Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indkomstår 2006
Bilag 2 Indkomstår 2005
Bilag 3 Indkomstår 2004
Den fulde tekst

Teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om
arbejdsskadesikring for skader indtruffet den 1. januar 2006
eller senere

 

BE1703_1.GIF Size: (137 X 269) 2006 Journalnummer 06-32-70 ; " v:shapes="_x0000_s1026"> Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste inklusive naturalydelser i året før arbejdsskaden. Kun når særlige ansættelsesforhold gør sig gældende, eller når tilskadekomne på grund af sygdom ikke har været beskæftiget hos arbejdsgiveren til samme løn i hele det foregående år eller når tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før erhvervssygdommen er anmeldt, fastsættes årslønnen efter skøn.

Der henvises i øvrigt til Arbejdsskadestyrelsens Vejledning om fastsættelse af årsløn og Vejledning om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller.

Årslønnen fastsat efter nedenstående regler må aldrig overstige det løntalsregulerede maksimumbeløb (396.000 kr.), jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 989 af 19. oktober 2005, og afrundes altid til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb.

1. Unge personer og unge personer under uddannelse

Som udgangspunkt benyttes tilskadekomnes alder på afgørelsestidspunktet. Hvis erstatningen udbetales i form af en løbende ydelse, benyttes tilskadekomnes alder på tidspunktet for ydelsens begyndelse.

Hvis tilskadekomne er 13 år eller derunder, fastsættes årslønnen til den løntalsregulerede minimumsårsløn (148.000 kr.), jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 989 af 19. oktober 2005.

Hvis tilskadekomne er fyldt 14 år, men endnu ikke 18 år, beregnes årslønnen på følgende måde:

minimumsårsløn +
[ (alder – 13) / 5 ] ´ (forventet årsløn som 18-årig – minimumsårsløn)

og afrundes til nærmeste med 1000 delelige kronebeløb.

Den forventede årsløn som 18-årig fastsættes efter forholdene på arbejdsskadens tidspunkt.

Årslønnen, udregnet efter ovenstående regler, anvendes kun ved beregning af erstatning indtil tilskadekomnes fyldte 18. år. Fra det fyldte 18. år anvendes den årsløn tilskadekomne ville kunne forvente at opnå som 18-årig, eller, hvis tilskadekomne var under uddannelse da arbejdsskaden indtrådte, den årsløn tilskadekomne ville kunne forvente at opnå efter uddannelsens afslutning, fastsat efter forholdene på arbejdsskadens tidspunkt, hvis skaden ikke var indtruffet.

Hvis der ikke foreligger oplysninger om den indtægt, som tilskadekomne kunne forvente at opnå som 18-årig eller efter uddannelsens afslutning, hvis skaden ikke var indtruffet, fastsættes tilskadekomnes årsløn til 283.000 kr., svarende til et beregnet udtryk for gennemsnitslønnen for arbejdere i hele landet (»normalårslønnen«).

Eksempel:

 

 

 

Årsløn som 18-årig

 

 

 

396.000 kr.

325.000 kr.

283.000 kr.

225.000 kr.

200.000 kr.

 

13 år

148.000 kr.

148.000 kr.

148.000 kr.

148.000 kr.

148.000 kr.

 

14 år

198.000 kr.

183.000 kr.

175.000 kr.

163.000 kr.

158.000 kr.

Alder

15 år

247.000 kr.

219.000 kr.

202.000 kr.

179.000 kr.

169.000 kr.

 

16 år

297.000 kr.

254.000 kr.

229.000 kr.

194.000 kr.

179.000 kr.

 

17 år

346.000 kr.

290.000 kr.

256.000 kr.

210.000 kr.

190.000 kr.

2. Personer, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Ved indførelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) er der foretaget ændringer i skattelovgivningen, som medfører, at lønindkomst indtjent ved ansættelse ombord på skibe registreret i DIS i princippet er skattefri.

Ved fastsættelsen af årslønnen for personer omfattet af DIS-overenskomst indgået af en dansk faglig organisation, jf. lov om Dansk Internationalt Skibsregister § 10, stk. 2, er der derfor behov for at justere den optjente DIS-indkomst, så indkomsten kommer til at svare til lønniveauet for søfarende ansat uden for DIS-området.

Oplysninger om årslønnen indhentes fra forskellige kilder, f.eks. de månedlige hyresedler eller skattevæsenets årsopgørelse.

