Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i
forbindelse med lægebehandling, der er begæret af
Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen

 

I medfør af § 38, stk. 5, i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring fastsættes:

§ 1. Tilskadekomne har ret til at få betalt udgifter i forbindelse med lægeundersøgelse og lægebehandling mv., jf. lovens § 38, efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Rejseudgifter i forbindelse med lægeundersøgelse mv., som ikke er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen, kan desuden betales efter anmodning, når der er tale om oplysninger, som Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen selv ville have indhentet for at få belyst arbejdsskaden.

Fælles regler

§ 3. I sager om ulykkestilfælde betales udgifterne af forsikringsselskabet. I sager om erhvervssygdomme betales udgifterne af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne kan tage stilling til, om betingelserne for at få betalt udgifter efter § 38, stk. 2 og stk. 3, foreligger, uden at sende sagen til Arbejdsskadestyrelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kan forsikringsselskabet ikke tage stilling efter stk. 2, eller er den tilskadekomne ikke tilfreds med forsikringsselskabets beslutning, jf. stk. 2, skal forsikringsselskabet sende sagen til Arbejdsskadestyrelsen med anmodning om en afgørelse. Samtidig underretter forsikringsselskabet den tilskadekomne om sagens stilling.

Rejseudgifter

§ 4. Tilskadekomne kan få betalt rejseudgifter i forbindelse med lægeundersøgelse mv., når tilskadekomne opfylder sin pligt til at medvirke til sagens oplysning.

§ 5. Tilskadekomne kan mod dokumentation få betalt udgifter til offentlig transport (tog på 2. klasse eller bus) eller egen bil. Hvis tilskadekomne bruger egen bil, ydes kr. 1,78 pr. kilometer, jf. Finansministeriets, Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen med senere reguleringer.

Stk. 2. Tilskadekomne kan mod dokumentation få betalt udgift til taxa eller særlig sygetransport, hvis pågældende på grund af helbredet ikke kan benytte offentlig transport eller egen bil.

Måltider og overnatning mv.

§ 6. Tilskadekomne kan mod dokumentation få betalt rimelige udgifter til måltider og lignende, hvis pågældende på grund af undersøgelsen mv. skal være væk fra sin bopæl i mere end 5 timer.

Stk. 2. Tilskadekomne kan mod dokumentation få betalt udgifter til nødvendig overnatning uden for hjemmet i form af time- og dagpenge samt tilskud til overnatning på hotel, jf. Finansministeriets, Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen med senere reguleringer.

Stk. 3. Ovenstående betales efter følgende takster:

1) Timepenge: 14,92 kr.

2) Dagpenge: 358,00 kr.

3) Overnatning i hovedstadsområdet: 905,00 kr.

4) Overnatning i den øvrige del af landet: 745,00 kr.

Stk. 4. Tilskadekomne kan også få time- og dagpenge under indlæggelse til observation på sygehus eller lignende institutioner. Dette gælder ikke under sygeophold i øvrigt.

Tabt arbejdsfortjeneste

§ 7. Tilskadekomne har ret til at få betaling for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved fravær fra arbejde i mindst 2 timer på grund af lægeundersøgelse mv.

Stk. 2. Tilskadekomne kan dog maksimalt få et beløb pr. time på 209,86 kr., svarende til den maksimale årsløn efter § 24, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring divideret med det normale antal arbejdstimer.

§ 8. Tilskadekomne frivilligt sikrede kan få et beløb pr. time på 149,97 kr.

Stk. 2. Mod dokumentation kan betales et højere beløb pr. time, dog maksimalt det i § 7, stk. 2, nævnte beløb. Krav herom skal fremsendes inden 4 uger fra meddelelse om udbetaling efter stk. 1.

§ 9. Betaling af udgifter efter lovens § 38 sker efter taksterne på undersøgelsestidspunktet.

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. januar 2006 og har virkning fra 1. januar 2006.

Arbejdsskadestyrelsen, den 5. januar 2006

Carl Georg Röser

/Ole Pontoppidan