Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Der var ansøgt om tilskud til dækning af personlig assistance i form af tegnsprogstolkning til en døvbleven, idet denne, som kontaktperson til en døvblind, selv havde brug for tegnsprogstolkning for at kunne følge den instruktion, supervision og undervisning, som var arrangeret af de amtslige døvblinde konsulenter i henhold til serviceloven.

Arbejdsformidlingen traf afgørelse om afslag på personlig assistance, da man opfattede tilbuddet om introduktionsundervisningen af kontaktpersonerne som led i kommunens sektoransvar. Udgifter skulle derfor dækkes efter serviceloven og ikke efter loven om kompensation til handicappede i erhverv.

Afgørelsen blev påklaget til Arbejdsmarkedets Ankenævn med henvisning til, at udgiften skulle henføres til lov om handicappede i erhverv, som også omhandlede personlig assistance til lønmodtagere, der på grund af alvorligt handicap har særligt behov for bistand, herunder tolkebistand.

Der blev særligt henvist til, at kontaktpersonerne havde et sådant behov, når de sammen med hørende kontaktpersoner skulle deltage i den tilrettelagte undervisning, som var en forudsætning for at de kunne udøve deres erhverv som kontaktpersoner for døvblinde

Arbejdsmarkedets Ankenævn traf afgørelse om, at ansøgeren ikke opfyldte betingelserne for at få personlig assistance i form af tegnsprogstolkning i forbindelse med sit arbejde og uddannelse/undervisning som kontaktperson for døvblinde.

Nævnet fandt, at ansøgeren ikke var omfattet af den personkreds, som havde mulighed for personlig assistance efter lov om personlig assistance til handicappede i erhverv, idet han ikke opfyldte betingelsen om, at være ansat på normale løn- og ansættelsesvilkår med den døvblinde som arbejdsgiver.

Nævnet lagde herved vægt på, at det var kommunen, som måtte anses for at være den egentlige arbejdsgiver, idet det var kommunen, som administrerede ordningen vedrørende kontaktpersoner til døvblinde, kommunen som udfærdigede ansættelsesaftalen med oplysninger om opsigelsesregler mv., og det var kommunen som udbetalte løn og var den økonomisk ansvarlige for ordningen og kontaktpersonernes opkvalificering.

Nævnet bemærkede endvidere, at det ikke kunne anses for afgørende, at det var den døvblinde der i det daglige samvær alt efter situationen måtte anvise og instruere kontaktpersonen. I forhold til kontaktpersonen var det således kommunen som måtte anses for den reelle arbejdsgiver.

Arbejdsmarkedets Ankenævn tiltrådte således Arbejdsformidlingens afgørelse om afslag på tilskud til personlig assistance efter lov om personlig assistance efter lov om handicappede i erhverv.
Den fulde tekst

Personlig assistance – tegnsprogstolkning – døv kontaktperson til døvblind

 

AFGØRELSE

Ankenævnet finder, at XXX ikke opfylder betingelserne for ret til bevilling af personlig assistance i form tegnsprogstolkning i forbindelse med sit arbejde og uddannelse som kontaktperson for døvblinde.

BEGRUNDELSE

Ankenævnet har lagt vægt på, at XXX ikke er omfattet af den personkreds, som har mulighed for personlig assistance efter § 11, stk. 1, nr. 1-5 i bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv.

XXX opfylder ikke betingelsen under nr. 1 om at være ansat på normale løn- og ansættelsesvilkår.

Nævnet har lagt vægt på, at det er kommunen, som må anses for den egentlige arbejdsgiver.

Ved denne vurdering har nævnet lagt vægt på, at det er kommunen der administrerer ordningen vedrørende kontaktpersoner til døvblinde, kommunen som udfærdiger ansættelsesaftalen med oplysninger om opsigelsesregler mv., og at det er kommunen, som udbetaler løn og er den økonomisk ansvarlige for ordningen, herunder opkvalificeringen.

At det affødt af situationen er den døvblinde, der alt efter sit behov for assistance i det daglige samvær må anvise og instruere kontaktpersonen, finder nævnet således ikke afgørende, idet det kommunen som i forhold til kontaktpersonen, som må anses for den reelle arbejdsgiver.

Ankenævnet tiltræder således Arbejdsformidlingens afgørelse af 3. januar 2005.

Ankenævnet henviser til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001, § 1, §§ 4 -7 og § 14 med de ændringer der følger af lov nr. 1038 af 17. december 2002 og lov nr. 418 af 10. juni 2003 samt Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv mv., § 1, §§ 10 – 16 og §§ 31- 35.

På ankenævnets vegne

Sign

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

1. Sagsforløb

YYY har på vegne af XXX ansøgt AF i ZZZ om

bevilling af tilskud i forbindelse med XXX’s behov for tegnsprogstolkning

i hans funktion som kontaktperson for døvblinde.

Det fremgår af sagens oplysninger, at XXX, som selv er døv,

har særligt behov for tegnsprogstolkning i forbindelse med supervision i

arbejdet som kontaktperson.

2. Arbejdsformidlingens afgørelse

AF i ZZZ traf den 3. januar 2005 denne afgørelse:

”Vedr.: Personlig assistance til kontaktpersoner for døvblinde efter § 79 i Serviceloven

En person der er døvblind og som deltager på arbejdsmarkedet, er berettiget til at søge om tolk efter bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. BEK nr. 545 af 19/6/2003.

Gruppen af døvblinde er berettiget til at få en kontaktperson stillet til rådighed efter § 79 i Serviceloven, hvor kommunen skal yde fornøden støtte til særlig kontaktperson, som kan assistere den døvblinde. I tilbud fra kommunen indgår, at kontaktpersonen for den døvblinde skal have adgang til at følge en introduktion, supervision og kursusvirksomhed.

Disse kontaktpersoner, som kommunen stiller til rådighed, er døve men seende. Dette medfører, at når kontaktpersonerne skal gøre brug af tilbud fra kommunen omkring supervision, introduktion og kursusvirksomhed, så har de behov for en tegnsprogstolk.

AF giver afslag på at bevilge personlig assistance til denne tolkeopgave, da AF oplever dette som et tilbud om introduktion fra kommunen, og da de i henhold til sektoransvar er forpligtet til at tilbyde denne undervisning med tegnsprog, da kontaktpersonerne er døve. AF vil sidestille sagen med de tilbud, AF skal give den ledige med hørehandicap. Da påhviler det AF at betale den nødvendige tegnsprogstolk for at kunne give den ledige de oplysninger, vi er forpligtet til i henhold til lovgivningen. Tegnsprogstolkeudgiften i forhold til denne opgave er ikke en opgave, som falder inden for loven om kompensation til handicappede i erhverv.”

3. Klagen til ankenævnet

I fortsættelse af en indgiven klage af 1. februar 2005 har YYY, som begrundelse for klagen i brev af 7. februar 2005 oplyst:

”Bemærkninger til anke af 1. februar 2005 vedr. personlig assistance til kontaktpersoner for døvblinde.

I ZZZ kommune er der ansat kontaktpersoner for døvblinde. Kontaktpersonerne er ansat på ordinære vilkår, hos den enkelte døvblinde, men med ZZZ Kommune som lønudbetaler. De får ved ansættelsen en tilgangsmelding til ZZZ kommune.

Nogle af disse kontaktpersoner er døve og kommunikerer via tegnsprog. I Servicelovens § 79 står der, at kontaktpersonerne skal have fornøden adgang til instruktion, supervision og kursusvirksomhed sædvanligvis arrangeret af de amtslige døvblindekonsulenter og eller de amtslige institutioner, som har ekspertise vedrørende voksne døvblinde.

Denne supervision foregår en gang om måneden med to timers gruppesupervision, og ved behov gives der individuel supervision. Der er indlagt undervisning i disse timer blandt andet mobility, etik, moral, det at arbejde i andres hjem osv.

Ifølge bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv m.m. står der i § 10, stk. 2, at der kan ydes personlig assistance til lønmodtagere, som på grund af alvorligt hørehandicap har særlige behov for bistand herunder tolkebistand. Dette behov har kontaktpersonerne, når de deltager i supervisionen sammen med hørende kontaktpersoner og i undervisningssituationer.

Formålet med reglerne om kompensation til handicappede i erhverv er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og dermed får samme mulighed for erhvervsudøvelse. Denne mulighed fratages døve kontaktpersoner i ZZZ kommune ved AF’s afslag.

Det er altså kontaktpersonen og ikke den døvblinde der modtager supervision på sit arbejde, og som sådan bør kontaktpersonen være omfattet af ovenstående bekendtgørelse.”

4. AF´s bemærkninger til klagen

AF skrev høringsbrev af 25. maj 2005:

”Arbejdsformidlingen har følgende bemærkninger til klagen.

Hovedvægten i Arbejdsformidlingens afgørelse (som også fremgår af skrivelse af 3. januar 2005) ligger på, at Arbejdsformidlingen oplever, at den lovmæssige forpligtelse til at yde bl.a. supervision til kontaktpersoner påhviler kommunen. Derfor forventer Arbejdsformidlingen, at kommunen afholder udgifterne til tegnsprogstolk i forbindelse med supervision (jf. sektoransvaret).”

5. Nyt efter klagen

YYY har i brev af 27. oktober 2005 supplerende oplyst, at XXX er kontaktperson til den døvblinde bruger, som har det daglige arbejdsgiveransvar, men at det er kommunen som administrerer og lønudbetaler, som beskrevet i vejledningen til servicelovens § 79. XXX er ansat i 48 timer om ugen og aflønnes efter skalatrin 11 med en grundtimeløn kr. 104,50 -, dertil kommer forskellige tillæg for forskudt tid m.m. Der udbetales løn en gang om måneden.

6. Regler

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 1038 af 17. december 2002 og lov nr. 418 af 10. juni 2003.

Kapitel 1

Formål og personkreds

§ 1. Loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

§ 2. Loven omfatter personer, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare beskæftigelse uden kompensation efter denne lov.

.

Personlig assistance til handicappede i erhverv

§ 4. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af

1) synsnedsættelse er ude af stand til eller kun med uforholdsmæssigt besvær er i stand til at læse,

2) alvorligt hørehandicap har særlige behov for bistand ved udførelsen af erhverv m.v., herunder tolkebistand,

3) meget betydeligt nedsat funktion som følge af et handicap har behov for praktisk bistand ved udførelse af arbejdsfunktioner, eller

4) handicap i øvrigt har anden alvorligt nedsat funktion, der giver behov for særlig bistand i forbindelse med udøvelse af erhverv m.v.

§ 5. Personlig assistance kan ydes under

1) beskæftigelse på ordinære løn- og ansættelsesvilkår, ..

Tilskud og ansættelse

§ 6. Tilskud ydes til en virksomhed til aflønning m.v. af en personlig assistent for en ansat eller for en, der skal ansættes i virksomheden, eller virksomhedens indehaver. Den personlige assistent skal bistå den handicappede person med de praktiske arbejdsfunktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af handicappet ikke selv kan udføre. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med handicappet.

§ 7. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale vilkår, eller den personlige assistance rekvireres som tegnsprogstolkning efter nærmere fastsatte regler herfor. Den personlige assistent kan endvidere rekvireres hos et vikarbureau. Den handicappede person skal forud for ansættelse af en assistent godkende denne.

Stk. 2. Tilskud kan kun ydes til en bestemt arbejdsfunktion i en bestemt virksomhed.

Stk. 3. Tilskud kan ydes for assistance i gennemsnitlig indtil 20 timer pr. uge for en bestemt periode eller indtil videre. I forbindelse med efteruddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold, jf. § 5, stk. 2, kan der ydes tilskud op til fuld tid. En handicappet person, der har mere end ét af de i § 4 nævnte handicap eller i øvrigt har et meget betydeligt handicap, kan efter en konkret vurdering få tilskud op til fuld tid.

Stk. 4. Der kan ydes refusion af udgifter til den personlige assistent ved arbejdsbetingede rejser og til vikardækning ved assistentens længerevarende sygdom og lignende.

Stk. 5. Beskæftigelse sministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang der kan ydes tilskud til den personlige assistent under den handicappede persons sygdom, og i hvilket omfang der kan ydes tilskud, hvis den personlige assistent er syg.

..

Kapitel 4

Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse

§ 14. Til de i § 4 nævnte personer kan arbejdsformidlingen yde støtte til personlig assistance, medmindre den pågældende er berettiget til specialpædagogisk støtte i form af personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse eller om specialpædagogisk støtte til deltagelse i den pågældende uddannelse. Der kan ydes støtte til

1) beskæftigede, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv, og

2) ledige

a) i uddannelsestilbud med uddannelsesgodtgørelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

b) i uddannelse med godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. samme lovs § 2, stk. 1, nr. 3,

c) i uddannelse med støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller

d) på dagpenge efter § 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Tilskud og ansættelse m.v.

§ 14 a. Reglerne i kapitel 3 finder anvendelse.

Stk. 2. Den personlige assistent ansættes af arbejdsformidlingen eller efter reglerne i § 7, stk. 1, når der ydes assistance til en ledig.

Stk. 3. Tilskud kan ydes op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal. Tilskud kan gives til undervisningstimer samt til forberedelse, hvis personen med handicap har behov for assistance til forberedelsen. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud op til fuld tid.

Stk. 4. Bevilling skal gives for en bestemt periode og til en bestemt uddannelse.

Stk. 5. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for ordningen.

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 167 af 17. marts 2005.

Kapitel 1

Formål og personkreds

§ 1. Formålet med reglerne om kompensation til handicappede i erhverv m.v. er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og dermed får samme muligheder for erhvervsudøvelse.

.

Kapitel 3

Personlig assistance til handicappede i erhverv m.v.

Personkreds

§ 10. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved udøvelse af erhverv m.v., og som på grund af

1) synsnedsættelse eller ordblindhed er ude af stand til eller kun med uforholdsmæssigt besvær er i stand til at læse,

2) alvorligt hørehandicap har særlige behov for bistand, herunder har behov for tolkebistand,

3) meget betydelig nedsat funktion som følge af et handicap har behov for praktisk bistand og

4) handicap i øvrigt har anden alvorligt nedsat funktion, der giver behov for særlig bistand.

Stillingskategorier mv.

§ 11. Personlig assistance kan søges af personer med handicap, som

1) søger ansættelse i en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår,

2) søger ansættelse eller er ansat i job med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) søger ansættelse eller er ansat i flexjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

4) deltager i tilbud om virksomhedspraktik efter lov om aktiv en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) påtænker at etablere selvstændig virksomhed eller er selvstændig erhvervsdrivende på det almindelige arbejdsmarked.

Ansættelsesbetingelser for assistenten

§ 12. Tilskud til personlig assistance ydes til en virksomhed til aflønning af en personlig assistent for en ansat eller for en, der skal ansættes i virksomheden, eller for virksomhedens indehaver, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale ansættelsesvilkår.

Stk. 3. Den personlige assistent kan efter aftale med virksomheden rekvireres hos et vikarbureau.

Stk. 4. I stedet for personlig assistance efter stk. 2 og 3, kan assistance efter aftale med virksomheden rekvireres som tegnsprogstolk eller mundhåndsystemtolk (MHS) efter bekendtgørelse om uddannelsen til tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk eller som skrivetolk.

Stk. 5. Personen med handicap skal forud for ansættelse eller rekvirering af en assistent godkende denne.

Stk. 6. Når der ydes personlig assistance til en ledig, der deltager i virksomhedspraktik, jf. § 11, stk. 1, nr. 4, ansættes assistenten af Arbejdsformidlingen eller rekvireres efter stk. 3 eller 4.

Bevilling og omfang af tilskud

§ 13. Den personlige assistent skal bistå den handicappede person med de praktiske arbejdsfunktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af handicappet ikke selv kan udføre.

Stk. 2. Assistancen kan fordeles på flere assistenter. Den samlede assistance må ikke overstige det maksimale timeantal, der kan bevilges, jf. § 15.

§ 14. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med handicappet. Personen med handicap skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Stk. 2. Ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

§ 15. Der kan bevilges tilskud op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder 37 timer om ugen. Ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt. Efter en konkret vurdering kan personer med handicap, f.eks. døvblinde, få tilskud udover 37 timer per uge.

Stk. 2. En person, der har mere end ét af de i § 10 nævnte handicap eller i øvrigt har et meget betydeligt handicap, kan efter en konkret vurdering få tilskud op til fuld tid (dvs. op til 37 timer om ugen).

Stk. 3. I forbindelse med efteruddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold, jf. § 16, stk. 1, kan der ydes tilskud op til fuld tid. Tilskud kan gives til undervisningstimer samt til forberedelse, hvis personen med handicap har behov for assistance til forberedelsen.

Stk. 4. Bevilling kan gives for en bestemt periode eller indtil videre.

Assistance under efteruddannelse

§ 16. Ledige personer med handicap kan få tilskud til personlig assistance under efteruddannelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold. Tilskuddet kan først ydes, når den pågældende er i uddannelse. Den personlige assistent ansættes i virksomheden.

Stk. 2. Lønmodtagere med handicap kan få tilskud til personlig assistance under deltagelse i kurser, der er et led i arbejdet, betales af arbejdsgiveren og afvikles i arbejdstiden. Det samme gælder for lønmodtagere, der deltager i AMU-uddannelser, der er et led i arbejdet og afvikles i arbejdstiden.

Stk. 3. Selvstændige erhvervsdrivende med handicap kan få tilskud til personlig assistance under deltagelse i kurser, der er et almindeligt led i efter- og videreuddannelsen i den pågældende branche.

Kapitel 4

Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

§ 31. Udover støtte til personlig assistance efter § 16, kan der ydes assistance til de i § 10 nævnte personer, der deltager i efter- og videreuddannelse. Det er en betingelse, at personen med handicap ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte i form af personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse eller specialpædagogisk støtte til deltagelse i den pågældende uddannelse.

§ 32. Der kan ydes personlig assistance til:

Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv.

Ledige, der deltager i

1) tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) uddannelse med godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. samme lovs § 2, stk. 1, nr. 3,

3) uddannelse med støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), eller

4) uddannelse med bevarelse af dagpengeretten efter § 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 33. Når der ydes personlig assistance til en ledig, ansættes assistenten af Arbejdsformidlingen eller rekvireres efter § 12, stk. 3 eller 4.

§ 34. Tilskud kan gives til undervisningstimer samt til forberedelse, hvis personen med handicap har behov for assistance til forberedelsen. Tilskud kan ydes op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud op til fuld tid (d.v.s. op til 37 timer om ugen).

Stk. 2. Bevilling skal gives for en bestemt periode og til en bestemt uddannelse.

§ 35. Reglerne i kapitel 3 finder i øvrigt anvendelse ved personlig assistance under efter- og videreuddannelse.