Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.
inden for EØS og i det øvrige udland

 

I bekendtgørelse nr. 1399 af 13. december 2006 er der fastsat regler om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland.

I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinjer.

Indledning

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) trådte i kraft den 1. januar 1994. EØS-aftalen er indgået mellem EU-landene og EFTA-landene, bortset fra Schweiz.

EØS-landene er fra den 1. januar 2007 følgende: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Schweiz indgik den 1. juni 2002 en aftale med EU om fri bevægelighed for personer. De EF-regler, der gælder på det sociale sikringsområde, finder anvendelse med enkelte undtagelser.

Forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72

EØS-aftalen indebærer bl.a. et samarbejde om social sikring. Det betyder, at forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, studerende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (herefter kaldet »forordningen«) og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (herefter kaldet »gennemførelsesforordningen«) gælder både i EØS-landene og Schweiz for statsborgere i disse medlemslande eller statsløse eller flygtninge bosat i en af disse medlemslande.

Forordningen gælder både for statsborgere i et medlemsland og for statsborgere fra et 3. land, som er omfattet af lovgivningen i et medlemsland. Forordningens regler gælder dog ikke for 3. landsstatsborgere i forhold til Danmark. Se nærmere om dette i direktoratets vejledning nr. 125 af 20. december 2004 om arbejdsløshedsforsikring i relation til EØS-landene, pkt. 18.

Den 29. april 2004 er forordning nr. 1408 afløst af forordning (EØF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Forordning nr. 883 er imidlertid endnu ikke trådt i kraft.

Nordisk Konvention af 18. august 2003 om Social Sikring

De nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) har sammen udarbejdet nordiske konventioner. Den 1. september 2004 trådte Nordisk Konvention af 18. august 2003 om Social Sikring i kraft (herefter kaldet konventionen). Konventionen afløste Nordisk Konvention af 15. juni 1992. Konventionen indebærer, at forordningens regler om arbejdsløshedsforsikring finder tilsvarende anvendelse i forholdet mellem de nordiske lande. For Danmark gælder artikel 69 i forordningen dog kun for nordiske statsborgere. Der kan således eksempelvis ikke udstedes en attest N 303 for 3. landsstatsborgere. Konventionen gælder mellem de nordiske lande for personer, der ikke er omfattet af EØS-aftalen. Det vil bl.a. sige nordiske statsborgere, som ikke er eller har været i arbejde, og som ikke studerer, fx hjemmegående. Konventionen gælder også for personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land.

Konventionen regulerer ikke det indbyrdes forhold mellem Danmark, Grønland og Færøerne.

Der er udarbejdet en administrativ aftale til konventionen.

Til § 1, stk. 1

Reglerne om arbejdsløshedsforsikring i relation til Færøerne findes i bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne. Der henvises også til Aftale af 26. august 1993 mellem Arbejdsministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring og vejledningen hertil.

Til § 1, stk. 2

Ved optagelse af lønmodtagere og selvstændige efter denne bekendtgørelse gælder de generelle regler i bekendtgørelse om optagelse som lønmodtager m.fl., selvstændig erhvervsdrivende og nyuddannet i en a-kasse (optagelsesbekendtgørelsen), hvis ikke de er fraveget i medfør af denne bekendtgørelse.

I de tilfælde, hvor der stilles krav om beskæftigelse som betingelse for optagelse, skal optagelse ske i den a-kasse, inden for hvis faglige område personen har fået arbejde, eller i en tværfaglig a-kasse.

I andre tilfælde skal personen optages i den a-kasse, der dækker det arbejde, pågældende har udført i det andet land. Personen kan dog vælge at blive optaget i den a-kasse, pågældende tidligere var medlem af, eller i en tværfaglig a-kasse.

Optagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret. Optagelse i en a-kasse som selvstændig kan dog kun ske som fuldtidsforsikret.

Optagelse kan tidligst ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse. For lønmodtagere kan optagelse dog tidligst ske fra arbejdets første dag. For selvstændige kan optagelse tidligst ske fra det tidspunkt, hvor personen erklærer at have begyndt egentlig virksomhedsudøvelse, og at virksomheden drives som hovedbeskæftigelse.

Ret til medregning af forsikrings- og arbejdsperioder efter arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz og ret til optagelse for personer omfattet af forordning (EØF) nr. 1408/71 eller Nordisk Konvention af 18. august 2003 om Social Sikring

§§ 2-5 omfatter kun personer, der er omfattet af forordningen eller konventionen.

Forsikrings- og arbejdsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz kan som udgangspunkt kun medregnes, hvis perioderne er bekræftet på en attest E 301, se artikel 80 i gennemførelsesforordningen. Det gælder også perioder, hvor der er udbetalt ydelser under arbejdsløshed. Sådanne perioder vil være bekræftet som ligestillede perioder på attest E 301. For personer, der alene er omfattet af konventionen, skal perioderne være bekræftet på attest N 301.

Hvis antallet af arbejdstimer ikke fremgår af attesten, skal der også foreligge lønsedler eller anden arbejdsgiverdokumentation.

