Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé

Lønmodtageren havde fra arbejdsgiveren modtaget en udskrift fra FerieKonto, hvoraf det fremgik, at hun i ferieåret 1. maj 2006 – 30. april 2007 har ret til 3,5 feriedage for optjeningsåret 2005.

Lønmodtageren har ansøgt Arbejdsdirektoratet om at få dette ændret til 1,4 dag på baggrund af hendes reelle arbejdsdage i de enkelte måneder i 2005.

I ansættelsesbrevene var oplyst, at ansættelsens omfang fremgik af holdlisterne. Efter de foreliggende holdlister havde lønmodtageren i optjeningsåret haft undervisningstimer fra og med 4. januar 2005 til og med 15. marts 2005 og fra og med 27. september 2005 til og med 20. december 2005.

Lønmodtageren tog i ansøgningen forbehold for, om hun selv havde regnet rigtigt.

Ansøgningen resulterede i en afgørelse fra Arbejdsdirektoratet om, at lønmodtageren havde optjent 10,93 dage på grundlag af ferielovens regler.

Arbejdsdirektoratet begrunder afgørelsen med, at der har været tale om en løbende ansættelse i perioderne fra 4. januar 2005 til 15. marts 2005 samt fra 27. september 2005 til 20. december 2005.

Da lønmodtageren fik Arbejdsdirektoratets afgørelse klagede hun og meddelte, at hvis hun ikke fik antallet af feriedag sat ned, ønskede hun at annullere sin oprindelige ansøgning.

Arbejdsmarkedets Ankenævn traf afgørelse om, at Arbejdsdirektoratets afgørelse skulle annulleres.

Arbejdsmarkedets Ankenævn fandt, at Arbejdsdirektoratet, før der blev truffet afgørelse, skulle have foretaget partshøring, og at dette ikke var sket. Afgørelsen var derfor ugyldig.

Den fulde tekst

Ansøgning om nedsættelse af antal feriedage resulterede i flere feriedage

 

 

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 20. september 2006.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

Arbejdsdirektoratets afgørelse annulleres.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at

– De ansøgte Arbejdsdirektoratet om at få ændret antallet af feriedage optjent i 2005 på FerieKonto fra 3,5 dage til 1,4 dag med forbehold for, at Deres beregning var korrekt,

– Arbejdsdirektoratet den 20. juni 2006 traf afgørelse om, at De havde optjent 10,93 feriedage,

– De den 22. juni 2006 oplyste, at De ønskede at annullere Deres ansøgning, hvis De ikke kunne få antallet af feriedage nedsat til det ansøgte antal.

Efter forvaltningslovens regler har en myndighed pligt til at foretage partshøring under visse nærmere omstændigheder. Bl.a. bør partshøring foretages i tilfælde, hvor parten skønnes at kunne have nogen interesse i at få lejlighed til at se og eventuelt kommentere afgørelsesgrundlaget.

Arbejdsmarkedets Ankenævn har lagt vægt på, at der i Deres tilfælde burde have været foretaget partshøring på en sådan måde, at det var blevet tydeligt for Dem, at afgørelsen ville få et klart ugunstigt - og uventet - resultat for Dem.

En myndighed har pligt til at undersøge en sag i tilstrækkeligt og nødvendigt omfang, inden der træffes afgørelse.

På den baggrund finder Arbejdsmarkedets Ankenævn, at Arbejdsdirektoratets afgørelse af 20. juni 2006 er behæftet med væsentlige sagsbehandlingsmangler. Det medfører, at afgørelsen er ugyldig og derfor annulleres.

R E G L E R

Arbejdsmarkedets Ankenævn henviser til

– § 19, stk. 1 i forvaltningslov, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, og

– punkt 105 i Justitsministeriets vejledning af 1986 om forvaltningsloven.

B E M Æ R K N I N G E R I Ø V R I G T

Efter forvaltningslovens regler har en myndighed pligt til at vejlede om de regler, der gælder for den pågældende myndigheds område.

Arbejdsmarkedets Ankenævn finder, at vejledningspligten især har betydning, når en borger, som i Deres tilfælde, forventer et helt andet resultat af en ansøgning, end det som kan blive sagens udfald.

Til spørgsmålet om antallet af feriedage for ferieåret 1. maj 2005 – 30. april 2006 kan Arbejdsmarkedets Ankenævn oplyse, at reglerne er udformet således, at De efter loven har ret til 2,08 feriedag pr. måned, De har været i beskæftigelse. I månederne marts 2005 og september 2005, som er ansættelses- og fratrædelsesmåned, skal der laves en opgørelse svarende til 0,07 feriedag pr. ansættelsesdag

På ankenævnets vegne

xxx

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsdirektoratet, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K

1. Sagsforløb

Arbejdsdirektoratet fremstillede sagen på denne måde:

”Sagsfremstilling

Direktoratet har den 15.juni 2006 modtaget Deres brev, hvori De beder om at få ændret antallet af feriedage for optjeningsåret 2005.

Der er til FerieKonto indberettet 3,5 dage for så vidt angår Deres ansættelsesforhold hos YYY.

De oplyser, at De har været i et løbende ansættelsesforhold hos YYY i perioderne fra 4. januar 2005 til 15. marts 2005 og fra 27. september 2005 til 20. december 2005.”

Sekretariatet er enigt i fremstillingen med den tilføjelse, at De i Deres beregning var kommet frem til, at De havde ret til 1,4 dags ferie, og at De havde tilføjet følgende:

”Hvis det er korrekt udregnet, vil jeg godt have ændret mit feriekort.”

2. Arbejdsdirektoratets afgørelse

Direktoratet traf den 20. juni 2006 denne afgørelse:

Afgørelse

De har i optjeningsåret 2005 optjent 10,93 feriedage.

Begrundelse

De har optjent 10,93 feriedage, fordi De har været i et løbende ansættelsesforhold hos YYY i perioderne fra 4. januar 2005 til 15. marts 2005 og fra 27. september 2005 til 20. december 2005.

Efter ferielovens § 7, stk. 1, jf. senest lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, optjener en lønmodtager ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds lønnet ansættelse i et kalenderår (optjeningsår). Dette gælder, uanset hvor mange arbejdstimer lønmodtageren præsterer, og uanset hvordan disse timer er fordelt i løbet af ugen/måneden. Princippet betyder, at den enkelte lønmodtager optjener feriegodtgørelse svarende til lønmodtagerens samlede normale lønindtægt på optjeningstidspunktet.

Hvis der ikke er optjent ferie for en hel kalendermåned, optjenes ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse. Der kan dog højst optjenes ret til 2,08 dages betalt ferie pr. måned. Det følger af § 3, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1285 af 14. december 2004 om ferie. Det gælder fx ved kortvarig e ansættelsesforhold - løsarbejde og for arbejdsforhold, der har varet mindre end en måned, eller hvor ansættelsen starter eller slutter midt i en måned.

Den faktiske ansættelsesperiode afgør, hvor mange kalenderdage der er tale om. I antallet af kalenderdage indgår også helligdage, sygedage, fridage eller dage med andet fravær.

Direktoratet har ved afgørelsen lagt til grund, at De har været i et løbende ansættelsesforhold hos YYY i perioderne fra 4. januar 2005 til 15. marts 2005 og fra 27. september 2005 til 20. december 2005.

De har dermed optjent følgende feriedage for optjeningsåret 2005:

”.

3. Klagen til ankenævnet

I klagen af 22. juni 2006 er anført følgende:

”I mit brev bad jeg om at få ændret antallet af feriedage fra 3,5 dag til 1,4 dag.

I stedet for at nedsætte antallet opskriver I antallet af dage til 10,93.

Det kan jeg ikke godkende, fordi

– min ansættelse hos YYY har været tidsbegrænset, løst ansat uden opsigelsesvarsel

– jeg er på efterløn og bliver trukket for antal dage. Da min lønindtægt pr. time er højere end dagpengesatsen pr. time, kan det ikke betale sig for mig at hæve mine feriepenge, hvis jeg får mindre udbetalt pr. dag end jeg får i dagpenge

Hvis jeg ikke kan få antallet af feriedage nedsat til det ansøgte, annullerer jeg herved min ansøgning om ændring af feriedage.”

4. Arbejdsdirektoratets bemærkninger til klagen

Direktoratet har den 3. juli 2006 anført følgende:

Der er ikke kommet nye oplysninger, der giver direktoratet anledning til at ændre afgørelsen.

5. Nyt efter klagen

Der er intet nyt modtaget efter klagen.

6. Regler

Forvaltningslov, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985

Kapitel 3

Vejledning og repræsentation m.v.

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Stk. 2.

Kapitel 5

Partshøring

§ 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Stk. 2.

Justitsministeriets vejledning af 1986 om forvaltningsloven

Indhold

30.

Vejledning efter § 7, stk. 1, bør sikre, at borgeren får tilstrækkelig orientering om, hvilken betydning reglerne på det pågældende område har for ved kommende, og hvordan den pågældende lettest og mest effektivt kan opfylde de eventuelle krav, der er i lovgivningen.

VI. Reglerne om partshøring

105.

Bestemmelserne i forvaltningsloven fastlægger, hvornår en myndighed er forpligtet til at foretage partshøring. Bestemmelserne er imidlertid ikke til hinder for, at der gennemføres partshøring i videre omfang. Partshøring bør derfor foretages også i tilfælde, hvor parten skønnes at kunne have nogen interesse i at få lejlighed til at se og eventuelt kommentere afgørelsesgrundlaget, medmindre hensynet til offentlige eller andre privates interesser taler imod det.

Ferielov, lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004

Kapitel 2

Optjening af ferie

§ 7. En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsår). For ansættelsesperioder af under 1 måneds varighed optjenes ferien i forhold til ansættelsens længde.

Stk. 2.

Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 11. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om optjening af ferie ved ansættelse under 1 måned og om optjening af ferie og fradrag i månedslønnen for lønmodtagere, som arbejder mere end 5 dage om ugen. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan ligeledes fastsætte regler om optjening af ferie for lønmodtagere, som ikke har en kontrollabel arbejdstid og om ferie efter § 9 for elever, som arbejder mere end 5 dage om ugen.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1285 af 14. december 2004 om ferie

Kapitel 1

Definitioner

§ 2. Ved en 5 dages uge forstås i denne bekendtgørelse, at en lønmodtager normalt arbejder 5 dage eller mindre om ugen.

Stk. 2.

Kapitel 2

Optjening og afholdelse af betalt ferie på baggrund af dage i en 5 dages uge

§ 3. En lønmodtager, der ikke er ansat i en hel kalendermåned, optjener ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse. Lønmodtageren kan dog højst optjene ret til 2,08 dages betalt ferie pr. kalendermåned.

Stk. 2.