Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Orienteringsbrev til kommunerne m.fl. Om reglerne vedrørende fleksjob, ledighedsydelse og fleksydelse som følge af vedtagelsen af L 233

 

Information om reglerne vedrørende fleksjob, ledighedsydelse og fleksydelse som følge af vedtagelsen af L 233

Folketinget har den 2. juni 2006 vedtaget L 233

– Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven (Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse).

Loven træder i kraft den 1. juli 2006, dog træder visse elementer først i kraft den 1. januar 2007. Der henvises til de enkelte afsnit om særlige overgangsregler.

Loven – som fremsat med bemærkninger og som vedtaget ved 3. behandlingen i Folketinget - kan findes via et link på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk under ”Tal og love” – ”Lovforslag”. Lovforslaget med bemærkninger vil senere kunne findes på Folketingets hjemmeside, www.ft.dk under ”Arkiv”. Den vedtagne lov vil endvidere blive lagt i Retsinformation, www.retsinfo.dk under Beskæftigelsesministeriet.

Loven udmønter aftalen af 7. februar 2006 om justering af fleksjobordningen mellem partierne bag førtidspensionsreformen (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre).

Loven indeholder følgende elementer:

I. Visitationen til fleksjob skal blive bedre:

1. Krav til dokumentationsgrundlaget for visitationen

2. Revurdering efter 12 måneder og krav til dokumentationsgrundlaget

3. Kommunen kan miste refusion for tilskud til fleksjob, ledighedsydelse mv.

4. Særlig fokus på området i 5 år

II. Ledigheden for visiterede til fleksjob skal nedbringes:

1. Individuelt kontaktforløb

2. Sanktionsregler

3. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

4. Ret til anden aktør

5. Mulighed for mentor i fleksjob

6. Ret til fleksjobbevis

7. Kommunen mister retten til statsrefusion, når den i 18 måneder inden for 24 måneder har udbetalt ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp- og starthjælp.

III. Maksimum for det offentlige løntilskud til fleksjob og regler om deltidsfleksjob.

IV. Fleksjobvisiterede kan få befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik.

V. Ændring af lov om fleksydelse, idet administrationen af loven fra 1. januar 2007 varetages af kommunerne.

Nedenfor beskrives indholdet af loven nærmere:

Ad I. Visitationen til fleksjob skal blive bedre

1. Krav til dokumentationsgrundlaget for visitationen [§ 1, nr. 2].

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:

2. Efter § 70 indsættes:

”§ 70 a. Grundlaget for en afgørelse om fleksjob skal bestå af:

1) en redegørelse for, at relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse,

2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt muligheden for at anvende og udvikle dem, som udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og indeholder dennes egen opfattelse af forholdene,

3) en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt begrænset, og

4) en redegørelse for, hvorfor arbejdsevnen ikke kan anvendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Stk. 2. Kommunen anvender reglerne om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om fleksjob, jf. § 4 a, stk. 3.”

Bestemmelsen konkretiserer, hvad der skal ligge som grundlag for afgørelsen om fleksjob. Grundlaget er bygget op om de gældende betingelser for at få fleksjob, og om reglerne om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, jf. nedenfor.

Formålet med bestemmelsen er at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen samt at få større gennemskuelighed med hensyn til grundlaget for afgørelsen og en større ensartethed. Det skal således fremgå tydeligt af sagen, hvornår der er foretaget en vurdering, hvad vurderingen går ud på og begrundelsen herfor. Grundlaget for vurderingen skal dokumenteres på den pågældendes personsag.

I § 70 a fastsættes, at

– der skal foreligge en redegørelse for, at alle relevante tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse

– det skal dokumenteres, at der er foretaget en vurdering af den pågældendes ressourcer, samt mulighederne for at anvende og udvikle dem, og at beskrivelsen og vurderingen er udarbejdet i samarbejde med den pågældende. Personens egen opfattelse af forholdene skal udtrykkeligt være anført.

– der skal foreligge en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne fortsat anses for varigt begrænset

– der skal foreligge en redegørelse for, hvorfor arbejdsevnen ikke kan anvendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår

Kommunen skal fortsat anvende arbejdsevnemetoden og ressourceprofilen i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om fleksjob. Dokumentationsgrundlaget vil således fortsat skulle sikres gennem disse regler, og der er derfor ikke tale om, at der fastsættes yderligere krav til kommunernes sagsbehandling.

Reglerne herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 552 af 19. juni 2003 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, og indebærer, at kommunen skal vurdere arbejdsevnen på grundlag af en samlet beskrivelse og vurdering af borgerens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer sammenholdt med en vurdering af hvilke konkrete jobfunktioner, som borgeren kan varetage på arbejdsmarkedet. Borgerens ressourcer skal beskrives og vurderes i forhold til, hvad borgeren kan eller kan bringes til at kunne for at blive helt eller delvist selvforsørgende i forhold til enhver form for arbejde på arbejdsmarkedet, herunder hvilke muligheder der er for at udvikle borgerens ressourcer ved at iværksætte initiativer eller tilpasse arbejdsopgaver. Der skal endvidere kunne peges på konkrete arbejdsopgaver, som borgeren kan varetage, hvis kommunen vurderer, at borgeren kan forsørge sig selv.

Til brug for vurderingen udarbejdes ressourceprofilen i dialog med borgeren.

Reglen i § 70 a er parallel til reglen om grundlaget for en afgørelse om førtidspension i § 19 i lov om social pension, som har til formål at sikre dokumentationsgrundlaget for afgørelser om førtidspension.

2. Revurdering efter 12 måneder og krav til dokumentationsgrundlaget [§ 2, nr. 1, 7 og 8]

I lov om aktiv socialpolitik er foretaget følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 3 , indsættes som 4. pkt.:

”I sager om ledighedsydelse, hvor der skal ske en revurdering efter § 74 c, stk. 1, 2. pkt., skal vurdering efter 12 måneder alene ske efter nævnte bestemmelse.”

7. § 74 c, stk.1 , affattes således:

”Kommunen skal vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Herefter skal kommunen revurdere sagen, hver gang personen på ny har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Perioder med ledighedsydelse under barsel medregnes ikke.”

8. I § 74 c indsættes som stk. 3 :

”Stk. 3. Grundlaget for vurderingen skal bestå af:

1) en redegørelse for, at der er anvendt tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem, som udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og indeholder dennes egen opfattelse af forholdene,

3) en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne fortsat anses for varigt nedsat, og

4) en redegørelse for, at det er vurderet, om der kan være grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension.”

Vurderingen af, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, skal foretages, når en person har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, jf. § 2, nr. 7.

Med loven fremrykkes revurderingen fra efter 18 måneders ledighed til efter 12 måneders ledighed. Herefter skal kommunen revurdere sagen hver gang personen på ny har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Samtidig konkretiseres det i loven, hvad der skal foreligge som grundlag for revurderingen.Grundlaget er bygget op om de gældende betingelser for at få et fleksjob, og grundlaget for vurderingen skal dokumenteres på den enkelte sag.

Der skal foreligge en redegørelse for, at der er anvendt tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det skal herudover dokumenteres, at der er foretaget en vurdering af den pågældendes ressourcer, samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og indeholder personens egen opfattelse af forholdene. Der skal tillige foreligge en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne fortsat anses for varigt nedsat. Endelig skal det fremgå, at det er vurderet, om der kan være grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension.

I sager om ledighedsydelse, hvor der skal ske en revurdering efter § 74 c, stk. 1, 2. pkt., bortfalder den årlige vurdering efter § 10, stk. 3, 3. pkt.

Loven indeholder følgende overgangsbestemmelse

§ 8

Stk. 6. Personer, der modtager ledighedsydelse den 30. juni 2006, skal uanset § 74 c, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 2, nr. 7, revurderes efter 18 måneder inden for 24 måneder. Revurderingen skal dog have fundet sted senest den 30. juni 2007. Herefter revurderes de efter 12 måneders ledighed inden for 18 måneder, jf. § 74 c, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 2, nr. 7.

Personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2006 skal løbende revurderes efter de hidtil gældende regler, dvs. efter 18 måneder inden for 24 måneder, men dog således at alle skal være blevet revurderingen senest den 30. juni 2007. Næste revurdering skal følge de nye regler og ske efter 12 måneder inden for 18 måneder.

3. Kommunen kan miste refusion for tilskud til fleksjob, ledighedsydelse mv. [§ 1, nr. 14 og § 2, nr. 12]

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:

14. I § 121 indsættes som stk. 4:

”Stk. 4. Kommunen har ikke ret til statsrefusion i en konkret sag for udgifter til tilskud til fleksjob, jf. stk. 1, hvis kommunen ikke har tilvejebragt grundlaget for afgørelsen om fleksjob, jf. § 70 a, eller for revurderingen af om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 74 c i lov om aktiv socialpolitik. Retten til statsrefusion bortfalder i en periode på 36 måneder. Perioden beregnes fra det tidspunkt, hvor visitationen eller revurderingen er foretaget eller skulle være foretaget. Ved beregning af perioden på 36 måneder medregnes perioder, hvor refusionen er bortfaldet efter §§ 100, 104 og 104 a i lov om aktiv socialpolitik.”

I lov om aktiv socialpolitik er foretaget følgende ændring:

12. Efter § 104 indsættes:

”§ 104 a. Kommunen har ikke ret til statsrefusion efter §§ 100 og 104 i en konkret sag om udgifter til kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse til personer, der er visiteret til fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller som er blevet vurderet efter § 74 c, hvis kommunen ikke har tilvejebragt grundlaget for afgørelsen om fleksjob, jf. § 70 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller for vurderingen af om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf. § 74 c.

Stk. 2. Retten til statsrefusion bortfalder i en periode på 36 måneder. Perioden beregnes fra det tidspunkt, hvor visitationen eller en vurdering efter § 74 c er foretaget eller skulle have været foretaget på baggrund af dokumentationen.

Stk. 3. Ved beregning af perioden på 36 måneder efter stk. 1 medregnes perioder, hvor personen har været i fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, perioder, hvor refusionen er bortfaldet efter § 100 og § 104, og perioder, hvor refusionen er bortfaldet efter § 121, stk. 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.”

Hvis kommunen ikke tilvejebringer det krævede grundlag for at træffe en afgørelse i en sag eller ikke opfylder sin pligt til at foretage revurdering af en sag om fleksjob og tilvejebringer dokumentationen i den forbindelse, får kommunen ikke refusion fra staten, når den udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren eller ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp eller starthjælp til den ledige, der venter på et fleksjob. Kommunen får ikke refusion fra staten i 36 måneder. Det gælder også i de situationer, hvor kommunen slet ikke har foretaget en vurdering efter § 74 c i lov om aktiv socialpolitik.

I beregningen af perioden på 36 måneder, hvor der ikke kan ske refusion af udgifter til ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp og starthjælp medregnes perioder, hvor personen har været i fleksjob og perioder, hvor refusion for løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp og starthjælp er bortfaldet efter § 100 og § 104 i lov om aktiv socialpolitik og § 121, stk. 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

4. Særlig fokus på området i 5 år.

Loven indeholder følgende overgangsbestemmelse

§ 9

Stk. 1. Den revision, der er godkendt af tilsynsmyndigheden, jf. lov om kommunernes styrelse, skal fra denne lovs ikrafttræden til og med 2010 hvert år til brug for den årlige beretning om revisionen af kommunens regnskab af ydelser og tilskud, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder, gennemgå halvdelen af kommunens sager om visitation til fleksjob, der er afgjort efter denne lovs ikrafttræden, jf. § 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Revisionen gennemgår samtidig halvdelen af kommunens sager om revurdering, der er foretaget eller skulle være foretaget efter denne lovs ikrafttræden efter § 74 c, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 2, nr. 7.

Stk. 2. Revisionen skal i beretningen redegøre for, om der er ret til refusion i de udtagne sager, jf. § 121, stk. 4-6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 104 a i lov om aktiv socialpolitik som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 14, og § 2, nr. 12. Hvis revisionen har konstateret, at der i mere end 20 pct. af de gennemgåede sager ikke er ret til refusion, gennemgår revisionen alle kommunens sager på området på kommunens regning. Reglerne i den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse finder anvendelse for revisionens udførelse samt anvisningen og berigtigelsen af statsrefusion.

Den kommunale revision skal have fokus på området i 5 år efter lovens ikrafttræden. Det sker ved, at revisionen skal gennemgå halvdelen af alle nye tilkendelser og revurderinger af, om personen forsat opfylder betingelserne for et fleksjob. Mangler der dokumentation i mere end 20 pct. af sagerne, skal kommunen betale for, at de øvrige sager også bliver gennemgået.

Anvisning af refusion og tilbagebetaling af for meget udbetalt refusion sker efter bestemmelserne i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder.

Der vil endvidere blive fulgt op på de nye regler ved praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen.

Ad II. Ledigheden for visiterede til fleksjob skal ned

1. Individuelt kontaktforløb [§ 1, nr. 5, § 73 a]

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:

5. Efter § 73 indsættes:

Kontaktforløb, selvvalgt uddannelse og andre aktører

§ 73 a. For personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt kontaktforløb med henblik på, at personen hurtigst muligt kommer i fleksjob.

Stk. 2. Under kontaktforløbet skal der afholdes individuelle samtaler med personen, senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget ledighedsydelse eller særlig ydelse regnet første gang fra visitationen til fleksjob. Perioder med ledighedsydelse eller særlig ydelse under barsel medregnes ikke.

Kontakten mellem kommunen og de ledige, der er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, skal være lige så intensiv som for den gruppe af fleksjobvisiterede, der modtager kontanthjælp eller starthjælp, og som efter gældende regler er omfattet af det individuelle kontaktforløb efter lovens kapitel 7. Personer på barsel er ikke omfattet af kontaktforløbet.

Kommunen skal fremover som minimum have en individuel samtale med alle, der er visiteret til fleksjob, hver gang en person har været ledig i 3 måneder. I den individuelle samtale skal der være fokus på, hvad personen selv og kommunen gør for at finde et fleksjob, herunder om muligheden for at indlægge et CV i Jobnet.dk, muligheden for at vælge at få indsatsen varetaget af en anden aktør, retten til selvvalgt uddannelse i op til 6 uger og muligheden for at få støtte til en mentor ved ansættelse i fleksjob.

Kontaktforløbet skal fortsætte, indtil personen er kommet i fleksjob, og skal påbegyndes igen ved ny ledighed efter et fleksjob. I den individuelle kontaktsamtale skal der tages udgangspunkt i de oplysninger, der fremgår af ressourceprofilen.

Loven indeholder følgende overgangsbestemmelse

§ 8

Stk. 3. Personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2006 og modtager ledighedsydelse, bliver omfattet af bestemmelsen i § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, når de er blevet revurderet, jf. stk. 6. Personer, der modtager særlig ydelse, bliver omfattet af bestemmelsen, når der er foretaget opfølgning efter reglerne i § 10, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik. Den individuelle samtale efter § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, skal første gang afholdes senest 3 måneder efter revurderingen eller opfølgningen.

Personer, der er blevet visiteret til fleksjob før den 1. juli 2006 og som modtager ledighedsydelse, bliver således først omfattet af reglerne om individuelt kontaktforløb, når de er blevet revurderet, og personer, der modtager særlig ydelse,bliver først omfattet af reglerne, når der er foretaget opfølgning efter reglerne i § 10, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik.

