Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed

 

I medfør af § 53, stk. 8 og § 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og personkreds

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for medlemmer, som alene eller sammen med andre driver selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse.

Kapitel 2

Begreber

Selvstændig virksomhed

§ 2. Selvstændig virksomhed drives ved beskæftigelse for egen eller ægtefællens regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte.

Stk. 2. Beskæftigelsen anses altid for selvstændig virksomhed, hvis pågældende

1) har ansat arbejdskraft,

2) har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle,

3) har foretaget varelagernedskrivninger,

4) har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende,

5) er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation, eller

6) er omfattet af mindst 2 af forholdene i stk. 3.

Stk. 3. Beskæftigelsen vil som udgangspunkt blive anset for selvstændig virksomhed, hvis pågældende

1) eller virksomheden er momsregistreret, eller ydelsen faktureres med tillæg af moms,

2) skattemæssigt angiver over-/underskud af selvstændig virksomhed,

3) på selvangivelsen for et givet indkomstår har tilkendegivet, at indkomsten ønskes beskattet efter virksomhedsskatteloven, eller

4) er deltager i et interessentskab.

Stk. 4. I øvrige tilfælde foretages en konkret vurdering efter stk. 1.

Selskaber

§ 3. Beskæftigelse i et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, jf. stk. 2, 4 og 5, anses for selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Afgørende indflydelse foreligger, hvis pågældende eller dennes ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie, jf. stk. 3, er indehaver af

1) mindst 50 % af selskabskapitalen,

2) mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi,

3) en bestemmende andel af selskabets kapital,

4) en bestemmende andel af stemmerne i selskabet, eller

5) mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende eller ægtefællen tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.

Stk. 3. Som »nærmeste familie« i stk. 2 anses pågældendes eller ægtefællens børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Stk. 4. En person, der ikke er omfattet af stk. 2, anses dog for at have afgørende indflydelse på selskabet, hvis selskabskapitalen i det væsentlige er ligeligt fordelt mellem højst 10 kapitalindehavere, og der foreligger et personligt, driftsmæssigt samvirke mellem disse. Tilsvarende gælder ved mere end 10 kapitalindehavere, hvis selskabet udgør en sammenslutning af erhvervsdrivende, som viderefører deres hidtidige virksomheder.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse, hvis pågældende eller dennes ægtefælle er indehaver af kapital i et eller flere selskaber, som dominerer det selskab, hvor pågældende er beskæftiget.

Medarbejdende ægtefæller

§ 4. En person, der uden at være medejer arbejder i ægtefællens virksomhed, anses kun for selvstændig erhvervsdrivende efter bestemmelserne i §§ 2 og 3, hvis

1) der er under 20 ansatte i virksomheden,

2) pågældende har en overordnet stilling, eller

3) pågældende har løn- og arbejdsvilkår, der afviger fra de vilkår, der ifølge overenskomst gælder for dette eller tilsvarende arbejde.

Stk. 2. Ved opgørelsen af antal ansatte efter stk. 1, nr. 1, medregnes kun ansatte i den virksomhed, hvor den pågældende er beskæftiget og aflønnet. Ejeren af virksomheden, og eventuelle medejere og disses ægtefæller medregnes ikke ved opgørelsen.

Kapitel 3

Hovedbeskæftigelse

§ 5. Et medlem, som driver selvstændig virksomhed, jf. §§ 2-4, anses for at drive virksomheden som hovedbeskæftigelse, hvis

1) driften af virksomheden har dannet grundlag for medlemmets optagelse i eller overflytning til en a-kasse som selvstændig erhvervsdrivende, jf. dog § 6, stk. 2, eller

2) medlemmet efter en konkret vurdering må anses for at drive virksomheden som hovedbeskæftigelse.

Bibeskæftigelse

§ 6. Et medlem, som driver selvstændig virksomhed, jf. §§ 2-4, anses for at drive virksomheden som bibeskæftigelse, hvis virksomheden ikke er hovedbeskæftigelse, jf. § 5.

Stk. 2. Et medlem, som har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, jf. § 5, kan anses for have omdannet virksomheden til bibeskæftigelse, hvis medlemmet opfylder betingelserne herfor. Der henvises til bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Kapitel 4

Beskæftigelseskravet

§ 7. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, hvis medlemmet godtgør, at virksomheden har været drevet i væsentligt omfang, jf. lovens § 53, stk. 2, litra a, og stk. 6, litra a.

Stk. 2. Ved væsentligt omfang forstås, at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge. Væsentligt omfang vurderes ud fra virksomhedens art, branche, medlemmets personlige arbejdsopgaver og arbejdstid samt virksomhedens omsætning. I vurderingen kan også indgå virksomhedens placering, åbningstid, antallet af ansatte, deres arbejdsopgaver og arbejdstid.

Stk. 3. Drift af selvstændig virksomhed i en periode med delpension kan medregnes med den nedsatte arbejdstid, der ligger til grund for tildelingen af delpension.

Stk. 4. Drift af selvstændig virksomhed i perioder, hvor medlemmet har modtaget etableringsydelse i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, eller lignende offentlige tilskud, kan ikke medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

Stk. 5. Det er en forudsætning for anvendelsen af stk. 1-3, at overskud eller underskud fra virksomheden oplyses til skattevæsenet, og at virksomheden har anmeldt lovpligtige momsangivelser.

Stk. 6. For medlemmer, der er forsikret efter lovens § 45 (kombinationsforsikring), og medlemmer, der driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, kan der for en uge højst medregnes et timetal, der svarer til den almindeligt gældende, fulde arbejdstid inden for det offentlige område.

Stk. 7. Vurderingen af, om lønarbejde udført sideløbende med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet, foretages efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

Stk. 8. Kun hele uger, hvor virksomheden har været drevet i væsentligt omfang, kan medregnes til opgørelse af beskæftigelseskravet.

