten«: », regionerne«.

7. I § 59, stk. 1, indsættes efter »Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,«: »regioner og«.

8. § 61, stk. 3, nr. 4, affattes således:

»4) 2 medlemmer af KL (Kommunernes Landsforening) og regionsrådene i forening.«

§ 10

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 7. december 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 50, stk. 1, indsættes efter »område«: », jf. dog stk. 2,«.

2. I § 50 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2 . Afgørelser efter kapitel 3 samt efter § 43 a og § 44 kan påklages til beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 11

I lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som ændret senest ved § 2 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 49 indsættes efter »område«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 49 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2 . Afgørelser efter §§ 13-15, 21, 24 og 44 og § 54, stk. 3 og 4, kan påklages til beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

§ 12

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. november 2003, som ændret ved § 4 i lov nr. 1165 af 19. december 2003, lov nr. 1206 af 27. december 2003, § 3 i lov nr. 423 af 9. juni 2004, § 2 i lov nr. 427 af 9. juni 2004, § 2 i lov nr. 1380 af 20. december 2004, § 6 i lov nr. 304 af 2. maj 2005 og § 12 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »Kommuneforeningerne i hvert amt og Bornholms, Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »Kommunerne i hver region«.

2. I § 7, stk. 1, 3 og 4, ændres »amter og i Bornholms, Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »regioner«.

3. I § 7, stk. 1, 3 og 5, og § 8, stk. 2 og 4, ændres »amtskvoter« til: »regionskvoter«.

4. I § 7, stk. 2-4, ændres »kommuneforeningerne i hvert amt og Bornholms, Københavns og Frederiksberg Kommuner« til: »kommunerne i hver region«.

5. I § 8, stk. 1, 3 og 4, ændres »et amt« til: »en region«.

6. I § 8, stk. 1, ændres »amtskvoterne« til: »regionskvoterne«.

7. I § 8, stk. 2, ændres »hvert amt« til: »hver region«.

8. I § 8, stk. 2, ændres »amtskvoten« til: »regionskvoten«.

9. I § 8, stk. 3, ændres »amtet« til: »regionen«.

10. I § 9 ændres to steder »amts-« til: »regions-«, og »amtskvoter« ændres til: »regions- og kommunekvoter«.

11. I § 20, stk. 4, og § 25 a, stk. 4 og 6, ændres »Job- og CV-banken« til: »Jobnet«.

12. I § 23, stk. 5, 2. pkt., ændres »tilmeldt arbejdsformidlingen« til: »registreret som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«.

13. I § 25, stk. 3, ændres »arbejdsformidlingen« to steder til: »staten i jobcenteret«.

14. I § 25 a, stk. 1, nr. 2, ændres »på arbejdsformidlingen« til: »hos staten i jobcenteret«.

15. I § 25 a, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, 2. pkt . , ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.

16. I § 25 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »tilmeldes arbejdsformidlingen« til: »registreres som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«.

17. I § 25 a, stk. 3, ændres »Arbejdsformidlingen« til: »Staten i jobcenteret«.

18. I § 25 a, stk. 4, ændres »tilmelding til arbejdsformidlingen« til: »registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret«.

19. I § 47, stk. 2, udgår »og amtskommuners«.

20. I § 50, stk. 5, 2. pkt., udgår »eller amtskommune«.

21. I § 53, stk. 1, ændres »amts-« til: »regions-«.

22. § 53, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Afgørelser om boligplacering af flygtninge efter lovens kapitel 3 og afgørelser om hjælp efter lovens §§ 35-39 kan dog indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsens afgørelse om udpegning af medlemmer af integrationsrådet, jf. § 42, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

23. I § 53, stk. 4, udgår »sociale«.

24. I § 53, stk. 5, ændres »det sociale nævn« til: »beskæftigelsesankenævnet«.

25. § 53, stk. 6, affattes således:

» Stk. 6 . Det sociale nævns og beskæftigelsesankenævnets afgørelser efter stk. 2, 4 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel betydning.«

§ 13

I lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som ændret ved § 4 i lov nr. 1380 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.

§ 14

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, lov nr. 323 af 18. maj 2005 og § 1 i lov nr. 324 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 a, stk. 10, ændres »arbejdsmarkedsråd« til: »beskæftigelsesråd« og »arbejdsmarkedsråds« til: »beskæftigelsesråds«.

2. I § 9 a, stk. 11, 1. pkt., ændres »arbejdsmarkedsråd« til: »beskæftigelsesråd«.

3. § 16 affattes således:

»§ 16. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at den, der beskæftiger en udlænding, skal underrette staten i jobcenteret.«

§ 15

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 4, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.

§ 16

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 18. februar 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 480 af 9. juni 2004 og § 2 i lov nr. 1455 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1 og 5, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.

2. I § 16, stk. 1, 1. pkt., § 16, stk. 3, 4 og 5, § 22, stk. 3, § 23 og § 24, stk. 2, udgår »arbejdsformidlingen,«.

3. I § 16, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller arbejdsformidlingen«.

4. I § 16, stk. 2, 2. pkt., udgår »og arbejdsformidlingens«.

§ 17

I lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2003, foretages følgende ændring:

1. Overalt i loven ændres »Arbejdsformidlingen« til: »Staten i jobcenteret« og »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.

