Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Et medlem tilmeldte sig AF elektronisk den 2. juni 2003 og fik en kvittering, som han medsendte sine dagpengekort. A-kassen udbetalte på dette grundlag dagpenge. Ved bestandskørsel i august 2003 blev det konstateret, at han ikke var registreret som ledig i AF.
AF erkendte, at AF ved en edb fejl ikke havde registreret medlemmet i AMANDA.
Kassen anmodede om refusion for de med urette udbetalte dagpenge.
Direktoratet fandt at kassen ikke kunne få refusion, idet den ved at udvise større agtpågivenhed kunne have undgået fejludbetalingen. A-kassen kunne have sikret sig at den havde modtaget en T-meddelelse fra AF.
Ankenævnet fandt, at dagpengene var udbetalt med rette. Ankenævnet henviste til at medlemmet i overensstemmelse med sin kvittering fra AF var tilmeldt AF som ledig og nævnet fandt at medlemmet måtte anses som ledig jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 57, stk. 4.
Den fulde tekst

Refusion – tilmelding – AF’s fejl – kassens agtpågivenhed

 

 

Ankenævnet har behandlet Deres klage om fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med overgang til efterløn på møde den xxx.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

Der skal ikke ske fradrag i Deres efterløn for den fratrædelsesgodtgørelse, De har modtaget som led i den frivillige fratrædelsesordning, De har aftalt med XX.

Ankenævnet lægger ved afgørelsen til grund, at De søgte Deres afsked som tjenestemand hos XX i februar 2003, og at Deres arbejdsgiver imødekom Deres ansøgning, således at De blev bevilget afsked ved udgangen af juni måned 2003 med forhøjelse af pensionsalderen og en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn i henhold til en fratrædelsesordning, som XX tilbød ansatte, der selv sagde deres stilling op i forbindelse med personaleindskrænkninger.

Ankenævnet lægger ved afgørelsen vægt på udtalelse af 6. januar 2004 fra Personalestyrelsen om, at det hverken principielt eller i praksis generelt kan lægges til grund, at afsked med rådighedsløn vil være en umiddelbar konsekvens af, at der ikke konkret er blevet indgået en aftale om frivillig fratræden.

Personalestyrelsen begrundede denne opfattelse med, at formålet med Finansministeriets aftale med tjenestemændenes centralorganisationer om bl.a. frivillig fratræden er at skabe mulighed for en fleksibel personaletilpasning i tilfælde, hvor ansættelsesmyndigheden vurderer, at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige eller i de særlige tilfælde, hvor personaletilpasninger kan forudses at blive nødvendige for at rette op på en skæv aldersfordeling. Det er også et personalepolitisk sigte med reglerne om frivillig fratræden at give mulighed for, at en nødvendig personalereduktion i videst muligt omfang kan ske frivilligt.

Personalestyrelsen tilføjede, at det har formodningen imod sig, at der kan indgås aftale om frivillig fratræden med en medarbejder, hvis der er en til vished grænsende sandsynlighed for, at den pågældende ellers ville blive afskediget med rådighedsløn og efterfølgende pension, idet de samlede økonomiske vilkår i sidstnævnte tilfælde er væsentligt gunstigere end i førstnævnte tilfælde.

Ankenævnet finder på denne baggrund ikke, at fratrædelsesgodtgørelsen kan anses for løn eller rådighedsløn m.v. eller en ydelse, der træder i stedet herfor.

Der er således ikke hjemmel til at foretage fradrag for fratrædelsesgodtgørelsen i Deres efterløn efter § 36, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om fleksibel efterløn.

Der henvises til

– Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., § 74 h, jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. september 2002,

– Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 594 af 22. juni 2001 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1208 af 18. december 2002, § 36.

Ankenævnet tiltræder således direktoratets afgørelse af 7. november 2003.

På ankenævnets vegne

Kirsten Worm

fuldmægtig

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsløshedskassen

Arbejdsdirektoratet