Justering af DIS-indkomst skal ske efter fradrag af bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Et eventuelt udbetalt kompensationstillæg skal også fratrækkes. Kompensationstillæg kan udbetales til den enkelte søfarende som erstatning for værdien af mistede individuelle skattefradrag som følge af skattefriheden. Fastsættelsen af kompensationstillæg til søfarende med DIS-indkomst varetages af Udligningskontoret for Dansk Søfart.

Hvis skattemyndighedernes oplysninger fra indkomstårene 1999 eller tidligere benyttes ved fastsættelsen af årslønnen, skal den skattemæssige værdi af fri kost ombord ligeledes fratrækkes DIS-indkomsten, før justering foretages.

Justering af DIS-indkomst foretages herefter ved brug af særlige skalatrin og omregningsfaktorer, der afhænger af, om den søfarende har sejlet i udenrigsfart, nærfart eller begrænset fart. Skalatrin og omregningsfaktorer til justering af DIS-indkomst opgjort på årsbasis er for de seneste tre indkomstår angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Den justerede årlige indkomst omregnes til indkomst før arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag ved at dividere den justerede indkomst med omregningsfaktorer, der ligeledes er angivet i bilagene til denne vejledning.

Ved den endelige fastsættelse af årslønnen tillægges samlet bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt værdi af fri kost. Værdien af fri kost pr. dag er for de seneste tre indkomstår ligeledes angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Eksempel:

En søfarende under DIS-ordningen i udenrigsfart kommer til skade i maj 2006. Af arbejdsgiver bliver det oplyst, at DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) for perioden januar-april 2006 udgør 72.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 5.000 kr. For perioden maj-december 2005 udgør DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) 145.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 12.000 kr.

DIS-indkomster efter fradrag af kompensationstillæg udgør herefter 67.000 kr. (4 måneder af 2006) og 133.000 kr. (8 måneder af 2005). Omregnet til helårsbasis udgør indkomsterne 201.000 kr. (2006) og 199.500 kr. (2005). Disse indkomster justeres som følger:

År 2006:

95.400 ´ 1,00 + 104.135 ´ 1,63 + 1.465 ´ 1,81 = 267.791,70 kr.

267.791,70 kr. / 0,92 = 291.077,93 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden januar-april 2006 udgør herefter:

291.077,93 kr. ´ 4/12 = 97.025,98 kr.

År 2005:

71.294 ´ 1,00 + 39.345 ´ 1,50 + 83.274 ´ 1,55 + 5.587 ´ 1,72 = 268.995,84 kr.

268.995,84 kr. / 0,92 = 292.386,78 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden maj-december 2005 udgør herefter:

292.386,78 kr. ´ 8/12 = 194.924,52 kr.

Af arbejdsgiver er det tillige oplyst, at de samlede indbetalte bidrag til ATP og arbejdsgiveradministreret pensionsordning for perioden maj 2005-april 2006 udgør 14.000 kr. samt at tilskadekomne har oppebåret fri kost ombord i alt 165 dage til søs i perioden fordelt på 55 dage i 2006 og 110 dage i 2005.

Værdien af fri kost bliver herefter:

55 sødage ´ 68 kr. pr. dag + 110 sødage ´ 66 kr. pr. dag = 11.000 kr.

Årsløn: 97.025,98 kr. + 194.924,52 kr. + 14.000 kr. + 11.000 kr. = 316.950,50 kr., som afrundes til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb: 317.000 kr.

3. Delvist hjemmearbejdende

Det maksimale tillæg til den faktiske årsindkomst for delvist hjemmearbejdende udgør 66.000 kr.

4. Personer uden egentligt erhverv

Årslønnen udgør 30.000 kr.

5. Værdien af kost og logi

Værdien af kost og logi udgør 30.400 kr. pr. år, jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 989 af 19. oktober 2005. Værdien af kosten alene udgør 68 kr. pr. dag i 2006.

Arbejdsskadestyrelsen, den 2. maj 2006

Ingrid Parsby



Bilag 1

Indkomstår 2006

DIS-indkomst, ej begrænset fart:

1) Årlig indkomst mellem 0 kr. – 95.400 kr. ganges med faktor 1,00.

2) Årlig indkomst mellem 95.401 kr. – 199.535 kr. ganges med faktor 1,63.

3) Årlig indkomst mellem 199.536 kr. – 228.912 kr. ganges med faktor 1,81.