Senest 3 måneder efter revurderingen eller opfølgningen skal den individuelle samtale afholdes første gang.

2. Sanktionsregler [§ 2, nr. 4 og 5]

I lov om aktiv socialpolitik er foretaget følgende ændring:

4. I § 74 b, stk. 1, indsættes som nr. 5 :

»5) at modtageren deltager i opfølgningssamtaler efter § 74 c og samtaler i et individuelt kontaktforløb.«

5. I § 74 b indsættes efter stk. 4 som nyt stk.:

»Stk. 5. Afslår eller udebliver en modtager af ledighedsydelse fra en opfølgningssamtale efter § 74 c eller en samtale i et individuelt kontaktforløb, kan der ikke udbetales ledighedsydelse i 3 uger. Hvis modtageren 2. gang inden for en periode på 12 måneder afslår eller udebliver fra en opfølgningssamtale efter § 74 c eller samtale i et individuelt kontaktforløb, mistes retten til ledighedsydelse. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 5-6 bliver herefter stk. 6-7.

Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at personen deltager i en opfølgningssamtale efter § 74 c i forbindelse med revurderingen og samtaler i et individuelt kontaktforløb.

Personer, der modtager ledighedsydelse, og som afslår eller udebliver uden gyldig grund fra en samtale i det individuelle kontaktforløb, mister retten til ledighedsydelse eller særlig ydelse i 3 uger. Hvis personen to gange inden for en periode på 12 måneder afslår eller udebliver fra de nævnte samtaler, mistes retten til ledighedsydelse eller særlig ydelse. Dette gælder dog ikke, hvis man har en gyldig grund til ikke at møde. Mistes retten skal denne genoptjenes på ny, dvs. personen skal have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder for at blive berettiget til ledighedsydelse, jf. genoptjeningsreglerne i § 74 b, stk. 5, der bliver § 74 b, stk. 6.

Der vil være tale om en gyldig grund til at afslå eller udeblive fra en samtale, hvis afslaget eller udeblivelsen er begrundet i en af de grunde, der er anført i § 13, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. Sygdom kan f.eks. være en gyldig grund til ikke at møde op til en samtale i det individuelle kontaktforløb.

3. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse [§ 1, nr. 5, § 73 b]

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:

§ 73 b. Personer, der er visiteret til fleksjob, kan inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed efter eget valg i op til 6 uger deltage i uddannelse på folkeskoleniveau, i gymnasial uddannelse, i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og i videregående uddannelse.

Stk. 2. Under uddannelsen modtager personen den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Når en person har været i fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, har personen igen ret til selvvalgt uddannelse efter reglen i stk. 1.

Stk. 4. Ordningen administreres af kommunen efter reglerne i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilke uddannelser der kan vælges efter stk. 1, samt regler om støtte til dækning af deltagerbetaling, til betaling af kost og logi samt befordringsgodtgørelse under deltagelse i uddannelse.

Stk. 6. Under uddannelsen skal den ledige stå til rådighed for fleksjob.

Inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed og i op til 6 uger kan en person, der er visiteret til fleksjob, deltage i visse uddannelser efter eget valg. Kommunen skal ikke godkende den lediges valg af uddannelse. Det vil ved en ændring af bekendtgørelse nr. 1098 af 18. november 2005 om fleks- job blive fastsat, hvilke uddannelser fleksjobvisiterede kan vælge at deltage i. Der vil være tale om uddannelse på folkeskoleniveau, i gymnasial uddannelse, i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og i videregående uddannelse.

Bekendtgørelsen vil også indeholde regler om støtte fra kommunen til evt. deltagerbetaling, til betaling af kost og logi samt befordringsgodtgørelse under deltagelse i uddannelse. Disse ydelser vil være skattefrie, idet ligningslovens § 31, stk. 1, er ændret ved lovens § 6, nr. 2 og 3.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af fleksjob udsendes inden den 1. juli 2006.

Reglerne betyder, at ledige, der er visiteret til fleksjob, får samme mulighed som forsikrede ledige for efter eget valg at opkvalificere og efteruddanne sig med henblik på at komme i beskæftigelse.

Loven indeholder følgende overgangsbestemmelse

§ 8

Stk. 4. Bestemmelsen i § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, finder også anvendelse for personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2006. Den sammenlagte ledighed på 12 måneder opgøres for disse personer fra den 1. juli 2006.

Personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2006 har således også ret til op til 6 ugers selvvalgt uddannelse, og den sammenlagte ledighed på 12 måneder opgøres for disse personer fra den 1. juli 2006.

Loven indeholder i § 4 (og i § 5, der alene er en teknisk ændring og får virkning fra 1. januar 2007) ændring af lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., idet loven også kommer til at gælde for fleksjobvisiterede, der deltager i selvvalgt uddannelse for så vidt angår uddannelser under Undervisningsministeriet.

Ændringen betyder, at der for fleksjobvisiterede, der benytter sig af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse, skal ske tilmelding til og betaling for uddannelse på samme måde som for personer, der af kommunen henvises til uddannelsestilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1-3, og personer, der er under forrevalidering efter § 46, stk. 1, 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, og som modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Kommunen skal betale til uddannelsesinstitutionen efter bestemmelserne i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2003 som ændret ved L 233.

Uddannelsesinstitutionerne skal således beregne og opkræve betalingen hos kommunerne for alle de persongrupper, der er tilmeldt af kommunerne, og som er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. Betalingen opgøres på grundlag af antal årselever og studenterårsværk under uddannelse efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. efter de takster, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner.

Den blanket, der ved tilmelding til og ophør af uddannelsesforløbet skal udfyldes, vil blive ændret således, at det fra 1. juli 2006 skal fremgå, hvorvidt den uddannelsessøgende er i aktivering, under forrevalidering og modtager af kontanthjælp eller starthjælp, eller fleksjobvisiterede, der benytter sig af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der vil desuden blive fastsat regler, hvorefter uddannelsesinstitutionerne ved indberetning til Undervisningsministeriet af årselever og studenterårsværk skal oplyse, hvorvidt der er tale om personer i aktivering, under forrevalidering og modtager af kontanthjælp eller starthjælp, eller fleksjobvisiterede, der benytter sig af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse således, at udviklingen på området kan følges.

Undervisningsministeriet påregner inden 1. juli 2006 at udsende en ny bekendtgørelse, der afløser den gældende bekendtgørelse nr. 883 af 29. oktober 2003 om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Deltager den fleksjobvisiterede i specialundervisning for voksne sker dette efter de herfor gældende regler.

4. Ret til anden aktør [§ 1, nr. 5, § 73 c]

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring

§ 73 c. Personer, der er visiteret til fleksjob, har ret til at blive henvist til anden aktør, jf. § 26 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, med henblik på etablering af fleksjob, når personen har modtaget kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i 6 måneder inden for 9 måneder efter visitationen til fleksjob. Det samme gælder, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder og derefter har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for 9 måneder. Perioder med ydelse under barsel medregnes ikke.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob, og som kommunen har vurderet fortsat opfylder betingelserne for fleksjob, jf. § 74 c, i lov om aktiv socialpolitik, skal henvises til anden aktør med henblik på etablering af fleksjob, når personen har modtaget kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i 12 måneder inden for 18 måneder efter visitationen til fleksjob. Det samme gælder, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder og derefter har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Perioder med ydelse under barsel medregnes ikke.

Stk. 3. Personen skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører, jf. § 27 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Kommunen skal vejlede om retten til at blive henvist til anden aktør efter stk. 1 og om henvisningen til anden aktør efter stk. 2.

Personer, der er visiteret til fleksjob, skal hurtigst muligt i et fleksjob, så de ikke mister motivationen og troen på, at de kan komme i beskæftigelse.

En person, der er visiteret til fleksjob, og som ikke inden for de første 6 måneders ledighed ved egen eller kommunens indsats er kommet i et fleksjob, kan anmode kommunen om at blive henvist til en anden aktør, der herefter varetager indsatsen for at få etableret et fleksjob. Kommunen skal vejlede om, at en fleksjobvisiteret kan anmode om at blive henvist til anden aktør, f.eks. i forbindelse med kontaktforløbet.

Retten til at blive henvist til anden aktør indtræder, når personen har modtaget ledighedsydelse m.v. i 6 måneder inden for 9 måneder efter visitationen. Retten indtræder på ny efter 6 måneders ledighed, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder. Perioder med barsel medregnes ikke.

Når en person har været ledig i 1 år, skal kommunen henvise personen til en anden aktør, hvis kommunen vurderer, at personen fortsat opfylder betingelserne for at komme i fleksjob. Der skal igen ske henvisning til anden aktør, når personen har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder. Perioder med barsel medregnes ikke.

Den anden aktør kan ikke varetage myndighedsopgaver.

Den indsats, der kan varetages af den anden aktør omfatter som minimum etablering af fleksjob men kan også indeholde etablering af afklaringsforløb, virksomhedspraktik m.v. Det er kommunen, der beslutter, hvor længe indsatsen skal varetages af den anden aktør.

Kommunen skal indgå aftaler med andre aktører og skal tilstræbe at få en så varieret og kvalificeret kreds af aktører som muligt. Kommunen vil herunder kunne indgå aftaler med frivillige sociale organisationer, der f.eks. har ekspertise inden for særlige grupper af personer visiteret til fleksjob.

Der vil kunne klages til kommunen over indsatsen hos en anden aktør, f.eks. hvis den anden aktør ikke lever op til det kvalitetsniveau, der er aftalt med kommunen. Dette følger af almindelige klageregler.

Bestemmelsen træder først i kraft den 1. januar 2007, jf. § 7, stk. 2, således at der gives kommunerne mulighed for at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal kvalificerede aktører. En person, der er visiteret til fleksjob f.eks. den 2. januar 2007 kan således tidligst få ret til at blive henvist til anden aktør, når personen har fået ledighedsydelse m.v. i 6 måneder inden for 9 måneder efter den 2. januar 2007.