§ 18

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 6. juli 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 480 af 9. juni 2004, § 1 i lov nr. 1455 af 22. december 2004, § 1 i lov nr. 1456 af 22. december 2004 og § 10 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 4 og 7, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«.

§ 19

I lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 1228 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, 1. pkt., udgår »arbejdsformidlingen,«.

2. I § 23, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller på arbejdsformidlingen,«.

3. I § 23, stk. 2, udgår »og arbejdsformidlingens«.

4. I § 24, stk. 3 og 5, og § 25 udgår », arbejdsformidlingen«.

5. I § 24, stk. 4, udgår »arbejdsformidling«.

§ 20

I lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 2, og § 11, stk. 2, ændres »arbejdsformidlingen« til: »statens beskæftigelsesindsats«.

§ 21

I lov om børnepasningsorlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004, som ændret ved § 6 i lov nr. 1380 af 20. december 2004 og § 8 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret« og »arbejdsformidlingens« til: »staten i jobcenterets«.

2. § 19, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . De afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter bestemmelser fastsat i medfør af § 12, stk. 10, kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

§ 22

I lov nr. 1015 af 3. december 1996 om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m.fl., som ændret ved lov nr. 50 af 27. januar 1998, § 3 i lov nr. 446 af 7. juni 2001 og § 2 i lov nr. 1419 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Efterlønsmodtagere og modtagere af overgangsydelse, jf. kapitel 11 a og kapitel 11 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., samt modtagere af fleksydelse, jf. lov om fleksydelse, har ret til rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den offentlige servicetrafik, som trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune varetager i henhold til lov om trafikselskaber. For personbefordring med tog og den københavnske metro gælder rabatretten kun, hvis der er takstsamarbejde mellem de transportansvarlige myndigheder og jernbanevirksomheder.«

2. § 3, stk. 1-3, affattes således:

»Det påhviler trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune, jf. lov om trafikselskaber, at yde rabat i henhold til §§ 1 og 2.

Stk. 2. Den trafikansvarlige, jf. stk. 1, skal sørge for, at den i § 1 anførte rabat indpasses i det takst- og billetteringssystem, der varetages af trafikselskaberne.

Stk. 3. Den trafikansvarlige, jf. stk. 1, kan under hensyn til de særlige betingelser, der gælder i området for pensionisters brug af abonnementskort med rabatordning, fastsætte tilsvarende betingelser for brug af abonnement med rabatordning efter denne lov.«

3. I § 3, stk. 4, og to steder i § 4, stk. 1, ændres »Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring« til: »Arbejdsdirektoratet«.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Kommunerne i hver af de regioner, der etableres den 1. januar 2007, skal inden den 1. maj 2006 søge at indgå aftale om boligplaceringen inden for de enkelte regioner i 2007 af det antal flygtninge, der er fastsat i landstallet for 2007, jf. integrationslovens § 6. De i integrationslovens § 7, stk. 3, og de i medfør af integrationslovens § 9 fastsatte regler om Udlændingestyrelsens fastsættelse af amtskvoter finder tilsvarende anvendelse, hvis Udlændingestyrelsen ikke modtager meddelelse om indgåelse af en aftale om regionskvoter inden den 1. maj 2006.

Stk. 3. Kommunalbestyrelserne inden for en region skal inden den 10. september 2006 søge at aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er aftalt eller fastsat i regionskvoterne, jf. stk. 2, skal boligplaceres i 2007. De i integrationslovens § 8, stk. 3, og de i medfør af integrationslovens § 9 fastsatte regler om Udlændingestyrelsens fastsættelse af kommunekvoter finder tilsvarende anvendelse, hvis Udlændingestyrelsen ikke modtager meddelelse om indgåelse af en aftale om kommunekvoter inden den 10. september 2006.

Stk. 4. De opgaver, der er henlagt til kommuneforeningerne, jf. integrationslovens § 7, varetages af repræsentanter for kommunerne i hvert amt, hvis kommuneforeningerne er nedlagt.

Stk. 5. Klager over afgørelser efter § 128 og § 131 i lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer, § 98, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 11, § 32 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, § 17 i lov om delpension, kapitel 3 samt §§ 43 a og 44 i lov om social pension, §§ 13-15, 21, 24 og 44 og § 54, stk. 3 og 4, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., afgørelser efter § 53, stk. 2, i lov om integration af udlændinge i Danmark, dog bortset fra de afgørelser, der er nævnt i § 53, stk. 2, 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 12, nr. 22, og afgørelser efter § 19, stk. 2, i lov om børnepasningsorlov, der ikke er afgjort senest den 31. december 2006, behandles af beskæftigelsesankenævnene.

Stk. 6. Arbejdsmarkedsstyrelsen træffer afgørelse i klager over afgørelser efter § 129 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og Arbejdsmarkedets Ankenævn træffer afgørelse i klager over afgørelser efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der er modtaget i Arbejdsmarkedsstyrelsen og i Arbejdsmarkedets Ankenævn senest den 31. december 2006.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen