Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning
m.v. af ægtefæller, hvis kontanthjælp kan bortfalde som følge
af 300 timers reglen

 

I medfør af § 13, stk. 15, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 239 af 27. marts 2006, fastsættes:

Område og begreber

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for varsling, vejledning m.v. af ægtepar, der står foran at blive omfattet af reglerne i lovens § 13, stk. 8-14, og § 26, stk. 5-8, om bortfald af hjælpen til en ægtefælle, der anses for reelt hjemmegående, fordi den pågældende ikke opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for en periode.

§ 2. Ved »overgangsdato« forstås i denne bekendtgørelse det tidspunkt, hvor et ægtepars ret til kontanthjælp fremover vil blive vurderet efter reglerne i lovens § 13, stk. 8-14, og § 26, stk. 5-8, dvs. det tidspunkt, hvor parret har modtaget hjælp i sammenlagt 2 år eller derover, og hvor hjælpen til begge ægtefæller beregnes efter lovens § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3.

§ 3. Ved »bortfaldsdato« forstås i denne bekendtgørelse det tidspunkt, hvor hjælpen til en ægtefælle falder væk, fordi den pågældende ægtefælle ikke opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for en periode.

Udsendelse af varslingsbrev, vejledning m.v.

§ 4. Senest 6 måneder før overgangsdatoen skal kommunen sende et varslingsbrev til hver af ægtefællerne, der redegør for reglerne i lovens § 13, stk. 8-14, og § 26, stk. 5-8, og de konsekvenser, det vil få for den pågældendes kontanthjælp, hvis vedkommende ikke opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for en periode.

Stk. 2. I varslingsbrevet skal kommunen angive den beregnede bortfaldsdato under forudsætning af, at der ikke sker ændringer i ægtefællens forhold. Beregningen baseres på de oplysninger, der på udsendelsestidspunktet ligger i kommunens sag om ordinært og ustøttet arbejde og om eventuelle forlængelsesgrunde, jf. lovens § 13, stk. 11. Er det ikke muligt at beregne en bortfaldsdato på udsendelsestidspunktet, f.eks. fordi ægtefællen for tiden er sygemeldt, skal kommunen, så snart det er muligt, foretage en beregning og skriftligt give ægtefællen oplysning om bortfaldsdatoen.

Stk. 3. I varslingsbrevet skal kommunen vejlede ægtefællen om mulighederne for at søge arbejde på Jobnet.dk eller i øvrigt på de måder, der er sædvanlige inden for de arbejdsområder, som det er relevant for den pågældende at søge arbejde inden for.

Stk. 4. Når ægtefæller under 25 år i forbindelse med graviditet og fødsel fremover skal have beregnet hjælpen efter § 25, stk. 2 eller stk. 3, anses fristen i stk. 1 for overholdt, hvis kommunen sender varslingsbrev senest 14 dage efter, at den er blevet bekendt med graviditeten og den forestående fødsel.

§ 5. Når varslingsbrev er sendt, skal kommunen ved de efterfølgende samtaler i det individuelle kontaktforløb følge op på brevet, herunder igen vejlede ægtefællen om reglerne, mulighederne for jobsøgning og yde praktisk bistand til jobsøgningsaktiviteter.

§ 6. Når den beregnede bortfaldsdato for en ægtefælle nærmer sig, skal kommunen undersøge, om der siden beregningen blev foretaget, er fremkommet oplysninger på kommunens sag om ordinært og ustøttet arbejde, eller om sygdom eller andet, der kan begrunde en udskydelse af bortfaldsdatoen, jf. lovens § 13, stk. 11. Er dette ikke tilfældet skal kommunen senest 1 måned før bortfaldsdatoen meddele ægtefællen, at kommunen agter at træffe afgørelse om bortfald af hjælpen, idet ægtefællen i forbindelse med denne partshøring opfordres til at fremkomme med oplysninger om forhold, der efter reglerne ville kunne begrunde en udskydelse af bortfaldsdatoen, og som ikke fremgår af kommunens sag.

Stk. 2. Er der grundlag for en udskydelse af bortfaldsdatoen skal kommunen skriftligt orientere ægtefællen herom, og samtidig oplyse den ny beregnede bortfaldsdato, jf. § 4, stk. 2.

§ 7. Hvis kommunen ikke har overholdt den i § 4, stk. 1, fastsatte 6 måneders frist for udsendelse af varslingsbrev til en ægtefælle, kan hjælpen tidligst falde væk fra det tidspunkt, hvor der er forløbet 6 måneder fra varslingsbrevet rent faktisk er blevet sendt. Dette gælder uanset om ægtefællen opfylder lovens krav om ordinært og ustøttet arbejde inden for en periode frem til afslutningen af de 6 måneder eller ej.

Stk. 2. Hvis en kommune ikke har overholdt den i § 4, stk. 4, fastsatte 14 dages frist for udsendelse af varslingsbrev til ægtefæller under 25 år, der på grund af graviditet og fødsel fremover skal have beregnet hjælpen efter § 25, stk. 2 eller stk. 3, forlænges ægtefællernes ret til hjælp efter de almindeligt gældende regler med en periode svarende til den periode, som kommunen har overskredet 14-dages fristen med.

Når hjælpen er bortfaldet og en ægtefælle opnår 300 timers arbejde, der alle ligger efter bortfaldsdatoen

§ 8. Hvis en ægtefælle efter bortfald af hjælpen opnår mindst 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 måneder, jf. lovens § 13, stk. 12, og udbetalingen af hjælp derfor genoptages, skal kommunen samtidig med genoptagelsen skriftligt oplyse ægtefællen om den ny beregnede bortfaldsdato, jf. § 4, stk. 2.

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2006.

Stk. 2. Senest den 1. oktober 2006 skal kommunen have sendt varslingsbreve til ægtepar, der pr. denne dato har modtaget hjælp efter lovens § 11 i en sammenlagt periode på 18 måneder eller derover, og som pr. 1. april 2007 begge vil få hjælpen beregnet på grundlag af satserne i lovens § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3. § 4, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Arbejdsdirektoratet, den 7. juli 2006

Jesper Hartvig Pedersen

/Anne Marie Toftegaard