Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse

 

I medfør af § 91, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, som ændret ved lov nr. 1540 af 20. december 2006, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter, hvilke oplysninger a-kasserne skal registrere og videregive i forbindelse med en overflytning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter også, hvordan a-kasserne skal indsamle oplysninger om medlemmer, der pr. 1. januar 2007 kan omfattes af fortrydelsesordningen, jf. § 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Den løbende registrering af medlems- og efterlønsbidragsperioder

§ 2. En a-kasse skal løbende registrere alle medlemsperioder.

Stk. 2. En a-kasse skal løbende registrere alle perioder med betalt efterlønsbidrag.

Registreringens omfang

§ 3. A-kassen skal registrere følgende:

1) Perioder (dato og år) hvori medlemmet har været medlem af en a-kasse.

2) Perioder (dato og år) hvori medlemmet har indbetalt efterlønsbidrag, uanset om registreringen er eller har været overført til direktoratet efter lovens §  77 a, stk. 3 og 4.

3) Om efterlønsbidrag er tilbagebetalt.

4) Medlemmets forsikringskategori i medlemsperioden (fuldtids- eller deltidsforsikret), herunder datoer for ændringer.

5) Perioder (dato og år) hvori medlemmet har haft forsikringsperioder i et andet EØS-land eller på Færøerne.

6) For hvilken periode medlemmet har fået dispensation efter lovens §  74 a, stk. 7.

7) Perioder (dato og år) hvori medlemmet har været på bruttorevalideringsydelse omfattet af § 6 i lov nr. 276 af 12. maj 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

8) Perioder (dato og år) hvori medlemmet har indbetalt fleksydelsesbidrag.

9) Bidragsfri perioder efter lovens 74 a, stk. 5.

Bagudrettet undersøgelse

§ 4. A-kassen skal i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 indsamle og registrere oplysninger om medlemsperioder mv. af en a-kasse for medlemmer, der aldersmæssigt kan være med i efterlønsordningen efter lovens § 75, og som er medlem af a-kassen pr. 1. januar 2007.

Stk. 2. Indsamlingen, jf. stk. 1, skal omfatte perioder tilbage til og med 1. januar 1997, dog længst tilbage til medlemmets fyldte 24. år.

Stk. 3. Oplysninger om medlemsperioder i andre a-kasser skal udveksles elektronisk i en AR 287.

Overflytning til anden a-kasse

§ 5. Hvis et medlem overflyttes til en anden a-kasse, skal den a-kasse, medlemmet overflyttes fra, foretage registreringen i en elektronisk AR 260. Registreringen skal sendes til den nye a-kasse efter de regler, som er fastsat i bekendtgørelse om overflytning mellem a-kasser.

Revisorgodkendelse af a-kassens IT-system og dokumentation

§ 6. A-kassen skal have revisors godkendelse af sit IT-system til at opbevare og videregive oplysninger om medlemmet for perioder fra 31. december 2001.

Stk. 2. Revisor kan endvidere give en godkendelse af a-kassens IT-system til at opbevare og videregive oplysninger om medlemmet for perioder før 31. december 2001.

Stk. 3. Revisors godkendelse af a-kassens IT-system skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser.

§ 7. Hvis en revisor har godkendt a-kassens IT-system, jf. § 6, stk. 1 og 2, kan en udskrift af a-kassens IT-system anvendes som dokumentation for oplysninger om medlemmet.

Stk. 2. Hvis en a-kasse ikke har en godkendelse fra revisor for perioder før 31. december 2001, skal a-kassen dokumentere og videregive oplysninger om disse perioder i en AR 287.

Opbevaring af dokumentation

§ 8. Godkendte IT-registrerede oplysninger skal opbevares i 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvori medlemmet når pensionsalderen eller er afgået ved døden.

Stk. 2. Når a-kassen har en godkendelse og har registreret oplysningerne elektronisk, gælder den almindelige opbevaringsregel på 5 år for al den underliggende dokumentation, som har dannet grundlag for a-kassens registrering.

Stk. 3. Hvis a-kassen ikke har en godkendelse, skal den underliggende dokumentation opbevares i 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor medlemmet når pensionsalderen eller er afgået ved døden.

§ 9. Den fraflyttede a-kasse skal opbevare den underliggende dokumentation, som har dannet grundlag for a-kassens registreringer efter § 8.

Ikrafttræden mv.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelsen nr. 669 af 9. juli 2001 om dokumentation for medlemsanciennitet og indbetaling af efterlønsbidrag m.v., jf. dog § 11.

§ 11. § 1, stk. 2 og 3, og § 15 i bekendtgørelse nr. 669 af 9. juli 2001 om dokumentation for medlemsanciennitet og indbetaling af efterlønsbidrag m.v., finder fortsat anvendelse indtil 31. december 2011.

Stk. 2. § 3, stk. 1, 2, 4 og 5, § 4 og § 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 669 af 9. juli 2001 om dokumentation for medlemsanciennitet og indbetaling af efterlønsbidrag m.v. finder fortsat anvendelse for medlemmer, der er omfattet af den bagudrettede undersøgelse pr. 1. oktober 2001 og hvor undersøgelsen endnu ikke er gennemført.

Arbejdsdirektoratet, den 13. december 2006

Jesper Hartvig Pedersen

/Jørgen Kappel