Det følger af § 53, stk. 3, i loven, at kun arbejde i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af beskæftigelseskravet i § 53, stk. 2.

Medregning af arbejds- og forsikringsperioder forudsætter, at personen har været forsikret i overensstemmelse med artiklerne 13-17 i forordningen og artiklerne 5 og 6 i konventionen.

Ud over perioder, hvor en person i kraft af arbejde er forsikret, anses perioder, hvor der er udbetalt ydelser under arbejdsløshed, for forsikringsperioder. Det gælder også ydelser under arbejdssøgning i Danmark på en attest E 303.

Til § 2, stk. 1 og 2

Reglen gælder for personer, der ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år på det tidspunkt, hvor a-kassen modtager en skriftlig ansøgning om optagelse.

Ved overgang til en dansk a-kasse fra arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land eller Schweiz må der højst være en periode på 8 uger, hvor personen ikke er arbejdsløshedsforsikret. Den ikke-forsikrede del af 8-ugers-perioden tæller ikke med som forsikringsperiode. Alligevel anses medlemskabet for ubrudt i relation til kravet om 1 års uafbrudt medlemskab i § 53, stk. 1, i loven.

Det er en betingelse, at personen er påbegyndt arbejde i Danmark inden for 8 uger efter, at personen er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Det er også en betingelse, at personen inden for de 8 uger har søgt om optagelse i en a-kasse.

Hvis 8-ugers-fristen for påbegyndelse af arbejde eller ansøgning om optagelse overskrides, kan forsikringsperioderne fra det andet EØS-land ikke medregnes. Det betyder, at personen tidligst vil have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab. Arbejdsperioder fra det andet EØS-land kan medregnes, selv om 8-ugers-fristen overskrides, se stk. 4.

Eksempel

En person der ikke tidligere har været medlem af en dansk a-kasse.

1.1.00 – 31.12.05

2.1.06

16.1.06

3.4.06

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejde og forsikring i Sverige

Begynder arbejde i Danmark

Søger om optagelse i a-kasse

Bliver ledig og søger om dagpenge

Personen har arbejdet og været forsikret i Sverige fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2005. Personen har ikke tidligere været forsikret i Danmark.

Han begynder arbejde i Danmark den 2. januar 2006 og søger om optagelse i en dansk a-kasse den 16. januar 2006.

Den 3. april 2006 bliver han ledig efter at have arbejdet i 350 timer.

Personen kan optages i a-kassen fra den 16. januar 2006, hvor a-kassen modtager hans ansøgning.

Han har ret til at medregne sine arbejds- og forsikringsperioder fra Sverige, idet han både er påbegyndt arbejde og har søgt om optagelse inden for 8-ugers-fristen, samtidig med at han har arbejdet i mere end 296 timer inden for 12 uger/3 måneder i forsikringsperioden.

Til § 2, stk. 3

For time-, dag-, uge- og 14-dages-lønnede skal kravet om arbejde opfyldes inden for 12 uger. For månedslønnede skal kravet om arbejde opfyldes inden for 3 måneder.

Hvis a-kassen har modtaget en ansøgning om optagelse inden for 8-ugers-fristen, kan arbejde, der er udført før optagelsestidspunktet, medregnes til kravet om mindst 296 eller 148 timers arbejde. Arbejdet kan dog ikke medregnes til § 53, stk. 2, i loven, da det ikke er udført i en forsikringsperiode.

Når kravet om arbejde er opfyldt, indtræder retten til dagpenge med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor personen blev optaget i a-kassen. Et medlem, der har haft deltidsarbejde, kan derfor få supplerende dagpenge fra optagelsestidspunktet, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt, jf. bekendtgørelse om supplerende dagpenge og bekendtgørelse om rådighed.

Et fuldtidsforsikret medlem, der ikke opfylder 296-timers-kravet, men dog opfylder 148-timers-kravet på det tidspunkt, hvor medlemmet melder sig ledig, kan lade sig overflytte til deltidsforsikring. Medlemmet kan dermed medregne forsikringsperioderne fra det andet EØS-land eller Schweiz. Overflytningen får virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager medlemmets ansøgning herom.

Det forhold, at en selvstændig erhvervsdrivende skal have drevet selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang for at opfylde kravet, indebærer, at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed efter en konkret vurdering skal have haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge.

Til § 2, stk. 4

Medregning af lønarbejde er betinget af, at arbejdet kan anerkendes som lønarbejde. Se bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

Til § 2, stk. 5

A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen og fristen for opfyldelse af kravet om arbejde med op til 2 år. Det kan ske i tilfælde af dokumenteret sygdom, barselsorlov eller børnepasningsorlov. Begge frister løber videre, når personen er raskmeldt, eller orloven er udløbet.

Til § 2, stk. 6

Direktoratet kan efter en begrundet indstilling fra a-kassen i ganske særlige tilfælde forlænge fristerne i stk. 2 og 3.

Der skal være tale om uforudsigelige og undskyldelige omstændigheder i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Det er en forudsætning for forlængelse, at personen sandsynliggør at overskridelsen af fristen ikke skyldes personens egne forhold. Fristerne løber videre, så snart omstændighederne ikke længere er til stede.

Til § 3, stk. 1 og 2

Reglen gælder for personer, der har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år på det tidspunkt, hvor a-kassen modtager en skriftlig ansøgning om optagelse.

Personen skal have bopæl og ophold i Danmark for at blive optaget. Kravet om beskæftigelse i § 41 i loven skal derimod ikke være opfyldt.

Personen skal genoptages i den a-kasse, der dækker det arbejde, pågældende har udført i det andet EØS-land eller Schweiz. Personen kan dog vælge at blive genoptaget i den a-kasse, pågældende tidligere har været medlem af, eller i en tværfaglig a-kasse.

Genoptagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret. Genoptagelse i en a-kasse for selvstændige kan dog kun ske som fuldtidsforsikret.

En person, der på baggrund af sit seneste arbejde i Danmark har været deltidsforsikret, skal genoptages som fuldtidsforsikret, hvis pågældende umiddelbart inden sin tilbagevenden til Danmark har haft beskæftigelse i et andet EØS-land eller Schweiz i mere end 360 eller 390 timer inden for 12 uger eller 3 måneder. Personen skal ligeledes genoptages som fuldtidsforsikret, hvis pågældende under arbejde i både Danmark og et andet EØS-land eller Schweiz har arbejdet i dette omfang. En person, der på baggrund af sit seneste arbejde i Danmark har været fuldtidsforsikret, kan genoptages med samme forsikringsstatus uanset omfanget af arbejdet i det andet EØS-land eller Schweiz.

Optagelse kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse.

For så vidt angår opfyldelse af kravet om 1 års medlemskab i § 53 i loven, henvises der til vejledningen til § 2, stk. 1.

Hvis 8-ugers-fristen overskrides, kan forsikringsperioderne fra det andet EØS-land eller Schweiz ikke medregnes. Personen skal derfor nyoptages. Det betyder bl.a., at kravet om beskæftigelse i § 41 i loven og kravet om 1 års medlemskab i § 53, stk. 1, i loven skal opfyldes på ny.

Til § 3, stk. 3

Se vejledningen til § 2, stk. 4.

Til § 3, stk. 4 og 5

Se vejledningen til § 2, stk. 5 og 6.

Til § 4

Forordningens artikel 71 vedrører udbetaling af ydelser til arbejdsløse grænsearbejdere og »andre arbejdstagere end grænsearbejdere«.

Grænsearbejdere er ifølge artikel 1 i forordningen arbejdstagere, der arbejder i ét EØS-land, men har bopæl i et andet EØS-land, hvortil personen som hovedregel vender tilbage mindst én gang om ugen.

»Andre arbejdstagere end grænsearbejdere« er typisk arbejdstagere, der arbejder i ét EØS-land og bor i et andet EØS-land, hvortil personen ikke vender tilbage mindst én gang om ugen.

Artikel 71 omfatter dog alle personer, der under deres seneste beskæftigelse var bosat i en anden stat end den kompetente stat. Den kompetente stat er ikke nødvendigvis den stat, personen var beskæftiget i. Grænsearbejdere og »andre arbejdstagere end grænsearbejdere« er således ikke i alle tilfælde omfattet af lovgivningen i beskæftigelseslandet.

Grænsearbejdere, som bliver helt arbejdsløse, skal have udbetalt ydelser i bopælslandet. »Andre arbejdstagere end grænsearbejdere«, som bliver helt arbejdsløse, kan vælge mellem at modtage ydelser i beskæftigelseslandet/den kompetente stat eller bopælslandet.

Helt arbejdsløse grænsearbejdere og »andre arbejdstagere end grænsearbejdere« kan blive optaget i en dansk a-kasse og medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz, uden at kravet om beskæftigelse i § 41 i loven er opfyldt. Det er en betingelse, at a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse inden 8 uger fra pågældende ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land eller Schweiz.

Se i øvrigt Vejledning om arbejdsløshedsforsikring i relation til EØS-landene. Her er reglerne i artikel 71 i forordningen mere udførligt beskrevet.

Til § 5

I § 53, stk. 1, i loven stilles der krav om 1 års uafbrudt medlemskab som betingelse for udbetaling af dagpenge. Kravet om uafbrudt medlemskab fraviges i relation til medregning af forsikringsperioder efter artikel 67 i forordningen og bestemmelserne i konventionen.

§§ 2 og 3 indebærer, at der accepteres afbrydelser i forsikringen på 8 uger i forbindelse med overgang fra arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz til en dansk a-kasse.

Samtidig indebærer § 5, at der accepteres afbrydelser på sammenlagt 8 uger inden for 12 måneder i forbindelse med overgang fra en dansk a-kasse til arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land eller Schweiz og afbrydelser i forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz.

Der accepteres således afbrydelser i forsikringen på i alt 2 gange 8 uger.

8-ugers-fristen i §§ 2 og 3 regnes fremad fra det tidspunkt, hvor forsikringen ophører i det andet EØS-land eller Schweiz. 8-ugers-fristen i § 5 regnes bagud fra dette tidspunkt.

Eksempel

En person, der inden for de sidste 5 år har været medlem af en dansk a-kasse, har haft følgende arbejds- og forsikringsperioder i Norge:

 

1.8.05

16.9.05

3.10.05

1.3.06

2.4.06

19.5.06

1.6.06

1.8.06

4.9.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring i DK til 31.7.05

Arbejde + fors. N

Ikke fors.
2 uger +
2 dage

Arbejde + fors. N

Ikke fors.
4 uger +
4 dage

Arbejde + fors. N

Ikke fors. 1 uge +
6 dage

Arbejde + fors. N

Ikke fors.
4 uger +
5 dage

Opt. DK

Personen søger om genoptagelse den 4. september 2006. Personen har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år. Personen er derfor omfattet af § 3 i bekendtgørelsen. 8-ugers-fristen for ansøgning om genoptagelse i den danske a-kasse er overholdt. Forsikringsperioderne fra Norge kan derfor medregnes, se § 3, stk. 1.

Personen ophørte med at være forsikret i Norge den 31. juli 2006.

Når a-kassen skal afgøre, om afbrydelserne i forsikringen sammenlagt overstiger 8 uger inden for 12 måneder, tages der udgangspunkt i det tidspunkt, hvor forsikringen ophørte i Norge. Det vil sige den 31. juli 2006.

Den første afbrydelse i forsikringen i Norge er perioden fra den 19. maj 2006 til og med 31. maj 2006. Afbrydelsen er på 1 uge og 6 dage. Afbrydelsen overstiger ikke 8 uger. Forsikringsperioder, der ligger før denne afbrydelse, kan derfor medregnes.

I perioden fra den 1. marts 2006 til og med 1. april 2006 er der igen en afbrydelse i forsikringen i Norge. Afbrydelsen er på 4 uger og 4 dage. På dette tidspunkt har der i alt været afbrydelser i forsikringen på i alt 6 uger og 3 dage, altså mindre end 8 uger. Forsikringsperioder, der ligger før denne afbrydelse, kan derfor også medregnes.

Der er også en afbrydelse i forsikringen i perioden 16. september 2005 til og med 3. oktober 2005. Denne afbrydelse er på 2 uger og 2 dage. På dette tidspunkt har der været afbrydelser i forsikringen på i alt 8 uger og 5 dage inden for en periode på 12 måneder.

Det betyder, at forsikringsperioden forud for afbrydelsen i perioden 16. september 2005 til og med 3. oktober 2005 ikke kan medregnes til § 53, stk. 1 i loven. Medlemmet kan derfor kun medregne forsikringsperioder fra og med den 3. oktober 2005.

Vedrørende efterbetaling af efterlønsbidrag henvises til bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a- kasse.

Til § 5, stk. 2

Nogle EØS-lande bekræfter perioder med sygdom og barselsorlov som en ligestillet periode på attest E 301. Hvis dette er tilfældet, kan perioden medregnes efter de almindelige regler herom, jf. §§ 2 og 3.

Nogle EØS-lande anser dog ikke perioder med sygdom og barsel som forsikringsperioder. Derfor bekræfter disse lande ikke sådanne perioder på attest E 301.

A-kassen kan dispensere fra en afbrydelse i forsikringen, hvis afbrydelsen skyldes sygdom eller barsel. Dispensation forudsætter, at medlemmet kan dokumentere, at der er udbetalt ydelser i det andet EØS-land eller Schweiz i perioden. Det kan fx være kvittering for, at der er udbetalt ydelser under sygdom eller barsel. Hvis medlemmet ikke har modtaget ydelser i perioden, kan der ikke gives dispensation.

Udbetaling af dagpenge når attest E 301 eller N 301 endnu ikke er udstedt

Til § 6, stk. 1

Hvis et medlem bliver ledigt, før attest E 301 eller N 301 er udstedt, kan a-kassen udbetale dagpenge til medlemmet, hvis betingelserne i §§ 2-5 i øvrigt er opfyldt.

Det betyder bl.a., at a-kassen skal sikre, at der er utvetydig dokumentation for, at personen har arbejdet og været arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz. Dokumentation herfor kan fx være kopi af lønsedler, hvoraf det ses, at der er betalt til forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz.

Betingelserne for ret til medregning af forsikringsperioder skal være opfyldt. Personen skal derfor have søgt om optagelse inden 8 uger, fra pågældende ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz, jf. §§ 2 og 3. A-kassen skal også påse, at der ikke er afbrydelser i forsikringen på mere end sammenlagt 8 uger inden for 12 måneder, jf. § 5.

Det er også en betingelse, at der er søgt om attest E 301 eller N 301.

Til § 6, stk. 3

Når a-kassen har udbetalt dagpenge i 6 måneder, skal a-kassen indstille udbetalingen af dagpenge. A-kassen skal nu forelægge sagen for direktoratet. Direktoratet vil herefter afgøre, om der fortsat kan udbetales dagpenge.

For at direktoratet kan afgøre, om der fortsat kan udbetales dagpenge, skal a-kassen sende kopi af den dokumentation, a-kassen har lagt til grund ved udbetalingen af dagpenge.

Til § 7

2-ugers-fristen for ansøgning om optagelse som lønmodtager i optagelsesbekendtgørelsen gælder ikke ved optagelse efter § 7. Optagelse kan således kun ske under arbejde i det andet EØS-land eller Schweiz.

Til § 7, stk. 1

Optagelse er betinget af, at personen fremlægger blanket E 101 DK som dokumentation for, at pågældende er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Se Vejledning om arbejdsløshedsforsikring i relation til EØS-landene.

Til § 7, stk. 2

Optagelse er som udgangspunkt betinget af, at lønmodtageren fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i det andet EØS-land eller Schweiz for, at pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér. Det kan fx være tilfældet, hvis personen anses for selvstændig erhvervsdrivende efter reglerne i det andet EØS-land eller Schweiz, og der ikke findes en arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Det gælder også, hvis arbejdets art eller omfang ikke berettiger til optagelse i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring eller schweizisk arbejdsløshedsforsikring. Det kan fx være tilfældet for au pair-ansatte og professionelle sportsudøvere.

Hvis arbejdet i det andet EØS-land eller Schweiz betragtes som selvstændig virksomhed efter danske regler, kan personen ikke optages i en dansk a-kasse for selvstændige, se dog muligheden for genoptagelse efter § 9, stk. 1. Det skyldes, at optagelse i en a-kasse for selvstændige er betinget af, at den selvstændige virksomhed drives i Danmark. Se optagelsesbekendtgørelsen.

Til § 8, stk. 1

Udsendelse er, når der indgås en aftale med en virksomhed eller organisation, som er beliggende i Danmark, om arbejde i udlandet for virksomheden eller organisationen.

Ved vurderingen af, om en person er udsendt midlertidigt og for en kortere årrække, skal der som udgangspunkt lægges vægt på indholdet af aftalen. Midlertidig udsendelse foreligger normalt, når udsendelsen ifølge aftalen ikke har en varighed på over 6 år.

Søfarende, der er ansat på udenlandske passagerskibe (færger), som anløber dansk havn, eller danske skibe, jf. sølovens § 1, der sejler under udenlandsk flag, kan optages i en dansk a-kasse, hvis de har bopæl i Danmark. Hvis skibet sejler under et andet EØS-lands flag eller schweizisk flag, finder forordningens artikel 13, stk. 2, litra c, eller artikel 14b anvendelse.

Personer, der er udsendt som u-landsfrivillige, kan optages i en dansk a-kasse, hvis udsendelsen er sket i henhold til programmer, som Udenrigsministeriet har fordelt midler til efter dansk lovgivning om internationalt udviklingssamarbejde. Udenrigsministeriet kan oplyse hvilke programmer, der er fordelt midler til. Det samme gælder ved udsendelse i henhold til tilsvarende programmer, hvortil der er fordelt midler efter dansk lovgivning.

Personer, der er udsendt til danske ambassader i lande uden for EØS eller Schweiz, kan også optages i en dansk a-kasse.

Personer, der er ansat i Danmark på en ambassade, der repræsenterer et land uden for EØS eller Schweiz, kan optages i en dansk a-kasse, hvis de har bopæl og ophold i Danmark. Tilsvarende gælder for personer, der er ansat ved internationale organisationer i Danmark.

Til § 9, stk. 1

Genoptagelse er som udgangspunkt betinget af, at personen fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i det andet EØS-land eller Schweiz for, at pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér.

Hvis en person efter at have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz på baggrund af lønarbejde herefter påbegynder selvstændig virksomhed i det pågældende land uden at have ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér, kan pågældende genoptages i en dansk a-kasse.

Til § 9, stk. 2

Personen skal genoptages i den a-kasse, der dækker det arbejde, pågældende udfører i det andet land. Personen kan dog vælge at blive genoptaget i den a-kasse, pågældende tidligere var medlem af, eller i en tværfaglig a-kasse.

Til § 9, stk. 3 og 4

Se vejledningen til § 2, stk. 5 og 6.

Ret til at bevare medlemskab under arbejde i udlandet og ret til at medregne beskæftigelse i en dansk forsikringsperiode

Til § 10, stk. 2

Bevarelse af medlemskabet er som udgangspunkt betinget af, at medlemmet fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i det andet EØS-land eller Schweiz for, at pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér.

Til § 10, stk. 4

Et medlem, der arbejder uden for EØS eller Schweiz, kan bevare medlemskabet af en dansk a-kasse, selv om pågældende bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land.

Uretmæssig bevarelse af medlemskab under arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz

Til § 11

Anvendelsen af artikel 67 i forordningen og artikel 12 i konventionen (sammenlægningsprincippet) forudsætter, at personen arbejdsløshedsforsikres i et andet EØS-land eller Schweiz i overensstemmelse med lovvalgsreglerne i artiklerne 13-17 i forordningen og artiklerne 5-6 i konventionen.

