Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Et skibsværft søgte om dispensation fra forbudet mod indtagelse og opbevaring af drikkevarer på afgrænsede områder, hvor der udvikledes meget varme fra svejsning, skærebrænding og flammehøvling. I sommerperioderne medførte solens stråler desuden meget varme.

Værftet fremhævede, at der er behov for indtagelse af 2 l væske dagligt og mere ved varmt eller anstrengende arbejde. Adgangsforholdene var besværlige, idet der var tale om små mandehuller og rum, hvor man måtte kravle. Afstanden til nærmeste faste drikkepost var op til 200-300 meter.

Arbejdstilsynet gav dispensation til at indtage væske fra flasker med skruelåg i containerskibe i dok. Arbejdstilsynet anførte desuden, at man kunne dispensere fra forbudet i containerskibe ved udrustningskaj og skibe med tilsvarende dimensioner og vanskelige tilgængelighedsforhold. Ved andre skibe måtte der søges konkret.

Nævnet fandt, at der skulle dispenseres, således at der måtte indtages væske fra flasker med skruelåg på områder, hvor der udvikles stor varme og er store afstande, og hvor tilgængelighedsforholdene svarer til forholdene ved containerskibe i dok og ved udrustningskaj.
Den fulde tekst

Dispensation fra forbud mod indtagelse og opbevaring af drikkevarer

 

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at der kan gives dispensation fra forbudet mod, at der indtages og opbevares drikkevarer på områder, hvor der er risiko for forurening fra kræftfremkaldende stoffer og materialer.

Dispensationen omfatter drikkevarer fra flaske med skruelåg, som indtages på områder, hvor der udvikles stor varme og er store afstande, og hvor tilgængelighedsforholdene svarer til forholdene ved containerskibe i dok og ved udrustningskaj.

Arbejdsmiljøklagenævnet ændrer således delvist Arbejdstilsynets afgørelse af

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet har lagt vægt på, at der for de nævnte områder er beskrevet så vanskelige tilgængelighedsforhold, at det ikke er praktisk muligt at indtage tilstrækkelig meget væske uden at tage væske med ind på området.

Nævnet har herved lagt vægt på, at adgangsvejen er beskrevet som et eller flere mandehuller med en dimension på 40 x 60 cm samt små rum, hvor man må kravle, sammenholdt med de store afstande.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at arbejdet med svejsning, skærebrænding og flammehøvling ligesom solens stråler om sommeren udvikler høj varme, og at dette medfører behov for at indtage større væskemængder.

Endelig finder nævnet, at der ved opbevaring af væske fra flasker med skruelåg i begrænsede perioder er tale om en beskeden risiko for forurening af væsken.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

- § 48 og § 49 i bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø

- § 13, § 37 og § 38 i bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

./.Der er vedlagt en kopi af afgørelsen til repræsentanten for de ansatte.

På klagenævnets vegne

Sign.

1. Sagsforløb

Arbejdstilsynet fremstiller sagen på følgende måde:

”Med brev af 8. marts 2005 søger Xx om dispensation til at medbringe drikkeflasker med skruelåg i afgrænsede området på værftet med henvisning til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, hvorefter indtagelse og opbevaring af drikkevarer i svejse- og skæreområder ikke er tilladt.

Ansøgningen begrundes med:

- Udvikling af meget varme fra svejsning, skærebrændring og flammehøvling, der nødvendiggør muligheden for at medbringe væske ind på arbejdsstedet til hindring af dehydrering.

- Solens opvarmning af stålet i sommerperioder, hvorved der i sektioner og på skibe kan opnås ekstremt høje temperaturer, der gør væskebehovet meget stort.

- Sundhedsstyrelsens påpegning af vigtigheden af indtagelse af 2 l væske dagligt ved normalt arbejde og mere ved varmt eller anstrengende arbejde.

- Tidskrævende og energikrævende adgangsforhold til/i sektioner på land og på skibe via lejdere og mandehuller, der øger behovet for indtagelse af væske. I mindre rum må man kravle.

- Afstanden til nærmeste faste drikkepost vil være op til 200-300 meter.

Xx har den 22. juli 2005 telefonisk oplyst, at ansøgningen om dispensation omfatter brug af drikkeflasker i alle afgrænsede områder, såvel indendørs som udendørs, herunder i haller, på skibe i dok og på udendørs byggepladser.”

2. Arbejdstilsynets afgørelse

Arbejdstilsynet traf den følgende afgørelse: ”På baggrund af ovennævnte og ud fra en samlet vurdering af forholdene, herunder adgangsforhold og afstande, finder Arbejdstilsynet, at der alene kan gives dispensation til indtagelse af drikke fra flaske med skruelåg nede i containerskibe i dok.

Arbejdstilsynet begrunder afgørelsen med, at afstandene nede i containerskibe i dok er store, og adgangsforholdene er vanskeligt tilgængelige.

Arbejdstilsynet vurderer, at afstandene i de øvrige afgrænsede områder ikke er større, end at indtagelse af drikke forsvarligt kan foregå uden for de afgrænsede områder.”

3. Klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet

Xx har den 22. september 2005 anført følgende:

”Med henvisning til afgørelse truffet af Arbejdstilsynet den 30. august 2005 ønsker Xx hermed at klage.

Xx har den 8. marts 2005 søgt Arbejdstilsynet om dispensation, gældende for hele værftet, i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 806 af 8. november 2002.

I den indgivne dispensationsansøgning er der udførligt redegjort for de åbenbare gener, en manglende dispensation påfører Xx og i konsekvens heraf manglende mulighed for at udføre visse typer arbejde.

I dispensationsansøgningen opregnedes 5 forhold, der taler for at give dispensation. Ingen af de 5 forhold er adresseret af Arbejdstilsynet i afgørelsen af 30. august 2005.

I afgørelsen hedder det:

På baggrund af ovennævnte og ud fra en samlet vurdering af forholdene, herunder adgangsforhold og afstande, finder arbejdstilsynet, at der alene kan gives dispensation til indtagelse af drikke fra flaske med skruelåg ned i containerskibe i dok.

Arbejdstilsynet begrunder afgørelsen med, at afstandene nede i containerskibe i dok er store og adgangsforholdene er vanskeligt tilgængelige.

Arbejdstilsynet vurderer, at afstandene i de øvrige afgrænsede områder ikke er større, end at indtagelse af drikke forsvarligt kan foregå uden for de afgrænsede områder.

Arbejdstilsynets afgørelse afspejler en fuldstændig mangel på forståelse af arbejds- og adgangsforhold på Xx.

Følgende forhold bedes taget i betragtning i forbindelse med klagens behandling:

Pkt. 1

Xx mangler konkret stillingtagen til de fem begrundede forhold i dispensationsansøgningen.

Pkt. 2

Xx har haft kontakt med Yy fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitets hospital, som klart anbefaler indtagelse af væske, svarende til ca. 1 liter pr. 1,5-2 timers arbejde i varme omgivelser, eventuelt suppleret med salt/mineral tablet.

Pkt. 3

Enhver med kendskab til Xx og de eksisterende arbejdsopgaver og arbejdsforhold vil være bekendt med, at det ikke kun er i dokken, man har vanskelige adgangsforhold. Således er skibe ved udrustningskajen behæftet med endog værre arbejds- og adgangsforhold. Endvidere er arbejdet på mange sektioner, herunder nogle af dem, der blev forevist på tidligere rundgang med Arbejdstilsynet på værftet, forbundet med særdeles svære adgangsforhold. Eksempelvis er adgangsvejen ind til arbejdsområdet et mandehul (et ovalt hul på 40 cm x 60 cm, placeret ca. 1 m over dækket). Ofte skal man kravle eller gå foroverbøjet inde i sektionen på grund af pladsmangel for at komme til sit arbejdsområde, som kan ligge midt i sektionen, hvilket vil gøre, at man skal igennem flere rum/mandehuller.

Faktuelt ønskede kun to af Arbejdstilsynets medarbejdere ved gennemgangen på Værftet at få forevist disse adgangs- og arbejdsforhold.

I sommerperioden står sektionerne ofte direkte i solen, hvilket i sig selv kan give højere temperaturer i sektionen og dermed forstærke behovet for væske. I tillæg hertil er medarbejderen med henblik på beskyttelse mod de glæder, som svejse- og skibsbygger arbejde indebærer, iklædt brandhæmmende arbejdstøj, ofte med skindærmer og lign.

Pkt. 4

Afgørelsen er alene truffet på containerskibe i dok. Der er ikke taget højde for andre skibstyper, hvor problemstillingen er identisk både i dok og ved sektionsbyggeri.

Xx står til rådighed for besvarelse af alle spørgsmål i forbindelse med klagens behandling. Endvidere vurderes det hensigtsmæssigt, at Arbejdsmiljøklagenævnet forinden afgørelse træffes, besøger Værftet med henblik på besigtigelse af de tilstedeværende arbejds- og adgangsforhold.”

4. Arbejdstilsynets udtalelse

Arbejdstilsynet har den 17. oktober 2005 vurderet følgende:

”Kravet efter § 13 i kræftbekendtgørelsen er EU reguleret og er minimumsregler. Det vil sige, at medlemsstaterne ikke kan fastsætte eller acceptere et lavere beskyttelsesniveau end det, der fremgår af direktiverne, hverken generelt i forbindelse med implementering af direktiverne eller konkret i forbindelse med eventuelle dispensationer.

Bestemmelsen om at røg fra svejsning og termisk skæring anses for at være kræftfremkaldende, jf. bilag 2 i kræftbekendtgørelsen, har baggrund i arbejdsmarkedets parters vurdering af ”International Agency for Research on Cancer” (IARC), hvorefter der ved indånding af røg fra metalsvejsning er risiko for at udvikle kræft.

Arbejdstilsynet har imidlertid i brev af 30. august 2005 givet Xx dispensation til indtagelse af drikke fra flaske med skruelåg nede i containerskive i dok som følge af store afstande og vanskeligt tilgængelige adgangsforhold.

For containerskibe ved udrustningskaj samt for skibe af tilsvarende dimensioner og vanskeligt tilgængelighedsforhold vil Arbejdstilsynet kunne give en tilsvarende dispensation med den samme begrundelse som for containerskibe i dok.

Såfremt Xx ansøger om dispensation for andre skibstyper, vil Arbejdstilsynet på baggrund af en konkret vurdering af forholdene træffe afgørelse.

For øvrige afgrænsede områder er Arbejdstilsynet enig i, at der ved svejsning og lignende anstrengende og varmt arbejde i solopvarmede sektioner m.v. og ofte i kravlende stilling er behov for indtagelse af store væskemængder – således som det fremgår af klagen.

Det er imidlertid fortsat Arbejdstilsynets vurdering, at afstandene i sektioner, haller mv. ikke er større og mere vanskelig tilgængeligt, end at det er muligt med passende pauser at indtage tilstrækkelig drikke fra passende opsatte poster uden for de afgrænsede områder.

Med ovenstående vurdering fastholder Arbejdstilsynet afgørelsen om alene at give dispensation til indtagelse af drikke fra flaske med skruelåg nede i containerskibe i dok.”

5. Nyt efter klagen

I brev af 11. november 2005 har Xx anført følgende:

”Med henvisning til Værftets klage af 22. september 2005 over afgørelse truffet af Arbejdstilsynet og med henvisning til brev fra Arbejdsmiljøklagenævnet af 28. oktober 2005 skal følgende anføres til Arbejdstilsynets udtalelse i anledning af klagen.

Arbejdstilsynets udtalelse forstås således, at det anerkendes, at dispensation også gives for containerskibe ved udrustningskaj og skibe af tilsvarende dimensioner. Denne dispensation kunne med Værftets formulering i dispensationsansøgningen være givet samtidigt med dispensation for containerskibe i dok.

Arbejdsskadestyrelsen (rettelig Arbejdstilsynet) skriver i udtalelsens side 1, sidste afsnit, at klagen blandt andet skulle være begrundet med, at adgangsvejen til arbejdsområdet er et mandehul på ca. 40 cm x 60 cm placeret ca. 1 meter over dækket. Værftets kommentar hertil er, at der ikke er tale om et mandehul, men i mange tilfælde adskillige mandehuller, der skal passeres, inden medarbejderen når sit arbejdssted.

Arbejdsskadestyrelsen (rettelig Arbejdstilsynet) undlader i sin udtalelse igen at tage stilling til det af Værftet anførte i dispensationsansøgningen og efterfølgende i vor klage til Arbejdsmiljøklagenævnet.”

6. Regler

Bekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om arbejdsmiljø

§ 48. Stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

§ 49. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om fremstilling, import, oplagring, transport og anvendelse af stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, herunder om emballering, omfyldning og mærkning.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan give regler om forbud imod fremstilling, import og anvendelse af særligt farlige stoffer og materialer.

Bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

§ 13. I arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for forurening fra stofferne og materialerne, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

 

§ 37. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiv 90/394/EØF, om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer, som ændret ved direktiv 1997/42/EF, og direktiv 1999/38/EF.

    Stk. 2. For de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 5, kan dispensation kun gives til de der nævnte formål. Ansøgningen skal indeholde de i bilag 5 nævnte oplysninger.

    Stk. 3. Direktøren kan dog i tilfælde, hvor arbejdet foregår på fast arbejdssted, tillade brugen af cadmiumholdige loddemidler, der indeholder mere end 0,1% cadmium, når det godtgøres, at de beskæftigede under brugen ikke udsættes for sundhedsskadelig påvirkning.

§ 38. Arbejdstilsynets afgørelser kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.