Loven indeholder følgende overgangsbestemmelse

§ 8

Stk. 5. Personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. januar 2007 og modtager ledighedsydelse, bliver omfattet af bestemmelsen i § 73 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, når de efter den 30. juni 2006 er blevet revurderet, jf. stk. 6. Personer, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller særlig ydelse, bliver omfattet af bestemmelsen, når der efter den 30. juni 2006 er foretaget opfølgning efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik. Henvisning til anden aktør kan dog tidligst ske fra den 1. juli 2007.

Personer, der før den 1. januar 2007 er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse, bliver omfattet af bestemmelsen, når de efter den 30. juni 2006 er blevet revurderet. Personer, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller særlig ydelse, bliver omfattet af bestemmelsen, når der efter den 30. juni 2006 er foretaget opfølgning efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik.

Henvisning til anden aktør kan tidligst ske fra den 1. juli 2007.

5. Mulighed for mentor i fleksjob [§ 1, nr. 6 og 7, § 74 a]

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:

6. Overskriften til § 74 affattes således:

»Arbejdsredskaber, mentor m.v.«

7. Efter § 74 indsættes i afsnittet »Arbejdsredskaber, mentor m.v.«:

»§ 74 a. Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads kan der ydes støtte til en mentorfunktion.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 78, stk. 2-4, samt §§ 79 – 81 finder tilsvarende anvendelse.

En person, der skal i fleksjob, kan af kommunen få støtte til en mentor ved ansættelse på en arbejdsplads i fleksjob. En mentor skal medvirke til, at personen får en god start i virksomheden, og det er en betingelse for at yde støtte, at det er afgørende for, at personen kan opnå ansættelse.

Støtten ydes efter de samme regler, der gælder for målgrupperne efter lovens § 78, stk. 2 – 4. Der kan dog ikke til fleksjobvisiterede ydes støtte til mentor i forbindelse med uddannelse.

Det vil primært være relevant at give støtte i form af mentor, når der er tale om ansættelse på en ny arbejdsplads, mens der som oftest ikke vil være behov for en mentor i de situationer, hvor der er tale om arbejdsfastholdelse på den hidtidige arbejdsplads.

Mentorfunktionen vil som udgangspunkt kunne varetages af en medarbejder i virksomheden. Med henblik på at forbedre medarbejderens mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges støtte til køb af uddannelse for medarbejderen. I en mindre virksomhed, hvorved forstås virksomheder med op til ca. 10 ansatte, kan mentorfunktionen i stedet varetages af en ekstern konsulent, jf. § 78, stk. 3.

6. Ret til fleksjobbevis [§ 1, nr. 7, § 74 b]

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:

§ 74 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om et fleksjobbevis, som en person, der er visiteret til fleksjob, kan anmode kommunen om at udarbejde.«

Hensigten med et fleksjobbevis er, at det skal gøre den enkelte ledige mere uafhængig af altid at skulle have kommunen med i en jobsøgningssituation. Målet er således at lette adgangen til arbejdsmarkedet ved, at arbejdsgiveren ved oplysningerne i fleksjobbeviset får større indsigt i personens kompetencer og mulighederne for støtte ved ansættelse. Fleksjobbeviset skal dog ikke indeholde så specifikke oplysninger, som der stilles krav om i ressourceprofilen.

Den konkrete udformning af et fleksjobbevis vil først ske, når der foreligger en evaluering af et igangværende forsøg med et kompensationsbevis til personer med handicap. Dette forsøg forventes afsluttet i sommeren 2006.

Kommunen skal kun udarbejde beviset, hvis den fleksjobvisiterede anmoder om et fleksjobbevis.

7. Kommunen mister refusion for ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp- og starthjælp, når hjælpen er ydet i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder[§ 2, nr. 9, 10 og 11]

I lov om aktiv socialpolitik foretages følgende ændringer:

9. I § 100, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Kommunen afholder dog fuldt ud udgifterne til kontanthjælp og starthjælp til personer, der er visiteret til fleksjob og har modtaget kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder. Hvis personen efterfølgende har været i fleksjob i en periode på 9 måneder inden for 18 måneder, genoptages refusionen.«

10. I § 104, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Kommunen afholder dog fuldt ud udgifterne til ledighedsydelse til personer, der har modtaget kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder. Hvis personen efterfølgende har været i fleksjob i en periode på 9 måneder inden for 18 måneder, genoptages refusionen.«

11. I § 104, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Kommunen afholder dog fuldt ud udgifterne til særlig ydelse til personer, der har modtaget kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder. Hvis personen efterfølgende har været i fleksjob i en periode på 9 måneder inden for 18 måneder, genoptages refusionen.«

Reglerne betyder, at kommunen ikke får statsrefusion af udgifter til ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp eller starthjælp, når en person, der er visiteret til fleksjob, har været ledig i 18 måneder inden for 24 måneder. Kommunen kan modtage statsrefusion igen, når personen efterfølgende har været i fleksjob i mindst 9 måneder inden for 18 måneder.

Loven indeholder følgende overgangsbestemmelse

§ 8

Stk. 7. Kun perioder med ledighedsydelse, kontanthjælp, starthjælp eller særlig ydelse efter den 30. juni 2006 indgår i fastsættelsen af 18-månedersperioden inden for 24 måneder, jf. § 100, stk. 1, og § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik, som ændret ved denne lovs § 2, nr. 9, 10 og 11.