Der sondres mellem uretmæssige forsikringsperioder på over henholdsvis under 5 år. Det skyldes, at et medlem, der har været uretmæssigt forsikret, ikke skal stilles bedre end en person, der har ladet sig udmelde af den danske a-kasse i forbindelse med, at pågældende er påbegyndt arbejde og er blevet forsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Denne person vil ved tilbagevenden til Danmark skulle opfylde betingelserne for optagelse eller genoptagelse i §§ 2 og 3.

Når a-kassen skal vurdere medlems- og dagpengeretten for en person, der har arbejdet i et andet EØS-land eller Schweiz, skal a-kassen undersøge, om der har været perioder med fejl- eller dobbeltforsikring.

Til § 12, stk. 1

Det er udgangspunktet, at medlemskabet skal annulleres i perioder, hvor medlemmet har været fejlforsikret.

Når medlemskabet annulleres, skal a-kassen tilbagebetale medlemsbidrag for den periode, hvor medlemskabet er blevet annulleret. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Perioder med fejlforsikring og arbejde i disse perioder kan ikke medregnes til § 53 i loven, jf. dog § 12, stk. 6.

Til § 12, stk. 2

Hvis perioderne med fejlforsikring sammenlagt overstiger 5 år, skal personen optages som nyt medlem af a-kassen. Det betyder, at § 41 i loven skal være opfyldt. Medlemmet vil derfor tidligst have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab.

Hvis medlemmet efter den seneste periode med fejlforsikring har været retmæssigt forsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan denne forsikringsperiode medregnes til § 53, stk. 1, i loven, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 2, stk. 2.

Til § 12, stk. 3

Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med fejlforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny.

Hvis medlemmet efter den seneste periode med fejlforsikring har været retmæssigt forsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan denne forsikringsperiode medregnes til § 53, stk. 1, i loven.

Til § 12, stk. 4

Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med fejlforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny.

Hvis medlemmet ikke har været retmæssigt medlem af a-kassen i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal medlemmet opfylde kravet om medlemsperiode i lovens § 53, stk. 1, på ny.

Eksempel

Medlemmet har i det følgende eksempel fejlagtigt opretholdt sit medlemskab af a-kassen, selvom medlemmet har været i arbejde i Finland.

1.3.05

1.11.05

31.8.06

4.9.06

 

 

 

 

Retmæssigt medlem i DK
Arbejde i DK fuld tid

Fejlforsikret i DK
Arbejde i Finland

Arb.ophør Finland

Ledig

Medlemmet har været retmæssigt medlem af a-kassen i perioden 1. marts 2005 - 31. oktober 2005. I denne periode har medlemmet haft arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid.

Medlemmet begynder lønarbejde i Finland den 1. november 2005, men bliver ikke forsikret dér. Medlemmet er fejlforsikret indtil 31. august 2006, hvor arbejdet ophører. Medlemmet registrerer sig som arbejdssøgende og søger om dagpenge den 4. september 2006.

Medlemskabet skal annulleres i perioden med fejlforsikring. Arbejde udført i perioden kan ikke medregnes til § 53 i loven. A-kassen skal betale medlemsbidrag for den periode, hvor medlemskabet er blevet annulleret, tilbage. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Medlemmet har ikke været retmæssigt medlem af a-kassen i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring. Medlemmet skal derfor være medlem af a-kassen i mindst 1 år, før medlemmet igen vil have ret til dagpenge. Medlemskabet er igen retmæssigt fra den 1. september 2006, hvor arbejdet i Finland ophørte. Det betyder, at § 53, stk. 1, i loven tidligst vil være opfyldt den 1. september 2007.

Til § 12, stk. 5

Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med fejlforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny.

Et medlem, som forud for perioden med fejlforsikring har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år, anses for at opfylde lovens § 53, stk. 1, uanset perioden med fejlforsikring.

En periode med fejlforsikring får således ikke alvorlige konsekvenser for et medlem, der tidligere har været retmæssigt medlem af a-kassen i mindst 1 år, medmindre perioden med fejlforsikring har været så lang, at medlemmet skal optjene et nyt beskæftigelseskrav. Det betyder, at et medlem kan være fejlforsikret i op til 2 år, før fejlforsikringen får konsekvenser for medlemmets ret til dagpenge.

Eksempel

Medlemmet har i følgende eksempel bevaret sit medlemskab af a-kassen på trods af, at medlemmet har arbejdet i Frankrig.

1.8.03

2.5.05

1.7.05

1.8.05

1.8.06

4.9.06

 

 

 

 

 

 

Retmæssigt medlem DK
Arbejde i DK på fuld tid

Fejlforsikret
Arbejde i F

Ikke arbejde

Fejlforsikret
Arbejde i F

Ikke arbejde

Søger om
dagpenge

Medlemmet har været retmæssigt medlem af den danske a-kasse i perioden 1. august 2003 - 30. april 2005. I perioden har medlemmet haft arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid.

Medlemmet begynder den 2. maj 2005 lønarbejde i Frankrig, men bliver ikke forsikret dér. Medlemmet er fejlforsikret til og med 30. juni 2005, hvor arbejdet ophører. Medlemmet har nu været fejlforsikret i 2 måneder.

