Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0082
 
32003L0105
 
32012L0018
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Bilag 2 Data og oplysninger, der skal foreligge i sikkerhedsdokumentet, jf. § 9
Bilag 3 Data og oplysninger, der skal foreligge i sikkerhedsrapporten, jf. § 10
Bilag 4 Retningslinier for, hvornår der kan ske begrænsning i sikkerhedsrapportens eller sikkerhedsdokumentets indhold i henhold til § 9, stk. 2 eller § 10, stk. 3
Bilag 5 Data og oplysninger, der skal indgå i de interne beredskabsplaner, jf. § 11
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer 1)

 

I medfør af § 8, § 22, stk.1, § 35, stk.1, § 39, § 40, § 43, stk.1, § 46, § 49, stk.1, § 74, § 80 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser vedrørende kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for arbejde, uanset om arbejdet udføres for en arbejdsgiver, i virksomheder, hvor farlige stoffer forekommer eller kan dannes i mængder, der er lig med eller større end de mængder, der er opført i bilag 1. Ved et farligt stof forstås i denne bekendtgørelse de stoffer, der er opført i bilag 1 del 1, eller som opfylder kriterierne i bilag 1 del 2.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved »større uheld«: en hændelse, som f.eks. udslip, brand eller eksplosion af større omfang som følge af ukontrollerede hændelsesforløb under driften af en virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, og som straks eller senere medfører alvorlig fare for sikkerhed eller sundhed, og hvori et eller flere farlige stoffer indgår.

§ 2. Denne bekendtgørelse omfatter ikke:

1) Militære virksomheder, anlæg eller lagre.

2) Farer som følge af ioniserende stråling.

3) Transport, omlastning og midlertidig henstilling undervejs, der sker uden for virksomhedens område, herunder transport i rørledninger og pumpestationer, medmindre der er tale om:

a) midlertidig henstilling af farlige stoffer i bygninger,

b) arealer, der jævnligt anvendes til midlertidig henstilling af farlige stoffer i forbindelse med transport, f.eks. havnearealer og godsbanegårde, eller

c) arealer, hvor farlige stoffer under transport henstilles i mere end 48 timer i sammenhæng, dog mere end 60 timer i sammenhæng på en godsterminal eller rangerbanegård.

4) Virksomheder, hvor der udføres arbejde efter bekendtgørelse om arbejde med udvinding af mineralske materialer. Hvis der i forbindelse med udvinding og efterforskning sker kemisk og termisk forædling og hermed forbunden oplagring, er disse aktiviteter dog omfattet af denne bekendtgørelse.

5) Anlæg for slutdeponering af affald.

§ 3. Bekendtgørelsen indeholder supplerende bestemmelser til bekendtgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, bekendtgørelserne om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler og bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

§ 4. For virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse gælder tillige regler, der er fastsat i medfør af miljølovgivningen og beredskabsloven.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 5. Virksomheden skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forebygge større uheld og begrænsning af eventuelle følger heraf.

§ 6. Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i udarbejdelse af sikkerhedsdokument, sikkerhedsrapport og intern beredskabsplan efter §§ 9-11 i denne bekendtgørelse. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation, skal de ansatte på tilsvarende måde inddrages.

Stk. 2. Det skal dokumenteres, at sikkerhedsorganisationen eller de ansatte har været inddraget.

§ 7. Arbejdstilsynet kan forbyde drift eller idriftsætning af virksomheder, anlæg eller lagre eller dele heraf, hvis det er åbenbart, at der ikke er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge eller begrænse faren for større uheld.

§ 8. I nødvendigt omfang kan Arbejdstilsynet kræve supplerende oplysninger, jf. §§ 9-11 og § 13, for så vidt angår de arbejdsmiljømæssige forhold. Arbejdstilsynet kan kræve oplysningerne vurderet af særligt sagkyndige, jf. arbejdsmiljølovens § 21.

Kapitel 3

Særlige krav

Sikkerhedsdokument

§ 9. Virksomheder, omfattet af bilag 1, del 1 og 2, kolonne 2, skal udarbejde et sikkerhedsdokument, jf. også § 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Sikkerhedsdokumentet skal udarbejdes efter retningslinierne i bilag 2.

Stk. 2. Oplysningerne i sikkerhedsdokumentet kan dog begrænses, jf. bilag 4 samt efter retningslinierne i § 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Stk. 3. Virksomheden skal regelmæssigt gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden skal ajourføre sikkerhedsdokumentet, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år.

Stk. 4. Virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument.

Sikkerhedsrapport

§ 10. Virksomheder, omfattet af bilag 1, del 1 og 2, kolonne 3, skal udarbejde en sikkerhedsrapport, jf. også § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Stk. 2. Sikkerhedsrapporten skal indeholde de data og oplysninger, der fremgår af bilag 3.

Stk. 3. Oplysningerne i sikkerhedsrapporten kan dog begrænses, jf. bilag 4 samt efter retningslinierne i § 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Stk. 4. Virksomheden skal regelmæssigt gennemgå data og oplysninger i sikkerhedsrapporten. Virksomheden skal ajourføre sikkerhedsrapporten, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år. Arbejdstilsynet kan kræve, at virksomheden ajourfører sikkerhedsrapporten, hvis Arbejdstilsynet vurderer, at der er fremkommet nye oplysninger om risikoens omfang, herunder i forbindelse med tilløb til uheld, eller såfremt ny teknisk viden begrunder dette.

Stk. 5. Virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapport.

Intern beredskabsplan

§ 11. Virksomheder, omfattet af bilag 1, del 1 og 2, kolonne 2 eller 3, skal udarbejde en intern beredskabsplan, der indeholder de i bilag 5 angivne oplysninger, med det formål:

1) at begrænse og kontrollere forløbet af uheld for at mindske følgerne heraf og begrænse skaderne, og

2) at gennemføre foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte mod virkningerne af større uheld.

Stk. 2. Beredskabsplanen skal udarbejdes inden driften af nye virksomheder påbegyndes.
Stk. 3. Beredskabsplanen skal mindst hvert tredje år gennemgås, afprøves og om nødvendigt ajourføres. Ved gennemgangen af beredskabsplanen skal der tages hensyn til ændringer, der er sket i virksomheden og til ny teknisk viden.

§ 12. Beredskabsplanen skal straks iværksættes, hvis der indtræder et større uheld eller en ukontrolleret hændelse, som på grund af sin art vil kunne føre til et større uheld.

Kapitel 4

Underretning

§ 13. Efter et større uheld eller tilløb hertil skal Arbejdstilsynet hurtigst muligt underrettes. Følgende oplysninger gives, så snart de foreligger:

1) Dato, tidspunkt og sted for det større uheld, herunder virksomhedens navn og adresse.

2) Omstændighederne ved uheldet.

3) De involverede farlige stoffer.

4) De oplysninger, der er til rådighed til vurdering af uheldets følger for de ansattes sikkerhed og sundhed.

5) De trufne nødforanstaltninger.

Stk. 2. Arbejdstilsynet informeres hurtigst muligt om, hvilke foranstaltninger der påtænkes til at afhjælpe følgerne af uheldet samt til at undgå en gentagelse af uheldet.

Stk. 3. Virksomheden skal ajourføre de afgivne oplysninger, hvis en nærmere undersøgelse påviser andre forhold, som ændrer de givne oplysninger eller de konklusioner, der er draget på grundlag af dem.

Kapitel 5

Indsendelse af oplysninger til miljømyndigheden

§ 14. Virksomheder omfattet af § 9 skal sørge for, at sikkerhedsdokumentet sendes til miljømyndigheden, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Virksomheder omfattet af § 10 skal tilsvarende sørge for, at sikkerhedsrapporten samt den interne beredskabsplan, jf. § 11, sendes til miljømyndigheden.

Stk. 2. Virksomhederne skal endvidere fremsende ajourførte dokumenter, rapporter og interne beredskabsplaner, jf. §§ 9-11.

Kapitel 6

Samarbejdet mellem de myndigheder, der fører tilsyn og kontrol

§ 15. Tilsyn og kontrol med virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse finder sted i et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, miljømyndigheden og kommunalbestyrelsen. De nærmere bestemmelser om samarbejdet er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Kapitel 7

Klageadgang

§ 16. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Kapitel 8

Straf

§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

1) overtræder § 5, § 6, eller §§ 9-13,

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For overtrædelse af § 5 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes der ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. januar 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 201 af 23. marts 2000 om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.

Arbejdstilsynet, den 12. januar 2006

Jens Jensen

/Charlotte SkjoldagerBilag 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

1. Dette bilag gælder ved tilstedeværelse af farlige stoffer på virksomheder og angiver tærskelmængder for, hvornår en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen, jf. § 1, og dermed af pligterne i enten § 9 eller § 10.

2. Blandinger og kemiske produkter behandles sidestillet med rene stoffer, forudsat at de overholder de koncentrationsgrænser, der er fastsat i overensstemmelse med deres egenskaber i Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, bekendtgørelse af listen over farlige stoffer og bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler som anført i del 2, note 1, i dette bilag, medmindre den procentvise sammensætning eller anden form for beskrivelse specifikt er anført.

3. De nedenfor anførte tærskelmængder er mængder på den enkelte virksomhed.

4. De mængder, der skal lægges til grund for anvendelsen af bekendtgørelsen, er de maksimumsmængder, som er eller kan være til stede på et hvilket som helst tidspunkt. Farlige stoffer, der kun er til stede på en virksomhed i mængder svarende til højst 2 % af den anførte tærskelmængde, tages ikke i betragtning ved beregning af den samlede tilstedeværende mængde, hvis de er placeret på en sådan måde i den givne virksomhed, at de ikke kan fremkalde et større uheld andetsteds på virksomhedens område.

5. Reglerne om sammenlægning af farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer findes i del 2, note 4.

6. I denne bekendtgørelse forstås ved gas et stof, der har et absolut gastryk, der er lig med eller større end 101,3 kPa ved 200 C.