Bestemmelsen gælder også for personer, der allerede er visiteret til fleksjob, men ved fastsættelsen af 18 måneders perioden inden for 24 måneder indgår kun perioder med ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp eller starthjælp efter den 30. juni 2006.

Ad III. Maksimum for det offentlige løntilskud til fleksjob og regler om deltidsfleksjob

1. Loft over beregningsgrundlaget for tilskuddet, [§ 1, nr. 3 og 8]

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats foretages følgende ændring:

3. I § 71, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Tilskuddet kan dog højst beregnes ud fra et beløb på 395.000 kr. (2006-niveau) på årsbasis eller 205,30 kr. (2006-niveau) på timebasis.«

8. I § 75, stk. 2, indsættes som 3. pkt .:

»Tilskuddet kan dog højst beregnes ud fra et beløb på 395.000 kr. (2006-niveau) på årsbasis eller 205,30 kr. (2006-niveau) på timebasis.«

Afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne beregnes tilskuddet som halvdelen eller totredjedele af lønnen, dog højst halvdelen eller totredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelses- område eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, med tillæg af udgifter til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Lønnen fastsættes af arbejdsgiver og lønmodtager i samarbejde med de faglige organisationer.

Som noget nyt gælder, at tilskuddet til arbejdsgiveren ved ansættelser i fleksjob højst kan beregnes ud fra et beløb på 395.000 kr. på årsbasis eller 205,30 kr. på timebasis (2006).

Tilskuddet kan på årsbasis højst udgøre henholdsvis 197.500 kr. (hvis arbejdsevnen i forhold til det konkrete job er nedsat med halvdelen) eller 263.000 kr. (hvis arbejdsevnen er nedsat med 2/3).

Loven indeholder følgende overgangsbestemmelse

§ 8

Stk. 1. For personer, der er i fleksjob eller får tilskud til selvstændig virksomhed den 30. juni 2006, får bestemmelserne i § 71, stk. 3, 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, og i § 75, stk. 2, 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, først virkning, når personen efter at have været ledig påbegynder et nyt fleksjob. Det samme gælder for personer, der senest den 30. juni 2006 har indgået en aftale om at påbegynde et fleksjob efter lovens ikrafttræden.

Bestemmelsen finder anvendelse på personer, der den 1. juli 2006 eller senere visiteres til et fleksjob. Personer, der den 1. juli 2006 er ansat i et fleksjob eller driver selvstændig virksomhed, bliver først omfattet af lønloftet, når de efter en ledighedsperiode ansættes i et nyt fleksjob. Lønloftet gælder heller ikke for personer, der før den 1. juli 2006 har indgået en aftale om at påbegynde et fleksjob efter lovens ikrafttræden.

2. Fleksjob på deltid, jf. § 1, nr. 4.

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:

4. § 72, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Kommunen skal give tilbud om fleksjob på fuld tid, medmindre personen foretrækker deltidsansættelse eller er omfattet af bestemmelsen i stk. 3.

Stk. 3. Kommunen skal give tilbud om fleksjob på deltid, hvis den seneste ordinære beskæftigelse forud for visitationen til fleksjob var deltidsbeskæftigelse og personen i den seneste periode på sammenlagt 12 måneder med beskæftigelse har været deltidsbeskæftiget. Som deltidsbeskæftigelse betragtes beskæftigelse, hvis varighed over en periode på 4 uger i gennemsnit er højst 30 timer om ugen.

Stk. 4. Personer omfattet af stk. 3 kan få tilbud om fleksjob på et antal timer svarende til den seneste ordinære ansættelse på deltid.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 3, har dog ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen godtgør, at deltidsbeskæftigelsen har været begrundet i forhold, der også er årsag til visitationen til fleksjob.

Stk. 6. Personer, der er omfattet af stk. 3, har endvidere ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen kommer ud for samlivsophør eller andre ændringer i sine personlige forhold.«

En person, der visiteres til fleksjob, har ikke ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen i den seneste ordinære beskæftigelse før visitationen til fleksjob var ansat på deltid, og deltidsansættelsen i dette job har varet sammenlagt 12 måneder. Perioder med aktivering anses i denne forbindelse med denne bestemmelse ikke som ordinær beskæftigelse.

Ved deltidsbeskæftigelse forstås, at beskæftigelsen over en periode på 4 uger i gennemsnit højst har været 30 timer om ugen. Dette gælder dog ikke, hvis et lavere timetal end 30 timer efter overenskomsten anses for fuldtidsbeskæftigelse. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis overenskomsten fastsætter, at fuld arbejdstid er 29 timer, fordi der er tale om aften- og natarbejde eller weekendarbejde.

Personen kan højst få tilbud om et fleksjob for det antal timer, som pågældende var ansat i i den seneste ordinære beskæftigelse.

Skyldes deltidsansættelsen i det seneste ordinære ansættelsesforhold f.eks. sygdom eller nedslidning, har personen imidlertid fortsat ret til et fleksjob på fuld tid, såfremt personen ved fx en lægefaglig eller sundhedsfaglig vurdering kan godtgøre, at den nedsatte arbejdstid skyldes de samme helbredsmæssige forhold, som er årsagen til fleksjobbet.

