Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2007 af bidrag til
Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

 

I medfør af § 9, stk. 1, jf. stk. 5, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1043 af 28. oktober 2005, fastsættes:

§ 1. Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2007 til 150 kr. for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. ATP-lovens § 15.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Det for 2007 fastsatte bidrag opkræves hos arbejdsgiverne efter § 9 i bekendtgørelse nr. 836 af 24. juli 2006 om finansieringsbidrag (om beregning, opkrævning og indbetaling mv.). Første bidrag opkræves efter § 9, stk. 5, i bekendtgørelsen på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 23. februar – 22. maj 2007.

Lønmodtagernes Garantifond, den 29. november 2006

Jørgen Søndergaard

/Lars Rohde