7. I denne bekendtgørelse forstås ved væske et stof, der ikke svarer til definitionen af gas og som ikke har fast form ved 200 C og et tryk på 101,3 kPa.

DEL 1

Navngivne stoffer

Hvis et stof eller en gruppe stoffer opført i del 1 også falder ind under en kategori i del 2, skal de i del 1 anførte tærskelmængder anvendes.

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

 

Tærskelmængde (tons) for anvendelse af

Farligt stof

§ 9 og § 11

§ 10 og § 11

Ammoniumnitrat (bemærkning 1)

5000

10000

Ammoniumnitrat (bemærkning 2)

1250

5000

Ammoniumnitrat (bemærkning 3)

350

2500

Ammoniumnitrat (bemærkning 4)

10

50

Kaliumnitrat (bemærkning 5)

5000

10000

Kaliumnitrat (bemærkning 6)

1250

5000

Arsenpentaoxid, Arsen (V) syre og/eller salte heraf

1

2

Arsentrioxid, Arsen (III) syrling og/eller salte heraf

 

0,1

Brom

20

100

Klor

10

25

Nikkelforbindelser i pulverform, der kan indåndes (nikkelmonoxid, nikkeldioxid, nikkelsulfid, trinikkeldisulfid, dinikkeltrioxid)

 

1

Ethylenimin

10

20

Fluor

10

20

Formaldehyd (koncentration ≥ 90 % )

5

50

Hydrogen

5

50

Hydrogenchlorid (flydende gas)

25

250

Blyalkyler

5

50

Yderst letantændelig flydende gas (inklusive F-gas) og naturgas

50

200

Acetylen

5

50

Ethylenoxid

5

50

Propylenoxid

5

50

Methanol

500

5000

4,4'-Methylen-bis (2-chloranilin) og / eller salte heraf i pulverform

 

0,01

Methylisocyanat

 

0,15

Oxygen

200

2000

Toluylendiisocyanat

10

100

Carbonyldichlorid (phosgen)

0,3

0,75

Arseniktrihydrid (arsin)

0,2

1

Phosphortrihydrid (phosphin)

0,2

1

Svovldichlorid

1

1

Svovltrioxid

15

75

Polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin (inklusive TCDD), beregnet i TCDD-ækvivalent (bemærkning 7)

 

0,001

Følgende CARCINOGENER i koncentrationer over 5 vægtprocent:

4-Aminobiphenyl og/eller salte heraf, Benzotrichloride, Benzidin og/eller salte heraf, Bischlormethylether, Chlormethyl-methylether, 1,2-Dibromethan, Diethylsulphat, Dimethylsulpfat, Dimethylcarbamoylchlorid, 1,2-Dibrome-3-chlorpropan, 1,2-Dimethylhydrazin, Dimethylnitrosamin, Hexamethylphosphortriamid, Hydrazin, 2-Naphtylamin og eller salte heraf, og 1,3-Propansulton og 4-Nitrodiphenyl

0,5

2

Olieprodukter:

a. Benzin og nafta

b. Petroleum (inklusive jetbrændstof)

c. Gasolie (inklusive dieselolie, fyringsolie og gasolieblandinger)

 

 

2500

 

 

25000

NOTER

1. Ammoniumnitrat (5000/10000): gødningsstoffer, som kan gå i selvnærende nedbrydning.

Dette gælder for ammoniumnitratblandinger/sammensatte gødningsstoffer (blandinger/sammensatte gødningsstoffer, som indeholder ammoniumnitrat med fosfat og/eller kaliumkarbonat), hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat er

– mellem 15,75 1) og 24,5 vægtprocent 2) , og enten med højst i alt 0,4% brændbare/organiske stoffer, eller som opfylder kravene i bilag II til direktiv 80/876/EØF,

– 15,75 3) vægtprocent eller mindre og brændbare stoffer i ubegrænset omfang,

og som kan gå i selvnærende dekomponering i henhold til FN's Trough-test (jf. FN's Anbefalinger for transport af farligt gods: Manual of Tests and Criteria, del III, afsnit 38.2).

 

2. Ammoniumnitrat (1250/5000): gødningssammensætning

Dette gælder for rene ammoniumnitratgødningsstoffer og for ammoniumnitratblandinger/sammensatte gødningsstoffer, hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat:

– Overstiger 24,5 vægtprocent, bortset fra blandinger af ammoniumnitrat med dolomit, kalksten og/eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90%.

– Overstiger 15,75 vægtprocent for blandinger af ammoniumnitrat og ammoniumsulfat

– Overstiger 28 vægtprocent 4) for blandinger af ammoniumnitrat med dolomit, kalksten og/eller calciumcarbonat med en renhed på mindst 90%,

og som opfylder kravene i bilag II til direktiv 80/876/EØF.

