Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indsatsen, herunder regnskab og revision, for kontant- og starthjælpsmodtagere, der i længere tid har modtaget offentlig forsørgelse uden deltagelse i aktive tilbud

 

I medfør af § 96 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005, som ændret ved lov nr. 239 af 27. marts 2006 og § 63 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

Særlig indsats for kontant- og starthjælpsmodtagere

§ 1. Kommunerne skal i perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2008 for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke inden for det seneste år har modtaget et tilbud efter denne lovs kapitel 10-12 foretage en fornyet behandling af sagen, henvise til et job, eller give tilbud efter kapitel 10-12 med henblik på beskæftigelse.

Afgrænsning og opgørelse af målgruppen

§ 2. Målgruppen for indsatsen omfatter modtagere af kontant- og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, som ikke er fyldt 67 år, som i det seneste år ikke har deltaget i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som har modtaget offentlig forsørgelse i form af

1) dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,

2) kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik,

3) introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark, dog uden samtidig at have deltaget i tilbud efter § 23 a - § 23 c,

4) ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

5) sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel eller

6) en kombination af ydelserne efter nr. 1-5.

Stk. 2. Målgruppen for indsatsen omfatter såvel personer, som opfylder kriterierne ved periodens start jf. § 1, som personer, der i løbet af perioden kommer til at opfylde kriterierne.

Stk. 3. Opgørelse af målgruppen efter stk. 1 - 2 foretages af Arbejdsmarkedsstyrelsen på grundlag af arbejdsmarkedsportalen. Det seneste år jf. § 1 opgøres som 65 ud af de seneste 69 uger.

Stk. 4. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller oplysninger om personer i den i stk. 1-3 afgrænsede målgruppe til rådighed for kommunerne via arbejdsmarkedsportalen. Følgende oplysninger stilles til rådighed: cpr nr. og dato for at opfylde kriteriet for at indgå i målgruppen.

Opfølgning på indsatsen

§ 3. Kommunalbestyrelsen behandler på et møde kommunens indsats for målgruppen og resultaterne af indsatsen. Det sker mindst en gang årligt og første gang 2. kvartal 2007.

Stk. 2. Til brug for kommunalbestyrelsens behandling opgør Arbejdsmarkedsstyrelsen løbende resultaterne af indsatsen via Internettet. Resultaterne opgøres på kommuneniveau og på landsplan, i form af en række mål vedrørende målgruppens beskæftigelse og aktivering.

Udmelding og tildeling af tilskud til sagsbehandling

§ 4. Kommunerne får tilskud til sagsbehandling i forbindelse med indsatsen efter § 1. Tilskud til sagsbehandling ydes på baggrund af en fordelingsnøgle, som er baseret på en opgørelse af de enkelte kommuners andel af den samlede målgruppe, jf. § 2 for afgrænsning af målgruppen. Den tekniske opgørelse af målgruppen foretages af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 2. Tilskud til den kommunale sagsbehandling udmeldes til kommunerne i 4 rater af samme beløbsmæssige omfang, og raterne tildeles i juli 2006, i januar 2007, i juli 2007 og i januar 2008.

Udmelding og tildeling af tilskud til driftsudgifter til aktive tilbud

§ 5. Kommunerne får tilskud til driftsudgifter til tilbud efter kap. 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den enkelte kommune får et fast tilskud på 25.000 kr. pr. person i målgruppen, jf. dog stk. 2, når personen påbegynder et tilbud efter kap. 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. D e enkelte kommuner får udmeldt et maksimalt beløb, som kommunen samlet set kan få udbetalt som tilskud efter stk. 1 i løbet af indsatsperioden. Kommunernes maksimale beløb er opgjort af Arbejdsmarkedsstyrelsen med udgangspunkt i andelen af den samlede målgruppe i de enkelte kommuner.

Stk. 3. Den enkelte kommune får udbetalt et acontobeløb i 4 halvårlige rater i løbet af indsatsperioden. Acontoraterne har samme beløbsmæssige omfang. Det samlede udbetalte acontobeløb efterreguleres ved indsatsens afslutning på grundlag af antallet af personer omfattet af målgruppen, jf. § 2, der har deltaget i et tilbud.

Stk. 4. De fire acontobeløb til aktiveringsindsatsen tildeles i juli 2006, i januar 2007, i juli 2007 og i januar 2008.

Udmelding og tildeling af tilskud til resultatløn

§ 6. Kommunerne kan få tilskud til særlig resultatløn til kommunale sagsbehandlere med henblik på at understøtte udmøntningen af indsatsen i kommunerne. Inden for en samlet ramme på i alt 10 mill. kr. udgør tilskuddet 1.000 kr. pr. person i målgruppen, som i mindst 13 uger inden for 15 uger

1) ikke modtager offentlige ydelser til forsørgelse,

2) kommer i SU-godkendt uddannelse uden samtidig at modtage kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik eller

3) kommer i fleksjob.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilskud, at

1) kommunen ansøger om at få del i midlerne og

2) kommunen har indgået en resultatlønsaftale med (lokale) repræsentanter for vedkommende forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen opgør tilskuddet halvårligt og første gang for perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006. Ansøgning om tilskud med oplysning om, at der er indgået en resultatlønsaftale, skal indsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen senest en måned inden udløbet af perioden. Ansøgningen gælder også for efterfølgende halvårsperioder, medmindre ændrede forudsætninger, primært på grund af kommunesammenlægninger eller -opsplitninger som følge af Kommunalreformen, kræver en ny ansøgning. Arbejdsmarkedsstyrelsen foretager den tekniske opgørelse af grundlaget for tilskud, jf. stk. 5.

Stk. 4. Tilskuddet til de kommuner, som kommer i betragtning, udbetales hurtigst muligt efter hver halvårsperiode. Hvis der ved den sidste udbetaling ikke er tilstrækkelige midler til alle kommuner, der opfylder kriteriet for tilskud, og som har søgt om at få del i midlerne, fordeles midlerne forholdsmæssigt ud fra kommunernes resultater.

Stk. 5. Den tekniske opgørelse af grundlaget for tilskud samt det samlede tilskuds størrelse foretages af Arbejdsmarkedsstyrelsen på basis af arbejdsmarkedsportalen.

Kontering af tilskud

§ 7. Kommunernes anvendelse af tilskud til sagsbehandling efter § 4 skal konteres på hovedkonto 6 ”Administration” i den autoriserede kommunale kontoplan i 2006. Fra og med 2007 skal tilskud til sagsbehandling efter § 4 konteres på funktion 6.45.53 ”Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre”, hvor udgifter i forbindelse med administration af jobcentre, herunder udgifter til administrative medarbejdere, fra 2007 skal registreres.

Stk. 2. Konteringen af tilskud efter § 4 skal følge reglerne fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”.

§ 8. Tilskud til driftsudgifter til aktive tilbud skal konteres som en indtægt på driftskonti vedrørende aktive tilbud på hovedkonto 5 i den autoriserede kommunale kontoplan. Indtægterne skal indgå i opgørelsen af refusionsberettigede driftsudgifter på de konti, hvor udgiften til det aktive tilbud har været afholdt.

Stk. 2. Konteringen af tilskud efter § 5 skal følge reglerne fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”.

§ 9. Vedrørende tilskud til resultatløn skal kommunen foretage en fuldstændig bogføring i kommunens regnskab af samtlige indtægter, som kommunen har modtaget fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Konteringen af tilskud til resultatløn skal følge reglerne fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”.

Regnskab og revision

§ 10. Regnskabsaflæggelse vedrørende tilskud til sagsbehandling efter § 4 skal ske senest i forbindelse med opgørelse af den endelige restafregning for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 med samme frist, som gælder for afregning af statsrefusion.

Stk. 2. Regnskabsaflæggelse vedrørende tilskud til driftsudgifter til aktive tilbud efter § 5 skal ske senest i forbindelse med opgørelse af den endelige restafregning for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 med samme frist, som gælder for afregning af statsrefusion. Revisionen sker som led i revisionens almindelige gennemgang af kommunens sociale udgifter på områder med statsrefusion.

Stk. 3. Tilskud til resultatløn revideres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i § 42 i lov om kommunernes styrelse.

Anvisning af tilskud, tilbagebetaling og berigtigelse

§ 11. Efterregulering af tilskud efter § 5 finder sted efter afslutningen af indsatsperioden jf. § 1 og foretages af Arbejdsmarkedsstyrelsen, således at efterreguleringen senest vil ske i regnskabsåret 2009. I den forbindelse sender Arbejdsmarkedsstyrelsen en endelig tilskudsopgørelse til kommunerne på baggrund af den gennemførte aktivitet i henhold til bekendtgørelsen i perioden 1. juli 2006 til 31. juni 2008.

Stk. 2. Har kommunen ifølge den endelige opgørelse fået udbetalt mere, end den er berettiget til, skal kommunen indbetale forskelsbeløbet til Arbejdsmarkedsstyrelsen.

§ 12. Har revisionen påpeget, at et beløb med urette er modtaget i tilskud, påhviler det kommunalbestyrelsen at sikre, at der sker en tilbagebetaling af beløbet til staten. Revisionen påser som led i revisionen det efterfølgende år, at dette er sket.

Revisionens udførelse

§ 13. Revision af tilskud til sagsbehandling efter § 4 og tilskud til driftsudgifter til aktive tilbud efter § 5 skal ske i overensstemmelse med de regler, der er fastsat om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision i henhold til lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om delpension.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2006 og ophæves automatisk 1. januar 2010 medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 20. juni 2006

Marie Hansen

/Jens Hørby Jørgensen