4) Årlig indkomst mellem 228.913 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1349 af 15. december 2005.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1) Årlig indkomst mellem 0 kr. – 38.500 kr. ganges med faktor 1,00.

2) Årlig indkomst mellem 38.501 kr. – 177.469 kr. ganges med faktor 1,63.

3) Årlig indkomst mellem 177.470 kr. – 206.848 kr. ganges med faktor 1,81.

4) Årlig indkomst mellem 206.849 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1349 af 15. december 2005.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 68 kr.



Bilag 2

Indkomstår 2005

DIS-indkomst, udenrigsfart:

1) Årlig indkomst mellem 0 kr. – 71.294 kr. ganges med faktor 1,00.

2) Årlig indkomst mellem 71.295 kr. – 110.639 kr. ganges med faktor 1,50.

3) Årlig indkomst mellem 110.640 kr. – 193.913 kr. ganges med faktor 1,55.

4) Årlig indkomst mellem 193.914 kr. – 223.356 kr. ganges med faktoren 1,72.

5) Årlig indkomst mellem 223.357 kr. – 224.184 kr. ganges med faktoren 1,81.

6) Årlig indkomst på 224.185 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets Rundskrivelse nr. 42/04 af 16. december 2004.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, nærfart:

1) Årlig indkomst mellem 0 kr. – 53.647 kr. ganges med faktor 1,00.

2) Årlig indkomst mellem 53.648 kr. – 104.818 kr. ganges med faktor 1,50.

3) Årlig indkomst mellem 104.819 kr. – 188.092 kr. ganges med faktor 1,55.

4) Årlig indkomst mellem 188.093 kr. – 217.536 kr. ganges med faktoren 1,72.

5) Årlig indkomst mellem 217.537 kr. – 218.364 kr. ganges med faktoren 1,81.

6) Årlig indkomst på 218.365 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets Rundskrivelse nr. 42/04 af 16. december 2004.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1) Årlig indkomst mellem 0 kr. – 37.600 kr. ganges med faktor 1,00.

2) Årlig indkomst mellem 37.601 kr. – 173.402 kr. ganges med faktor 1,64.

3) Årlig indkomst mellem 173.403 kr. – 202.107 kr. ganges med faktor 1,81.

4) Årlig indkomst på 202.108 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets Rundskrivelse nr. 42/04 af 16. december 2004.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 66 kr.



Bilag 3

Indkomstår 2004

DIS-indkomst, udenrigsfart:

1) Årlig indkomst mellem 0 kr. – 70.353 kr. ganges med faktor 1,00.

2) Årlig indkomst mellem 70.354 kr. – 110.328 kr. ganges med faktor 1,50.

3) Årlig indkomst mellem 110.329 kr. – 166.144 kr. ganges med faktor 1,55.

4) Årlig indkomst mellem 166.145 kr. – 217.452 kr. ganges med faktoren 1,72.

5) Årlig indkomst mellem 217.453 kr. – 219.745 kr. ganges med faktoren 2,30.

6) Årlig indkomst på 219.746 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets Rundskrivelse nr. 03/04 af 21. januar 2004.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,91.

DIS-indkomst, nærfart:

1) Årlig indkomst mellem 0 kr. – 52.706 kr. ganges med faktor 1,00.

2) Årlig indkomst mellem 52.707 kr. – 104.508 kr. ganges med faktor 1,50.

3) Årlig indkomst mellem 104.509 kr. – 160.324 kr. ganges med faktor 1,55.

4) Årlig indkomst mellem 160.325 kr. – 211.632 kr. ganges med faktoren 1,72.

5) Årlig indkomst mellem 211.633 kr. – 213.896 kr. ganges med faktoren 2,30.

6) Årlig indkomst på 213.897 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets Rundskrivelse nr. 03/04 af 21. januar 2004.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,91.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1) Årlig indkomst mellem 0 kr. – 36.800 kr. ganges med faktor 1,00.

2) Årlig indkomst mellem 36.801 kr. – 146.960 kr. ganges med faktor 1,64.

3) Årlig indkomst mellem 146.961 kr. – 195.536 kr. ganges med faktor 1,81.

4) Årlig indkomst på 195.537 kr. og derover ganges med faktoren 2,48.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsdirektoratets Rundskrivelse nr. 03/04 af 21. januar 2004.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,91.

Værdi af fri kost pr. dag: 65 kr.