 

3. Ammoniumnitrat (350/2500): teknisk kvalitet

Dette gælder for:

– Ammoniumnitrat og ammoniumnitratprodukter, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat

– er mellem 24,5 og 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,4 % brændbare stoffer

– overstiger 28 vægtprocent, og som indeholder højst 0,2 % brændbare stoffer

– For vandige ammoniumnitratopløsninger, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 80 vægtprocent.

 

4. Ammoniumnitrat (10/50): »off-specs« og gødningsstoffer, der ikke opfylder kravene i detonerbarhedsprøven.

Dette gælder for:

– Fejlproduktion i forbindelse med produktionsprocessen og for ammoniumnitrat og ammoniumnitratprodukter, rene ammoniumnitratgødningsstoffer og ammoniumnitratblandinger/sammensatte gødningsstoffer, som er omhandlet i note 2 og 3, og som returneres eller er returneret fra slutbrugeren til fabrikanten, til midlertidig oplagring eller til et oparbejdningsanlæg til genbearbejdning, genbehandling eller behandling med henblik på sikker brug, fordi de ikke længere er i overensstemmelse med specifikationerne i note 2 og 3;

– Gødningsstoffer, der er omhandlet i note 1, første led og note 2, og som ikke opfylder kravene i bilag II til direktiv 80/876/EØF.

 

5. Kaliumnitrat (5000/10000): Blandede kaliumnitratbaserede gødninger bestående af kaliumnitrat i granuleret/prillet form.

 

6. Kaliumnitrat (1250/5000): Blandede kaliumnitratbaserede gødninger bestående af kaliumnitrat i krystallinsk form.

 

7. Mængderne af polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin beregnes med følgende internationale vægtningsfaktorer (ITEF):

 

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

0,5

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

 

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

OCDD

0,001

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,001

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)

1) 15,75 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 45% ammoniumnitrat.

2) 24,5 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 70% ammoniumnitrat.

3) 15,75 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 45% ammoniumnitrat.

4) 28 vægtprocent nitrogenindhold afledt af ammoniumnitrat svarer til 80% ammoniumnitrat.«

DEL 2

Kategorier af stoffer og produkter, der ikke udtrykkeligt er anført i del 1

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kategorier af farlige stoffer klassificeret som:

Tærskelmængde i tons farligt stof, for anvendelse af

 

§ 9 og § 11

§ 10 og § 11

1.

MEGET GIFTIGE (note 1)

5

20

2.

GIFTIGE (note 1)

50

200

3.

BRANDNÆRENDE (note 1)

50

200

4.

EKSPLOSIV, se note 2, når stoffet, produktet eller genstanden er omfattet UN/ADR fareklasse 1.4

50

200

5.

EKSPLOSIV, se note 2, når stoffet, produktet eller genstanden er omfattet af UN/ADR fareklasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 eller risikosætning R2 eller R3.

10

50

6.

ANTÆNDELIGE (når stoffet eller produktet omfattes af definitionen i note 3a)

5 000

50 000

7a.

LETANTÆNDELIGE (når stoffet eller produktet omfattes af definitionen i note 3b, nr. 1)

50

200

7b.

LETANTÆNDELIGE væsker (når stoffet eller produktet er omfattet af definitionen i note 3b, nr. 2)

5 000

50 000

8.

YDERST LETANTÆNDELIGE (når stoffet eller produktet omfattes af definitionen i note 3c)

10

50

9.

Miljøfarlige risikosætninger:

i) R50: »Meget giftig for organismer, der lever i vand« (inklusive R50/53)

ii) R51/53: »Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.«

 

 

 

100

 

 

200

 

 

 

200

 

 

500

10.

ENHVER KLASSIFICERING (note 1), der ikke falder ind under de ovenstående, kombineret med risikosætningerne:

i) R14: »Reagerer voldsomt med vand»(inklusiv R14/15)

ii) R29: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

 

 

 

 

100

 

 

50

 

 

 

 

500

 

 

200

NOTER

1. Stoffer og materialer er klassificeret i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter og bekendtgørelse af listen over farlige stoffer og bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

For stoffer og materialer, der ikke er klassificeret i henhold til ovennævnte bekendtgørelser, f.eks. affald, men som ikke desto mindre er til stede eller kan være til stede i en virksomhed, og som, under de betingelser, der hersker på virksomheden, har eller kan have tilsvarende egenskaber med hensyn til muligheden for at bevirke større uheld, følges procedurerne for klassificering i henhold til Miljøministeriets ovennævnte bekendtgørelser.

For stoffer og materialer, som på grund af deres egenskaber kan henføres til mere end en kategori, skal de laveste tærskelværdier anvendes i forbindelse med denne bekendtgørelse. Med hensyn til note 4 i disse noter skal den anvendte tærskelværdi altid være den, der svarer til den pågældende klassifikation

2. Ved »eksplosiv« forstås:

– Et stof eller produkt, der giver anledning til eksplosionsrisiko ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder (risikosætning R2),

– et stof eller produkt, der giver anledning til store eksplosionsrisici ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder (risikosætning R3), eller

– et stof eller produkt eller en genstand, der er omfattet af klasse 1 i Justitsministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Denne definition omfatter pyrotekniske stoffer, der defineres som stoffer (eller blandinger af stoffer), der er beregnet til at frembringe varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af selvforbrændende eksoterme kemiske reaktioner. Såfremt et stof både er klassificeret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og risikosætning R2 og R3, har reglerne i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods forrang frem for risikosætningerne.

Stoffer og genstande af klasse 1 klassificeres i underklasse 1.1 til 1.6 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

3. Ved »antændelig«, »letantændelig« og »yderst letantændelig« (kategori 6, 7 og 8) forstås:

a) antændelige væsker:

Flydende stoffer og produkter, som har flammepunkt lig med eller højere end 21 °C og lavere end eller lig med 55 °C.

Et produkt, som har flammepunkt lig med eller højere end 21 °C og lavere end eller lig med 55 °C, behøver dog ikke at klassificeres som brandfarligt, hvis det ikke på nogen måde kan nære en brand, og der ikke er grund til at frygte, at det medfører fare for de personer, der håndterer det, eller for andre personer (risikosætning R 10).

 

b) letantændelige væsker:

1. Stoffer og produkter, som ved normal temperatur og uden energitilførsel kan udvikle varme og derefter antændes (risikosætning R 17).

2. Stoffer og produkter, som har et flammepunkt på under 55 °C, og som forbliver flydende under tryk, såfremt særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og/eller høj temperatur, kan medføre risiko for større uheld.

3. Flydende stoffer og produkter, som har et flammepunkt lavere end 21 °C, men som ikke er yderst brandfarlige (risikosætning R 11, andet led).

 

c) yderst letantændelige gasser og væsker:

1) Flydende stoffer og produkter, som har et flammepunkt på under 0 °C og et kogepunkt (eller, for stoffer med kogepunktsinterval, begyndelseskogepunkter), der ved normalt tryk er mindre end eller lig med 35 °C (risikosætning R 12, første led), og

2) gasformige stoffer, som kan antændes i luften ved normal temperatur og normalt tryk (risikosætning R 12, andet led), uanset om de holdes i gasformig eller flydende tilstand under tryk, undtagen yderst letantændelig flaskegas (herunder LPG) og naturgas som nævnt i Del 1, og

3) letantændelige og yderst letantændelige flydende stoffer og produkter, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt.

4. Hvis der på en virksomhed ikke findes noget individuelt stof eller produkt i en mængde større end eller lig med de relevante tærskelværdier, gælder følgende formler for at afgøre, om virksomheden er omfattet af denne bekendtgørelse:

For kolonne 3-virksomheder:

q1 /QU 1 + q2 / QU 2 + q3 / QU 3 + q4 / QU 4 + q5 / QU 5 + ... er større end eller lig med 1,

hvor: qx = den tilstedeværende mængde farligt stof x (eller kategori af farlige stoffer) under del 1 eller 2 i dette bilag,

og QU X = den relevante tærskelværdi for stof eller kategori x fra kolonne 3 i del 1 eller 2.

For kolonne 2-virksomheder:

q1 /QL 1 + q2 / QL 2 + q3 / QL 3 + q4 / QL 4 + q5 / QL 5 + ... er større end eller lig med 1,

hvor: qx = den tilstedeværende mængde farligt stof x (eller kategori af farlige stoffer) under del 1 eller 2 i dette bilag

og QLx = den relevante tærskelværdi for stof eller kategori x fra kolonne 2 i del 1 eller 2.

Formlerne anvendes til at vurdere de samlede farer i forbindelse med giftighed, antændelighed og miljøfarlighed. De skal derfor anvendes i tre tilfælde:

a) til sammenlægning af stoffer og produkter nævnt i del 1 og klassificeret som giftige eller meget giftige, sammen med stoffer og produkter under kategori 1 eller 2;

b) til sammenlægning af stoffer og produkter nævnt i del 1 og klassificeret som oxiderende, eksplosive, antændelige, letantændelige og yderst letantændelige, sammen med stoffer og produkter under kategori 3, 4, 5, 6, 7a, 7b eller 8;

c) til sammenlægning af stoffer og produkter, der er nævnt i del 1 og klassificeret som miljøfarlige (R50 (herunder R50/53) eller R51/53), sammen med stoffer og produkter i kategori 9 i) eller 9 ii).

De relevante bestemmelser i denne bekendtgørelse gælder, hvis en af summerne, der fremkommer ved a), b) eller c) er større end eller lig med 1.Bilag 2

Data og oplysninger, der skal foreligge i sikkerhedsdokumentet, jf. § 9

Sikkerhedsdokumentet som nævnt i § 9 skal påvise et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. Sikkerhedsdokumentet skal beskrive, hvordan virksomheden vil forebygge større uheld og begrænse konsekvenserne af større uheld, samt beskrive, hvordan virksomheden sikrer, at de nødvendige tiltag gennemføres.

