Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og
lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

(Omlægning af finansieringen af udgifter til uddannelse ved revalidering, støtte til revalidender til dækning af særlige udgifter, tilskud til hjælpemidler til selvstændige, forenkling af løntilskudssatser m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr. 1386 af 21. december 2005 og § 1 i lov nr. 239 af 27. marts 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 63, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Løntilskuddet pr. time efter stk. 1 kan udgøre (pr. 1. januar 2006):

1) 21,41 kr.

2) 37,47 kr.

3) 59,71 kr.

4) 86,72 kr. eller

5) 115,43 kr.«

2. § 64, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, udgør løntilskuddet 59,71 kr. pr. time til private arbejdsgivere. Tilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 115,43 kr. pr. time.«

3. § 64, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, udgør løntilskuddet 59,71 kr. pr. time til såvel private som offentlige arbejdsgivere.«

4. I § 64, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, ændres »100 kr.« til: »115,43 kr.«

5. I § 64, stk. 5, 1. pkt., ændres »20 kr.« til: »21,41 kr.«

6. I § 64, stk. 5, 2. pkt., ændres »35 kr.« til: »37,47 kr.«

7. I § 76 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 5, kan der gives støtte til de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

8. § 100, stk. 1 og 2, affattes således:

»Med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud, at

1) tilskuddet er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed eller

2) redskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen.«

9. § 118, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Rådighedsbeløbet opgøres til 18.670 kr. pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-4, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret.«

10. I § 119, stk. 1, indsættes efter »driftsudgifter«: », herunder deltagerbetaling,«.

11. § 119, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter efter kapitel 14 og §§ 82, 99 og 101 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 5.«

12. I § 126 ændres »§ 9 a« til: »§ 9 c«.

§ 2

I lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2003, som ændret ved § 17 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 10 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og § 2 i lov nr. 380 af 3. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af

1) § 2, nr. 1-3,

2) § 2, nr. 4, og som under revalidering modtager revalideringsydelse eller starthjælp, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, eller

3) § 2, nr. 5.

Loven gælder dog ikke for ordblindeundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne eller for specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.«

2. I § 4, 3. pkt., ændres »aktiveredes« til: »uddannelsessøgendes«.

3. § 7 b, stk. 1, affattes således:

»Vedkommende minister kan bestemme, at loven også gælder for uddannelse som led i visse tilbud til de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-3, på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra vedkommende ministerium til den pågældende uddannelse.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, dog træder lovens § 1, nr. 1-8 og 12, i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. § 1, nr. 7 og 8, har virkning fra den 1. juli 2003.

Givet på Fredensborg Slot, den 9. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen