Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

(Personer ansat i fleksjob undtages fra beskæftigelseskravet for ret til dagpenge ved sygdom)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres »til lov.« til: »til lov, eller«.

2. I § 4, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) er ansat i fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

3. I § 17, stk. 1, ændres »i § 4.« til: »i § 4, stk. 1, nr. 1-4.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2006 og finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er den 1. januar 2006 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Claus Hjort Frederiksen