Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Dansk Blindesamfund havde på ovennævnte sag samt 16 øvrige sager på vegne sine valgte kredsformænd og kredskasserer i Dansk Blindesamfund indanket Arbejdsformidlingens afslag på personlig assistance.

Arbejdsformidlingen meddelte afslag og henviste i sin afgørelse til at de omhandlede kredsformænd og kredskasserer valgte til stillingen og at de alene modtog et skattepligtig honorar på 3,5 % af finansministeriets skalaløntrin. På denne baggrund kunne de ikke anses for ansættelse i en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår og faldt derfor uden for den personkreds som efter reglerne kunne få personlig assistance.

Arbejdsformidlingen havde forinden sin afgørelse indhentet udtalelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som bekræftede at de pågældende ikke var omfattet af personkredsen i § 11 Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Ankenævnet tiltrådte Arbejdsformidlingens afgørelse om afslag, idet Ankenævnet var enig i, at de omhandlede valgte honorarlønnede (3,5%) kredsformænd og kredskasserer ikke kunne anses for ansatte i en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. De var således ikke omfattet af personkredsen for personlig assistance.
Den fulde tekst

Sag om afslag til personlig assistance til valgte kredsformænd og kredskasserer i Dansk Blindesamfund

 

 

Ankenævnet har behandlet Deres klage over Arbejdsformidlingens (AF’s) afgørelse over afslag på personlig assistance i forbindelse med X’s arbejde som kredskasserer i Ypå møde den .

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

X er ikke berettiget til personlig assistance i forbindelse med varetagelse af hvervet som kredskasserer i Y organisation.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt vægt på at X ikke er omfattet af den personkreds, som har mulighed for personlig assistance, jf. 11, stk. 1, nr. 1-5 i bekendtgørelsen.

X opfylder ikke betingelsen under nr. 1 om ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår.

Ved denne vurdering har nævnet lagt vægt på, at X er valgt til kredskasserer i Y-organisation for 2 år, at X er honorarlønnet med en fast procentdel på 3,5 af lønnen ifølge skalatrinene på Finansministeriets lønoversigter, og at funktionærloven og ferieloven ikke gælder i ansættelsen ifølge aftalen med Y-organisation.

Nævnet finder på denne baggrund, at X ikke kan anses for ansat på ordinære løn- og ansættelsesvilkår, hvorfor X ikke er berettiget til personlig assistance.

Ankenævnet henviser til lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 418 af 10. juni 2003, §§ 1,2,4 og 5 og Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv mv., §§ 1,10 og 11.

På ankenævnets vegne

Sign.

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

X

Arbejdsformidlingen

1. Sagsforløb

X anmodede i ansøgningsskema af 4. oktober 2004 AF i Storkøbenhavn om personlig assistance i forbindelse med sit arbejde som kredskasserer i Dansk Blindesamfund.

AF forespurgte Arbejdsmarkedsstyrelsen i brev af 14. december 2004 således:

”Forespørgsel om berettigelse til personlig assistance

AF har modtaget 17 ansøgninger fra personer, der er valgt som henholdsvis kredsformænd og kredskasserere i Y-organisation. AF skal herved anmode AMS (Arbejdsmarkedsstyrelsen) om en udtalelse, om ansøgerne falder ind under bestemmelserne i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv i forhold til bevilling af personlig assistance. Der tænkes her på bekendtgørelsens kapitel 1 og 3.

Ansøgerne har på ansøgningsskemaerne oplyst en ugentlig arbejdstid på mellem 5 og op til 50 timer. Kredsformændene har oplyst arbejdsopgaverne til: Kontorarbejde, planlægning og gennemførelse af aktiviteter, rådgivning og konsulentassistance, deltagelse i møder, kurser m.m. Der er generelt søgt om assistance til læsning, skrivning, arkivering m.v., derudover har enkelte søgt til chauffør til møder og konferencer, eller assistance til møder på fremmede steder. Der er søgt om assistance i mellem 5 og 10 timer pr. uge.