Herefter er medlemskabet igen retmæssigt indtil 1. august 2005, hvor medlemmet igen begynder at arbejde i Frankrig. Arbejdet ophører den 31. juli 2006. Medlemmet har igen været fejlforsikret. Denne periode med fejlforsikring er på 12 måneder.

Medlemmet er igen retmæssigt medlem den 1. august 2006, hvor arbejdet er ophørt. Medlemmet melder sig ledig i a-kassen den 4. september 2006.

Medlemskabet skal annulleres i perioderne med fejlforsikring. Arbejde udført i perioden kan ikke medregnes til § 53 i loven. A-kassen skal betale medlemsbidrag for de perioder, hvor medlemskabet er blevet annulleret, tilbage. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Medlemmet har været retmæssigt medlem af a-kassen i mere end 1 år forud for den første periode med fejlforsikring. Da det arbejde, medlemmet har haft i perioderne med fejlforsikring, ikke kan medregnes til § 53 i loven, skal a-kassen derfor undersøge, om medlemmet i øvrigt opfylder beskæftigelseskravet.

I eksemplet har medlemmet arbejdet i fuld, sædvanlig arbejdstid i perioden 1. august 2003 til 30. april 2005. I denne periode var medlemmet retmæssigt medlem af a-kassen. Medlemmet kan derfor regne arbejdet i denne periode med til beskæftigelseskravet. Se bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode. Det betyder, at medlemmet vil have ret til dagpenge, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Hvis medlemmet tidligere er blevet indplaceret i en dagpengeperiode, skal der ikke ske indplacering på ny, medmindre det følger af reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

Til § 12, stk. 6

Direktoratet kan efter en konkret vurdering se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret.

Det kan fx ske, hvis arbejdsgiveren har forsømt sin pligt til at indbetale bidrag til arbejdsløshedsforsikringen i det EØS-land eller Schweiz, hvor medlemmet har arbejdet. Det er en betingelse, at det ikke er muligt for arbejdstageren selv at indbetale bidragene efterfølgende.

Hvis der er tale om et så kortvarigt ansættelsesforhold, at optagelse i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring eller schweizisk arbejdsløshedsforsikring ikke har været praktisk mulig, kan der også ses bort fra fejlforsikringen.

Til § 13, stk. 1

Medlemskabet af den danske a-kasse skal annulleres, hvis personen retmæssigt er arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. I denne situation er medlemskabet af den danske a-kasse bevaret med urette.

A-kassen skal tilbagebetale medlemsbidrag for de perioder, hvor medlemskabet annulleres. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Hvis hyppige, kortvarige ansættelser giver unødig administration for a-kassen i forbindelse med udmeldelse og genindmeldelse, kan et medlem bevare medlemskabet af den danske a-kasse, selv om der herved opstår perioder med dobbeltforsikring. Det kan fx være tilfældet ved vikar- og andet løsarbejde. Bevarelse af medlemskabet forudsætter, at a-kassen efterfølgende annullerer perioderne med dobbeltforsikring. A-kassen skal i disse situationer løbende, fx kvartalsvis, indhente attest E 301 eller N 301 fra det andet EØS-land.

Til § 13, stk. 2

For at medlemskabet igen kan anses for retmæssigt, skal personen opfylde kravet om beskæftigelse i § 41 i loven, jf. § 1, stk. 2. For at medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz, skal personen begynde arbejde. Arbejdet skal være af mindst 296 timers eller 148 timers varighed og være påbegyndt inden for 8 uger fra forsikringen ophørte i det andet EØS-land eller Schweiz, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, og § 2, stk. 3.

Til § 13, stk. 3

Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny.

Oversigt over konsekvenserne af uretmæssigt medlemskab af dansk a-kasse

 

OVER 5 ÅR

IKKE MEDLEM AF A-KASSEN I MINDST 1 ÅR FØR FEJLFORSIKRING

MEDLEM AF A-KASSEN I MINDST 1 ÅR FØR FEJLFORSIKRING

Fejlforsikring

§ 12, stk. 1 og 2.

§ 12, stk. 1, 3 og 4.

§ 12, stk. 1, 3 og 5.

 

Annullation.

Annullation.

Annullation.

 

Nyoptagelse.

Medlemskabet fortsætter uden ansøgning.

Medlemskabet fortsætter uden ansøgning.

 

Lovens §§ 41 og 53 skal opfyldes på ny.

Lovens § 53, stk. 1, skal opfyldes på ny.

Lovens § 53, stk. 1, anses for opfyldt på baggrund af medlemskabet forud for fejlforsikringen.

Dobbeltforsikring

§ 13, stk. 1 og 2.

§ 13, stk. 1 og 3.

 

Annullation.

Annullation.

 

Medregning af forsikringsperioder forudsætter arbejde, jf. § 2.

Forsikrings- og arbejdsperioder kan medregnes.

 

Arbejde i en forsikringsperiode kan altid medregnes.

Medlemskabet fortsætter uden ansøgning.

Uretmæssig arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land eller Schweiz

Til § 14

Personer, der har været fejlforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, stilles på samme måde som personer, der har været fejlforsikret i Danmark.

