Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om meddelelse om ret til dagpenge under hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel

 

Kommentar m.v.:

Ret til dagpenge kan bevares under en hjemsendelse, hvis medlemmet er fuldt ledig under hjemsendelsen.

 

Meddelelse:

På given foranledning skal direktoratet præcisere praksis vedrørende ret til dagpenge under hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel.

 

Det fremgår af § 57, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at der kun må udbetales dagpenge til et medlem, der er ledigt. Det følger endvidere af lovens § 62, stk. 1, at der kun må udbetales dagpenge til et medlem, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder at medlemmet kan og vil overtage arbejde med dags varsel. 

 

Spørgsmål om hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel er reguleret i de faglige overenskomster. Reglerne om hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel varierer dog fra område til område.

 

I nogle tilfælde gælder, at arbejdsgiveren uden overholdelse af det normale opsigelsesvarsel og med lønfrigørende virkning kan hjemsende en ansat, og at den hjemsendte ikke har pligt til at vende tilbage til arbejdsgiveren, når begrundelsen for hjemsendelsen er væk.

 

I disse tilfælde må den hjemsendte anses for frigjort fra arbejdsforholdet, og den hjemsendte kan uden videre påtage sig andet arbejde.

 

I disse tilfælde vil den hjemsendte være berettiget til dagpenge efter de almindelige regler. A-kassen skal dog være opmærksom på, om der - uanset om den hjemsendte er frigjort fra arbejdsforholdet – kan være tale om, at den hjemsendte forbeholder sin arbejdskraft for en bestemt arbejdsplads eller arbejdsgiver, jf. § 16 i bekendtgørelse nr. 516 af 17. juni 2003 om rådighed.   

 

I andre tilfælde gælder, at arbejdsgiveren uden overholdelse af det normale opsigelsesvarsel og med lønfrigørende virkning kan hjemsende en ansat, men sådan at den hjemsendte har pligt til at vende tilbage til arbejdsgiveren, når begrundelsen for hjemsendelsen er væk.

 

I disse tilfælde kan den hjemsendte ikke anses for frigjort fra arbejdsforholdet. Det vil derfor kræve en opsigelse fra den hjemsendtes side, hvis pågældende ikke ønsker at vende tilbage til arbejdsgiveren.

 

I disse tilfælde vil den hjemsendte derfor kun være berettiget til dagpenge, hvis arbejdsgiveren erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at den hjemsendte opnår arbejde med længere arbejdstid. Arbejdsgiverens erklæring skal foreligge på en frigørelsesattest, fremgå af arbejdsgiverens meddelelse om arbejdsfordeling eller fremgå af ansættelseskontrakten. Der henvises til § 15, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelsen.

 

Dette gælder også grænsearbejdere, der hjemsendes fra arbejde i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land. Denne gruppe grænsearbejdere vil således kunne modtage danske dagpenge under en hjemsendelse på lige fod med kolleger der bor i Danmark, i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1, litra a, nr. i, i forordning 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet.

 

Afslutningsvis bemærkes, at reglerne om G-dage også finder anvendelse i forbindelse med hjemsendelse på grund af vejrlig eller materialemangel.

Arbejdsdirektoratet, den 21. april 2005

Kenn Sessing Olsen

Redaktionel note
  • Meddelelse nr. 1/05