En person, som er visiteret til et deltidsfleksjob, og som kommer ud for en social begivenhed som f.eks. samlivsophør, vil også have ret til tilbud om fleksjob på fuld tid. Samlivsophør, som giver ret til tilbud om fuld tid, kan f.eks. være separation, skilsmisse eller ægtefællens/samleverens dødsfald.

Andre ændringer i personlige forhold kan også give ret til fuld tid. I disse tilfælde er det imidlertid en betingelse for retten til fuld tid, at kommunen foretager en konkret vurdering af, om ændringen i de personlige forhold giver grundlag for, at personen får et tilbud om fleksjob på fuld tid, således at personen bliver i stand til at forsørge sig selv.

Der skal være tale om udefra kommende ændringer. Fødsel, indgåelse af ægteskab, at ægtefællen går på orlov eller efterløn giver ikke ret til fuldtidsfleksjob til en person, der er i fleksjob på deltid eller er visiteret til et fleksjob på deltid, da der er tale om ændringer, som personen har en vis indflydelse på.

Loven indeholder følgende overgangsbestemmelse

§ 8

Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob før den 1. juli 2006, er ikke omfattet af bestemmelsen i § 1, nr. 4.

Det betyder, at personer, der er visiteret til et fleksjob før 1. juli 2006, bevarer retten til et fleksjob på fuld tid. Personer, der har haft deltidsbeskæftigelse og visiteres til fleksjob den 1. juli 2006 eller senere, vil derimod som hovedregel kun have ret til et fleksjob på deltid.

Ad IV. Fleksjobvisiterede kan få befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik. [ § 1, nr. 1 og nr. 8 – 10]

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er foretaget følgende ændring:

1. I § 39, stk. 1 , og § 46, stk. 1 , ændres »§ 2, nr. 1, 4 og 5« til: »§ 2, nr. 1, 4, 5 og 7«.

9. I § 82, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 10-12,«: »og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11«.

10. I § 82, stk. 3, ændres »§ 2, nr. 4 og 5« til: »§ 2, nr. 4, 5 og 7«.

11. I § 82, stk. 5, ændres »§ 2, nr. 4 og 5« til: »§ 2, nr. 4, 5 og 7«.

12. § 121, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter efter §§ 73 b, 74 og 74 a.«

13. I § 121, stk. 3, indsættes efter »kapitel 10«: »samt udgifter efter § 82«.

I lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven) er foretaget følgende ændring:

1. I § 7, nr. 9, indsættes efter »ydelser efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i det omfang modtageren er omfattet af lovens § 2, nr. 4, 5«: »eller 7«.

Personer på ledighedsydelse og særlig ydelse, som deltager i tilbud efter lovens kapitel 10 og 11 får ret til befordringsgodtgørelse efter reglerne i lovens § 82. Befordringsgodtgørelse kan ydes, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, udgør mere end 24 km tur/retur. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Befordringsgodtgørelsen ydes efter de samme regler og takster, som gælder for personer i revalidering og forrevalidering, dvs. med 1,02 pr. km. (4. juli 2005). Kommunen yder dog den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk erhvervsevne efter reglerne i § 82, stk. 5.

Kommunerne får refunderet 50 pct. af udgifterne til befordringsgodtgørelse, jf. § 121, stk. 3.

Udbetaling af befordringsgodtgørelse er ikke skattepligtig indkomst, jf. ligningslovens § 7, nr. 9, som er ændret ved § 6, nr. 1.

Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Ad V. Ændring af lov om fleksydelse, idet administrationen af loven fra 1. januar 2007 varetages af kommunerne [§ 3]

Administrationen af fleksydelsesordningen overføres til kommunerne med virkning fra 1. januar 2007.

Det betyder bl.a., at kommunerne skal

– tilmelde fleksjobvisiterede til fleksydelsesordningen,

– opgøre den tilmeldtes eventuelle medbragte anciennitet fra efterlønsordningen og vurdere, om den tilmeldte kan optjene ret til fleksydelse,

– opkræve fleksydelsesbidrag,

– udbetale fleksydelse.

Arbejdsdirektoratet udsender i efteråret en ny bekendtgørelse og vejledning om fleksydelsesordningen, og kommunerne vil samtidig blive informeret nærmere om opgaverne i forbindelse med administrationen af fleksydelsesordningen.

Henvendelse om spørgsmål:

Til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan rettes til Arbejdsmarkedsstyrelsen, Kirsten Brix Pedersen, tlf. 35 82 84 21, Elsebeth Foged, tlf. 35 82 82 34 og Ilse Dickmeiss, tlf. 35 82 84 41

Til lov om aktiv socialpolitik kan rettes til Arbejdsdirektoratet, Birgitte Romose og Margrethe Groth-Andersen tlf: 38 10 60 11

Til lov om fleksydelse kan rettes til Arbejdsdirrektoratet, Flemming Frandsen, tlf. 38 10 60 11.

Til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. kan rettes til Institutionsstyrelsen, Henrik Thode, tlf. 33 92 50 00.

Orienteringsbrev til kommunerne m.fl.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 6. juni 2006

Redaktionel note
  • Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk
  • Skrivelsen er ikke længere relevant.