Kredskasserne har oplyst arbejdsopgaverne til: kontorarbejde, bogføring, ind- og udbetalinger, arkivering, afstemninger, udarbejdelse af årsregnskab, budgettering, deltagelse i møder, kurser mm. Der er søgt om assistance til læsning, skrivning, bogføring, afstemning, arkivering mm. og der er søgt assistance i mellem 2 og 10 timer pr. uge.

Til orientering vedlægges kopi af to af ansøgningerne til henholdsvis formand og kasserer.

Y-organisation har oplyst, at kredskasserere og kredsformænd er valgt i Y til opgaverne for en periode på to år ad gangen. Det er endvidere oplyst at der udbetales et skattepligtigt honorar for opgaven, som udgør en procentdel (3,5 %) af skalatrinene på Finansministeriets lønoversigter. Det fremgår endvidere, at ferieloven og funktionærloven ikke er gældende. ”Standardaftale” for henholdsvis kredsformænd og kasserere vedlægges.

Det kan orienterende oplyses, at der ikke er tale om ansættelse i fleksjob eller job med løntilskud (skånejob). Mange af ansøgerne har angivet, at de modtager førtidspension.

AF ønsker en vurdering af om et valgt medlem i Y, som er honorarlønnet, ifølge ovenstående kan anses som omfattet af mulighederne for bevilling af personlig assistance efter reglerne i bekendtgørelse om kompensation til handicap m.v., herunder § 11,1). Det er i denne forbindelse regionens opfattelse, at der ikke er tale om erhverv mv. som forudsættes.”

Arbejdsmarkedsstyrelsen svarede således i brev af 23. februar 2005:

”Tak for dit brev af 14. december 2004, hvori du spørger, hvorvidt valgte medlemmer i Y, som er honorarlønnet, kan anses for at være omfattet af mulighederne for bevilling af personlig efter reglerne i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Arbejdsmarkedsstyrelsen vurderer, at ansøgerne fra Y ikke er berettiget til at få bevilget personlig assistance, da de ikke er omfattet af målgruppen i § 11 i bekendtgørelsen.”

2. Arbejdsformidlingens afgørelse

AF traf den 3. marts 2005 denne afgørelse:

”Du har ansøgt om bevilling af personlig assistance i forbindelse med dit job som kredskasserer i Y.

I forbindelse med ansøgningen er det oplyst, at du er valgt som kredskasserer for to år ad gangen. Det er endvidere oplyst, at der udbetales et skattepligtigt honorar for opgaven, som udgør 3,5% af skalatrinene på Finansministeriets lønoversigter. Det er endvidere oplyst, at ferieloven og funktionærloven er gældende (ferieloven og funktionærloven ikke er gældende/AMA).

Som tidligere oplyst, har AF bedt Arbejdsmarkedsstyrelsen om en vurdering af, om den valgte post som kredsformand opfylder kriterierne for bevilling af personlig assistance. AF har nu modtaget svar fra AMS, der vurderer, at der ikke er mulighed for bevilling af personlig assistance. Kopi af brevet vedlægges.

AF har herefter truffet afgørelse om, at der ikke kan bevilges personlig assistance i dit job som kredskasserer. AF vurderer, at jobbet ikke opfylder § 11 i bekendtgørelse nummer 545 af 19/6-2003 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Ifølge § 11,1) kan der søges personlig assistance, når man “søger ansættelse eller er ansat i en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår”. AF vurderer, at din stilling ikke kan anses som en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår.

Denne afgørelse kan inden fire uger fra dags dato ankes til Arbejdsmarkedets Ankenævn, Amaliegade 25, postboks 9080, 1022 København K.”

3. Klagen til ankenævnet

Y skrev i brev af 31. marts 2005:

”Vedr.: Afslag på personlig assistance.

Y skal hermed på vegne ..påklage den af AF trufne afgørelse, hvorefter der ikke bevilges personlig assistance til ovennævnte kredsformænd og kredskasserere i Y.

Y er ikke enig i den anførte begrundelse, idet vi er af den opfattelse at ansættelsen som kredsformand og kredskasserer i Y-organisation er på ordinære løn- og ansættelsesvilkår.