Det betyder, at en person, der har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde lovens § 53, stk. 1, uanset perioden med fejlforsikring. Det er ikke en betingelse, at den retmæssige forsikringsperiode er tilbagelagt i Danmark. En person, der har været retmæssigt forsikret i et andet EØS-land eller Schweiz i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, vil også anses for at opfylde lovens § 53, stk. 1.

En person, der under arbejde i Danmark har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse og samtidig har været forsikret i et andet EØS-land, må rette henvendelse til det andet EØS-lands myndigheder for at høre, om indbetalte bidrag kan refunderes.

Registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret efter udløb af attest E 303 DK

Til § 15, stk. 1

Ifølge artikel 69, stk. 2, i forordningen mister et medlem, der ikke vender tilbage til den kompetente stat inden udløbet af attest E 303, enhver ret til ydelser efter denne stats lovgivning. Det fremgår dog af artikel 69, stk. 2, at fristen for hjemvenden i undtagelsestilfælde kan forlænges af det kompetente arbejdsformidlingskontor eller den kompetente institution.

Medlemmet kan igen få dagpenge, når medlemmet har arbejdet i et omfang, der fremgår af § 2, stk. 2.

Til § 15, stk. 2

Kravet om arbejde bortfalder, hvis et medlem på baggrund af arbejde inden attestens udløb er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. I denne situation finder §§ 2 og 3 i stedet anvendelse.

Hvis medlemmet ikke bliver forsikret under arbejde i det andet EØS-land eller Schweiz, skal medlemmet opfylde kravet om arbejde for at få dagpenge ved hjemvenden til Danmark. Arbejdet i det andet EØS-land eller Schweiz kan medregnes til at opfylde kravet om arbejde. Arbejde i et land uden for EØS eller Schweiz kan også medregnes til kravet om arbejde.

Kravet om arbejde anses for at være opfyldt, hvis medlemmet efter attestens udløb har gennemgået en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som giver ret til optagelse i en a-kasse

Til § 15, stk. 3

A-kassen kan forlænge fristen for registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret i Danmark med op til 4 uger, hvis der foreligger dokumentation for, at medlemmet skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller Schweiz. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet afventer resultatet af en ansættelsessamtale.

Til § 15, stk. 4

A-kassen kan endvidere forlænge fristen for registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret i Danmark, hvis medlemmet har været syg i umiddelbar tilknytning til attestens udløb, og medlemmet derfor ikke har været i stand til at rejse tilbage til Danmark og registrere sig. Det er et krav, at medlemmet fremlægger en lægeattest udstedt af en læge i det andet EØS-land eller Schweiz. Registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret skal ske senest dagen efter, medlemmet er blevet raskmeldt.

Fristen kan også forlænges, hvis medlemmet er på barselsorlov på det tidspunkt, hvor attesten udløber. Registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret skal ske senest dagen efter, at orloven er ophørt.

Endelig kan fristen forlænges, hvis der foreligger uforudsigelige omstændigheder i umiddelbar tilknytning til attestens udløb. Registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret skal ske, så snart omstændighederne ikke længere er til stede.

Der kan fx være tale om, at medlemmet har opnået arbejde af kortere tidsbegrænset varighed, som ikke berettiger medlemmet til optagelse i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring eller schweizisk arbejdsløshedsforsikring. Fristen kan i et sådant tilfælde forlænges til dagen efter ophøret af arbejdet.

Der kan ikke udbetales dagpenge for de dage, medlemmet har opholdt sig i det andet EØS-land eller Schweiz ud over attestens udløb. Det gælder også, selv om fristen for registrering som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret forlænges.

Som udgangspunkt kan fristen kun forlænges, hvis medlemmet har søgt om det inden attesten udløber. Hvis medlemmet først søger, efter attesten er udløbet, er forlængelse af fristen betinget af, at medlemmet har været forhindret både i at vende hjem og i at søge om forlængelse af fristen inden attestens udløb.

Fristen kan ikke forlænges, hvis medlemmet udskyder sin hjemrejse, fx fordi medlemmet afventer udbetaling af dagpenge i det andet EØS-land eller Schweiz. Fristen kan heller ikke forlænges, hvis medlemmet ønsker at holde ferie i det andet EØS-land eller Schweiz eller lignende.

Krav om arbejde for at få en ny attest E 303 DK

Til § 16

Artikel 69, stk. 3, i forordningen fastslår, at en person kun har krav på én attest E 303 mellem to arbejdsperioder. Der stilles dermed krav om arbejde, hvis en person på ny ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz med en attest E 303.

En attest E 303 anses for at være benyttet, hvis medlemmet har registreret sig som arbejdssøgende i det andet EØS-land eller Schweiz.

Arbejde i udlandet kan bruges til at opfylde kravet om arbejde. Der skal være tale om arbejde, der kan medregnes til § 53 i loven.

Denne vejledning erstatter direktoratets vejledning nr. 148 af 6. august 2001 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS og i det øvrige udland.

Arbejdsdirektoratet, den 13. december 2006

Jørgen Kappel

/Jes Flatau