Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Ansøger, der var uddannet til sætteskipper søgte i marts 2005 om VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse i AMU-kurset ”Lastbil”

Hans a-kasse traf afgørelse om afslag på VEU-godtgørelse, da man anså uddannelsen for at ligge over erhvervsuddannelsesniveauet og dermed for høj til at berettige til VEU-godtgørelse.

Afgørelsen blev af ansøger anket til Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Arbejdsmarkedets Ankenævn ændrede a-kassens afgørelse da man fandt at uddannelsen til sætteskipper ikke oversteg niveauet for de faglige erhvervsuddannelser.

Ved vurderingen lagde Ankenævnet vægt på, at der var adskillige adgangskrav til uddannelsen, herunder 10. klasses afgangseksamen kombineret med nogen erhvervserfaring (sejltid).

Den fulde tekst

Sag om VEU-godtgørelse i forbindelse med AMU-kursus (lastbilkørekort) til sætteskipper

 

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 14. september 2005.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De er berettiget til VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse i AMU-kurset ”Lastbil” kode 42563 fra 25. april til 8. juni 2005.

BEGRUNDELSE

Efter § 4 i bekendtgørelse om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efter uddannelse er det som hovedregel en betingelse for at opnå VEU-godtgørelse, at ansøgeren ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse.

En ansøger med en højere uddannelse kan dog undtagelsesvis få ret til godtgørelse, hvis pågældende ikke har anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år (regnet fra kursets start).

Ankenævnet finder, at uddannelsen til sætteskipper ikke overstiger niveauet for de erhvervsfaglige uddannelser.

Ved denne vurdering har Ankenævnet lagt vægt på, at der er adskillige adgangskrav til uddannelsen, herunder 10. klasses afgangseksamen kombineret med nogen erhvervserfaring (sejltid).

Afgørelsen er truffet med hjemmel i §§ 1, 2, 3 og 4 i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 18. februar 2004 og §§ 1, 2 og 4 i bekendtgørelse nr. 1481 af 23. december 2004 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Nævnet ændrer således A-kassens afgørelse af 3. maj 2005.

På ankenævnets vegne

Signatur

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

A-kasse

1. Sagsforløb

De søgte i marts 2005 Deres a-kasse om VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse i AMU-kurset ”Lastbil” (kode 42563) fra 25. april til 8. juni 2005.

2. Arbejdsløshedskassens afgørelse

A-kassen traf den 4. april 2005 denne afgørelse:

”Afslag på VEU-godtgørelse

Du har søgt om at begynde på en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i perioden 25.04. 8.6.2005. Vi kan desværre ikke godkende din ansøgning og må derfor give afslag på VEU-godtgørelsen. Det skyldes, at dit uddannelsesniveau gør at du ikke har ret til godtgørelse.

Du kan i stedet søge om aktiveringsydelse for perioden – det kan du gøre ved at kontakte AF. Hvis du er på kontanthjælp eller i aktivering på kontanthjælp, skal du henvende dig til kommunen, så vil de hjælpe dig med det videre forløb.

Jeg sagde i telefonen, at du skulle høre på skolen, om uddannelsen var oprettet som SVU-berettiget. Det behøver du ikke, for SVU kan kun bevilges til efteruddannelse. Din eneste mulighed for at kunne deltage i kurset uden at miste din indkomst i perioden er altså at AF vil lave en jobplan, selv om du ikke er i den aktiveringspligtige del af dagpengeperioden.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage til hovedkontoret, hvis du ikke er enig i vores afgørelse. I så fald skal du sende klage med begrundelse senest 4 uger efter, at du har modtaget denne afgørelse. Send kla gen til:

3. Klagen over lokalafdelingens afgørelse

Jeg hedder XXX og jeg vil klage over at jeg har fået afslag på VEU-godtgørelse. Jeg blev ledig i december måned efter at jeg kom hjem efter at have været ude på en afløser hyre som styrmand i Y-shipping. Jeg gik så på AF og meldte mig ledig. Så fik jeg besked fra forbund som sagde at jeg var startet på en ny dagpenge- periode og at jeg havde ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, så jeg meldte mig til et lastbilkørekort. Jeg fik så et ansøgningsskema tilsendt fra . erhvervsskole som jeg udfyldte og sendte ansøgningen videre til . forbund som sagde god for at jeg kunne starte på kursus med start d. 25. april og slut d. 8. juni. Jeg får så nogle papirer tilsendt som jeg så sender videre til min fagforening som sender dem videre til Bornholms erhvervsskole og jeg får ikke at vide at jeg ikke kan tage sådan et kørekort. Så ringer en som hedder . til mig i går (5/4) og siger at hun ikke kan godkende sådan et kursus fordi at jeg er for veluddannet til at kunne starte på sådan et kursus. Hvorfor har jeg ikke fået det oplyst i januar da jeg sendte ansøgningen. Hvorfor hedder det, så selvvalgt kursus, hvis man alligevel ikke kan komme på sådan et kursus som man selv har valgt. Jeg kan ikke forstå hvorfor det kommer nu hvor der snart er start på skolen. Jeg kommer til at hænge på en masse ekstraudgifter i den anledning til foto og en lægeerklæring, som hvis jeg får afslag, jeg ikke kan bruge til noget som helst, jeg skal til læge på mandag d.11/4. Jeg håber at I kan nå og svare mig inden på mandag. Jeg har snakket med en som hedder . på erhvervsskolen og hun siger at det er selv som har underskrevet ansøgningen i januar som de har modtaget på skolen. Jeg kan kontaktes på telefon ...”

4. A-kassens (hovedafdelingens) afgørelse

A-kassen traf den 3. maj 2005 denne afgørelse:

”Udbetaling af VEU-godtgørelse for X

Afslag på VEU-godtgørelse

Vi har modtaget dit brev af 6. april 2005, hvor du klager over A kassens afslag på VEU-godtgørelse.

Afslaget er giver på grund af, at du er for højt uddannet i forhold til de regler, der er gældende for at kunne få VEU-godtgørelse.

Reglerne fremgår af bekendtgørelse om godtgørelse for deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse nr. 1481 af 23. december 2004 § 4, som vedlagt i kopi.

AFGØRELSE

Vi har set på det fremsendte materiale, og er enige med vores afdeling i det afslag de har givet dig.

Klagevejledning

De kan inden 4 uger fra denne afgørelse klage til Arbejdsmarkedets Ankenævn.”

5. Klagen over hovedafdelingens afgørelse

De skrev i brev af 19. maj 2005:

”Jeg hedder X og jeg vil anke afgørelsen over afslag på at få VEU-godtgørelse til at få lov til at tage et lastbilkørekort. Jeg startede på en ny dagpengeperiode i december og fik oplyst at jeg havde ret til 6 ugers selvvalgt kursus. Jeg spurgte så på AF om jeg kunne melde mig på sådan et kursus og fik den besked at det skulle der ikke være noget i vejen for, for jeg havde ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Jeg meldte mig så til kurset og fik nogle papirer tilsendt som jeg så udfylder og sender over til ., de sender dem så retur til erhvervsskolen. Jeg får så nogle nye papirer, som jeg igen udfylder og sender over, sømændene sender dem til skolen og det er alt sammen i januar måned og kurset starter 25. april og slutter 8. juni. Den 5-4 2005 bliver jeg så ringet op af en som hedder , hun siger så til mig at jeg ikke kan starte på sådan et kursus fordi at jeg er for velkvalificeret til at kunne komme med på sådan et kursus, det kan jeg ikke forstå, for hvad er for velkvalificeret. Jeg synes også at det er lidt sent og komme med sådan en melding, der er ikke mere end ca. 3 uger til at kurset starter og hun anbefaler mig at anke. Det gør jeg så, men inden jeg kan nå og få brevet fra hende og få sendt min klage så er der ikke meget mere end 14 dage til kursusstart. Jeg ved at det tager ca. 1 måned at få behandlet sådan en klage, så inden den er behandlet er kurset startet. Der har været over 3 måneder til at sende sådan et brev og fortælle mig om afslaget, men alligevel, sender man det i sidste øjeblik, det fatter jeg simpelthen ikke.

Jeg har for 28 år siden taget en realeksamen. Derefter havde jeg forskellige job inden at jeg tog på søfartsskole og tog en skibsassistentuddannelse, hvor jeg var på kursus i 5 måneder, sejlede 18 måneder og til sidst på kursus i 5 måneder. Jeg blev så opfordret til at en uddannelse som styrmand og efter 18 måneder på skolebænken blev jeg færdig som sætteskipper. Er jeg virkelig for højt uddannet til at få godtgørelse til et lastbilkørekort ?

Jeg har henvendt mig til et par rederier som sejler ro/ro for at høre om der var job. De har alle spurgt om jeg havde kørekort til lastbil, men det må jeg sige nej til. De skal mange gange selv køre lastbilerne ombord og har derfor brug for folk med lastbilkørekort. Mange havnearbejdere har ikke sådan et kørekort Jeg får beskeden, at det er et must for at få arbejde hos dem at man har lastbilkørekort.

Kan det være rigtigt at jeg ikke kan få VEU-godtgørelse til at tage et lastbilkørekort, når sandsynligheden for at få job efterfølgende er meget stor.

Derfor klager jeg til Arbejdsmarkedets Ankenævn over jeres afgørelse.”

6. A-kassens bemærkninger til klagen

A-kassen skrev i af 26. maj 2005:

”Vi sender hermed sag om overstående medlem, hvor i medlemmet klager til Arbejdsmarkedets Ankenævn over afslag på VEU-godtgørelse.

Ved gennemgang af sagen, har vi konstateret, medlemmet er for højt uddannet til at være berettiget til VEU-godtgørelse.

Vi finder, i henhold til bekendtgørelsens § 4 ikke, at der er situationer til sted, der tilgodeser medlemmet så han på trods af sin uddannelse kan få udbetalt VEU-godtgørelse.

Vi skal hermed indbringe sagen til behandling i Arbejdsmarkedets Ankenævn.”

7. Regler

Bekendtgørelse nr. 106 af 18. februar 2004 af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Loven har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne fortrinsvis kortuddannede, kan deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Dette formål sikres ved, at deltagerne under uddannelsen kan opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed.

§ 2. Den personkreds, der kan opnå ydelser efter § 1, omfatter:

1) beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte,

2) selvstændige erhvervsdrivende og

..

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå ydelser efter § 1, at den pågældende ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

§ 3. Der kan opnås ydelser efter § 1, jf. dog § 5, ved deltagelse i følgende uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau, i det omfang udbuddet, dog undtaget de i nr. 9 nævnte forløb, udløser tilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.:

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Kapitel 2

Godtgørelse

§ 4. Under deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 3, kan beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af deres deltagelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 3. Godtgørelsen udgør ved fuldtidsundervisning pr. undervisningsuge et beløb svarende til dagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om godtgørelse.

Bekendtgørelse nr. 1481 af 23. december 2004 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

Afsnit I

Generelle betingelser

Kapitel 1

Uddannelser, hvortil der kan opnås godtgørelse

§ 1. Der kan opnås godtgørelse efter reglerne i denne bekendtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau efter lovens § 3, stk. 1-3.

Stk. 2. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter stk. 1 er:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

..

Kapitel 2

Personkredsen

§ 2. Deltagere, der kan opnå godtgørelse efter denne bekendtgørelse, er

1) beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte, jf. dog § 3,

2) selvstændige erhvervsdrivende, jf. dog § 3, og

3) ledige, som er berettigede til dagpenge efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. .

§ 4. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse efter denne bekendtgørelse, at deltageren

1) alene har en uddannelse ud over en almen skoleuddannelse til og med gymnasialt niveau, eller

2) har en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, en lærlingeuddannelse, en erhvervsfaglig grunduddannelse, en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse eller en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser, eller

3) har en kommunal- eller etatsuddannelse eller lignende, hvis uddannelsesniveau og varighed ikke overstiger erhvervsuddannelserne eller et niveau og en varighed, der kan sidestilles hermed, eller

4) har en anden og højere uddannelse end nævnt i nr. 1-3, og ikke har haft beskæftigelse inden for uddannelsens område i de sidste 5 år.

Stk. 2. Uddannelser, der kan sidestilles med erhvervsuddannelserne, jf. stk. 1, er uddannelser, der i niveau eller varighed maksimalt svarer til niveauet eller varigheden af erhvervsuddannelserne. Det er en betingelse, at der ikke er et adgangskrav til uddannelsen, der forudsætter bestået uddannelse på gymnasialt niveau.

Stk. 3. Personer med en uddannelse, der er afløst af en ny tilsvarende uddannelse, kan opnå godtgørelse, hvis den nye uddannelse ikke forudsætter bestået gymnasial uddannelse.