Stk. 9. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse kan ikke medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

Kapitel 5

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

§ 8. Retten til dagpenge for et medlem, som driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, jf. § 6, er betinget af, at medlemmet kan sandsynliggøre, at bibeskæftigelsen til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Medlemmet skal bl.a. oplyse a-kassen om:

1) Arten og omfanget af virksomheden.

2) Ansat arbejdskraft.

3) Egen og eventuel ægtefælles eller medejers arbejdsindsats. Herunder om der er aftale om fast deling af arbejdet mellem ægtefæller eller medejere.

4) Virksomhedens omsætning og indtjening.

Stk. 2. Vurderingen efter stk. 1 skal ske på grundlag af alt arbejdet i virksomheden. Det gælder dog ikke, hvis en del af arbejdet udføres af ansat arbejdskraft, ægtefælle eller medejere, og der er aftalt fast deling af arbejdet.

Stk. 3. Retten til dagpenge er også betinget af, at medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet i det omfang, der gælder for medlemmet. Der henvises til bekendtgørelse om rådighed.

Stk. 4. Et medlem, der har haft lønarbejde i fuldt normalt omfang i mindst 26 uger lige før ledigheden og samtidig har haft bibeskæftigelse, kan opfylde stk. 3. Det er en betingelse, at virksomheden under ledighed føres videre i samme eller mindre omfang.

Stk. 5. Medlemmet skal give a-kassen besked, hvis der sker ændringer i virksomhedens drift eller omfang.

Begrænsning i dagpengeretten

§ 9. For et medlem, som har bibeskæftigelse, og som opfylder betingelserne i § 8, er retten til dagpenge efter lovens § 55 begrænset til 78 uger, jf. dog §§ 10 og 11. Kun uger, der forbruger af ydelsesperioden, indgår i beregningen af de 78 uger.

Stk. 2. Perioden på 78 uger, jf. stk. 1, regnes fra første ledige dag, hvor medlemmet får ydelser eller deltager i tilbud, der er omfattet af lovens § 55, stk. 5, og samtidig har bibeskæftigelse. Perioder, hvor der er udbetalt feriedagpenge, sidestilles med ledighed, selv om medlemmet er i arbejde.

Stk. 3. Hvis medlemmet har haft bibeskæftigelse i en periode inden for de seneste 78 uger før virksomheden er begyndt eller genetableret, skal de 78 uger efter stk. 1 reduceres med en tilsvarende periode.

Stk. 4. Ret til en ny periode med dagpenge efter stk. 1 er betinget af:

1) At et medlem, der er forsikret for fuld tid, har haft arbejde som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 26 uger inden for de sidste 18 måneder. Det gælder også, hvis medlemmet i en tilsvarende periode har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

2) At et medlem, der er forsikret for deltid, har haft arbejde som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 17 uger inden for de sidste 18 måneder.

Stk. 5. Arbejde, der én gang er regnet med til en ny periode med dagpenge efter stk. 4, kan ikke regnes med i en senere opgørelse.

§ 10. Undtaget fra dagpengebegrænsningen efter § 9 er en deltidslandbruger, der har sin bopæl på landbruget, hvis

1) medlemmet har drevet deltidslandbruget forud for ledigheden,

2) deltidslandbruget ikke udvides under ledigheden,

3) der på jorden ikke dyrkes andet end korn, frøafgrøder, grovfoderafgrøder og kartofler,

4) eventuelt husdyrhold for det meste er til eget forbrug,

5) der ikke er ansat fremmed arbejdskraft, jf. dog stk. 2, og

6) medlemmet sandsynliggør, at deltidslandbruget til enhver tid kan drives uden for normal arbejdstid, og samtidig skriftligt på tro og love erklærer at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Stk. 2. A-kassen kan i ganske særlige tilfælde godkende, at der er ansat én fremmed medhjælper eller, at der i mindre omfang ydes hjælp fra maskinstation. Godkendelsen skal ske efter de retningslinier, der gælder for efterlønsmodtagere, der driver selvstændig virksomhed efter reglen om højst 962 timers arbejde. Der henvises til bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn.

§ 11. Undtaget fra dagpengebegrænsningen efter § 9 er et medlem, der driver følgende former for virksomhed:

1) Virksomhed, som ikke drives regelmæssigt og mere end midlertidigt. Dog kun, hvis der ikke er tale om indledning til en mere varig drift af virksomheden.

2) Fritidsfiskeri, hvis det personlige arbejde, der er forbundet med fiskeriet er af ringe omfang.

3) Biavl med højst 15 bistader.

4) Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Medlemmet må kun i mindre omfang personligt udføre administration, små reparationer og viceværtfunktioner.

5) Underordnet deltagelse af ringe omfang i ægtefællens virksomhed. Deltagelsen må ikke have indflydelse på virksomhedens drift.

6) Fredskov på højst 5 hektar. Fredskoven skal ligge på medlemmets faste bopæl eller fritidsbopæl.

7) Egen vindmølle, når medlemmets arbejde herved er helt ubetydeligt.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006. 1)

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 73 af 9. februar 2004 om udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ophæves, dog ikke §§ 6-7. 2)

Arbejdsdirektoratet, den 14. december 2005

Jesper Hartvig Pedersen

/Jørgen Kappel

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.

2) Dette indebærer, at ændringsbekendtgørelserne nr. 848 af 11. august 2004 og nr. 919 af 3. oktober 2005 samtidig ophæves.

Redaktionel note
  • §§ 6-7 i bekendtgørelse nr. 73 af 9. februar 2004 ophæves ikke.
  • Arbejdsdirektoratets hjemmeside www.adir.dk