Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.
inden for EØS og i det øvrige udland

 

I medfør af § 41, stk. 7, § 53, stk. 8, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

§ 1. Denne bekendtgørelse bruges ved arbejde mv. inden for EØS, i Schweiz og i det øvrige udland, dog ikke Færøerne.

Stk. 2. Optagelse i en a-kasse forudsætter, at betingelserne i § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er opfyldt, jf. dog §§ 3 og 4. Kravet om bopæl i lovens § 41, stk. 1, nr. 1, fraviges for personer, der har bopæl i et andet EØS-land eller Schweiz.

Ret til at medregne forsikrings- og arbejdsperioder efter arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz og ret til at blive optaget for personer, der er omfattet af forordning (EØF) nr. 1408/71 eller Nordisk Konvention af 18. august 2003 om Social Sikring

§ 2. En person, som ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, men som har haft lønarbejde og været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan regne forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz med til at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven, når betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.

Stk. 2. Det er et krav, at personen inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz.

1) skriftligt søger om optagelse i en a-kasse og

2) begynder arbejde i Danmark, jf. stk. 3.

Stk. 3. Et fuldtidsforsikret medlem skal arbejde i mindst 296 timer inden for 12 uger eller 3 måneder. Et deltidsforsikret medlem skal arbejde i mindst 148 timer inden for 12 uger eller 3 måneder. En selvstændig erhvervsdrivende skal drive selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang. Arbejdet skal kunne anerkendes efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Stk. 4. Lønarbejde i det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med til at opfylde kravet om arbejde i § 53 i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode, selvom 8-ugers-fristen i stk. 2 ikke er opfyldt.

Stk. 5. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3 i tilfælde af barselsorlov, børnepasningsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Fristerne kan forlænges med op til 2 år.

Stk. 6. I andre særlige tilfælde kan direktoratet efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3. Fristerne kan forlænges med op til 2 år.

§ 3. En person, som har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, og som herefter har haft lønarbejde og været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan genoptages i en a-kasse og regne forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz med til at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven.

Stk. 2. Det er et krav, at personen

1) har bopæl og opholder sig i Danmark, jf. § 41, stk. 1, nr. 1, i loven, og

2) skriftligt søger om optagelse i en a-kasse inden 8 uger, fra personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz.

Stk. 3. Lønarbejde i det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med til at opfylde kravet om arbejde i § 53 i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode, selvom 8-ugers-fristen i stk. 2 ikke er opfyldt.

Stk. 4. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2, nr. 2, i tilfælde af barselsorlov, børnepasningsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år.

Stk. 5. I andre særlige tilfælde kan direktoratet efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 med op til 2 år.

§ 4. Helt arbejdsløse grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere med bopæl i Danmark, som har haft lønarbejde og været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan blive optaget i en a-kasse. Kravet om arbejde i § 41, stk. 1, nr. 3, i loven fraviges. §§ 3 og 5 bruges ved medregning af forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz.

§ 5. Forsikringsperioder kan regnes med til at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven. Det er en betingelse, at forsikringsperioderne ligger før afbrydelser i forsikringen ved overgang fra en dansk a-kasse til arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz og før afbrydelser i forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz. Afbrydelserne må ikke overstige i alt 8 uger inden for 12 måneder.

Stk. 2. A-kassen kan se bort fra afbrydelser i forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz, der skyldes sygdom eller barselsorlov.

Udbetaling af dagpenge hvor attest E 301 eller N 301 endnu ikke er udstedt

§ 6. Dagpenge kan udbetales i op til 6 måneder, selv om attest E 301 eller N 301 endnu ikke er udstedt, hvis betingelserne i §§ 2-5 i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Det er et krav, at personen har underskrevet en erklæring om eventuel efterregulering af dagpenge.

Stk. 3. Hvis attest E 301 eller N 301 ikke er udstedt, når a-kassen har udbetalt dagpenge i 6 måneder, afgør direktoratet, om der fortsat kan udbetales dagpenge.

Ret til at blive optaget eller genoptaget under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode

Ved arbejde inden for EØS eller Schweiz

§ 7. En lønmodtager, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter forordning (EØF) nr. 1408/71 eller efter Nordisk Konvention af 18. august 2003 om Social Sikring, kan optages i en a-kasse. Fristen for ansøgning om optagelse som lønmodtager i optagelsesbekendtgørelsen gælder ikke.

Stk. 2. En lønmodtager, som ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan optages i en a-kasse under arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz, hvis § 41 i loven er opfyldt. Kravet om bopæl i § 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges, hvis personen har bopæl i et andet EØS-land eller Schweiz.

Stk. 3. Optagelse efter stk. 2 kan kun ske, hvis lønmodtageren har haft bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før arbejdet blev påbegyndt. Det er også et krav, at lønmodtageren søger om optagelse senest 1 år efter, at pågældende har skiftet bopæl til det andet EØS-land eller Schweiz.

Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Udsendt til arbejde uden for EØS og Schweiz

§ 8. En person, der midlertidigt og for en kortere årrække er udsendt til lønarbejde uden for EØS og Schweiz i en dansk arbejdsgivers eller en dansk organisations tjeneste, kan optages i en a-kasse, hvis § 41 i loven er opfyldt. Kravet om bopæl i § 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges.

Stk. 2. Det er et krav, at personen har haft bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før arbejdet blev påbegyndt. Det er også et krav, at personen skriftligt søger om optagelse senest 1 år efter, at pågældende har skiftet bopæl til udlandet.

Stk. 3. Lønarbejde i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

Genoptagelse efter arbejdsløshedsforsikring i et EØS-land eller Schweiz og efterfølgende arbejde i eller uden for EØS

§ 9. En person kan genoptages i en a-kasse, hvis personen efter at have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz begynder andet arbejde i et EØS-land eller Schweiz, hvor pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret. Det samme gælder, hvis personen begynder arbejde uden for EØS eller Schweiz. Kravet om bopæl i § 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges.

Stk. 2. Det er et krav, at personen skriftligt søger om optagelse inden 8 uger, efter at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz. Det er også et krav, at personen har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år.

Stk. 3. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Stk. 4. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 i tilfælde af sygdom, barselsorlov eller børnepasningsorlov i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år.

Stk. 5. I andre særlige tilfælde kan direktoratet efter indstilling fra a-kassen forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 med op til 2 år.

Ret til at bevare medlemskabet af en dansk a-kasse under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode

§ 10. Et medlem kan bevare medlemskabet under arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz, hvis medlemmet er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter forordning (EØF) nr. 1408/71 eller efter Nordisk Konvention af 18. august 2003.

Stk. 2. Et medlem kan bevare medlemskabet under arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz, hvis medlemmet ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret efter dette lands regler.

Stk. 3. Et medlem, der ikke er omfattet af forordningen eller konventionen, kan bevare medlemskabet.

Stk. 4. Et medlem, der arbejder uden for EØS eller Schweiz, kan bevare medlemskabet.

Stk. 5. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i § 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Uretmæssigt medlemskab under arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz

§ 11. Et medlem har været uretmæssigt medlem af a-kassen, når medlemmet

1) skulle have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz (fejlforsikring), jf. § 12, eller

2) samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz (dobbeltforsikring), jf. § 13.

Fejlforsikring

§ 12. Medlemskabet af a-kassen annulleres i perioder, hvor et medlem har været fejlforsikret, jf. dog stk. 6. Perioder med fejlforsikring og arbejde i sådanne perioder kan ikke regnes med til at opfylde kravet om arbejde og medlemsperiode i § 53 i loven.

Stk. 2. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, skal optages som nyt medlem af a-kassen efter reglerne i lovens § 41.

Stk. 3. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, er igen retmæssigt medlem fra det tidspunkt, hvor det seneste arbejdsforhold i det andet EØS-land eller Schweiz er ophørt.

Stk. 4. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal opfylde kravet om medlemsperiode i lovens § 53, stk. 1, på ny.

Stk. 5. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven uanset perioden med fejlforsikring.

Stk. 6. Direktoratet kan i særlige tilfælde se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret.

Dobbeltforsikring

§ 13. Medlemskabet af en dansk a-kasse annulleres i perioder, hvor et medlem samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Forsikringsperioder og lønarbejde i det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med til § 53 i loven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år fra tidspunktet for ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring, skal opfylde betingelserne i § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2 og 3, for at medlemskabet igen kan anses for retmæssigt. Dette er også en betingelse for, at forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med.

Stk. 3. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år fra tidspunktet for ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring, er igen retmæssigt medlem fra det tidspunkt, hvor forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz er ophørt.

Uretmæssig arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land eller Schweiz

§ 14. Perioder, hvor et medlem har været fejlforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, og arbejde i disse perioder, kan ikke regnes med til § 53 i loven, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Et medlem, som har været retmæssigt arbejdsløshedsforsikret uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemsperiode i § 53, stk. 1, i loven uanset perioden med fejlforsikring.

Stk. 3. Et medlem, som ikke har været retmæssigt arbejdsløshedsforsikret i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal opfylde kravet om medlemsperiode i lovens § 53, stk. 1, på ny.

Stk. 4. Direktoratet kan i særlige tilfælde se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret.

Registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret efter udløbet af attest E 303 DK

§ 15. Et medlem, der har registreret sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret i Danmark, efter attest E 303 DK er udløbet, har først ret til dagpenge, når medlemmet har arbejdet i det omfang, som fremgår af § 2, stk. 3.

Stk. 2. Kravet om arbejde falder bort, hvis medlemmet på grund af arbejde er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Det er et krav, at arbejdet er påbegyndt inden udløb af attestperioden.

Stk. 3. A-kassen kan i umiddelbar tilknytning til attestens udløb forlænge fristen for registrering i stk. 1, hvis medlemmet skal til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller Schweiz eller afventer resultatet af en ansættelsessamtale. Fristen forlænges med op til 4 uger.

Stk. 4. A-kassen kan også i umiddelbar tilknytning til attestens udløb forlænge fristen for registrering i stk. 1 i tilfælde af

1) sygdom,

2) barselsorlov, eller

3) uforudsigelige omstændigheder.

Stk. 5. Registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret skal ske senest dagen efter, at medlemmet er raskmeldt, orloven er ophørt eller de særlige omstændigheder ikke længere er til stede.

Krav om arbejde for at få en ny attest E 303 DK

§ 16. Et medlem, der har brugt en attest E 303 DK, har først ret til en ny attest, når medlemmet har arbejdet i det omfang, som fremgår af § 2, stk. 3.

Ikrafttræden mv.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007. 1)

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 713 af 6. august 2001 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland.

Arbejdsdirektoratet, den 13. december 2006

Jesper Hartvig Pedersen

/Jørgen Kappel

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.