Vedlagt følger kopi af afslag og standardansættelsesaftale for kredsformænd og kredskasserer i Y-organisation.”

4. Nyt efter klagen

Sekretariatet for Arbejdsmarkedets Ankenævn har med henvisning til udtalelsen af 23. februar 2005 anmodet Arbejdsmarkedsstyrelsen om en uddybning af denne, herunder hvilke forhold styrelsen har tillagt vægt ved sin vurdering.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har herefter i svarbrev af 25. august 2005 anført:

”Under henvisning til Deres brev af 5. august 2005 fremsendes uddybning af Styrelsens udtalelse.

I bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. opregnes i §  11, stk.1, hvilke personer med handicap, der kan søge om personlig assistance.

I 5 punkter angives hvilke stillingskategorier, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse.

Fælles for de første 3 punkter er, at der er tale om personer, der “søger ansættelse eller er ansat i forskellige typer job.

Punkt 4 omhandler deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik, der tilbydes efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for at afklare beskæftigelsesmål og for at afdække kompetencer.

Et sådant forløb er tidsbegrænset jf. § 44 i samme lov.

Punkt 5 omhandler selvstændige erhvervsdrivende. Både personer med handicap, der påtænker at etablere selvstændig virksomhed eller allerede er selvstændige erhvervsdrivende på det almindelige arbejdsmarked.

I en forening vælges man til at bestride de forskellige hverv og det forhold, at man modtager et honorar, er ikke en ansættelse på ordinære løn- og ansættelsesvilkår, som angivet i bekendtgørelsen.”

5. Regler

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 418 af 10. juni 2003

Kapitel 1

Formål og Personkreds

§ 1. Loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme mugligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

§ 2. Loven omfatter personer, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare beskæftigelse uden kompensation efter denne lov.

Kapitel 3

Personlig assistance til handicappede i erhverv

§ 4. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af

1) synsnedsættelse er ude af stand til eller kun med uforholdsmæssigt besvær er i stand til at læse,

2) alvorligt hørehandicap har særlige behov for bistand ved udførelsen af erhverv m.v., herunder tolkebistand,

3) meget betydeligt nedsat funktion som følge af et handicap har behov for praktisk bistand ved udførelse af arbejdsfunktioner, eller

4) handicap i øvrigt har anden alvorligt nedsat funktion, der giver behov for særlig bistand i forbindelse med udøvelse af erhverv m.v.

§ 5. Personlig assistance kan ydes under beskæftigelse i

1) stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår,

2) beskæftigelse i job med løntilskud efter lov om aktiv beskæftigelses- indsats,

3) beskæftigelse i fleksjob efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller

4) deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik efter lov om aktiv beskæfti gelsesindsats.

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Kapitel 1

Formål og person kreds

§ 1. Formålet med reglerne om kompensation til handicappede i erhverv m.v. er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer ligestilles med personer uden handicap og dermed for samme muligheder for erhvervsudøvelse.

.

Kapitel 3

Personlig assistance til handicappede i erhverv m.v.

Personkreds

§ 10. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved udøvelse af erhverv m.v., og som på grund af

1) synsnedsættelse eller ordblindhed er ude af stand til eller kun med uforholdsmæssigt besvær er i stand til at læse,

2) alvorligt hørehandicap har særlige behov for bistand, herunder har behov for tolkebistand,

3) meget betydelig nedsat funktion som følge af et handicap har behov for praktisk bistand og

4) handicap i øvrigt har anden alvorligt nedsat funktion, der giver behov for særlig bistand.

Stillingskategorier mv.

§ 11. Personlig assistance kan søges af personer med handicap, som

1) søger ansættelse i en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår,

2) søger ansættelse eller er ansat i job med løntilskud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats,

3) søger ansættelse eller er ansat i fleksjob efter lov om aktiv beskæfttigelsesindsats,

4) deltager i tilbud om virksomhedspraktik efter lov om aktiv aktiv beskæftigelsesindsats,

5) påtænker at etablere selvstændig virksomhed eller er selvstændig erhvervsdrivende på det almindelige arbejdsmarked.