Sikkerhedsdokumentet skal udarbejdes skriftligt og omfatte virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld. Der skal herunder redegøres for, hvordan målsætningen vil blive opfyldt.

Sikkerhedsdokumentet skal indeholde nedenstående punkter I – V. Dokumentets omfang bør stå i rimeligt forhold til de risici virksomheden giver anledning til. Sikkerhedsdokumentet vil således normalt indeholde de samme elementer, men være mindre uddybende end en sikkerhedsrapport, som nævnt i § 10. Nogle virksomheder, jf. § 9, adskiller sig dog ikke meget med hensyn til mængden af farlige stoffer. I disse tilfælde skal sikkerhedsdokumentet i vidt omfang have samme omfang som en sikkerhedsrapport.

Sikkerhedsdokumentet skal udarbejdes med henblik på at:

a) godtgøre, at der er iværksat en plan for forebyggelse af større uheld og et system, der sikrer gennemførelse heraf,

b) godtgøre, at faren for større uheld er identificeret, og der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld for mennesker og miljø,

c) godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktion, bygninger, drift og vedligeholdelse af anlæg, lagre, udstyr og kommunikations- og servicesystemer, der har indflydelse på faren for større uheld på virksomheden,

d) godtgøre, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe afgørelser om placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller udviklingen omkring bestående virksomheder, og

e) navnene på de virksomheder eller organisationer, der har medvirket ved udarbejdelsen af rapporten, skal oplyses.

Sikkerhedsdokumentet skal indeholde:

I. Oplysninger om virksomhedens kontrolprocedurer og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld

A. Organisation og personale: Opgaver og ansvar for det personale, der skal forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen. Fastlæggelse af dette personales uddannelsesbehov og gennemførelsen af den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og af personale, der er stillet til rådighed af tredjemand, og som arbejder i virksomheden.

 

B. Identifikation og vurdering af risiko for større uheld: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til systematisk identifikation af risici for større uheld i forbindelse med såvel normal som unormal drift, herunder vurdering af sandsynligheden for og de mulige konsekvenser af sådanne uheld.

 

C. Driftskontrol: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer og instruktioner for sikker drift, herunder vedligehold af anlæg, processer, udstyr samt sikkerhed i forbindelse med midlertidige driftsstop.

 

D. Kontrol af ændringer: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til planlægning af såvel ændringer i eksisterende anlæg eller lagre, som ved konstruktion af nye anlæg, processer eller lagre.

 

E. Håndtering af nødsituationer: Gennem systematiske analyser, at fastlægge og gennemføre procedurer til identifikation af forudsigelige nødsituationer.

 

F. Løbende overvågning af opfyldelsen af de målsætninger, der er opstillet i sikkerhedsdokumentet, samt krav om ændringer, hvor dette viser sig at være påkrævet, herunder dokumentation af ledelsens gennemgang og ajourføring af sikkerhedsdokumentet. Endvidere beskrives procedurer og metoder til undersøgelse af større uheld, eller tilløb til sådanne uheld og forebyggende opfølgning på grundlag af undersøgelsens resultat, navnlig hvor der er tale om svigt i beskyttelsesforanstaltningerne, samt undersøgelse og opfølgning heraf.

II. Redegørelse for virksomhedens miljø

A. Beskrivelse af virksomhedens beliggenhed og omgivelser, samt øvrige oplysninger, som er nødvendige for at bedømme virksomhedens risikomæssige forhold.

B. Identificering af anlæg og andre aktiviteter på virksomheden, som kan udgøre en fare for et større uheld.

C. Beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld.

III. Beskrivelse af virksomheden

A. Beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og produktioner i de dele af virksomheden, som er vigtige ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Beskrivelse af årsager til risici for større uheld samt de forhold, hvorunder et sådant uheld kan indtræffe, samt en beskrivelse af de planlagte forebyggende foranstaltninger.

B. Beskrivelse af processer, navnlig driftsbetingelserne

C. Beskrivelse af de farlige stoffer:

 

1) Mængderne af farlige stoffer herunder:

– identifikation af de farlige stoffer: Kemisk navn, CAS-nummer, navn efter IUPAC-nomenklaturen

– den maksimale mængde af det eller de stoffer, der er til stede, eller som kan være til stede.

2) Fysiske, kemiske og toksikologiske karakteristika samt angivelse af såvel umiddelbare som senere risici for mennesker eller miljø

3) Fysisk og kemisk opførsel under normale anvendelsesbetingelser og forudsigelige uheldsbetingelser.

IV. Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmidler

A. Beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og mulighederne eller betingelserne for at de kan indtræffe, herunder en oversigt over hændelser, der kan have indflydelse på initiering af disse scenarier, hvad enten årsagerne er interne eller eksterne forhold.

B. Vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de identificerede mulige større uheld, der viser de områder, der vil kunne blive berørt af et uheld på virksomheden.

