Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
Arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse om en tidligere arbejdsgivers ret til at tilbageholde en lønmodtagers feriegodtgørelse. En advokat for tredjemand havde ved fogedretten fået udlæg i lønmodtagerens ret til feriegodtgørelse.
Advokaten havde ikke i medfør af forvaltningsloven ret til aktindsigt i direktoratets afgørelse, i klagen og i direktoratets oversendelsesbrev, fordi akterne indeholdt oplysninger om lønmodtagerens private, økonomiske forhold.
Dokumenterne som helhed var omfattet af begrænsningen. Advokaten havde derfor heller ikke ret til aktindsigt i medfør af offentlighedsloven.
Den fulde tekst

En advokat, som havde udlæg i feriegodtgørelsen, havde ikke ret til aktindsigt i feriesagen.

 

 

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 24. august 2005.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet er enig med Arbejdsdirektoratet i, at De ikke har ret til at få aktindsigt i Arbejdsdirektoratets afgørelse om Xxs feriegodtgørelse, i Xxs advokats klagebrev og i direktoratets oversendelsesbrev til ankenævnet.

Begrundelsen er, at De ikke er part i Xxs sag om feriegodtgørelse.

Begrundelsen er endvidere, at akterne indeholder oplysninger om Xxs private forhold.

Ved vurderingen af, om De er part i sagen har Ankenævnet lagt vægt på, at sagen om feriegodtgørelse er en sag mellem Xx og hans tidligere arbejdsgiver.

Efter forvaltningsloven kan den, som er part i en sag, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

De kan ikke indtræde i Xxs ret til ferie eller feriegodtgørelse, idet en lønmodtager ifølge ferieloven ikke kan give afkald på sin ret til ferie eller feriegodtgørelse. At De har en interesse i, om Xx kan få feriegodtgørelse, medfører ikke, at De er part i sagen. De har derfor ikke ret til aktindsigt i medfør af forvaltningsloven.

Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at akterne indeholder oplysninger om Xxs private, økonomiske forhold.

Efter offentlighedsloven, kan enhver forlange aktindsigt i dokumenter oprettet af en forvaltningsmyndighed. Ifølge lovens § 12, stk.1, nr.1, gælder retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners forhold. Omfattes kun en del af et dokument af bestemmelsen i stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Vi vurderer, at begrænsningen gælder for de tre dokumenter som helhed. De har derfor heller ikke ret til aktindsigt i medfør af offentlighedsloven.

Ankenævnet henviser til § 4 i ferieloven, jf. lov nr. 395 af 31. maj 2000, til § 9 i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985 og til § 4 og § 12, stk. 1 og 2 i offentlighedsloven, jf. lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen.

Ankenævnet tiltræder således Arbejdsdirektoratets afgørelse af 30. juni 2005.

På ankenævnets vegne

Sign.

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

1. Sagsforløb

Arbejdsdirektoratet fremstillede sagen på denne måde:

”Direktoratet har den 17. juni 2005 modtaget Deres anmodning om aktindsigt i denne sag vedrørende Xx. De har bedt om aktindsigt i det omfang, De kan få det. De har henvist til, at De er udlægshaver.

Direktoratet forsøgte den 21. juni 2005 og den 23. juni 2005 at kontakte Dem i anledning af Deres henvendelse.

Den 27. juni 2005 oplyste De telefonisk på direktoratets forespørgsel, at De ikke havde kunnet træffes som følge af et udlandsophold. De oplyste, at De mente, at De som rettighedshaver i forhold til udlægget i fogedretten har ret til fuld aktindsigt, men at De i første omgang ønsker aktindsigt i direktoratets seneste afgørelse i sagen, i klagebrevet og i direktoratets oversendelsesbrev til Arbejdsmarkedets Ankenævn.”

Sekretariatet er enig i fremstillingen.

2. Arbejdsdirektoratets afgørelse

Direktoratet traf den 30. juni 2005 denne afgørelse:

”De kan ikke få aktindsigt i de nævnte breve.”

Direktoratet begrundede afgørelsen således:

”Efter direktoratets opfattelse er De ikke part i afgørelsessagen mellem Xx og dennes tidligere arbejdsgiver.

Direktoratet har herved lagt vægt på, at det forhold, at De qua udlægget kan have en interesse i Xxs mulige feriepenge, gør Dem ikke til part i den konkrete sag.

Spørgsmålet om aktindsigt skal derfor afgøres efter reglerne i offentlighedsloven, jf. lov nr. 572 af 19. december 1985, med senere ændringer.

Det fremgår af § 4, stk. 1 i offentlighedsloven, at enhver med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7-14, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Ved afgørelsen af, at De ikke kan få aktindsigt, har direktoratet lagt vægt på, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Da sagen i sin helhed må anses for at vedrøre Xxs private forhold, kan der ikke gives aktindsigt heri. Direktoratet henviser til § 12, stk. 1, nr. 1 i offentlighedsloven.”

3. Klagen til ankenævnet

De har i klagen af 4. juli 2005 anført følgende:

”Det er endog åbenbart, da kravet tilhører min klient, at min klient er part og har krav på aktindsigt.”

Med klagen var sendt kopi af Arbejdsdirektoratets afgørelse af 30. juni 2005.

4. Arbejdsdirektoratets bemærkninger til klagen

Arbejdsdirektoratet har den 29. juli 2005 udtalt, at direktoratet ikke finder, at der med klagen er kommet nye oplysninger, der kan ændre direktoratets afgørelse. Direktoratet henholder sig til begrundelsen i afgørelsen.

5. Nyt efter klagen

Intet modtaget.

6. Regler

Ferielov, jf. lov nr. 396 af 31. maj 2000

§ 4. En lønmodtager kan ikke give afkald på sin ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse efter loven, og loven kan i øvrigt ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren, medmindre andet fremgår af de øvrige bestemmelser i loven.

Stk. 2. Loven er ikke til hinder for videregående rettigheder for en lønmodtager i henhold til andre love og bestemmelser, kollektiv overenskomst, individuel aftale, sædvane m.v.

Stk. 3. I det omfang lovens bestemmelser indgår i en kollektiv overenskomst, indebærer dette, at fortolkning og brud på disse bestemmelser skal afgøres i det fagretlige system, jf. også § 44, stk. 1.

Forvaltningslov, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med.

Stk. 2. Bestemmelser om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, begrænser ikke pligten til at give aktindsigt efter dette kapitel.

Stk. 3. Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke sager om strafferetlig forfølgning af lovovertrædelser, jfr. dog § 18.

Offentlighedsloven, jf. lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen

§ 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v.

Stk. 2. Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7-11 og § 14, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke i det omfang de hensyn, der er nævnt i § 13, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med afgørende vægt taler imod.

Stk. 3. Begæring efter stk. 1 og 2 skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med.

§ 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om

enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold,

tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes.

Stk. 2. Omfattes kun en del af et dokument af bestemmelsen i stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold.