Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde
med stoffer og materialer

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer foretages følgende ændringer:

1. § 8 affattes således:

» § 8. Recirkulation af udsuget luft med indhold af stofferne eller materialerne må ikke finde sted, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forbudet mod recirkulation gælder ikke for udsuget luft, der stammer fra arbejdsprocesserne, omfattet af § 35, stk. 5 og stk. 6, i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2006.

Arbejdstilsynet, den 22. juni 2006

Jens Jensen

/Charlotte Skjoldager