C. Beskrivelse af de tekniske specifikationer og det udstyr, der er installeret med henblik på anlæggenes sikkerhed.

V. Beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld

A. Beskrivelse af det udstyr, der er opstillet i forbindelse med anlægget for at begrænse følgerne af større uheld.

B. Beskrivelse af håndtering af nødsituationer.

C. Beskrivelse af de ressourcer, der kan mobiliseres internt og eksternt.Bilag 3

Data og oplysninger, der skal foreligge i sikkerhedsrapporten, jf. § 10

Sikkerhedsrapporten skal påvise et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. Sikkerhedsrapporten skal beskrive, hvordan virksomheden vil forebygge større uheld og begrænse konsekvenserne af større uheld, og ved et sikkerhedsledelsessystem beskrive, hvordan virksomheden sikrer, at dette bliver gennemført.

Sikkerhedsrapporten skal udarbejdes skriftligt og omfatte virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Oplysningerne om virksomhedens sikkerhedsledelsessystem skal omfatte den del af virksomhedens organisation, der har ansvaret for såvel planlægning som arbejdets udførelse, herunder anvendelse af ressourcer, processer og procedurer, der er væsentlige for at efterleve virksomhedens politik for forebyggelse af større uheld.

Sikkerhedsrapporten skal udarbejdes med henblik på at:

a) godtgøre, at der er iværksat en plan for forebyggelse af større uheld og et sikkerhedsledelsessystem til gennemførelse heraf,

b) godtgøre, at faren for større uheld er identificeret, og der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld for mennesker og miljø,

c) godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, bygningen, driften og vedligeholdelsen af anlæg, lagre, udstyr og kommunikations- og servicesystemer, der har indflydelse på faren for større uheld på virksomheden,

d) godtgøre, at der er udarbejdet interne beredskabsplaner, og give de oplysninger, der er nødvendige for at udforme den eksterne plan med henblik på at træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af større uheld,

e) godtgøre, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe afgørelser om placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller udviklingen omkring bestående virksomheder, og

f) navnene på de virksomheder eller organisationer, der har medvirket ved udarbejdelsen af rapporten, skal oplyses.

Sikkerhedsrapporten skal indeholde:

I. Oplysninger om virksomhedens ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld

A. Organisation og personale: Opgaver og ansvar for det personale, der skal forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen. Fastlæggelse af dette personales uddannelsesbehov og gennemførelse af den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og af personale, der er stillet til rådighed af tredjemand, og som arbejder i virksomheden

B. Identifikation og vurdering af risiko for større uheld: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til systematisk identifikation af risici for større uheld i forbindelse med såvel normal som unormal drift, herunder vurdering af sandsynligheden for – og de mulige konsekvenser af sådanne uheld.

C. Driftskontrol: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer og instruktioner for sikker drift, herunder vedligehold af anlæg, processer, udstyr samt sikkerhed i forbindelse med midlertidige driftsstop.

D. Kontrol af ændringer: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til planlægning af såvel ændringer i eksisterende anlæg og lagre, som ved konstruktion af nye anlæg, processer og lagre.

E. Beredskabsplanlægning: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til identifikation af forudsigelige nødsituationer gennem systematiske analyser samt udarbejdelse, afprøvning og revision af beredskabsplaner for at kunne imødegå og reagere korrekt på sådanne nødsituationer, samt for at kunne sørge for specifik uddannelse af det involverede personale i virksomheden og relevant personale stillet til rådighed af tredjemand, hvor personalet jævnligt arbejder i virksomheden.

F. Løbende overvågning af validiteten af sikkerhedssystem: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer for løbende evaluering af opfyldelsen af de målsætninger, der er opstillet i sikkerhedsledelsessystemet, samt krav om ændringer, hvor dette viser sig at være påkrævet. Endvidere beskrives procedurer og metoder til undersøgelse af større uheld, eller tilløb til sådanne uheld og forebyggende opfølgning på grundlag af undersøgelsernes resultat, navnlig hvor der er tale om svigt i beskyttelsesforanstaltningerne, samt undersøgelse og opfølgning heraf.

G. Revision og evaluering: Procedure for periodisk gennemgang og vurdering af sikkerhedsledelsessystemets effektivitet og hensigtsmæssighed, herunder dokumentation af ledelsens gennemgang og ajourføring af sikkerhedsledelsessystemet.

II. Redegørelse for virksomhedens miljø

A. Beskrivelse af virksomhedens beliggenhed og dens omgivelser, herunder den geografiske beliggenhed, de meteorologiske, geologiske, hydrografiske data og eventuelt dens historie.

B. Identificering af anlæg og andre aktiviteter i virksomheden, som kan udgøre en fare for et større uheld.

C. Beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld.

III. Beskrivelse af virksomheden

A. Beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og produktioner i de dele af virksomheden, som er vigtige ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, beskrivelse af årsager til risici for større uheld, samt af de forhold, hvorunder et sådant uheld kunne indtræffe, tillige med en beskrivelse af de planlagte forebyggende foranstaltninger.

