Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til
efterlønsmodtagere m.fl.

Herved bekendtgøres lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere, jf. lov nr. 1015 af 3. december 1996, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 50 af 27. januar 1998, § 3 i lov nr. 446 af 7. juni 2001 og § 2 i lov nr. 1419 af 22. december 2004.

De ændringer, der følger af § 22 i lov nr. 523 af 24. juni 2005,  er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringerne endnu ikke er trådt i kraft.

§ 1. Efterlønsmodtagere, jf. kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., modtagere af overgangsydelse, jf. kapitel 11 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og modtagere af fleksydelse, jf. lov om fleksydelse, har ret til rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den kollektive persontrafik, der er omfattet af lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik og lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet. For personbefordring med tog gælder rabatretten kun, hvis der er et takstsamarbejde mellem de transportansvarlige myndigheder og jernbanevirksomheder.

Stk. 2. Retten til rabat omfatter ikke befordring i form af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede eller befordring på første klasse.

Stk. 3. Ret til rabat efter stk. 1 omfatter måneder, hvor der udbetales efterløn, overgangsydelse eller fleksydelse.

§ 2. Der ydes en rabat på 50 pct. af udgifterne til abonnementskortet.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af rabatordningen, jf. § 1, stk. 1, skal ved anmodning om rabat fremvise dokumentation for, at de modtager efterløn, overgangsydelse eller fleksydelse, samt fremvise personlig legitimation med billede.

§ 3. Det påhviler hvert amtsråd og hver kommunalbestyrelse uden for hovedstadsområdet eller udvalget for en fælleskommunal trafikvirksomhed og Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) at yde rabat i henhold til §§ 1 og 2.

Stk. 2. Hvert amtsråd eller hvert udvalg for en fælleskommunal trafikvirksomhed uden for hovedstadsområdet sørger for, at den i § 1 anførte rabat indpasses i det takst- og billetteringssystem, der anvendes i amtskommunen.

Stk. 3. Hvert amtsråd eller hvert udvalg for en fælleskommunal trafikvirksomhed uden for hovedstadsområdet og HT kan under hensyn til de særlige betingelser, der gælder i området for pensionisters brug af abonnementskort med rabatordning, fastsætte tilsvarende betingelser for brug af abonnementskort med rabatordning efter denne lov.

Stk. 4. Udgiften ved rabatordningen og dennes administration afholdes af de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1. Arbejdsdirektoratet refunderer de transportansvarlige 90 pct. af det beløb, der er ydet i rabat, på grundlag af kvartalsvise opgørelser af rabatbeløbet.

Stk. 5. Revisoren for en transportansvarlig efter stk. 1 attesterer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med §§ 1 og 2, og at rabatbeløbet i øvrigt er korrekt opgjort.

§ 4. Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om

1) opgørelsen af, hvilke beløb der er ydet i rabat, og om, hvilke krav der stilles til attestationen af opgørelsen, jf. § 3, stk. 4, og om

2) hvilke oplysninger de transportansvarlige til brug for administrationen af ordningen skal registrere ved salg af abonnementskort med rabat efter denne lov, herunder at de transportansvarlige skal registrere personnummeret på de personer, der køber abonnementskort, og at Arbejdsdirektoratet kan indhente oplysningerne i elektronisk form.

§ 5. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. december 1996.

Stk. 2. Loven tages op til revision senest ved udgangen af 1999.

 

Lov nr. 50  af 27. januar 1998 indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 1998.

 

Lov nr. 446  af 7. juni 2001 indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

 

Lov nr. 1419  af 22. december 2004 indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. (Udeladt)

Beskæftigelsesministeriet, den 11. november 2005

Claus Hjort Frederiksen

/Vibeke Dalbro