B. Beskrivelse af processer, navnlig driftsbetingelserne.

C. Beskrivelse af de farlige stoffer:

1) mængderne af farlige stoffer herunder:

– identifikation af de farlige stoffer: kemisk navn. CAS-nummer, navn efter IUPAC-nomenklaturen,

– den maksimale mængde af det eller de stoffer, der er til stede, eller som kan være til stede,

2) fysiske, kemiske og toksikologiske karakteristika samt angivelse af såvel umiddelbare som senere risici for mennesker eller miljø,

3) fysisk og kemisk opførsel under normale anvendelsesbetingelser og forudseelige uheldsbetingelser.

IV. Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmidler

A. Detaljeret beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og mulighederne eller betingelserne for, at de kan indtræffe, herunder en oversigt over hændelser, der kan have indflydelse på initiering af disse scenarier, hvad enten årsagerne er interne eller eksterne forhold.

B. En vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de identificerede mulige større uheld, herunder kort, afbildninger eller tilsvarende beskrivelser, der viser de områder, der vil kunne blive berørt af et uheld på virksomheden.

C. Beskrivelse af de tekniske specifikationer og det udstyr, der er installeret med henblik på anlæggenes sikkerhed.

V. Beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld

A. Beskrivelse af det udstyr, der er opstillet i forbindelse med anlægget for at begrænse følgerne af større uheld.

B. Tilrettelæggelse af alarmering og indsats.

C. Beskrivelse af de ressourcer, der kan mobiliseres internt eller eksternt.

D. Sammenfatning af de i punkterne A, B og C oven for beskrevne forhold, som er nødvendig for at udarbejde den interne beredskabsplan, der er nævnt i § 11.

VI. Et ikke-teknisk resume af sikkerhedsrapportenBilag 4

Retningslinier for, hvornår der kan ske begrænsning i sikkerhedsrapportens eller sikkerhedsdokumentets indhold i henhold til § 9, stk. 2 eller § 10, stk. 3

Mindst et af nedennævnte kriterier skal være opfyldt.

1. STOFFETS FYSISKE TILSTAND

De omhandlede stoffer foreligger i fast tilstand, således at udslip af stof eller energi, som kan medføre fare for et større uheld under normale eller usædvanlige forhold, der med rimelighed kan forudses, ikke kan forekomme.

2. EMBALLERINGSFORM OG OPBEVARING.

De omhandlede stoffer er emballeret eller opbevaret på en sådan måde og i sådanne mængder, at det størst mulige udslip ikke kan medføre fare for et større uheld.

3. PLACERING OG MÆNGDER

De omhandlede stoffer findes i sådanne mængder og i sådanne afstande fra andre farlige stoffer (på eller uden for virksomheden), at de hverken selv udgør fare for et større uheld eller kan initiere et større uheld med andre farlige stoffer.

4. KLASSIFIKATION

De omhandlede stoffer er defineret som farlige stoffer i medfør af deres klassifikation i bilag 1, del 2, i denne bekendtgørelse, men de kan ikke udgøre fare for et større uheld, og deres generiske klassifikation er derfor uhensigtsmæssig i forbindelse med bekendtgørelsens anvendelse.Bilag 5

Data og oplysninger, der skal indgå i de interne beredskabsplaner, jf. § 11

Beredskabsplaner udarbejdes, afprøves og revideres med henblik på at reagere korrekt i nødsituationer. Dette kræver specifik instruktion og/eller oplæring af alle, der arbejder på virksomheden, eller regelmæssigt befinder sig på denne.

a) Navn og stilling på de personer, der er bemyndiget til at sætte beredskabsprocedurerne i gang, og på den person, der er ansvarlig for og koordinerer den uheldsbegrænsende indsats på virksomheden.

b) Navn og stilling på den person, der er ansvarlig for forbindelsen med den myndighed, hvorunder den eksterne beredskabsplan hører.

c) For forudselige forhold eller hændelser, som vil kunne spille en væsentlig rolle som årsag til et større uheld: En beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge de pågældende situationer eller hændelser og begrænse følgerne heraf, herunder en beskrivelse af sikkerhedsudstyret og ressourcer, der er til rådighed.

d) Foranstaltninger til begrænsning af risikoen for personer på virksomheden, herunder alarmsystemer, og oplysninger om, hvordan personer på virksomheden skal forholde sig i tilfælde af alarm.

e) Besøgende skal orienteres om sikkerhedsforhold.

f) Plan for hurtig alarmering af Redningsberedskabet i tilfælde af større uheld, oplysninger som den første alarmering bør indeholde, og planer til formidling af mere detaljerede oplysninger, efterhånden som de foreligger.

g) Planer til uddannelse af medarbejdere i de opgaver, de forventes at skulle udføre, og om nødvendigt koordineret med Redningsberedskabet.

h) Eventuelle aftaler om at yde bistand med uheldsbegrænsende foranstaltninger uden for virksomheden.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 96/82/EØF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, EF-Tidende 1997 nr. L 10/13-33, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF, EF-Tidende 2003 nr. L 345/97 og Kommissionens beslutning 98/433/EF om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til direktivets artikel 9, EF-Tidende 1998, nr. L 192/19.